BibTex RIS Cite

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE İLE DEPRESYON İLİŞKİSİ

Year 2015, Volume: 9 Issue: 9, 32 - 39, 01.01.2015

Abstract

Bu araştırmanın amacı; Üniversite öğrencilerinin Fiziksel aktivite düzeyleri ile depresyon durumları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu çalışma ilişkisel bir araştırma türü olup, kesit alma yöntemi ile yapıldı. Örneklem grubunu Afyon Kocatepe Üniversitesinde öğrenim gören 906 öğrenci oluşturdu. Araştırma verileri; kişisel bilgiler, Fiziksel aktivite ve Depresyon maddelerinden oluşan anket formu ile elde edildi. Veriler SPSS paket programında değerlendirildi. Öncelikle tanımlayıcı istatistikler yapıldı. Değişkenler arasındaki ilişkisel durum; person korelasyon katsayısı ile analiz edildi. Öğrencilerin fiziksel aktivite durumlarına göre depresif olgularındaki farklılıklar anova testi ile analiz edilerek değerlendirildi. Araştırma sonucunda Öğrencilerin Cinsiyet değişkenlerine göre fiziksel aktivite ve depresyon düzeylerinde istatiksel olarak anlamlı farklılık olduğu saptandı. Öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerine göre depresyon durumlarında anlamlı farklılık olduğu belirlendi P

