Review Article
BibTex RIS Cite

Антонимы на турецком языке с алтайской точки зрения-I: Закон наименьшего усилия

Year 2024, Issue: 117, 15 - 44, 31.03.2024
https://doi.org/10.59358/ayt.1402204

Abstract

В языке существуют два противоположных фундаментальных правила: «закон наименьшего усилия» и «закон большего усилия». В этом анализе особое внимание уделялось «закону наименьшего усилия». Во второй статье будет обсуждаться «закон большего усилия». В турецком языке фонетические события обычно определяются путем обращения к противоположным фонетическим событиям. Наиболее важными из этих контрастных звуковых явлений являются сокращение и растяжение. Надеюсь, что статья о неактивном «стрессе» будет опубликована раньше этой статьи. Даже если нет, во время обсуждения будет приведено достаточно примеров, чтобы понять «закон большего усилия». Эти контрастные звуковые события являются базовыми событиями не только в тюркологии, но и в алтайистике. В альтаистике существенны звуковые эквиваленты. Эти звуковые изменения способствуют развитию языка посредством фоносемантической дифференциации и морфофонологических изменений. Когда разговорная речь и диалекты не имеют письменности, изменения происходят быстрее и язык может развиваться с одной стороны и деградировать с другой. В этой статье мы постарались привести как можно больше примеров из письменной речи. При необходимости использовались диалекты. Также были приведены примеры из алтайских языков. Объяснить звуковые события только с помощью описательной грамматики может быть недостаточно. По этой причине необходим фонетический анализ с использованием диахронической и синхронной сравнительной грамматики. В этом исследовании также были проведены многовременные сравнения. В языке существует последовательное правило, называемое «Хазар Тамга». Здесь наблюдается гармония перехода от прошлого к настоящему, от начала до конца слова: 1. К3 (р, δ, ĝ), 2. В:/, 3. Л цикл, 4. д/, 5.WК, 6.Кзк. ş > s, ç > ş; Председатель с > ч. Наиболее важными звуковыми событиями являются «расщепление голоса», «фонетические события, вызванные основной долгой гласной» и «ударение». Важнейшее звуковое явление турецкого языка связано с согласной G, которая в среднетюркский период образовала три основные диалектные группы. Фонетически наиболее важной фонетической единицей в грамматике турецкого языка является форма, обозначенная нулевым ø. Даже если его не существует, у него есть функция. Другая проблема заключается в том, что слова-образцы, очевидно, близки друг к другу с точки зрения звуковых событий, и их можно спутать со звуковыми событиями «слияние, сжатие, сбор, глотание, плавление, переход, лама».

