Year 2018, Volume 13 , Issue 13, Pages 253 - 267 2018-06-28

İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde Musiki Eğitimi

Music Education in Theology and Islamic Science Faculties

Hüseyin YÜNER [1]


 

Eğitim, bireyde toplumca istenen davranışları gerçekleştirme sürecidir. Sanat eğitimi ise aynı doğrultuda bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak, belirli sanatsal davranışlar kazandırma sürecini kapsamaktadır. Müzik, insanoğlunun asgari ortak genel kültürün en temel unsurlarından birisidir. Müzik, sanat üst başlığının içeriği en geniş ve etkisi en fazla olan faaliyet alanıdır.  Mesleki müzik eğitimi, yükseköğretim seviyesinde konservatuvarlarda, güzel sanatlar, müzik ve eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. İlahiyat fakültelerinde ise müzikle ilgili derslerin bulunması, mezunların ifa edecekleri meslekleri göz önüne alındığında oldukça önemlidir. Öğrencilerin hedeflenen düzeyde müzik bilgisine ulaşabilmesi için yükseköğretim kurumlarının mesleki müzik eğitimi veren bölümlerinde eğitim alan öğrenciler kadar bir bilgi ve deneyime sahip olması gerekmektedir. Mevcut şartlarda bunu gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu çalışmada asgari imkanlar dahilinde uygulamaya koyulabilecek çözüm önerileri sunulmuştur. İki, üç ve dördüüncü sınıflarda genel müzik ve dini musiki ile alakalı ikişer seçmeli dersin programa eklenmesiyle temel müzik becerilerinin kazandırılması ve mesleki müzik icralarının yapılabilirliği mümkün olacaktır. 

