Year 2018, Volume 2 , Issue 1, Pages 10 - 39 2018-05-31

PLACE OF THE ARMENIAN QUESTION IN INTERNATIONAL POLICY AND ITS IMPACTS ON TURKEY AND AZERBAIJAN
Ermeni Sorunu’nun Uluslararası Politikadaki Yeri ve Türkiye-Azerbaycan Üzerinde Etkileri

Emin SHIKHALIYEV [1]


This article analyzes the place of the Armenian question in international policy, Armenians’ genocide claims against Turkey, the clash of Western and Turkish civilizations and those reasons coming from the old times up to day. It is possible also to come to such conclusion that, the Armenian question is the result and continuation of this clash. The author characterized the Armenia-Azerbaijan, Nagorno-Karabakh conflict not only as a part of the clash of Western and Turkish civilizations, but also as a part of the clash of geopolitical interests.

Makalede Ermeni meselesinin uluslararası politikada yeri, Ermenilerin Türkiye’ye yönelik soykırım iddiaları, Batı medeniyeti ile Türk medeniyeti arasında geçmişten günümüze yaşanan çatışmalar ve onların sebepleri analiz edilmiş; Ermeni meselesinin de bu çatışmanın bir sonucu ve devamı olduğu görüşüne varılmıştır. Yazar Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ sorununu da Batı-Türk medeniyetleri arasındaki çatışmanın bir halkası olarak değerlendirmekle birlikte jeopolitik çıkarlar çatışması bağlamında da ele almıştır.