Project Number

-

References

 • Alkaya, Ercan (Çev.) Kudaşev, G. H. (2011). K. Timårgalin (Ed.) “Tatar Tålånde Fonetik Hem Morfologik Üzgeråşler”, Åzlenüler, Uylanular, Tabışlar, Kazan: TKN 1989: 249-294, “Tatar Türkçesinde Fonetik ve Morfolojik Değişiklikler”, Turkish Studies, 6 (1): 322-357.
 • Aydemir, Adem (2015). “Türk Dünyasında Bazı Düğün Terimleri Ve ‘Al Duvak’ Geleneği Üzerine”, Turkish Studies, 8 (9): 619-655.
 • Bartholomae, Chiristian (1904). Altiranisches Wörterbuch, Strassburg: Verlag von Karl J. Trübner.
 • Bogoroditskiy, Vasiliy Alekseyeviç (1953). Vvedeniye v Tatarskoye Yazıkoznaniye v Svyazi c Drugimi Tyurkskimi Yazikami, Kazan.
 • Ceylan, Emine (1994). “Türkçe y- ~ ø, Halaçça h-, Çuvaşça ś, y-, v- Üzerine”, Türk Dilleri Araştırmaları, (4): 145-158.
 • Çağlıyan, Ayşe (2013). “Harput ve Çevresinde Yer İsimlerine Coğrafi Bakış”, Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ, 23-25 Mayıs 2013.
 • Çiçek, Sevim Erdem (2015). “Kıpçak Sözlüklerindeki Moğolca Unsurlar”, Türk Dili Yıllığı – BELLETEN, Ankara: TDK yayınları, 63 (1): 49-98.
 • Demirci, Kerim (2015). “En Az Çaba Yasası ve Kazak Türkçesindeki Yaygın Örnekleri”, bilig, Kış (72): 25-42.
 • Dinç, Ahmet (2014). Türkçenin Kayıp Kelimeleri, İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Eker, Süer (2013). “Ana Türkçe Uzun Ünlülerin Kıpçak Dillerindeki Kimi İzlerine Dair”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Semih TEZCAN’a Armağan, 13/13 (13): 1345-167.
 • Ercilasun, Ahmet Bican (2000). “Türkiye Türkçesinde Yardımcı Ses”, Hasan Eren Armağanı, Ankara: TDK yayınları, 128-134.
 • Ercilasun, Ahmet Bican ve Akkoyunlu, Ziyat (2014). Dîvânu Lugâti’t -Türk (Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin), Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.
 • Ergenç, İclal ve Uzun, P. ,B. (2017). Türkçenin Ses Dizgesi, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Ergin, Muharrem (1984), Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Ersoy, Habibe Yazıcı (2017). “Türkçede Ses Düşmesi/Hece Kaynaşması Problemi: Başkurt Türkçesi Örneği”, Dil Araştırmaları, Bahar (20): 35-48.
 • Ersöz, Serpil (2018). “Türkçede göçüşme: tanım ve tasnif”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7 (4): 2189-2203.
 • Gümüşatam, Gürkan (2013). “Eksiltim(ellipsis) ve Türkçede Eksiltim Türleri”, Turkish Studies, 8 (1): 1539-1552.
 • Günay, Turgut (1978). Rize İli Ağızları, Ankara: Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi yayınları.
 • Hasene, Hasene (2011). “Dilde En Az Çaba Yasası İlkesi Üzerine”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 1 (1): 1-6.
 • Hatiboğlu, Vecihe (1961). Türk Kelimelerinin Ön Sesleri, Ankara: Anakara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yayınları, 65 s.
 • Işık, Utku (2016). Karahanlı Türkçesinde Tıp Terimleri, (Danışman: Ferruh Ağzca), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • İşihara, Aya (2005). Yazı Dilindeki Alıntı Kelimelerin Türkçeleşme Süreçleri, (Danışmanı: Musa Duman), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 208.
 • Jomaa, Nayef ve Özyıldırım, İlyas (2021). “Assımılatıon of Sounds in The Turkısh Language: A Case Study of High School Students At Karabuk Region (Turkey)”, Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi / International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 4 (1): 37-53.
 • Karaağaç, Günay (2021). Türkçenin Ses Bilgisi, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Karaca, Hasan (2021). “En Az Çaba Yasasının Dil Alanlarında İşleyişi”, Turkish Studies – Language and Literature, 16 (1): 359-370.
 • Martinet, André (1952). “Function, Structure and Sound Change”, Word, April 8 (1): 1-32.
 • Öztürk, Jale (2017). “Türk Dilinde Daha Çok Çaba İsteyen Değişimler”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6 (4): 2182-2208.
 • Sertkaya, Osman Fikri (2008), “Çince ‘大 Tay ~ Büyük’ Kelimesi ile Yapılan ‘Damla, Dayı, Teyze ve Dede’ Kelimeleri Üzerine”, Türk Dili Dergisi, (680): 150-159.
 • Sertkaya, Osman Fikri (2015). “Elma Kelimesinin Kökeni Üzerine”, Türk Dili, 2014-2 (750, Haziran 2015): 63-66.
 • Sevortyan, Edvard Vladimiroviç (1975). “Türk Dillerinde Kelime Başındaki Ünsüzlerin Düşmesi”, I. Türk Dili Bilimsel Kurultayına Sunulan Bildiriler, (1972’den ayrıbasım), Ankara.
 • Stockwell, Robert & Minkova, Donka (1998). “On Drifts and Shifts”, Studia Anglica Posnaniensia, (31): 283-303. Tekin, Talât (1995).Morfofonemik Değişmeler: Dar Ünlünün Düşmesi” ~ ø ile Nöbetleşme, Dilbilim Araştırmaları, 103-109.
 • Tenişev, Edhem Rahimoviç, Levitskaya, L. S., Pokrovskaya, L. A., Yuldaşev, A. A., Gacieyva, N. Z., Musayev, K. M. ve Kovşova, A. A. (1984). Sravnitel’no-istoriçeskaya Grammatika Tyurkskih Yazıkov – Fonetika, Moskova: İzdatel’tsvo Nauka.
 • Tseng, Lan-ya (2002). Türkiye Türkçesinde Orta Hece Düşmesi, Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.
 • Tuna, Osman Nedim (1960). “Köktürk Yazılı Belgelerinde ve Uygurcada Uzun Vokaller”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, (8): 213-282.
 • Tuna, Osman Nedim (1986). Türk Dilbilgisi Ders Notları (Fonetik ve Morfoloji), Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü yayını.
 • Turan, Zikri (2006). Artvin İli Yusufeli İlçesi Uşhum Köyü Ağzı, Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.
 • Türk, Vahit (2003). “Türkçede Ön Seste Ünlü Düşmesi (Aphaeresis-Aphesis Örnekleri)”, (Bildiri: VII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 1999), Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, (44): 223-233.
 • Uzun, Cemile ve Özek, Fatik (2020). “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fonetik Çevreye Bağlı O>U, U>O Değişimler”, Turkish Studies - Language, 15 (3): 1543-1573.
 • Üçok, Necip (1951). Genel Fonetik (Ana Çizgileri), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yayınları.
 • Yavuz, Serdar (2012). “Karakeçili Ağzı (Kırıkkale) III Ünsüzler”, JASSS - The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 5(6): 577-589.
 • Yıldız, Osman (1999). “Dilimizdeki Arapça ve Farsça Kökenli Kelimelerde Görülen Fonetik Değişmeler”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (4): 321-338.
 • Yıldız, Osman (2015). “Birleşik Kelimelerde Görülen Fonetik Hadiseler, Terimleri, Tanımları ve Örneklerinin Tasnifi Üzerine”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (8): 231-25.
 • Yıldız, Osman (2016). “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Geniz Ünlüleri”, Diyalektolog-Ağız Araştırmaları Dergisi, (12): 1-24.
 • Zhamalihan, Kulihila (2015). Kıpçakçanın Söz Varlığı, (Danışmanı: Mehmet Ölmez), İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili Doktora Programı Doktora Tezi.

