Year 2018, Volume 7 , Issue 2, Pages 7 - 14 2018-12-14

Determination of the Fattening Performance, Slaughter and Carcass Characteristic in Saanen and Alpin Kids
Saanen ve Alpin Oğlaklarda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerinin Tanımlanması

Engin YARALI [1] , A. Kemali ÖZUĞUR [2] , Okan ATAY [3] , Özdal GÖKDAL [4] , Vadullah EREN [5]


This study aims to determination of fattening performance, carcass characteristic in Saanen and Alpin kids. Kids were borned in Çine Vocational School Research and Practice Unit and they were weaned at average 5 month age. Total 16 kids (8 Alpin, 8 Saanen) were used for animal material. The average starting live weight of fattening, average finishing live weight, average daily weigh gain and average daily feed intake of Saanen kids are 17.26 kg, 22.61 kg, 96 g and 741 g, respectively. The same properties of Alpin kids are 24.55 kg, 29.54 kg, 89 g and 963 g, respectively. The slaughter weight, hot carcass weight, dressing percentage, cooling loss, ratio of leg, back-waist, arm, skirt and carcass compactness values of Saanan kids are 22.22 kg, 10.69 kg, 46.45%, 2.49%, 29.52%, 27.06%, 23.31%, 8.62% and 17.80, respectively. The same properties of Alpin kids are 29.51 kg, 15.12 kg, 49.57%, 3.07%. 28.78%, 29.90%, 21.43%, 8.24% and 23.51, respectively.

Bu araştırma, Çine Meslek Yüksekokulu Araştırma ve Uygulama biriminde doğan Saanen ve Alpin erkek oğlakların besi performansları, kesim ve karkas özelliklerinin ortaya konması amacıyla yapılmıştır. Denemede 8 baş Alpin ve 8 baş Saanen olmak üzere toplam 16 baş oğlak kullanılmıştır. Saanen oğlaklarda besi başı canlı ağırlığı 17.26 kg, besi sonu canlı ağırlığı 22.61 kg, ortalama günlük canlı ağırlık atışı 96 g ve ortalama günlük yem tüketimi 741 g olarak bulunmuştur. Alpin oğlaklarda besi başı canlı ağırlığı 24.55 kg, besi sonu canlı ağırlığı 29.54 kg, ortalama günlük canlı ağırlık artışı 89 g ve ortalama günlük yem tüketimi 963 g olarak saptanmıştır. Çalışmada Saanen oğlaklarda kesim ağırlığı 22.22 kg, sıcak karkas ağırlığı 10.69 kg, randıman %46.45, soğutma firesi %2.49, but oranı %29.52, sırt-bel oranı %27.06, kol oranı %23.31, etek oranı %8.62 ve karkas kompaklığı 17.80; Alpin oğlaklarda kesimhane ağırlığı 29.51 kg, sıcak karkas ağırlığı 15.12 kg, randıman 49.57, soğutma firesi 3.07, but oranı %28.78, sırt-bel oranı %29.90, kol oranı %21.43, etek oranı %8.24 ve karkas kompaklığı 23.51 olarak belirlenmiştir.