References

 • 1. Ainsworth B., Bassett DR., Strath SJ., Swartz AM., O’Brien WL., Thompson RW., Jones DA., Macera CA., Kimsey CD., “Comparison of three methods for measuring the time spent in physical activity” Med. Sci. Sports. Exerc. 32. Pp.457-464, 2000.
 • 2. Alper Y., Bütün yönleriyle depresyon, Gendaş Yayınları, İstanbul, 1999.
 • 3. American College of Sports Medicine (ACSM), ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 6th ed, USA: Lippincott Williams & Wilkins, pp. 5-7, 2009.
 • 4. American College of Sports Medicine (ACSM), ACSM’s Health-Related Physical Fitness Assessment Manual, 2nd ed, USA: Lippincott Williams & Wilkins, pp.6, 2007.
 • 5. American College of Sports Medicine. In: Durstine, J.L., Moore, G.E., Painter, P.L., Roberts, S.O., eds. ACSM’s Exercise management for persons with chronic diseases and disabilities. 3rd ed. Illinois: Human Kinetics, pp. 21-379, 2009.
 • 6. Ardıç F., “Egzersiz Reçetesi” Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 60.Pp.1-8, 2014.
 • 7. Baumgartner TA., Jackson AS., Mahar MT. & Rowe DA., “Measurement for Evaluation in Physical Education and Exercise Science” Boston: McGraw Hill. 2003.
 • 8. Biddle SJ., Mutrie N.,“Psychology of Physical Activity”. Determinants, Well-Being and Interventions. London, Routledge. 2001.
 • 9. Bulut S.,“Sağlıkta Sosyal Bir Belirleyici: Fiziksel Aktivite” Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 70.s. 205-214, 2013.
 • 10. Can S., Arslan E., Ersöz G., “Güncel Bakış Açısı ile Fiziksel Aktivite” Ank. Üniv Spor Bil Fak. 12.s.1-10, 2014.
 • 11. Caspersen CJ., Kriska AM., Dearwater SR., “Physical activity epidemiology as applied to elderly populations” Bailliere’s Clinical Rheumatology. 8.pp.7-27, 1994.
 • 12. Chapman DP., PhD, MSc, Perry GS, DrPH. Depression as a major compenent of Public Health for older adults. Preventing Chronic Dis. 2008;5:1-9.
 • 13. Chasan-Taber L., Erickson JB., Mc-Bridge JW., Nasca PC., Chasan-Taber S., & Freedson, PS., “Reproducibility of a self administered lifetime physical activity questionnaire among female college alumnae” American Journal of Epidemiology. 155. Pp. 282-289, 2002.
 • 14. Craig CL., Marshall AL., Sjöström M., Bauman AE., Booth ML., Ainsworth BE., Pratt M., Ekelund U., Yngve A., Sallis JF., Oja P., “International Physical Activity Questionnaire: 12-country reliability and validity” Med. Sci. Sports. Exerc. 35. Pp. 1381-1395, 2003.
 • 15. Cryan JF, Markou A, Lucki I., “Assessing antidepressant activitiy in rodents: recent developments and future needs” Trends in Pharmacological Sci. 23.Pp.238-245, 2002.
 • 16. Doğan O., “Depresyonun epidemiyolojisi” Duygudurum Dizisi. 1. Pp. 29-38, 2000.
 • 17. Dunn AL., Trivedi MH., Kampert JB., Clark CG., Chambliss HO., (2005). “Exercise treatment for depression” American Journal of Preventive Medicine. 28. pp. 1-8, 2005.
 • 18. Ehrman JK, Gordon PM, Visich PS, et al., Clinical Exercise Physiology 2nd ed. USA: Human Kinetics Publishers; Pp.17-19, 2005.
 • 19. Göktaş K, Özkan İ. “Yaşlılarda depresyon” Psychiatry in Türkiye.8. s.30-37, 2006.
 • 20. Gümüş A. B., Keskin G., Alp N., Özyar S., & Karsa A., September). “Postpartum Depresyon Yaygınlığı ve İlişkili Değişkenler” In Yeni Symposium. 50, 2012.
 • 21. Hayden, RM., Allen GJ., “Relationship between aerobic exercise, anxiety, and depression: Convergent validation by knowledgeable informants” Journal of Sports Medicine. 24. Pp. 69-74, 1984.
 • 22. Heyward VH. Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription. 5th ed. USA: Human Kinetics, pp.1-5, 2006.
 • 23. Howley ET., “Type of activity: resistance, aerobic and leisure versus occupational physical activity” Med. Sci. Sport. Exerc. 33.pp. 364-369, 2001.
 • 24. Hsing AW, Mclaughlin KJ, Zheng W, Gao TY, Blot WJ., “Occupation, physical activity and risk of prostate canser in Shanghai, people’s Republic of China” Cancer Causes Control. 5. pp.136-140, 1994.
 • 25. Karamustafalıoğlu O., Yumrukçal H., (2011). “Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları” Şişli Eftal Hastanesi Tıp Bülteni. 45.pp. 65-74, 2011.
 • 26. Long BC., (1983). “Aerobic conditioning and stress reduction: participation or conditioning”? Human Movement Science. 2. Pp.171-186,1983.
 • 27. Öner S., Buğdaycı R., Şaşmaz T., Kurt AÖ., & Toros F., (2015). “Mersin Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrencilerinde Depresyon Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler” Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi.5. 2015.
 • 28. Öztürk M. (2005).Üniversitede Eğitim-Öğretim Gören Öğrencilerde Uluslar arası Fiziksel Aktivite Anketinin Geçerliliği Ve Güvenirliği Ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • 29. Öztürk MO., Uluşahin A., Ruh Sağlığı ve Bozuklukları (1. Cilt, 11. Baskı). Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri; 2008.
 • 30. Pitta F, Troosters T, Probst VS, Spruit MA, Decramer M, Gosselink R., “Quantifying physical activity in daily life with questionnaires and motion sensors in COPD” Eur Respir J.27.pp.1040-1055, 2006.
 • 31. Sarkin, J.A., Nichols, J.F., Sallis, J.F., Calfas, K.J., “Self-report measures and scoring protocols affect prevalence estimates of meeting physical activity guidelines” Med. Sci. Sports. Exerc. 32. Pp.149-156, 2000.
 • 32. Savrun B.M (1999). Depresyonun Tanımı ve Epidemiyolojisi. İ.Ü. Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Depresyon, Somatizasyon ve Psikiyatrik Aciller Sempozyumu, 2- 3 Aralık, s.11-17.
 • 33. Schmidt MD., Freedson PS., Chasan-Taber L., “Estimating physical activity using the CSA accelerometer and a physical activity log” Med. Sci. Sports. Exerc. 35.pp. 1605- 1611, 2003.
 • 34. Ströhle A., “Physical activity, exercise, depression and anxiety disorders” J Neural Transm. 116. Pp. 777-784, 2009.
 • 35. Tekin G., Tayfun Amman M.T, & Tekin A., “Serbest zamanlarda yapılan fiziksel egzersizin üniversite öğrencilerinin depresyon ve atılganlık düzeylerine etkisi” International Journal of Human Sciences. 6. Pp. 148-159, 2009.
 • 36. Tezcan E., “Depresyonun ayırıcı tanısı” Duygudurum Dizisi. 2.Pp. 77-98, 2000.
 • 37. Thompson W, Gordon N, Pescatello LS. ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 8th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams& Wilkins; Pp. 253-5, 2009.
 • 38. Türkçapar A.F., & Türkçapar MH., Premenstruel Sendrom ve Premenstruel Disforik Bozuklukta Tanı ve Tedavi: Bir göz-den Geçirme. 2011.