Opposite Phonetic Events in Turkish with Altaistic Perspective-I: The Law of Least Effort

Year 2024, Issue: 117, 15 - 44, 31.03.2024
https://doi.org/10.59358/ayt.1402204

Abstract

There are two opposing fundamental rules in language, the "law of least effort" and the "law of more effort". In this discussion, the focus was on the “law of least effort”. The second article will focus on the “law of more effort”. In the Turkish language, phonetic events are generally defined by referring to opposite phonetic events. At the beginning of these contrasting sound events are contraction and stretching. I hope that the article about non-busy "stress" will be published before this article. If not, enough examples will be given for understanding when handling the "law of more effort". These contrasting phonetic events are not only the main event in Turkology but also in Altaicism. In Altaistics, sound equivalence is essential. These sound changes contribute to the development of language by phono-semantic metamorphosis and morpho-phonological changes. When spoken language and dialects are not written language, changes occur more quickly, and while the language develops on the one hand, it can also deteriorate. In this article, it has been tried to give examples from the written language as much as possible. When necessary, dialects were used. Examples of Altaic languages were also given. It may not be sufficient to explain sound events only with descriptive grammar. For this reason, multi-time comparative grammatical phonetic analysis is required as diachronic (diachronic) and synchronic (simultaneous). Multi-time comparisons were also made in this study. There is a sequential rule rule called "Hazar Tamga" in the language. There is a harmony going from the past to the present, from the beginning of the word to the end: 1. K3 (p, δ, ĝ), 2. V:/, 3. L cycle, 4. d/, 5.W < G > K, 6. Kzk . ş > s, ç > ş; President p > h. In sound events, the most important are "sound splitting", "phonetic events caused by the primary long vowel" and "stretching". The most important sound event of the Turkish language is related to the G consonant, which forms three basic dialect groups in the Middle Turkish period. The phonetic unit, which is phonetically the most important in the grammar of the Turkish language, is the figure denoted by the zero ø. Even if it is not itself, it has a function. Another issue is the sound events of "fusion, contraction, gathering, swallowing, melting, transition, liaison", whose sample words are close to each other in terms of sound events and can be confused.

Project Number

-

References

 • Alkaya, Ercan (Çev.) Kudaşev, G. H. (2011). K. Timårgalin (Ed.) “Tatar Tålånde Fonetik Hem Morfologik Üzgeråşler”, Åzlenüler, Uylanular, Tabışlar, Kazan: TKN 1989: 249-294, “Tatar Türkçesinde Fonetik ve Morfolojik Değişiklikler”, Turkish Studies, 6 (1): 322-357.
 • Aydemir, Adem (2015). “Türk Dünyasında Bazı Düğün Terimleri Ve ‘Al Duvak’ Geleneği Üzerine”, Turkish Studies, 8 (9): 619-655.
 • Bartholomae, Chiristian (1904). Altiranisches Wörterbuch, Strassburg: Verlag von Karl J. Trübner.
 • Bogoroditskiy, Vasiliy Alekseyeviç (1953). Vvedeniye v Tatarskoye Yazıkoznaniye v Svyazi c Drugimi Tyurkskimi Yazikami, Kazan.
 • Ceylan, Emine (1994). “Türkçe y- ~ ø, Halaçça h-, Çuvaşça ś, y-, v- Üzerine”, Türk Dilleri Araştırmaları, (4): 145-158.
 • Çağlıyan, Ayşe (2013). “Harput ve Çevresinde Yer İsimlerine Coğrafi Bakış”, Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ, 23-25 Mayıs 2013.
 • Çiçek, Sevim Erdem (2015). “Kıpçak Sözlüklerindeki Moğolca Unsurlar”, Türk Dili Yıllığı – BELLETEN, Ankara: TDK yayınları, 63 (1): 49-98.
 • Demirci, Kerim (2015). “En Az Çaba Yasası ve Kazak Türkçesindeki Yaygın Örnekleri”, bilig, Kış (72): 25-42.
 • Dinç, Ahmet (2014). Türkçenin Kayıp Kelimeleri, İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Eker, Süer (2013). “Ana Türkçe Uzun Ünlülerin Kıpçak Dillerindeki Kimi İzlerine Dair”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Semih TEZCAN’a Armağan, 13/13 (13): 1345-167.
 • Ercilasun, Ahmet Bican (2000). “Türkiye Türkçesinde Yardımcı Ses”, Hasan Eren Armağanı, Ankara: TDK yayınları, 128-134.
 • Ercilasun, Ahmet Bican ve Akkoyunlu, Ziyat (2014). Dîvânu Lugâti’t -Türk (Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin), Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.
 • Ergenç, İclal ve Uzun, P. ,B. (2017). Türkçenin Ses Dizgesi, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Ergin, Muharrem (1984), Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Ersoy, Habibe Yazıcı (2017). “Türkçede Ses Düşmesi/Hece Kaynaşması Problemi: Başkurt Türkçesi Örneği”, Dil Araştırmaları, Bahar (20): 35-48.
 • Ersöz, Serpil (2018). “Türkçede göçüşme: tanım ve tasnif”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7 (4): 2189-2203.
 • Gümüşatam, Gürkan (2013). “Eksiltim(ellipsis) ve Türkçede Eksiltim Türleri”, Turkish Studies, 8 (1): 1539-1552.
 • Günay, Turgut (1978). Rize İli Ağızları, Ankara: Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi yayınları.
 • Hasene, Hasene (2011). “Dilde En Az Çaba Yasası İlkesi Üzerine”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 1 (1): 1-6.
 • Hatiboğlu, Vecihe (1961). Türk Kelimelerinin Ön Sesleri, Ankara: Anakara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yayınları, 65 s.
 • Işık, Utku (2016). Karahanlı Türkçesinde Tıp Terimleri, (Danışman: Ferruh Ağzca), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • İşihara, Aya (2005). Yazı Dilindeki Alıntı Kelimelerin Türkçeleşme Süreçleri, (Danışmanı: Musa Duman), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 208.
 • Jomaa, Nayef ve Özyıldırım, İlyas (2021). “Assımılatıon of Sounds in The Turkısh Language: A Case Study of High School Students At Karabuk Region (Turkey)”, Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi / International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 4 (1): 37-53.
 • Karaağaç, Günay (2021). Türkçenin Ses Bilgisi, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Karaca, Hasan (2021). “En Az Çaba Yasasının Dil Alanlarında İşleyişi”, Turkish Studies – Language and Literature, 16 (1): 359-370.
 • Martinet, André (1952). “Function, Structure and Sound Change”, Word, April 8 (1): 1-32.
 • Öztürk, Jale (2017). “Türk Dilinde Daha Çok Çaba İsteyen Değişimler”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6 (4): 2182-2208.
 • Sertkaya, Osman Fikri (2008), “Çince ‘大 Tay ~ Büyük’ Kelimesi ile Yapılan ‘Damla, Dayı, Teyze ve Dede’ Kelimeleri Üzerine”, Türk Dili Dergisi, (680): 150-159.
 • Sertkaya, Osman Fikri (2015). “Elma Kelimesinin Kökeni Üzerine”, Türk Dili, 2014-2 (750, Haziran 2015): 63-66.
 • Sevortyan, Edvard Vladimiroviç (1975). “Türk Dillerinde Kelime Başındaki Ünsüzlerin Düşmesi”, I. Türk Dili Bilimsel Kurultayına Sunulan Bildiriler, (1972’den ayrıbasım), Ankara.
 • Stockwell, Robert & Minkova, Donka (1998). “On Drifts and Shifts”, Studia Anglica Posnaniensia, (31): 283-303. Tekin, Talât (1995).Morfofonemik Değişmeler: Dar Ünlünün Düşmesi” ~ ø ile Nöbetleşme, Dilbilim Araştırmaları, 103-109.
 • Tenişev, Edhem Rahimoviç, Levitskaya, L. S., Pokrovskaya, L. A., Yuldaşev, A. A., Gacieyva, N. Z., Musayev, K. M. ve Kovşova, A. A. (1984). Sravnitel’no-istoriçeskaya Grammatika Tyurkskih Yazıkov – Fonetika, Moskova: İzdatel’tsvo Nauka.
 • Tseng, Lan-ya (2002). Türkiye Türkçesinde Orta Hece Düşmesi, Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.
 • Tuna, Osman Nedim (1960). “Köktürk Yazılı Belgelerinde ve Uygurcada Uzun Vokaller”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, (8): 213-282.
 • Tuna, Osman Nedim (1986). Türk Dilbilgisi Ders Notları (Fonetik ve Morfoloji), Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü yayını.
 • Turan, Zikri (2006). Artvin İli Yusufeli İlçesi Uşhum Köyü Ağzı, Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.
 • Türk, Vahit (2003). “Türkçede Ön Seste Ünlü Düşmesi (Aphaeresis-Aphesis Örnekleri)”, (Bildiri: VII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 1999), Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, (44): 223-233.
 • Uzun, Cemile ve Özek, Fatik (2020). “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fonetik Çevreye Bağlı O>U, U>O Değişimler”, Turkish Studies - Language, 15 (3): 1543-1573.
 • Üçok, Necip (1951). Genel Fonetik (Ana Çizgileri), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yayınları.
 • Yavuz, Serdar (2012). “Karakeçili Ağzı (Kırıkkale) III Ünsüzler”, JASSS - The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 5(6): 577-589.
 • Yıldız, Osman (1999). “Dilimizdeki Arapça ve Farsça Kökenli Kelimelerde Görülen Fonetik Değişmeler”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (4): 321-338.
 • Yıldız, Osman (2015). “Birleşik Kelimelerde Görülen Fonetik Hadiseler, Terimleri, Tanımları ve Örneklerinin Tasnifi Üzerine”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (8): 231-25.
 • Yıldız, Osman (2016). “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Geniz Ünlüleri”, Diyalektolog-Ağız Araştırmaları Dergisi, (12): 1-24.
 • Zhamalihan, Kulihila (2015). Kıpçakçanın Söz Varlığı, (Danışmanı: Mehmet Ölmez), İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili Doktora Programı Doktora Tezi.

