Year 2019, Volume 4 , Issue 2, Pages 128 - 133 2019-12-01

Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisinin Elektromanyetik Kirlilik Seviyelerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

Teoman KARADAĞ [1]


Hastaneler genel olarak bağışıklık sistemi zayıflamış, farklı türlerde şikâyet ve rahatsızlıklarla yaş ve cinsiyet farkı gözetilmeden halk tarafından kullanılan hizmet elektromanyetik duyarlılığı ve alınganlığı yüksek birçok teçhizat da yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası standart kuruluşlar çok yüksek frekanslı elektromanyetik alanlar için maruziyeti sınır değerler belirlemiştir [1-3]. Tüm bunların yanında elektromanyetik duyarlılığı fazla olan medikal cihazlar için de belirlenmiş olan limit değerler mevcuttur. 1979 yılında Gıda ve İlaç Dairesi FDA (Food and Drug Administration) “Medikal cihazlar için elektromanyetik uyum standardı” başlıklı bir kural yayınlamıştır [4]. Örneğin hasta takip sistemleri ve bu sistemler üzerindeki elektromanyetik girişim sonucu ortaya çıkan problemler üzerinde literatürde sunulmuş birçok çalışma yer almaktadır Bu alanda en önemli çalışmalardan biri de Silberg tarafından yapılmıştır [5]. Bu çalışmayla hastanenin dışında bulunan kaynakların ve hastane içerindeki iç kaynakların acil servis içerisindeki yayılımı ve bu kaynakların etkileri kıyaslanarak hasta içerinde yer alan elektromanyetik etkinin karakterize edilmesi amaçlanmıştır. Radyo frekans (RF), son derece düşük frekans (ELF)’lı ve iyonlaştırıcı olmayan elektromanyetik alanların (EMF) genetik etkileri üzerine 2006/2007 yıllarından günümüze kadar yayınlanan bilgileri ve araştırma makale özetleri literatürde sunulmuştur [6]. Çalışmaya statik manyetik alanla ilgili araştırmalar da dâhildir. Yapılmış olan çalışmaların sonuçları analiz edildiğinde EMF’nin sağlık üzerine etkisinin olduğu sonucuna varan çalışmalar, etkinin olmadığını iddia eden çalışmalara göre daha fazla olduğu görülmektedir. Güncel RF çalışma sonuçlarına göre yapılan 114 genetik çalışmaların, 74’ü (%65) etkinin olduğunu, 40’ı (%35) ise etkinin olmadığı yönündedir. Güncel ELF-EMF çalışma sonuçlarına göre ise yapılan 59 genetik çalışmanın 49’u (%82) etkinin olduğu, 10’u ise (%18) etkinin olmadığı yönündedir. Radyo Frekansı Radyasyonu (RFR) ve Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alan (ELF-EMF)’ların Genotoksik etkileri üzerine 2007-2014 yılları arasında yapılan 173 çalışma detaylı olarak ele alınmıştır. Bu çalışmaların sonuçları özetlendiğinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. RF ve ELF EMF etkileri oldukça benzerdir. Bu durum oldukça şaşırtıcıdır çünkü bu elektromanyetik alanlar tarafından taşınan enerjiler birbirlerinden milyarlarca kat farklıdır. Benzer genetik etkiler, farklı çalışmalarla birlikte özellikle Blank ve Goodman tarafından güncel çalışmalarla ele alınmıştır [7-9]. Bununla birlikte RF ve ELF alanların benzer etkiler gösterdiği diğer fizyolojik süreçler örneğin; nörokimyasal ve davranışsal etkileri içeren çalışmalar da bildirilmiştir [10-13]. Bu nedenle yılda 80.000’in üzerinde hastanın geldiği acil servis içerisinde çok yüksek frekanslarda çalışan elektromanyetik alan kaynaklarının etki seviyelerinin belirlenmesi ve sonuçların uygun standartlarla kıyaslanması gereklidir. 

Elektromanyetik alanlar, elektromanyetik alan izleme, elektromanyetik alanların sürekli ölçümü, elektromanyetik kirlilik, elektromanyetik alanların haritalandırılması
 • [1] International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), Guidelines for limiting exposure to time varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300GHz), Health Phys. 1998, vol. 74, pp.494-522.
 • [2] Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), IEEE standard for safety levels with respect to human exposure to radio frequency electromagnetic fields, 3kHz-300GHz, Std. C95.1. New York, NY:IEEE. 2005.
 • [3] BTK (Information Technologies and Communications Authority), Turkey, Limit values for mobile GSM and 3G frequencies,http://www.tk.gov.tr/tuketici/emd/baz_istasyon_on.pdf
 • [4] Food and Drug Administration; FDA MDS-201-0004, “Electromagnetic Compatibility Standard For Medical Devices”, U.S. Department of Health, Education and Welfare, Public Health Service, Bureau of Medical Devices, Oct, 1979.
 • [5] Silberberg, J. L., “Performance degradation of electronic medical devices due to electromagnetic interference,” Compliance Engineering, 25– 39, 1993.
 • [6] Lai, H., “Genetic Effects of Non-Ionizing Electromagnetic Fields Review” Bioinitiative Working Group, University of Washington Seattle, WA USA, 2014.
 • [7] Utteridge, T.D., Gebski, V., Finnie, J.W., Vernon-Roberts, B., Kuchel, T.R., “Long term exposure of EM-Pim 1 transgenic mice to 898.4 MHz microwaves does not incrase lymphoma incidence”, Radiat. Res., 158,357-364, 2002.
 • [8] Jitendra, B., “Biological responses of mobile phone frequency exposure review article”. Indian Journal of Experimental Biology., 48, 959-981, 2010.
 • [9] Blank, M., Goodman R., “DNA is a fractal antenna in electromagnetic fields”, Int J Radiat Biol, 87:4, 1–7, 2011.
 • [10] Lai, H., Carino, M.A., Horita, A., Guy, A.W., “Opioid receptor subtypes that mediate a microwave-induced decrease in central cholinergic activity in the rat”, Bioelectromagnetics, 13:3, 237-246,1992.
 • [11] Lai, H., Carino, M.A., “Intracerebroventricular injection of mu- and delta-opiate receptor antagonists block 60 Hz magnetic field-induced decreases in cholinergic activity in the frontal cortex and hippocampus of the rat”, Bioelectromagnetics, 19:7, 433-437,1998.
 • [12] Lai, H., Carino, M.A., Ushijima, I., “Acute exposure to a 60 Hz magnetic field affects rats' water-maze performance”, Bioelectromagnetics, 19:2, 117-122, 1998.
 • [13] Wang, B.M., Lai, H., “Acute exposure to pulsed 2450-MHz microwaves affects water-maze performance of rats” Bioelectromagnetics, 21:1, 52-56, 2000.
 • [14] Karadag, T., Yuceer, M., Abbasov, T., “A Large Scale Measurement, Analysis, and Modeling of Electromagnetic Radiation Levels in the vicinity of GSM/UMTS Base Stations in an Urban Area”, Radiation Protection Dosimetry, doi:10.1093/rpd/ncv008.
Primary Language tr
Subjects Computer Science, Information System
Journal Section PAPERS
Authors

Orcid: 0000-0003-4513-4486
Author: Teoman KARADAĞ (Primary Author)
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 1, 2019

APA KARADAĞ, T . (2019). Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisinin Elektromanyetik Kirlilik Seviyelerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Bilgisayar Bilimleri , 4 (2) , 128-133 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bbd/issue/49546/551525