Year 2018, Volume 2 , Issue 2, Pages 167 - 173 2018-11-10

Üniversite Yerleşkeleri İçin Geliştirilen Çevresel Sürdürülebilirlik Endekslerinin İncelenmesi
Investigation of Environmental Sustainability Index Systems Developed for University Campuses

Gökhan CİVELEKOĞLU [1] , Bilge ÖZDOĞAN [2]


Çevresel sürdürülebilirlik, her türlü işlem sonucundaki olumsuzlukları ortadan kaldırarak ya da azalta-rak çevre politikaları ve stratejileri ile oluşturulacak sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasıdır. Üniversiteler mikro ölçekte çevresel sorunların oluştuğu ortamlardır. Bu sebeple sürdürülebilirlik çalışmalarında üniversitelere büyük bir sorumluluk düşmektedir. Sürdürülebilirlik ve çevre konularındaki çalışmaların ve konu ile ilgili bilinçlendirmenin artması konusunda endeks değerlendirme sistemleri etkin bir rol oynamaktadır. Çalışmada üniversite yerleşkeleri için geliştirilen ulusal ve uluslararası çevresel sürdürülebilirlik endeksleri incelenmiş ve uluslararası endeksler arasında karşılaştırma yapılmıştır. Endeks değerlendirme sistemleri içerisinden Yeşil Metrik ve Üniversite Ligi detaylı olarak incelenmiştir. İncelenen endeks değerlendirme sistemlerinde yer alan kategori ve kategorilerin önem yüzdelikleri baz alınmıştır. Karşılaştırma sonucunda endeks değerlendirme sistemlerindeki hedeflerin aynı olduğu ancak kategori ve kategorilerin önem yüzdeliklerinde de farklılık bulunduğu gözlenmiştir. Çalışma sonucunda yerleşkeler için sürdürülebilir endeks sistemi oluşturulurken kategorilerin net, ölçülebilir, doğrulanabilir olmasının yanı sıra sistemin şeffaf ve anlaşılabilir olmasının gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca yerel bazda üniversite yerleşkeleri için çevresel sürdürülebilirlik endeksinin olmadığı gözlenmiştir. Yerleşkeler için ulusal bazda kapsayıcı bir endeks sisteminin oluşturulması ve zaman içerisinde geliştirilmesi, yerleşkelerin çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında daha fazla bilinçlenmesine sebep olacağı ve uluslararası düzeye ulaşmalarına olumlu olarak etki edeceği düşünülmektedir.

Environmental sustainability is the transfer of a healthy environment that will be created by environmental policies and strategies by eliminating or reducing the negative consequences of any action to future generations. Universities are micro-scale atmosphere of environmental problems arise. Therefore, universities have a great responsibility for sustainability studies. Index evaluation systems play an active role in the work on sustainability and environmental issues and on the raising awareness of the issue. The study examined national and international environmental sustainability index systems developed for university campuses. The Green Metric and University League were investigated in detail from the index evaluation systems. The importance percentages of the categories included in the index evaluation systems were taken into account. It was found that the categories should be clear, measurable, verifiable as well as the system should be transparent and understandable. It was observed that there is no environmental sustainability index for university campuses on local basis. The index development of an inclusive system for campuses on a national basis is thought to have a positive effect on the awareness of the environmental sustainability studies on campuses and on the international level. 

  • Alshuwaikhat, H.M., Abubakar, I., 2008. An İntegrated Approach to Achieving Campus Sustainability : Assessment of the Current Campus Environmental Management Practies. Journal of Cleaner Production, 16, 1777 - 1785.
  • Gomez, F.U., Navarrete, C.S., Lioi, S.R., Marzuca, V.I., 2015. Adaptable Model For Assessing Sustainability in Higher Education. Journal of Cleaner Production, 107, 475 - 485.
  • Koç, H.E., 2014. Environmental Sustainability of University Campuses : A Practical Assessment Tool. Middle East University, The Graduate School of Natural and Applied Sciences, 117s, Ankara.
  • Kuşat, N., 2013. Yeşil Sürdürülebilirlik İçin Yeşil Ekonomi: Avantaj ve Dezavantajları - Türkiye İncelemesi. Journal of Yasar University, 29(8), 4896 - 4916.
  • Lukman, R., Krajnc, D., Glavic, P., 2010. University Ranking Using Research, Educational and Environmental Indicators. Journal of Cleaner Production, 18, 619 - 628.
  • Oktay, S.Ö., Küçükyağcı P.Ö., 2015. Üniversite Kampüslerinde Sürdürülebilir Tasarım Sürecinin İrdelenmesi. 2nd International Sustainable Buildings Symposıum, 28 - 30 Mayıs, Ankara.
  • People and Planet, 2017. https://peopleandplanet.org/university-league (Erişim Tarihi : 28.03.2017)
  • Saaty, T.L., 1987. The analytic hierarchy process what it is and how it is used. Math. Model. 9 (3e5), 161e176.
  • Shriberg, M., 2002. Institutional Assessment Tools For Sustainability in Higher Education : Strengths, Weaknesses, And Implications For Practice And Theory. Higher Education Policy 15, 153 - 167.
  • UI Greenmetric Dünya Üniversiteler Sıralama Kılavuzu, 2017.
Primary Language tr
Subjects Environmental Engineering
Journal Section Review
Authors

Author: Gökhan CİVELEKOĞLU
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Bilge ÖZDOĞAN (Primary Author)
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 10, 2018

APA Civelekoğlu, G , Özdoğan, B . (2018). Üniversite Yerleşkeleri İçin Geliştirilen Çevresel Sürdürülebilirlik Endekslerinin İncelenmesi . Bilge International Journal of Science and Technology Research , 2 (2) , 167-173 . DOI: 10.30516/bilgesci.427358