Түрік тіліндегі антонимдер алтайистік тұрғыдан-I: Ең аз күш-жігер заңы

Year 2024, Issue: 117, 15 - 44, 31.03.2024
https://doi.org/10.59358/ayt.1402204

Abstract

Тілде екі қарама-қарсы негізгі ереже бар: «ең аз күш заңы» және «көп күш салу заңы». Бұл талдауда «ең аз күш салу заңы» ерекше атап өтілді. Екінші мақалада «көп күш салу заңы» талқыланады. Түрік тілінде фонетикалық оқиғалар негізінен қарама-қарсы дыбыстық оқиғаларға сілтеме жасау арқылы анықталады. Бұл қарама-қарсы дыбыс құбылыстарының ең маңыздысы - жиырылу және созылу. Белсенді емес «стресс» туралы мақала осы мақалаға дейін жарияланады деп үміттенемін. Болмаса да, талқыланып жатқанда «көп күш салу заңын» түсіну үшін жеткілікті мысалдар келтіріледі. Бұл бір-біріне қарама-қарсы дыбыстық оқиғалар түркологияда ғана емес, алтайистикада да негізгі оқиғалар болып табылады. Алтаистикада дыбыстық эквиваленттілік маңызды. Бұл дыбыстық өзгерістер фоно-семантикалық дифференциация және морфофонологиялық өзгерістер арқылы тілдің дамуына ықпал етеді. Сөйлеу тілі мен диалектілердің жазба тілі болмаған кезде өзгерістер тезірек болып, тіл бір жағынан дамып, екінші жағынан нашарлауы мүмкін. Бұл мақалада біз жазба тілден мүмкіндігінше көп мысалдар келтіруге тырыстық. Қажет болған жағдайда диалектілер қолданылған. Алтай тілдерінен де мысалдар келтірілді. Дыбыс оқиғаларын тек сипаттамалық грамматикамен түсіндіру жеткіліксіз болуы мүмкін. Осы себепті диахрондық және синхрондық салыстырмалы грамматикамен фонетикалық талдау қажет. Бұл зерттеуде көп уақыттық салыстырулар да жасалды. Тілде «Хазар таңба» деген тізбектелген ереже бар. Мұнда өткеннен бүгінге, сөздің басынан аяғына дейін баруда үндестік бар: 1. К3 (p, δ, ĝ), 2. V:/, 3. L циклі, 4. д/, 5.W < G > K, 6. Kzk . ş > s, ç > ş; Төраға s > h. Ең маңызды дыбыстық құбылыстарға «дауыстың бөлінуі», «бастапқы созылыңқы дауысты дыбыстан туындаған фонетикалық құбылыстар» және «кресс» жатады. Түрік тілінің ең маңызды дыбыстық құбылысы орта түрік дәуірінде негізгі үш диалект тобын құраған Г дауыссыз дыбысына қатысты. Түрік тілі грамматикасындағы фонетикалық жағынан ең маңызды фонетикалық бірлік ø нөлімен белгіленген пішін болып табылады. Ол жоқ болса да, оның функциясы бар. Тағы бір мәселе, үлгі сөздер дыбыстық құбылыстары жағынан бір-біріне жақын болып, «қосу, жию, жиылу, жұту, балқу, ауысу, ғұлама» дыбыстық оқиғаларымен шатастырылуы мүмкін.