Musiki, Nazariyat, Eğitim, İlahiyat, Müfredat
 • Akdoğan, Bayram. Sanat’ın Kitabı. Ankara: 2014.
 • Akdoğan, Bayram“Din Görevlilerine Musiki Eğitimi Verilmesi Hakkında Örnek Bir Metot”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 43/ 2 (2002): 315-353.
 • Akdoğan, Bayram“İslâm’da Mûsikînin Hükmü Konusunda İleri Sürülen Âyet ve Hadislerin Tahlili”. Harran Üniersitesi. İlahiyat Fakültesi Dergisi 14/22 (Temmuz-Aralık 2009): 109-136.
 • Apaydın, H. Yunus. “Mûsiki”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 31 (İstanbul: TDV yay., 2006)
 • Ataman, Özge Gençel. “Müzik Öğretmeni Adaylarının Müziksel İşitme Okuma Yazma Dersleri Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Balıkesir Üniversitesi Örneği)”. Eğitim Fakültesi Dergisi 26/ 2, (2013): 455-471.
 • Bağcı, Hakan, “Müziksel İşitme, Okuma Ve Yazma Eğitiminde Uygulanabilecek Yaratıcı Etkinlikler”. Sanat Eğitimi Dergisi 3/2 (2015): 115-127.
 • Boer, Diana-Fischer, Ronald-Tekman, Hasan Gürkan- Abubakar, Amina- Njenga, Jane- Zenger, Markus. “Young people's topography of musical functions: Personal, social and cultural experiences with music across genders and six societies”. International Journal of Psychology, 47/5, (October 2012)
 • Çilden, Şeyda. “Müzik, Çocuk Gelişimi ve Öğrenme”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 21/1, (2001): 1-8.
 • Çuhadar, Hakan C . "Müzik Ve Müzik Eğitimi". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 25 (2016): 217-230
 • Ertürk, Selahattin. Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe yay. 1972.
 • Gün Duru, Elvan- Gün, Elmas-Demirtaş, H. Ozan. “Müzik Eğitiminin Bilişsel Gelişime Etkisi”. The Journal Of Academic Social Science Studies 50, (2016): 117-124.
 • İbn Manzur. Lisanü’l-Arab. Beyrut: 1994.
 • Kahyaoğlu, Yılmaz. "Eğitim Ve Müzik Sosyolojisi". Sanat Dergisi 13 (2008): 147-152.
 • Koca, Fatih. İslam Tarihi ve Medeniyetinde Salâlar ve Salavatlar. Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi SBE, 2013.
 • Kuzgun, Yıldız. Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: ÖSYM Yay. 1997.
 • Mütercim Asım Efendi, Kâmûsu’l-Muhît Tercümesi. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Yay., 2013.
 • Mehmed, Vankulu. Vankulu Lugati. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Yay., 2014.
 • Öcal, Mustafa. “Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretimi”. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 7/7 (1998): 241-268
 • Öcal, Mustafa. “Türkiye'de Din Eğitimi Tarihi Literatürü”. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 6/12, (2008): 399-430.
 • Özcan, Nuri. “Cami Musikisi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 7, (İstanbul: 1993).
 • Özkan, İ. Hakkı. Türk Musikisi Nazariyatı ve Usulleri. İstanbul: 2006.
 • Paçacı, Mehmet. Aktay, Yasin. “75 Years of Higher Religious Education in Modern Turkey”, The Muslim World (Apr 3 2007), pp 389-413.
 • Pırlanta, İsmail. “Hz. Peygamber Döneminde Eğlence Hayatı”. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 10/1 (Winter 2015): 635-658.
 • Sağer, Turan-Gürpınar, Engin- Zahal, Onur. “İşbirlikli Öğrenme Yöntemine Dayalı Uygulamaların Çok Sesli Solfej Alan Başarısına Etkisi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30/1 (2015): 195-212.
 • Sevinç, Muhammet. "İmam Hatip Liselerinde Dinî Mûsikî Eğitiminin Tarihsel Süreci Ve Öğretim Programlarının Karşılaştırılması". Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 11/ 11 (2017/11):153-184.
 • Tıraşçı, Mehmet. Türk Musikisi Nazariyatı Tarihi. İstanbul: Kayıhan Yay., 2017.
 • Turabi, Ahmet Hakkı. Cami Musikisi, Cami Yazıları. Ankara: DİB Yay, 2012.
 • Turabi, Ahmet Hakkı. Türk Din Musikisi (Ed). Ankara: Grafiker Yay., 2017.
 • Uçan, Ali. Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 1997.
 • Uslu, Recep. “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Müzik Teorisi Eserleri”. Türkler (nşr. Hasan Celal Güzel v.dğr.), Ankara: 2002.
 • Yeprem, Safa. “İlahiyat Fakültelerinde Müzikal İşitme Okuma Ve Yazma Çalışmaları”. Geçmişten Günümüze Uluslararası Dini Musiki Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Amasya 2017): 399-409.
 • http://ilahiyat.bozok.edu.tr/tr/sayfa/24/ders_mufredatlari;http://www.divinity.ankara.edu.tr/?page_id=429 son erişim 17 Mayıs 2018
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=NAZAR%C4%B0YAT son erişim 17 Mayıs 2018
 • https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc031/kanuntbmmc031/kanuntbmmc03105424.pdf son erişim 17 Mayıs 2018
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf son erişim 17 Mayıs 2018
 • http://ttkb.meb.gov.tr/kurul_kararlari2.aspx?ilk=1&aranan=&tarihi=1985-09-30&kararno=196&sayfa=1 son erişim 17 Mayıs 2018
 • http://ttkb.meb.gov.tr/kurul_kararlari2.aspx?ilk=1&aranan=&tarihi=2014-05-07&kararno=37&sayfa=1 son erişim 17 Mayıs 2018
 • http://www.sis.itu.edu.tr/tr/dersplan/plan/TEB/200610.html
 • http://gef.gazi.edu.tr/posts/download?id=71552
 • https://dbp.erciyes.edu.tr/Program/P3.aspx
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Author: Hüseyin YÜNER
Institution: BOZOK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 4, 2018
Acceptance Date : June 7, 2018
Publication Date : June 28, 2018

ISNAD Yüner, Hüseyin . "İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde Musiki Eğitimi". Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13 / 13 (June 2018): 253-267 .