  • “Amerikalı Analitik Dağlıq Qarabağ Münakaşasının Halli İle Bağlı Bedbin Prognoz Verib”, Apa, http://apa.az/xarici_siyaset/amerikali-analitik-dagliq-qarabag-munaqisesinin-helli-ile-bagli-bedbin-proqnoz-verib.html, (Date of Accession: 28.03.2014). “Azerbaijan and Armenia: Peace Prospects, Military Realities&the role of the Armenian Diaspora”, Caspian İnformation Center, No: 16, October 2011, p. 1-2, http://www.caspianinfo.com/wp-con-tent/uploads/2011/10/OP-No-16-Armenia-and-Azerbaijan-Peace-Prospects-Military-Realities-and-the-Role-of-the-Armenian-Diaspora.pdf, (Date of Accession: 03.12.2017). “Azerbaycan Respublikasının Herbi Doktrinası”, Azerbaycan Respublikasının Milli Meclisi, 8 June 2010, http://meclis.gov.az/?/az/law/183#comment, (Date of Accession: 25.09.2010). AKTAR, A. Yücel, “Ermeni Mezalimi ve Soykırım İddialarına İlişkin Kavram Karmaşası”, Hasan Celal Güzel, ed., Osmanlı’dan Günümüze Ermeni Sorunu, Ankara 2000, p. 121-128. ASTOYAN, Anahit, “Osmanlı İdari Sisteminde Ermeniler Mühtedi Ermeni Görevlileri”, http://akunq.net/tr/?p=14355, (Date of Accession: 20.04.2018). AYDOĞAN, Metin, Bitmeyen Oyun: Türkiye’yi Bekleyen Tehlikeler, Kumsaati Yayınları, İstanbul 2003. BAŞAK, Tolga, İngiltere’nin Ermeni Politikası (1830-1923), İstanbul 2008. BLANDY, C. W., Azerbaijan: Is War Over Nagorny Karabakh a Realistic Option? Advanced Research and Assessment Group, Caucasus Series 8/17, Defence Academy of the United Kingdom, May 2008, United Kingdom. ÇIMEN, Ali-Göknur Göğebakan, Tarihi Değiştiren Savaşlar, Timaş Yayınları, İstanbul 2009. ERCAN, Yavuz, “Osmanlı Devleti’nde Müslüman Olmayan Topluluklar (Millet Sistemi)”, Hasan Celal Güzel, ed., Osmanlı’dan Günümüze Ermeni Sorunu, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2000, s. 333-354. FRIEDMAN, George, Gelecek 10 Yıl, Pegasus Yayınları, İstanbul 2011. GÜRÜN, Kamuran, Ermeni Dosyası, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1985. HUNTINGTON, Samuel P., Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, İstanbul, Okuyan Us Yayınları, 2005. İBRAHIMLI, Haleddin, Değişen Avrasya’da Kafkasya, Ankara, ASAM Yayınları, 2001. İLTER, Erdal, Ermeni Kilisesi ve Terör, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Ankara 1996. JAROSIEWICZ, Aleksandra-Krzysztof Strachota, “Nagorno-Karabakh-Conflict Unfreezing”, Center for Eastern Studies, http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2011-10-26/nagornokarabakh-conflict-unfreezing, (Date of Accession: 18.09.2017). KAŞGARLI, Mehlika, “Haçlı Seferleri ve Ermeniler”, Türk-Ermeni İlişkileri 21. Yüzyıla Girerken Tarihe Dostça Bakış, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2000, p. 29-36. KIRMIZI, Abdülhamit, “Son Dönem Osmanlı Bürokrasisinde Akraba Ermeniler”, Ermeni Araştırmaları Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 8, Ankara, 2003, p. 137-152. KIRPIK, Güray, “Birinci Haçlı Seferinde ve Kurtuluş Savaşı’nda Türk-Ermeni-Fransız Münasebetlerinin Benzer Yönleri”, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume: 3, No: 4, 2008, p. 531-548. MCCARTY, Justin-Carolyn Mccarty, Turks and Armenians, a Manual on the Armenian Question, Committee on Education, Assembly of Turkish American Associations, Washington 1989. METEL, Ali Balkan, Ermeni Mezalimi ve Gerçekler, İstanbul, 4. Baskı, Seri No: 6. MUSAYEV, İsmayıl, Ermeni Genosidi Yoksa Türk-Müselman Soykırımı, Bakü Üniversitesi, Bakü 2001. NEHRU, Cevahirlel, Ümumdünya Tarihine Nezer, Bakü, Genclik Yayınları, 1986. NOVIKOVA, Gayane, “Implications of the Russian-Georgian War in the Nagorno-Karabakh Conflict: Limited Maneuverability”, Caucasus Edition, http://caucasusedition.net/analysis/implications-of-the-russian-georgian-war-in-the-nagorno-karabakh-conflict-limited-maneuerability, (Date of Accession: 21.12.2017). ÖZKAN, Zafer, Tarihsel Akış İçerisinde Terörden Poltikaya Ermeni Meselesi, ER OFSET, İstanbul 2001. SARINAY, Yusuf, “What Happened on April 24, 1915? A Case Study on the Circular of 24 April 1915 and Arrest of the Armenian Committee Members in Istanbul”, International Journal of Turkish Studies, Volume: 14, No: 1-2, 2008, p. 75-101. SONYEL, Salahi R., Falsification and Disinformation, Negative Factors in Turco-Armenian Relations, Center for Strategic Research, Ankara 2000. SONYEL, Salahi R., The Ottoman Armenians, Victims of Great Power Diplomacy, K. Rustem & Brother, London 1987. SÖNMEZOĞLU, Faruk, Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, DER Yayınları, İstanbul 2000. STANFORD, Shaw, “The Ottoman Census System and Population (1831-1914)”, International Journal of Middle East Studies, Vol: 9, No: 3, 1978. SÜSLÜ, Azmi, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, Van 1990. ŞIHALIYEV, Emin A., Ermenistan-Azerbaycan Münagişesi Sivilizasiyalararası Münasebetler Kontekstinde, Elm ve Tehsil, Bakü 2011. T.C. BOA, Yıldız Evrak, Zarf No: 156, İç Sayısı: 24. The Archives of the Military History and Strategic Studies Department of the Turkish General Staff (AMHSSDTGS), the Military History Documents Magazine (MHDM) (Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüd Dairesi Başkanlığı Arşivi (ATASE) Başkanlığı, Askeri Tarih Belgeleri Dergisi). The Ottoman Archives Division of the Prime Minister’s Office (Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Osmanlı Arşivi – T.C. BOA), Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Osmanlı Arşivi – T.C. BOA, Yıldız Sadaret Hususi, Dosya No: 20, Karton No: 1311, İç No: 1355/1853, 283/31 URAS, Esat, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Belge Yayınları, İstanbul 1987. YAVI, Ersal, 1856-1923 Emperyalizm Kıskacında Türkler, Ermeniler, Kürtler, İzmir, Yazıcı Yayınevi, 2001. YOSHIMURA, Takayuki, “Some Arguments on the Nagorno-Karabakh History”, http://srch.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no18/3_yoshimura.pdf, (Date of Accession: 16.10.2017). АГАЯН, Ц.П., Роль России в Исторических Судьбах Армянского Народа: к 150 Летию Присоединения Восточной Армении к России, Москва, Наука, 1978. ЕНИКОЛОПОВ, И.К., Грибоедов и Восток, Ереван, Айпетрат, 1954. КАЗИМИРОВ, Владимир, Мир Карабаху. Посредничество России в Урегулировании Нагорно-Карабахского Конфликта, Москва, издательство “Международные Отношения”, 2009. КОЧАРЯН, Роберт, Искать Выгоду в Сглаживании Противоречий // журнал “Международная жизнь”, Москва, 2003, №2, с. 31-32. ЛИПРАНДИ, А.П., Кавказ и России, Харков, 1911. НЕРСИСЯН, М.Г., Из Истории Русско-Армянских Отношений, Книга I, Ереван, изд-во “Академия Наук Армянской ССР”, 1956. ПАРСАМЯН, В.А., Западная Армения во Время Первой Мировой Войны, Ереван, Айастан, 1977. ФАЙГЛ, Эрих, Армянская Мифомания, Москва, 2007. ХИЛЛЕНБРАНД, Кэрол, Крестовые Походы. Взгляд с Востока: Мусульманская Перспектива, Москва, СПб., изд-во ДИЛЯ, 2008. ШАВРОВ, Н.Н., Новая Угроза Русскому Делу в Закавказье: Предстоящая Распродажа Мугани Инородцамъ, Баку: Элм, 1990. ШОСТАКОВИЧ, С.В., Дипломатическая Деятельность А.С.Грибоедова, Москва, изд-во “Социально-экономической литературы”, 1960.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Emin SHIKHALIYEV