Project Number

-

References

 • Alkaya, Ercan (Çev.) Kudaşev, G. H. (2011). K. Timårgalin (Ed.) “Tatar Tålånde Fonetik Hem Morfologik Üzgeråşler”, Åzlenüler, Uylanular, Tabışlar, Kazan: TKN 1989: 249-294, “Tatar Türkçesinde Fonetik ve Morfolojik Değişiklikler”, Turkish Studies, 6 (1): 322-357.
 • Aydemir, Adem (2015). “Türk Dünyasında Bazı Düğün Terimleri Ve ‘Al Duvak’ Geleneği Üzerine”, Turkish Studies, 8 (9): 619-655.
 • Bartholomae, Chiristian (1904). Altiranisches Wörterbuch, Strassburg: Verlag von Karl J. Trübner.
 • Bogoroditskiy, Vasiliy Alekseyeviç (1953). Vvedeniye v Tatarskoye Yazıkoznaniye v Svyazi c Drugimi Tyurkskimi Yazikami, Kazan.
 • Ceylan, Emine (1994). “Türkçe y- ~ ø, Halaçça h-, Çuvaşça ś, y-, v- Üzerine”, Türk Dilleri Araştırmaları, (4): 145-158.
 • Çağlıyan, Ayşe (2013). “Harput ve Çevresinde Yer İsimlerine Coğrafi Bakış”, Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ, 23-25 Mayıs 2013.
 • Çiçek, Sevim Erdem (2015). “Kıpçak Sözlüklerindeki Moğolca Unsurlar”, Türk Dili Yıllığı – BELLETEN, Ankara: TDK yayınları, 63 (1): 49-98.
 • Demirci, Kerim (2015). “En Az Çaba Yasası ve Kazak Türkçesindeki Yaygın Örnekleri”, bilig, Kış (72): 25-42.
 • Dinç, Ahmet (2014). Türkçenin Kayıp Kelimeleri, İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Eker, Süer (2013). “Ana Türkçe Uzun Ünlülerin Kıpçak Dillerindeki Kimi İzlerine Dair”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Semih TEZCAN’a Armağan, 13/13 (13): 1345-167.
 • Ercilasun, Ahmet Bican (2000). “Türkiye Türkçesinde Yardımcı Ses”, Hasan Eren Armağanı, Ankara: TDK yayınları, 128-134.
 • Ercilasun, Ahmet Bican ve Akkoyunlu, Ziyat (2014). Dîvânu Lugâti’t -Türk (Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin), Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.
 • Ergenç, İclal ve Uzun, P. ,B. (2017). Türkçenin Ses Dizgesi, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Ergin, Muharrem (1984), Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Ersoy, Habibe Yazıcı (2017). “Türkçede Ses Düşmesi/Hece Kaynaşması Problemi: Başkurt Türkçesi Örneği”, Dil Araştırmaları, Bahar (20): 35-48.
 • Ersöz, Serpil (2018). “Türkçede göçüşme: tanım ve tasnif”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7 (4): 2189-2203.
 • Gümüşatam, Gürkan (2013). “Eksiltim(ellipsis) ve Türkçede Eksiltim Türleri”, Turkish Studies, 8 (1): 1539-1552.
 • Günay, Turgut (1978). Rize İli Ağızları, Ankara: Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi yayınları.
 • Hasene, Hasene (2011). “Dilde En Az Çaba Yasası İlkesi Üzerine”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 1 (1): 1-6.
 • Hatiboğlu, Vecihe (1961). Türk Kelimelerinin Ön Sesleri, Ankara: Anakara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yayınları, 65 s.
 • Işık, Utku (2016). Karahanlı Türkçesinde Tıp Terimleri, (Danışman: Ferruh Ağzca), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • İşihara, Aya (2005). Yazı Dilindeki Alıntı Kelimelerin Türkçeleşme Süreçleri, (Danışmanı: Musa Duman), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 208.
 • Jomaa, Nayef ve Özyıldırım, İlyas (2021). “Assımılatıon of Sounds in The Turkısh Language: A Case Study of High School Students At Karabuk Region (Turkey)”, Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi / International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 4 (1): 37-53.
 • Karaağaç, Günay (2021). Türkçenin Ses Bilgisi, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Karaca, Hasan (2021). “En Az Çaba Yasasının Dil Alanlarında İşleyişi”, Turkish Studies – Language and Literature, 16 (1): 359-370.
 • Martinet, André (1952). “Function, Structure and Sound Change”, Word, April 8 (1): 1-32.
 • Öztürk, Jale (2017). “Türk Dilinde Daha Çok Çaba İsteyen Değişimler”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6 (4): 2182-2208.
 • Sertkaya, Osman Fikri (2008), “Çince ‘大 Tay ~ Büyük’ Kelimesi ile Yapılan ‘Damla, Dayı, Teyze ve Dede’ Kelimeleri Üzerine”, Türk Dili Dergisi, (680): 150-159.
 • Sertkaya, Osman Fikri (2015). “Elma Kelimesinin Kökeni Üzerine”, Türk Dili, 2014-2 (750, Haziran 2015): 63-66.
 • Sevortyan, Edvard Vladimiroviç (1975). “Türk Dillerinde Kelime Başındaki Ünsüzlerin Düşmesi”, I. Türk Dili Bilimsel Kurultayına Sunulan Bildiriler, (1972’den ayrıbasım), Ankara.
 • Stockwell, Robert & Minkova, Donka (1998). “On Drifts and Shifts”, Studia Anglica Posnaniensia, (31): 283-303. Tekin, Talât (1995).Morfofonemik Değişmeler: Dar Ünlünün Düşmesi” ~ ø ile Nöbetleşme, Dilbilim Araştırmaları, 103-109.
 • Tenişev, Edhem Rahimoviç, Levitskaya, L. S., Pokrovskaya, L. A., Yuldaşev, A. A., Gacieyva, N. Z., Musayev, K. M. ve Kovşova, A. A. (1984). Sravnitel’no-istoriçeskaya Grammatika Tyurkskih Yazıkov – Fonetika, Moskova: İzdatel’tsvo Nauka.
 • Tseng, Lan-ya (2002). Türkiye Türkçesinde Orta Hece Düşmesi, Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.
 • Tuna, Osman Nedim (1960). “Köktürk Yazılı Belgelerinde ve Uygurcada Uzun Vokaller”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, (8): 213-282.
 • Tuna, Osman Nedim (1986). Türk Dilbilgisi Ders Notları (Fonetik ve Morfoloji), Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü yayını.
 • Turan, Zikri (2006). Artvin İli Yusufeli İlçesi Uşhum Köyü Ağzı, Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.
 • Türk, Vahit (2003). “Türkçede Ön Seste Ünlü Düşmesi (Aphaeresis-Aphesis Örnekleri)”, (Bildiri: VII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 1999), Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, (44): 223-233.
 • Uzun, Cemile ve Özek, Fatik (2020). “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fonetik Çevreye Bağlı O>U, U>O Değişimler”, Turkish Studies - Language, 15 (3): 1543-1573.
 • Üçok, Necip (1951). Genel Fonetik (Ana Çizgileri), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yayınları.
 • Yavuz, Serdar (2012). “Karakeçili Ağzı (Kırıkkale) III Ünsüzler”, JASSS - The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 5(6): 577-589.
 • Yıldız, Osman (1999). “Dilimizdeki Arapça ve Farsça Kökenli Kelimelerde Görülen Fonetik Değişmeler”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (4): 321-338.
 • Yıldız, Osman (2015). “Birleşik Kelimelerde Görülen Fonetik Hadiseler, Terimleri, Tanımları ve Örneklerinin Tasnifi Üzerine”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (8): 231-25.
 • Yıldız, Osman (2016). “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Geniz Ünlüleri”, Diyalektolog-Ağız Araştırmaları Dergisi, (12): 1-24.
 • Zhamalihan, Kulihila (2015). Kıpçakçanın Söz Varlığı, (Danışmanı: Mehmet Ölmez), İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili Doktora Programı Doktora Tezi.

