Balkan Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2146-8494 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Namik Kemal University |


Balkan Journal of Social Sciences (BJSS) is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published biannually in June and December. The languages of the journal areTurkish and English.

Balkan Journal of Social Sciences aims to be a forum in terms of both theoretical and practical studies, especially in Balkan geography. In this context, BJSS includes original and qualified scientific studies on social sciences. The journal supports interdisciplinary and comparative studies, critical studies and alternative approaches in the social sciences. All articles published in the journal are open access and freely available online , and no submission fee is charged for publishing articles.

The articles sent to BJSS should be written according to the journal writing rules, they should be prepared using the template of the journal, the similarity report should be loaded as an additional file during application and the similarity rate should not exceed 15%.

Scientific and legal liabilities of the articles published in BJSS belong to the authors. Copyrights of the works that are published in the journal are transferred to Tekirdağ Namık Kemal University. No part of this publication may be duplicated and published elsewhere including electronically without permission of the Publisher.

 

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2146-8494 | Period Biannually | Founded: 2011 | Publisher Namik Kemal University |
Cover Image


Balkan Journal of Social Sciences (BJSS) is a peer-reviewed international journal that publishes original and qualified works with a scientific approach in the fields of social sciences and human sciences. The Journal is published biannually in June and December. The languages of the journal areTurkish and English.

Balkan Journal of Social Sciences aims to be a forum in terms of both theoretical and practical studies, especially in Balkan geography. In this context, BJSS includes original and qualified scientific studies on social sciences. The journal supports interdisciplinary and comparative studies, critical studies and alternative approaches in the social sciences. All articles published in the journal are open access and freely available online , and no submission fee is charged for publishing articles.

The articles sent to BJSS should be written according to the journal writing rules, they should be prepared using the template of the journal, the similarity report should be loaded as an additional file during application and the similarity rate should not exceed 15%.

Scientific and legal liabilities of the articles published in BJSS belong to the authors. Copyrights of the works that are published in the journal are transferred to Tekirdağ Namık Kemal University. No part of this publication may be duplicated and published elsewhere including electronically without permission of the Publisher.

 

Volume 9 - Issue 17 - Jun 30, 2020
 1. Turizm Sektöründe Mesleki Algı ile Mesleki Bağlılık Arasındaki İlişkinin Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi
  Pages 5 - 13
  Erkan AKGÖZ , Gulmira SAMATOVA
 2. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Afları Karşısında Tutum ve Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması: Tekirdağ İli Örneği
  Pages 15 - 23
  Ersan ÖZKAN , Fikret KARADENİZ
 3. Çalışanların İşlerine Teşvik Ettirilmesinin Risk Eğilimleri Üzerindeki Etkisinde Yaratıcılıklarının Aracı Rolü
  Pages 25 - 35
  İbrahim DURMUŞ
 4. AB Üyesi Ülkelerdeki Yerel Vergi Uygulamaları ve Türkiye’deki Belediyeler İçin Vergi Önerileri
  Pages 37 - 70
  Ahmet ULUSOY , Mustafa TEKDERE
 5. AirBnB’s Socio-Economic Effects to Neighborhood Dynamics: Besiktas, Istanbul
  Pages 71 - 81
  İlkim MARKOÇ
 6. Tarikat ve Cemaatlerin Siyasetle İlişkisi
  Pages 83 - 94
  İshak TORUN
 7. Ekonomik Dalgalanmaların Sigorta Şirketlerinin Pazar Payları ve Prim Üretimleri Üzerindeki Etkileri
  Pages 95 - 101
  Necla TUNAY , Fuat ÇAMLIBEL , Kaşif Batu TUNAY
 8. Kurumsal Kaynak Planlaması Uygulaması Performansına Etki Eden Faktörler
  Pages 103 - 112
  Gülin S. BOLATAN
 9. Türkiye’de Demokrasi ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisi: Toda-Yamamoto Nedensellik Analizi (1974-2018)
  Pages 113 - 118
  Salih ÖZTÜRK , Ömer Sinan PEHLİVAN
 10. Demokratikleşme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Etkileşim
  Pages 119 - 130
  Veli SIRIM , Mehmet ERASLAN
 11. Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Afganistan Üzerine Ampirik Bir Analiz
  Pages 131 - 136
  Ethem ESEN , Muhammad Akbar FARAHMAND
 12. MIST Ülkelerinin Borsa Endeksleri Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi
  Pages 137 - 145
  Seyfettin ÜNAL , Fatma KÖSE İÇİGEN
 13. Is Economic Freedom Effective on Poverty Alleviation?
  Pages 146 - 151
  Cüneyt KOYUNCU , Hüseyin Safa ÜNAL
 14. İşgücü Piyasasında Beveridge Eğrisinin Geçerliliği: Türkiye Uygulaması
  Pages 152 - 161
  Özer ÖZÇELİK , Adil AKINCI
 15. The Role of GDP on the New Job Vacancies in Turkey: ARDL Analysis
  Pages 162 - 169
  Jülide YALÇINKAYA KOYUNCU , Hüseyin Safa ÜNAL
 16. David Harvey’in Mekân-Zaman Sabiteleri Kuramının 2008 Sonrası Konut Üretiminin Desantralizasyonunda İzdüşümü: Atkinson Bölgesel Eşitsizlik Endeksi Yöntemiyle Türkiye’den Bir Kanıt
  Pages 170 - 184
  Murat ÇİFTÇİ
 17. Enflasyon ve Faiz Oranlarının Hisse Senedi Getirilerine Etkisinin Araştırılması: BİST Mali Endeksi Üzerinde Ampirik Uygulama
  Pages 185 - 191
  Selim YILDIRIM , Serdar ÖGEL , Omar ALHAJRABEE
 18. MACINTYRE’IN ERDEM PEŞİNDE ESERİNDE İKTİSADİ ADALET
  Pages 192 - 201
  Yaşar ALKAN
 19. Talcott Parsons’ın Düşüncesinde Pratik-Rasyonellik Tasarımı
  Pages 202 - 208
  Ahmet Yavuz ÇAMLI
 20. General Data Protection Regulation: A Transformative Law
  Pages 209 - 216
  Hassan SYED , Sema YILMAZ GENÇ
Abstracting & Indexing

imageici2.pngarastirmax_logo.gifjournal-tocs-logo.jpg?w=584Img.aspx?img=Sis-Logo.pngbase_logo.pngcropped-CEENDX.pnglogo.png74m2aye8_400x400.png4137da_3cea49395e08439f9b12c9a94993364c~mv2.jpgijifactor.pnglogo.pnghomeHeaderTitleImage_en_US.jpg