Year 2017, Volume 2 , Issue 3, Pages 279 - 307 2017-09-30

Consumer Behavior and Social Media Marketing: A Research on University Student
Sosyal Medyada Pazarlamanın Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Karar Süreci Üzerine Etkisi

Muhammed Talha NARCI [1]


Social media sites are the most time spent areas in recent years with the services what they provide and the number of users is rapidly increasing. Thanks to a large number of social media users, companies turn to this field, and through this, firms can reach more people by carrying out promotion and marketing activities. On the other hand, social media sites enable consumers to gather information about their needs and they can directly communicate with companies about the products and services via social media accounts.
In this study social media marketing and consumer purchasing decision have been studied. Aim of the research is to determine the effects of the social media marketing on consumer’s purchasing decision process. In the first part of the study, the issues social media and social media marketing and in the second part, the concept of consumer’s purchasing has been explained in the third part, the effect of social media marketing on consumer purchasing decision has been examined using statistical methods. To analyze the relationship, the questionnaire is applied 384 university students who use social media and shop online. The data obtained from the questionnaire application has been analyzed. According to the results of the survey, it was seen that marketing activities in social media affected consumers' purchasing decisions. It has also been observed that individuals are affected by post-purchase behavior that is affected by marketing activities in social media. In the fourth part, the last part of the study, the study was summarized.

Sosyal medya mecraları, sunduğu hizmetlerle son dönemlerde en çok vakit geçirilen ortamların başında yer almakta ve kullanıcı sayısı hızla artmaktadır. Sosyal medya ortamlarının kullanıcı sayısının fazlalığı işletmeleri bu ortamlara yöneltmekte ve bu sayede kurumlar, tanıtım ve pazarlama çalışmalarını yaparak geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Diğer yandan sosyal medya ortamları sayesinde tüketiciler, ihtiyaçlarına yönelik bilgiyi toplayabilmekte, firmaların sosyal medya hesaplarından ürün ve hizmetlerle ilgili birinci ağızdan bilgi alabilmektedir.

Bu çalışmada, sosyal medya pazarlamasının üniversite öğrencilerinin satın alma karar sürecine nasıl etki ettiğini belirlemek temel amaçtır. Bu bağlamda çalışmanın ilk bölümünde sosyal medya ve sosyal medya pazarlaması ile ilgili kavramlara açıklık getirilmiş, ikinci bölümde tüketici davranışı kavramı üzerinde durulmuştur. Çalışmanın üçüncü ve son kısmında ise, sosyal medyada pazarlamanın tüketici satın alma kararı üzerine etkisi ile ilgili bir araştırmaya yer verilmiştir. Araştırma için sosyal medya kullanan ve online alışveriş yapan 384 lisans öğrencisine anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, sosyal medyada pazarlama faaliyetlerinin tüketicilerin satın alma kararlarını etkilediği görülmüştür. Ayrıca bireylerin, sosyal medyadaki pazarlama faaliyetlerinden etkilenmeleri satın alma sonrası davranışlarına da yansıdığı gözlenmiştir.

  • Adıgüzel, O. ve Kılıç Ş. (2016). Sağlık Kurumlarında Süreç Danışmanlığının Uygulanabilirliği: Bir Üniversite Hastanesi Örneği. Sosyoekonomi Dergisi. Altunışık, R., Özdemir, Ş., & Torlak, Ö. (2002). Modern pazarlama. Değişim Yayınları. Canlı M. (2015), Sosyal Medyada Kullanılan Reklamların Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkisi, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), T.C. KTO Karatay Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çabuk, S. ve Yağcı M. İ. (2003), Pazarlamaya Çağdaş Yaklaşım, Nobel Kitabevi Çiçek, M. and Irem E. (2013). "Social media marketing: exploring the user typology in Turkey." International Journal of Technology Marketing 8.3: 254-271. https://www.linkedin.com https://www.searchenginepeople.com https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-western-asia https://www.youtube.com https://zephoria.com İşlek, M. S. (2012), Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri Türkiye'deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), T.C. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kalafatoğlu, Y. (2010), Elektronik Ortamda İtibar Yönetimi, (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Karal, H. ve Kokoç, M. (2010), Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanım Amaçlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması, Turkish Journal Of Computer And Mathematics Education (Turcomat) 1.3 . Kaplan, A. M. ve Haenlein M. (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons Dergisi 53.1 . Kaya, A. B. (2013), Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kocabaş, İ. (2016), Özel Kuruluşların Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Arçelik Ve Bosch Markalarının Kurumsal Facebook Ve Twitter Hesaplarının Kullanımı Üzerine Çalışma, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi 9.2 . Köse, H. (2008), İnternette Açık Ve Demokratik Yayıncılık: Sanal Ortam Günlükleri Ve Wiki'ler, Marmara İletişim Dergisi 13.13 . Mucuk, İ. (2009), Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi Yayınları. Narcı, M. T. (2017), Sosyal Medyada Pazarlamanın Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Karar Süreci Üzerine Etkisi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Narci ve Uğurlu, (2017), II International Conference on Economics Business Management and Social Sciences Belgrade, Serbia, May 10-14 Odabaşı, Y. ve Oyman, M. (2007), Pazarlama İletişimi Yönetimi, Kapital Medya Hizmetleri Aş. Baskı, İstanbul. Smith, P. R. ve Zook, Z. (2011), Marketing Communications: Integrating Offline And Online With Social Media. Kogan Page Ltd. Tuten, T. L. (2008), Advertising 2.0: Social Media Marketing in a Web 2.0 World: Social Media Marketing in a Web 2.0 World. ABC-CLIO. Ugurlu, E., Acikalin S. (2015), E-Government Usage in Turkey: An Analysis of the Social Security Institution, International Conference on eBusiness, eCommerce, eManagement, eLearning and eGovernance 117-121. Vural, Z. Akıncı, B. ve Mikail B. (2010), Social Media As A New Communication Environment: A Research On Ege University Faculty Of Communication. Journal of Yasar University 20.5 . Yılmazdoğan, O. C. ve Özel, Ç. H. (2014), "Sosyal Medya Pazarlamasının Otellerdeki Kullanımının Yararlarına Yönelik Yönetici Algılarının Belirlenmesi: Antalya Örneği",Dergipark dergisi, 2014 sayısı.
Subjects Management
Journal Section Issues
Authors

Author: Muhammed Talha NARCI
Institution: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 29, 2017
Acceptance Date : November 5, 2017
Publication Date : September 30, 2017

APA Narcı, M . (2017). Consumer Behavior and Social Media Marketing: A Research on University Student . Bulletin of Economic Theory and Analysis , 2 (3) , 279-307 . DOI: 10.25229/beta.336420