THE CORRELATION BETWEEN PHYSICAL ACTIVITIES AND DEPRESSION STATUS AMONG THE UNIVERSITY STUDENTS

Year 2015, Volume: 9 Issue: 9, 32 - 39, 01.01.2015

Abstract

The study aimed at examining the correlation between physical activity levels and depression status among the university students. The study was a correlational research and was conducted with cross-sectional method. The sample of the study was composed of 906 students who studied at the Afyon Kocatepe University. The data of the study were collected using a questionnaire form consisted of items about personal information and physical activities and depression status. The data were evaluated with SPSS statistical software. First; descriptive statistical data were gathered. The correlational status among the variables was analyzed with Pearson Correlation Coefficients. The differences of depression status in terms of physical activity levels of the students were analyzed with ANOVA test. As a result of the study; it was found out that there was a statistically significant difference between physical activity levels and depression status of the students in terms of gender variable. It was identified that there was a significant difference in depression status of the students in terms of their physical activity levels p

References

 • 1. Ainsworth B., Bassett DR., Strath SJ., Swartz AM., O’Brien WL., Thompson RW., Jones DA., Macera CA., Kimsey CD., “Comparison of three methods for measuring the time spent in physical activity” Med. Sci. Sports. Exerc. 32. Pp.457-464, 2000.
 • 2. Alper Y., Bütün yönleriyle depresyon, Gendaş Yayınları, İstanbul, 1999.
 • 3. American College of Sports Medicine (ACSM), ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 6th ed, USA: Lippincott Williams & Wilkins, pp. 5-7, 2009.
 • 4. American College of Sports Medicine (ACSM), ACSM’s Health-Related Physical Fitness Assessment Manual, 2nd ed, USA: Lippincott Williams & Wilkins, pp.6, 2007.
 • 5. American College of Sports Medicine. In: Durstine, J.L., Moore, G.E., Painter, P.L., Roberts, S.O., eds. ACSM’s Exercise management for persons with chronic diseases and disabilities. 3rd ed. Illinois: Human Kinetics, pp. 21-379, 2009.
 • 6. Ardıç F., “Egzersiz Reçetesi” Türk Fiz Tıp Rehab Derg. 60.Pp.1-8, 2014.
 • 7. Baumgartner TA., Jackson AS., Mahar MT. & Rowe DA., “Measurement for Evaluation in Physical Education and Exercise Science” Boston: McGraw Hill. 2003.
 • 8. Biddle SJ., Mutrie N.,“Psychology of Physical Activity”. Determinants, Well-Being and Interventions. London, Routledge. 2001.
 • 9. Bulut S.,“Sağlıkta Sosyal Bir Belirleyici: Fiziksel Aktivite” Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 70.s. 205-214, 2013.
 • 10. Can S., Arslan E., Ersöz G., “Güncel Bakış Açısı ile Fiziksel Aktivite” Ank. Üniv Spor Bil Fak. 12.s.1-10, 2014.
 • 11. Caspersen CJ., Kriska AM., Dearwater SR., “Physical activity epidemiology as applied to elderly populations” Bailliere’s Clinical Rheumatology. 8.pp.7-27, 1994.
 • 12. Chapman DP., PhD, MSc, Perry GS, DrPH. Depression as a major compenent of Public Health for older adults. Preventing Chronic Dis. 2008;5:1-9.
 • 13. Chasan-Taber L., Erickson JB., Mc-Bridge JW., Nasca PC., Chasan-Taber S., & Freedson, PS., “Reproducibility of a self administered lifetime physical activity questionnaire among female college alumnae” American Journal of Epidemiology. 155. Pp. 282-289, 2002.
 • 14. Craig CL., Marshall AL., Sjöström M., Bauman AE., Booth ML., Ainsworth BE., Pratt M., Ekelund U., Yngve A., Sallis JF., Oja P., “International Physical Activity Questionnaire: 12-country reliability and validity” Med. Sci. Sports. Exerc. 35. Pp. 1381-1395, 2003.
 • 15. Cryan JF, Markou A, Lucki I., “Assessing antidepressant activitiy in rodents: recent developments and future needs” Trends in Pharmacological Sci. 23.Pp.238-245, 2002.
 • 16. Doğan O., “Depresyonun epidemiyolojisi” Duygudurum Dizisi. 1. Pp. 29-38, 2000.
 • 17. Dunn AL., Trivedi MH., Kampert JB., Clark CG., Chambliss HO., (2005). “Exercise treatment for depression” American Journal of Preventive Medicine. 28. pp. 1-8, 2005.
