Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN 2023 EĞİTİM VİZYON BELGESİNİN EĞİTİM YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞİŞİM ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2021, Volume 5, Issue 1, 22 - 42, 30.06.2021
https://doi.org/10.46452/baksoder.833404

Abstract

Bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “2023 Eğitim Vizyonu” belgesinin eğitim bilimleri alanyazını bakımından değerlendirilmesini amaçlamaktadır. MEB tarafından Ekim 2018’de yayınlanan bu belge, eğitim sisteminde yapılacak olan değişiklik ve dönüşümlerin planlamalarını içermesi bakımından oldukça önemlidir. Bu vizyon belgesi eğitim sisteminin hemen hemen her alanında bir değişiklik, dönüşüm ve gelişimi hedeflemektedir. Eğitim sisteminin tüm paydaşlarının dikkatini çeken bu vizyon belgesi, özellikle eğitim yöneticileri ve akademisyenler tarafından da dikkatle izlenmektedir. Bu bakımdan ilgili uzmanlar tarafından, planlanan değişikliklerin kuramsal bilgilere ve bilimsel verilere uygunluğu tartışılmalıdır. Bu araştırmada kaynak taraması ve doküman analizi yöntemiyle ilgili vizyon belgesinin içeriği incelenmiş ve belgenin içeriğindeki gelişim alanları, alanyazındaki bulgular ile karşılaştırılarak tartışılmıştır. Eğitim vizyonu belgesinde yer alan ve eğitim yönetimine ilişkin değişim alanlarından; okul gelişim modeli, öğrenme analitiği araçlarıyla veriye dayalı yönetim, ölçme ve değerlendirme, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, okulların finansmanı, teftiş ve kurumsal rehberlik hizmetleri başlıkları altında değerlendirmeler yapılmıştır. Planlanan değişiklikler alanyazınla karşılaştırılarak tartışılmıştır.

References

 • 2023 Eğitim Vizyonu. (2018). Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi.
 • Arabacı, İ. B. (1999). Meb Teftiş Politikası. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(20), 545-575.
 • Akgün, E., Yılmaz, E. O., & Seferoğlu, S. S. (2011). Vizyon 2023 strateji belgesi ve fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi: Karşılaştırmalı bir inceleme. Akademik Bilişim, 2(4), 115-122.
 • Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Türk Eğitim Sistemi ve PISA Sonuçları. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Dağlı, A. ve Han, B. (2016). 21. yüzyıl Türkiye’sinde okul yöneticilerinin yetiştirilmesine ilişkin bir model önerisi. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 13-14-15 Ekim 2016 Elazığ.
 • ERG, (2018). Eğitim Reformu Girişimi. Vizyon Belgesi Neler Getiriyor ve Nasıl Güçlendirilebilir?. https://www.egitimreformugirisimi.org
 • Güngör, G. & Göksu, A. (2013). Türkiye’de eğitimin finansmanı ve ülkelerarası bir karşılaştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 59-72.
 • Kayıkçı, K. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin denetim sisteminin yapısal sorunlarına ilişkin algıları ve iş doyum düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 44(44), 507-527.
 • MEB. (2010). 18. Milli Eğitim Şurası Kararları.
 • MEB. (2014). 19. Milli Eğitim Şurası Kararları.
 • Memduhoğlu, H. B., & Zengin, M. (2012). Çağdaş eğitim denetimi modeli olarak öğretimsel denetimin Türk eğitim sisteminde uygulanabilirliği. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 131-142.
 • Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. 3797 Sayılı Kanun. Kabul tarihi: 30.4.1992.
 • Milli Eğitim Stratejik Planı. Milli Eğitim Stratejik Planı 2015-2019.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu. 1739 Sayılı Kanun. Tarih: 24/6/1973 Sayı: 14574, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 12 Sayfa: 2342.
 • Özdayı, N., & Özcan, Ş. (2005). Teftiş sürecindeki geribildirimlere göre teftişin öğrenen örgüt kültürüne katkılarının öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 30(136).
 • Özmusul, M. (2012). Vizyon 2023 çalışmasındaki eğitim sistemi ile ilgili hedeflerin, uluslararası göstergeler açısından incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9 (3). Tevhid-i Tedrisat Kanunu. 430 Sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu.
 • Yılmaz, K. (2009). Okul müdürlerinin denetim görevi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 19-35.

Year 2021, Volume 5, Issue 1, 22 - 42, 30.06.2021
https://doi.org/10.46452/baksoder.833404

Abstract

References

 • 2023 Eğitim Vizyonu. (2018). Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi.
 • Arabacı, İ. B. (1999). Meb Teftiş Politikası. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(20), 545-575.
 • Akgün, E., Yılmaz, E. O., & Seferoğlu, S. S. (2011). Vizyon 2023 strateji belgesi ve fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi: Karşılaştırmalı bir inceleme. Akademik Bilişim, 2(4), 115-122.
 • Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Türk Eğitim Sistemi ve PISA Sonuçları. Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Dağlı, A. ve Han, B. (2016). 21. yüzyıl Türkiye’sinde okul yöneticilerinin yetiştirilmesine ilişkin bir model önerisi. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 13-14-15 Ekim 2016 Elazığ.
 • ERG, (2018). Eğitim Reformu Girişimi. Vizyon Belgesi Neler Getiriyor ve Nasıl Güçlendirilebilir?. https://www.egitimreformugirisimi.org
 • Güngör, G. & Göksu, A. (2013). Türkiye’de eğitimin finansmanı ve ülkelerarası bir karşılaştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1), 59-72.
 • Kayıkçı, K. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin denetim sisteminin yapısal sorunlarına ilişkin algıları ve iş doyum düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 44(44), 507-527.
 • MEB. (2010). 18. Milli Eğitim Şurası Kararları.
 • MEB. (2014). 19. Milli Eğitim Şurası Kararları.
 • Memduhoğlu, H. B., & Zengin, M. (2012). Çağdaş eğitim denetimi modeli olarak öğretimsel denetimin Türk eğitim sisteminde uygulanabilirliği. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 131-142.
 • Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun. 3797 Sayılı Kanun. Kabul tarihi: 30.4.1992.
 • Milli Eğitim Stratejik Planı. Milli Eğitim Stratejik Planı 2015-2019.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu. 1739 Sayılı Kanun. Tarih: 24/6/1973 Sayı: 14574, Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 12 Sayfa: 2342.
 • Özdayı, N., & Özcan, Ş. (2005). Teftiş sürecindeki geribildirimlere göre teftişin öğrenen örgüt kültürüne katkılarının öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 30(136).
 • Özmusul, M. (2012). Vizyon 2023 çalışmasındaki eğitim sistemi ile ilgili hedeflerin, uluslararası göstergeler açısından incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9 (3). Tevhid-i Tedrisat Kanunu. 430 Sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu.
 • Yılmaz, K. (2009). Okul müdürlerinin denetim görevi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 19-35.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Review Article
Authors

Bünyamin HAN
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0204-5686
Türkiye


Zakir ELÇİÇEK (Primary Author)
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
0000-0002-4469-2243
Türkiye

Publication Date June 30, 2021
Application Date November 30, 2020
Acceptance Date March 8, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 1

Cite

APA Han, B. & Elçiçek, Z. (2021). MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN 2023 EĞİTİM VİZYON BELGESİNİN EĞİTİM YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞİŞİM ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 5 (1) , 22-42 . DOI: 10.46452/baksoder.833404

All articles sent to the journal are checked by the plagiarism program before the evaluation process.

USOBED works under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

cc by nc sa 4.0 ile ilgili görsel sonucu