Dates

Publication Date : May 31, 2018

Bibtex @research article { bader429128, journal = {Bölgesel Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1234}, address = {Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. Sümer İş Merkezi 15/17 Balgat Çankaya – Ankara/Türkiye}, publisher = {Mehmet Seyfettin EROL}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {10 - 39}, doi = {}, title = {PLACE OF THE ARMENIAN QUESTION IN INTERNATIONAL POLICY AND ITS IMPACTS ON TURKEY AND AZERBAIJAN}, key = {cite}, author = {Shıkhalıyev, Emin} }
APA Shıkhalıyev, E . (2018). PLACE OF THE ARMENIAN QUESTION IN INTERNATIONAL POLICY AND ITS IMPACTS ON TURKEY AND AZERBAIJAN. Bölgesel Araştırmalar Dergisi , 2 (1) , 10-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bader/issue/37189/429128
MLA Shıkhalıyev, E . "PLACE OF THE ARMENIAN QUESTION IN INTERNATIONAL POLICY AND ITS IMPACTS ON TURKEY AND AZERBAIJAN". Bölgesel Araştırmalar Dergisi 2 (2018 ): 10-39 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bader/issue/37189/429128>
Chicago Shıkhalıyev, E . "PLACE OF THE ARMENIAN QUESTION IN INTERNATIONAL POLICY AND ITS IMPACTS ON TURKEY AND AZERBAIJAN". Bölgesel Araştırmalar Dergisi 2 (2018 ): 10-39
RIS TY - JOUR T1 - PLACE OF THE ARMENIAN QUESTION IN INTERNATIONAL POLICY AND ITS IMPACTS ON TURKEY AND AZERBAIJAN AU - Emin Shıkhalıyev Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bölgesel Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 10 EP - 39 VL - 2 IS - 1 SN - -2587-1234 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bölgesel Araştırmalar Dergisi PLACE OF THE ARMENIAN QUESTION IN INTERNATIONAL POLICY AND ITS IMPACTS ON TURKEY AND AZERBAIJAN %A Emin Shıkhalıyev %T PLACE OF THE ARMENIAN QUESTION IN INTERNATIONAL POLICY AND ITS IMPACTS ON TURKEY AND AZERBAIJAN %D 2018 %J Bölgesel Araştırmalar Dergisi %P -2587-1234 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Shıkhalıyev, Emin . "PLACE OF THE ARMENIAN QUESTION IN INTERNATIONAL POLICY AND ITS IMPACTS ON TURKEY AND AZERBAIJAN". Bölgesel Araştırmalar Dergisi 2 / 1 (May 2018): 10-39 .
AMA Shıkhalıyev E . PLACE OF THE ARMENIAN QUESTION IN INTERNATIONAL POLICY AND ITS IMPACTS ON TURKEY AND AZERBAIJAN. BAD. 2018; 2(1): 10-39.
Vancouver Shıkhalıyev E . PLACE OF THE ARMENIAN QUESTION IN INTERNATIONAL POLICY AND ITS IMPACTS ON TURKEY AND AZERBAIJAN. Bölgesel Araştırmalar Dergisi. 2018; 2(1): 39-10.