 • 18. Ehrman JK, Gordon PM, Visich PS, et al., Clinical Exercise Physiology 2nd ed. USA: Human Kinetics Publishers; Pp.17-19, 2005.
 • 19. Göktaş K, Özkan İ. “Yaşlılarda depresyon” Psychiatry in Türkiye.8. s.30-37, 2006.
 • 20. Gümüş A. B., Keskin G., Alp N., Özyar S., & Karsa A., September). “Postpartum Depresyon Yaygınlığı ve İlişkili Değişkenler” In Yeni Symposium. 50, 2012.
 • 21. Hayden, RM., Allen GJ., “Relationship between aerobic exercise, anxiety, and depression: Convergent validation by knowledgeable informants” Journal of Sports Medicine. 24. Pp. 69-74, 1984.
 • 22. Heyward VH. Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription. 5th ed. USA: Human Kinetics, pp.1-5, 2006.
 • 23. Howley ET., “Type of activity: resistance, aerobic and leisure versus occupational physical activity” Med. Sci. Sport. Exerc. 33.pp. 364-369, 2001.
 • 24. Hsing AW, Mclaughlin KJ, Zheng W, Gao TY, Blot WJ., “Occupation, physical activity and risk of prostate canser in Shanghai, people’s Republic of China” Cancer Causes Control. 5. pp.136-140, 1994.
 • 25. Karamustafalıoğlu O., Yumrukçal H., (2011). “Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları” Şişli Eftal Hastanesi Tıp Bülteni. 45.pp. 65-74, 2011.
 • 26. Long BC., (1983). “Aerobic conditioning and stress reduction: participation or conditioning”? Human Movement Science. 2. Pp.171-186,1983.
 • 27. Öner S., Buğdaycı R., Şaşmaz T., Kurt AÖ., & Toros F., (2015). “Mersin Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrencilerinde Depresyon Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler” Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi.5. 2015.
 • 28. Öztürk M. (2005).Üniversitede Eğitim-Öğretim Gören Öğrencilerde Uluslar arası Fiziksel Aktivite Anketinin Geçerliliği Ve Güvenirliği Ve Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • 29. Öztürk MO., Uluşahin A., Ruh Sağlığı ve Bozuklukları (1. Cilt, 11. Baskı). Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri; 2008.
 • 30. Pitta F, Troosters T, Probst VS, Spruit MA, Decramer M, Gosselink R., “Quantifying physical activity in daily life with questionnaires and motion sensors in COPD” Eur Respir J.27.pp.1040-1055, 2006.
 • 31. Sarkin, J.A., Nichols, J.F., Sallis, J.F., Calfas, K.J., “Self-report measures and scoring protocols affect prevalence estimates of meeting physical activity guidelines” Med. Sci. Sports. Exerc. 32. Pp.149-156, 2000.
 • 32. Savrun B.M (1999). Depresyonun Tanımı ve Epidemiyolojisi. İ.Ü. Cerrah Paşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Depresyon, Somatizasyon ve Psikiyatrik Aciller Sempozyumu, 2- 3 Aralık, s.11-17.
 • 33. Schmidt MD., Freedson PS., Chasan-Taber L., “Estimating physical activity using the CSA accelerometer and a physical activity log” Med. Sci. Sports. Exerc. 35.pp. 1605- 1611, 2003.
 • 34. Ströhle A., “Physical activity, exercise, depression and anxiety disorders” J Neural Transm. 116. Pp. 777-784, 2009.
 • 35. Tekin G., Tayfun Amman M.T, & Tekin A., “Serbest zamanlarda yapılan fiziksel egzersizin üniversite öğrencilerinin depresyon ve atılganlık düzeylerine etkisi” International Journal of Human Sciences. 6. Pp. 148-159, 2009.
 • 36. Tezcan E., “Depresyonun ayırıcı tanısı” Duygudurum Dizisi. 2.Pp. 77-98, 2000.
 • 37. Thompson W, Gordon N, Pescatello LS. ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 8th ed. Baltimore, MD: Lippincott Williams& Wilkins; Pp. 253-5, 2009.
 • 38. Türkçapar A.F., & Türkçapar MH., Premenstruel Sendrom ve Premenstruel Disforik Bozuklukta Tanı ve Tedavi: Bir göz-den Geçirme. 2011.
There are 38 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

İrfan Yıldırım This is me

Keziban Özşevik This is me

Sultan Özer This is me

Ebru Canyurt This is me

Yunus Tortop This is me

Publication Date January 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 9 Issue: 9

Cite

APA Yıldırım, İ., Özşevik, K., Özer, S., Canyurt, E., et al. (2015). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE İLE DEPRESYON İLİŞKİSİ. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(9), 32-39.

16227

16228

16229

16230