Антонимы на турецком языке с алтайской точки зрения-I: Закон наименьшего усилия

Year 2024, Issue: 117, 15 - 44, 31.03.2024
https://doi.org/10.59358/ayt.1402204

Abstract

В языке существуют два противоположных фундаментальных правила: «закон наименьшего усилия» и «закон большего усилия». В этом анализе особое внимание уделялось «закону наименьшего усилия». Во второй статье будет обсуждаться «закон большего усилия». В турецком языке фонетические события обычно определяются путем обращения к противоположным фонетическим событиям. Наиболее важными из этих контрастных звуковых явлений являются сокращение и растяжение. Надеюсь, что статья о неактивном «стрессе» будет опубликована раньше этой статьи. Даже если нет, во время обсуждения будет приведено достаточно примеров, чтобы понять «закон большего усилия». Эти контрастные звуковые события являются базовыми событиями не только в тюркологии, но и в алтайистике. В альтаистике существенны звуковые эквиваленты. Эти звуковые изменения способствуют развитию языка посредством фоносемантической дифференциации и морфофонологических изменений. Когда разговорная речь и диалекты не имеют письменности, изменения происходят быстрее и язык может развиваться с одной стороны и деградировать с другой. В этой статье мы постарались привести как можно больше примеров из письменной речи. При необходимости использовались диалекты. Также были приведены примеры из алтайских языков. Объяснить звуковые события только с помощью описательной грамматики может быть недостаточно. По этой причине необходим фонетический анализ с использованием диахронической и синхронной сравнительной грамматики. В этом исследовании также были проведены многовременные сравнения. В языке существует последовательное правило, называемое «Хазар Тамга». Здесь наблюдается гармония перехода от прошлого к настоящему, от начала до конца слова: 1. К3 (р, δ, ĝ), 2. В:/, 3. Л цикл, 4. д/, 5.WК, 6.Кзк. ş > s, ç > ş; Председатель с > ч. Наиболее важными звуковыми событиями являются «расщепление голоса», «фонетические события, вызванные основной долгой гласной» и «ударение». Важнейшее звуковое явление турецкого языка связано с согласной G, которая в среднетюркский период образовала три основные диалектные группы. Фонетически наиболее важной фонетической единицей в грамматике турецкого языка является форма, обозначенная нулевым ø. Даже если его не существует, у него есть функция. Другая проблема заключается в том, что слова-образцы, очевидно, близки друг к другу с точки зрения звуковых событий, и их можно спутать со звуковыми событиями «слияние, сжатие, сбор, глотание, плавление, переход, лама».