 • Atay, O., Gökdal, Ö., Eren, V. (2007). Kıl keçisi oğlaklarında besi gücü ve karkas özellikleri. V. Zootekni Ulusal Bilim Kongresi, k33, 05.09.2007, Van.
 • Atay, O., Gökdal, Ö., Eren, V. (2010a). Yetiştirici koşullarında Kıl keçilerin kimi verim özellikleri. Ulusal Keçicilik Kongresi 2010. Onsekiz Mart Ünv. Zir. Fak. Zootekni Böl., 24-26 Haziran 2010, Çanakkale. Yaralı ve ark. / 7 (2): 7-14, 2018
 • Atay, O., Gökdal, Ö., Kayardı, S., Özuğur, A. K., Eren, V. (2010b). Alpin x Kıl keçisi (F1), Saanen x Kıl keçisi (F1) ve Kıl keçisi oğlaklarında besi gücü, karkas ve et kalite özellikleri. Ulusal Keçicilik Kongresi 2010. Onsekiz Mart Ünv. Zir. Fak. Zootekni Bölümü, 24-26 Haziran 2010, Çanakkale.
 • Colomer Rocher, F., Morand Fehr, F., Kirton, A. H. (1987). Standard methods and procedures for goat carcasse evaluation, jointing and tissue separation. Livestock Prod. Sci., 17: 149- 159.
 • Eker, M., Tuncel, E. (1973). Ankara Ünv. Ziraat Fakültesi’nce yetiştirilen Kilis ve Saanen x Kilis melezi sütçü keçilerinde döl verimi ve yaşam gücü üzerinde araştırmalar, Ankara Ünv. Ziraat Fak.Yıllığı 72, Fas 1-2 Ankara.
 • Ekiz, B., Yılmaz, A., Yakan, A., Kaptan, C., Hanoğlu, H. (2014). Kıl keçisi ve Saanen × Kıl keçisi melezi (F1 ve G1) oğlakların besi performansı ve et yağ asidi kompozisyonu. İstanbul Ünv. Vet. Fak. Derg. 40(2): 226-236.
 • Gökdal, Ö., Atay, O., Özuğur, A. K., Eren, V. (2013). Yetiştirici koşullarında Kıl, Saanen x Kıl ve Alpin x Kıl melezi oğlaklarda büyüme-gelişme ve yaşama gücü özellikleri. Hayvansal Üretim, 54(1): 30-37, 2013.
 • Gökdal, Ö. (2013). Growth, slaughter and carcass characteristics of Alpine×Hair goat, Saanen×Hair goat and Hair goat male kids fed with concentrate inaddition to grazing on rangeland. Small Ruminanr Research. 109: 69-758.
 • Güney, O., Darcan, N. (2005). Akdeniz kuşağında keçi yetiştiriciliğinin yapısal durumu ve gelişme perspektifleri, Uluslararası Orman, Keçi, Erozyon ve Turizm Sempozyumu, Adana.
 • Güney, O., Kaymakçı, M., Karaca, O., Savaş, T. (2005). Türkiye’de süt keçisi ıslahının geleceği üzerine kimi öneriler. Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, Bildiriler, Sayfa 20-25, 26-27 Mayıs, İzmir.
 • Güney, O. (2006). Röportaj, Hasad Hayvancılık 255:14-17.
 • Kaymakçı, M., Dellal, G. (2006). Türkiye ve dünya keçi yetiştiriciliği, keçi yetiştiriciliği (Ed: Kaymakçı, M.). Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir İli Damızlık Koyun-Keçi Birliği Yayınları No:2, İzmir, s.3-15.
 • Kaymakçı, M., Tuncel, E., Güney, O. (2005). Türkiye’de süt keçisi ıslah çalışmaları, Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi, Bildiriler, Sayfa, 4-10, 26-27 Mayıs, İzmir.
 • Keskin, M., Biçer, O., Gül, S. (2007). Some cashmere characteristics of german Fawn xHair goat (b1) crossbreds and Shami (damascus) goats of teh eastern mediterranean region. Turk J. Vet. Anim. Sci. 31(3):203-206.
 • SAS, (1998). PC SAS user’s guide: Statistics. SAS Inst. cary. NC, USA
 • Savaş, T. (2008). Türkiye’de sut keçiciliğinde son yıllardaki gelişmeler. http:// zootekni.comu.edu.tr/ fayda/kecigelismeler.pdf. Erişim tarihi: 15.04.2018.
 • Sönmez, R., Kaymakçı, M. (1973). Ege bölgesinde süt tipi keçi yetiştirme çalışmaları, Ege Bölgesi I. Hayvancılık Semineri Bildirisi, İzmir.
 • Sönmez, R. (1974). Melezleme yolu ile yerli Kıl keçilerinin süt keçisine çevrilme olanakları, Ege Ünv. Zir. Fak. Yayını, No:226, İzmir.
 • Şengonca, M., Koşum, N., Taşkın, T.. (1998). Ege bölgesinde Kıl keçi ıslahı çalışmaları. Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi, 7-11 Eylül 1998, Bildiriler 2.
 • Şimşek, Ü. G., Bayraktar, M. (2007). Kıl keçisi ve Saanen x Kıl keçisi (f1) melezlerinde besi performansı ve karkas özellikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi. 21(1); 15-20.
 • TUİK, (2016). Tarım, hayvancılık istatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul. Erişim Tarihi: 20.04.2018.
 • TUİK, (2017). Tarım, hayvancılık istatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul. Erişim Tarihi: 20.04.2018.
 • Yalçıntan, H., Ekiz, B., Özcan, M. (2010). Türk Saanen’i, Gökçeada, Malta ve Kıl keçisi oğlaklarının besi, karkas ve et kalitesi özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Ulusal Keçicilik Kongresi 2010. Çukurova Ünv. Zir. Fak. Zootekni Bölümü, 24-26 Haziran 2010, Çanakkale.
 • Yıldırır, M, Yüksel, M. A, Karadağ, O., Sezenler, T., Yılmaz, M. (2010). Saanen ve Saanen x Kıl keçi melezi (g1-g2) oğlaklarda sütten kesim öncesi farklı besleme uygulamalarının canlı ağırlık artışı üzerine etkileri. Ulusal Keçicilik Kongresi 2010. Çukurova Ünv. Zir. Fak. Zootekni Bölümü, 24-26 Haziran 2010, Çanakkale.
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Engin YARALI (Primary Author)
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: A. Kemali ÖZUĞUR
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Okan ATAY
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Özdal GÖKDAL
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Vadullah EREN
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 14, 2018