Ethical Statement

-

Supporting Institution

-

Project Number

-

Thanks

-

References

 • Alkaya, Ercan (Çev.) Kudaşev, G. H. (2011). K. Timårgalin (Ed.) “Tatar Tålånde Fonetik Hem Morfologik Üzgeråşler”, Åzlenüler, Uylanular, Tabışlar, Kazan: TKN 1989: 249-294, “Tatar Türkçesinde Fonetik ve Morfolojik Değişiklikler”, Turkish Studies, 6 (1): 322-357.
 • Aydemir, Adem (2015). “Türk Dünyasında Bazı Düğün Terimleri Ve ‘Al Duvak’ Geleneği Üzerine”, Turkish Studies, 8 (9): 619-655.
 • Bartholomae, Chiristian (1904). Altiranisches Wörterbuch, Strassburg: Verlag von Karl J. Trübner.
 • Bogoroditskiy, Vasiliy Alekseyeviç (1953). Vvedeniye v Tatarskoye Yazıkoznaniye v Svyazi c Drugimi Tyurkskimi Yazikami, Kazan.
 • Ceylan, Emine (1994). “Türkçe y- ~ ø, Halaçça h-, Çuvaşça ś, y-, v- Üzerine”, Türk Dilleri Araştırmaları, (4): 145-158.
 • Çağlıyan, Ayşe (2013). “Harput ve Çevresinde Yer İsimlerine Coğrafi Bakış”, Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ, 23-25 Mayıs 2013.
 • Çiçek, Sevim Erdem (2015). “Kıpçak Sözlüklerindeki Moğolca Unsurlar”, Türk Dili Yıllığı – BELLETEN, Ankara: TDK yayınları, 63 (1): 49-98.
 • Demirci, Kerim (2015). “En Az Çaba Yasası ve Kazak Türkçesindeki Yaygın Örnekleri”, bilig, Kış (72): 25-42.
 • Dinç, Ahmet (2014). Türkçenin Kayıp Kelimeleri, İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Eker, Süer (2013). “Ana Türkçe Uzun Ünlülerin Kıpçak Dillerindeki Kimi İzlerine Dair”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Semih TEZCAN’a Armağan, 13/13 (13): 1345-167.
 • Ercilasun, Ahmet Bican (2000). “Türkiye Türkçesinde Yardımcı Ses”, Hasan Eren Armağanı, Ankara: TDK yayınları, 128-134.
 • Ercilasun, Ahmet Bican ve Akkoyunlu, Ziyat (2014). Dîvânu Lugâti’t -Türk (Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin), Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.
 • Ergenç, İclal ve Uzun, P. ,B. (2017). Türkçenin Ses Dizgesi, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Ergin, Muharrem (1984), Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Ersoy, Habibe Yazıcı (2017). “Türkçede Ses Düşmesi/Hece Kaynaşması Problemi: Başkurt Türkçesi Örneği”, Dil Araştırmaları, Bahar (20): 35-48.
 • Ersöz, Serpil (2018). “Türkçede göçüşme: tanım ve tasnif”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7 (4): 2189-2203.
 • Gümüşatam, Gürkan (2013). “Eksiltim(ellipsis) ve Türkçede Eksiltim Türleri”, Turkish Studies, 8 (1): 1539-1552.
 • Günay, Turgut (1978). Rize İli Ağızları, Ankara: Kültür Bakanlığı Millî Folklor Araştırma Dairesi yayınları.
 • Hasene, Hasene (2011). “Dilde En Az Çaba Yasası İlkesi Üzerine”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 1 (1): 1-6.
 • Hatiboğlu, Vecihe (1961). Türk Kelimelerinin Ön Sesleri, Ankara: Anakara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yayınları, 65 s.
 • Işık, Utku (2016). Karahanlı Türkçesinde Tıp Terimleri, (Danışman: Ferruh Ağzca), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • İşihara, Aya (2005). Yazı Dilindeki Alıntı Kelimelerin Türkçeleşme Süreçleri, (Danışmanı: Musa Duman), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 208.
 • Jomaa, Nayef ve Özyıldırım, İlyas (2021). “Assımılatıon of Sounds in The Turkısh Language: A Case Study of High School Students At Karabuk Region (Turkey)”, Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi / International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences (CALESS), 4 (1): 37-53.
 • Karaağaç, Günay (2021). Türkçenin Ses Bilgisi, İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Karaca, Hasan (2021). “En Az Çaba Yasasının Dil Alanlarında İşleyişi”, Turkish Studies – Language and Literature, 16 (1): 359-370.
 • Martinet, André (1952). “Function, Structure and Sound Change”, Word, April 8 (1): 1-32.
 • Öztürk, Jale (2017). “Türk Dilinde Daha Çok Çaba İsteyen Değişimler”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6 (4): 2182-2208.
 • Sertkaya, Osman Fikri (2008), “Çince ‘大 Tay ~ Büyük’ Kelimesi ile Yapılan ‘Damla, Dayı, Teyze ve Dede’ Kelimeleri Üzerine”, Türk Dili Dergisi, (680): 150-159.
 • Sertkaya, Osman Fikri (2015). “Elma Kelimesinin Kökeni Üzerine”, Türk Dili, 2014-2 (750, Haziran 2015): 63-66.
 • Sevortyan, Edvard Vladimiroviç (1975). “Türk Dillerinde Kelime Başındaki Ünsüzlerin Düşmesi”, I. Türk Dili Bilimsel Kurultayına Sunulan Bildiriler, (1972’den ayrıbasım), Ankara.
 • Stockwell, Robert & Minkova, Donka (1998). “On Drifts and Shifts”, Studia Anglica Posnaniensia, (31): 283-303. Tekin, Talât (1995).Morfofonemik Değişmeler: Dar Ünlünün Düşmesi” ~ ø ile Nöbetleşme, Dilbilim Araştırmaları, 103-109.
 • Tenişev, Edhem Rahimoviç, Levitskaya, L. S., Pokrovskaya, L. A., Yuldaşev, A. A., Gacieyva, N. Z., Musayev, K. M. ve Kovşova, A. A. (1984). Sravnitel’no-istoriçeskaya Grammatika Tyurkskih Yazıkov – Fonetika, Moskova: İzdatel’tsvo Nauka.
 • Tseng, Lan-ya (2002). Türkiye Türkçesinde Orta Hece Düşmesi, Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.
 • Tuna, Osman Nedim (1960). “Köktürk Yazılı Belgelerinde ve Uygurcada Uzun Vokaller”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, (8): 213-282.
 • Tuna, Osman Nedim (1986). Türk Dilbilgisi Ders Notları (Fonetik ve Morfoloji), Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü yayını.
 • Turan, Zikri (2006). Artvin İli Yusufeli İlçesi Uşhum Köyü Ağzı, Ankara: Türk Dil Kurumu yayınları.
 • Türk, Vahit (2003). “Türkçede Ön Seste Ünlü Düşmesi (Aphaeresis-Aphesis Örnekleri)”, (Bildiri: VII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 1999), Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, (44): 223-233.
 • Uzun, Cemile ve Özek, Fatik (2020). “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fonetik Çevreye Bağlı O>U, U>O Değişimler”, Turkish Studies - Language, 15 (3): 1543-1573.
 • Üçok, Necip (1951). Genel Fonetik (Ana Çizgileri), Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi yayınları.
 • Yavuz, Serdar (2012). “Karakeçili Ağzı (Kırıkkale) III Ünsüzler”, JASSS - The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 5(6): 577-589.
 • Yıldız, Osman (1999). “Dilimizdeki Arapça ve Farsça Kökenli Kelimelerde Görülen Fonetik Değişmeler”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (4): 321-338.
 • Yıldız, Osman (2015). “Birleşik Kelimelerde Görülen Fonetik Hadiseler, Terimleri, Tanımları ve Örneklerinin Tasnifi Üzerine”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (8): 231-25.
 • Yıldız, Osman (2016). “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Geniz Ünlüleri”, Diyalektolog-Ağız Araştırmaları Dergisi, (12): 1-24.
 • Zhamalihan, Kulihila (2015). Kıpçakçanın Söz Varlığı, (Danışmanı: Mehmet Ölmez), İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili Doktora Programı Doktora Tezi.
There are 44 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects South-East (Latest Uyghur/Uzbek) Turkic Dialects and Literatures, North-West (Kipczak) Turkic Dialects and Literatures
Journal Section Research Articles
Authors

Mehmet Hazar 0000-0002-3158-3785

Project Number -
Early Pub Date March 30, 2024
Publication Date March 31, 2024
Submission Date December 8, 2023
Acceptance Date January 31, 2024
Published in Issue Year 2024 Issue: 117

Cite

APA Hazar, M. (2024). Антонимы на турецком языке с алтайской точки зрения-I: Закон наименьшего усилия. Türkoloji(117), 15-44. https://doi.org/10.59358/ayt.1402204
AMA Hazar M. Антонимы на турецком языке с алтайской точки зрения-I: Закон наименьшего усилия. Türkoloji. March 2024;(117):15-44. doi:10.59358/ayt.1402204
Chicago Hazar, Mehmet. “Антонимы на турецком языке с алтайской точки зрения-I: Закон наименьшего усилия”. Türkoloji, no. 117 (March 2024): 15-44. https://doi.org/10.59358/ayt.1402204.
EndNote Hazar M (March 1, 2024) Антонимы на турецком языке с алтайской точки зрения-I: Закон наименьшего усилия. Türkoloji 117 15–44.
IEEE M. Hazar, “Антонимы на турецком языке с алтайской точки зрения-I: Закон наименьшего усилия”, Türkoloji, no. 117, pp. 15–44, March 2024, doi: 10.59358/ayt.1402204.
ISNAD Hazar, Mehmet. “Антонимы на турецком языке с алтайской точки зрения-I: Закон наименьшего усилия”. Türkoloji 117 (March 2024), 15-44. https://doi.org/10.59358/ayt.1402204.
JAMA Hazar M. Антонимы на турецком языке с алтайской точки зрения-I: Закон наименьшего усилия. Türkoloji. 2024;:15–44.
MLA Hazar, Mehmet. “Антонимы на турецком языке с алтайской точки зрения-I: Закон наименьшего усилия”. Türkoloji, no. 117, 2024, pp. 15-44, doi:10.59358/ayt.1402204.
Vancouver Hazar M. Антонимы на турецком языке с алтайской точки зрения-I: Закон наименьшего усилия. Türkoloji. 2024(117):15-44.