Bibtex @research article { bdhad499194, journal = {Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi}, issn = {2148-3213}, address = {Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü. Ereğli Yolu. 2. km Karatay / KONYA}, publisher = {Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {7 - 14}, doi = {}, title = {Saanen ve Alpin Oğlaklarda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerinin Tanımlanması}, key = {cite}, author = {YARALI, Engin and ÖZUĞUR, A. Kemali and ATAY, Okan and GÖKDAL, Özdal and EREN, Vadullah} }
APA YARALI, E , ÖZUĞUR, A , ATAY, O , GÖKDAL, Ö , EREN, V . (2018). Saanen ve Alpin Oğlaklarda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerinin Tanımlanması. Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi , 7 (2) , 7-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bdhad/issue/41302/499194
MLA YARALI, E , ÖZUĞUR, A , ATAY, O , GÖKDAL, Ö , EREN, V . "Saanen ve Alpin Oğlaklarda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerinin Tanımlanması". Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi 7 (2018 ): 7-14 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bdhad/issue/41302/499194>
Chicago YARALI, E , ÖZUĞUR, A , ATAY, O , GÖKDAL, Ö , EREN, V . "Saanen ve Alpin Oğlaklarda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerinin Tanımlanması". Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi 7 (2018 ): 7-14
RIS TY - JOUR T1 - Saanen ve Alpin Oğlaklarda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerinin Tanımlanması AU - Engin YARALI , A. Kemali ÖZUĞUR , Okan ATAY , Özdal GÖKDAL , Vadullah EREN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 14 VL - 7 IS - 2 SN - 2148-3213- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi Saanen ve Alpin Oğlaklarda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerinin Tanımlanması %A Engin YARALI , A. Kemali ÖZUĞUR , Okan ATAY , Özdal GÖKDAL , Vadullah EREN %T Saanen ve Alpin Oğlaklarda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerinin Tanımlanması %D 2018 %J Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi %P 2148-3213- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD YARALI, Engin , ÖZUĞUR, A. Kemali , ATAY, Okan , GÖKDAL, Özdal , EREN, Vadullah . "Saanen ve Alpin Oğlaklarda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerinin Tanımlanması". Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi 7 / 2 (December 2018): 7-14 .
AMA YARALI E , ÖZUĞUR A , ATAY O , GÖKDAL Ö , EREN V . Saanen ve Alpin Oğlaklarda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerinin Tanımlanması. Bahri Dağdaş Hayv. Arşt. Derg.. 2018; 7(2): 7-14.
Vancouver YARALI E , ÖZUĞUR A , ATAY O , GÖKDAL Ö , EREN V . Saanen ve Alpin Oğlaklarda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerinin Tanımlanması. Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi. 2018; 7(2): 14-7.