BibTex RIS Cite

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE VE ARKADAŞLARDAN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Year 2013, Volume: 7 Issue: 1, 28 - 33, 01.04.2013

Abstract

Bu çalışma, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretmenlik bölümü öğrencilerinin aile ve arkadaşlardan alınan sosyal destek ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2007-2008 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde 1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören toplam 190 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini belirleyen kişisel bilgi formu, Pracidona ve Heller 1983 tarafından geliştirilen, Eskin 1993 tarafından Türkçe’ye uyarlanan, “Aile ASD – AL ve Arkadaşlardan ASD –AR Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” ve Savaşır ve Şahin 1997 tarafından geliştirilen Problem Çözme Ölçeği PÇÖ kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi; SPSS 11.5 paket programında yüzdelik, t testi, korelasyon ve varyans analizi kullanılmıştır. Önem düzeyi, 05 olarak alınmıştır. Aile ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek ölçeği ile Problem çözme ölçeğinin puanları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir ASD/AL= -0.304, ASD/AR= -0.379, P≤0.001 . Aileden algılanan sosyal destek ölçeği ile arkadaşlardan algılanan sosyal destek ölçeği arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir P≤0.001 . Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencisi, sosyal destek, problem çözme becerisi.

References

 • 1. Altun, M. (2000). İlköğretimde Problem Çözme Öğretimi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 147 (in Turkish).
 • 2. Barut, Y.,Yılmaz, M. (2000). Investigation of Problem Solving Skills Accordinng to Several Variables Physical Education and Sports Department and College of Education Ongoing Students. International 1. Congress of Sport Sciences, Gazi University, Ankara 290–297 (in Turkish).
 • 3. Baumann, S. (1994). Uygulamalı spor psikolojisi. Çev: İkizler, C. Özcan A.Ö. Alfa basım yayın dağıtım. İstanbul (in Turkish).
 • 4. Çağlayan, HS. (2007). Investigating the relationship between learning modality and problem solving skills of physical education and sports students Unpublished PhD Thesis. Gazi University, Institute of Education Sciences, Department of Physical Education and Sports Science, Department of Physical Education and Sports, Ankara.
 • 5. D’Zurilla, T.J. Nezu, M. (1990). Development and preliminary evaluation of the social problem solving. Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2(2): 156-163
 • 6. Eskin, M. (1993). Reliability, of the Turkish version of the perceived social support from friends and family scales. Journal of Clinical Psychologhy, 49(4): 515-522.
 • 7. Heppner, P.P., Charles, J.K. (1987). “An information- processing approach to personal problem solving”, The counselling psychologist. 15(3):371-447.
 • 8. Heppner, P.P., Baumgardner, A.H., Jakson, J. (1985). Depression and attributional style: Are they releated?. Cognitive therapy and research, (9):105-113.
 • 9. Heppner, P.P., Reeder & Larson, (1983). The releationship between problem solving self-appraisal and psychological adjustment. Cognitive therapy and research. (9)4:415-427.
 • 10. Ittenbach, C., Harrison, P.L. (1988). Predicing ego- stregth from problem solving ability in collage student. Reports-Research.
 • 11. Kahriman, İ., Polat, S. (2003). The Relationship Behveen The Self-Esteem Level And The Perserved From Their Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences. Erzurum. 6(2).13-24.
 • 12. Lin, X., Schwarts, D.L., Hatano, G. (2005). Towards teachers’ adaptive metacognition. Educational Psychologist, 40(4): 245-255
 • 13. Morgan, C.T. (1999). Psikolojiye Giriş. (Çev: H. Arıcı ve ark.), Ankara: Meteksan Yayınları (in Turkish).
 • 14. Okanlı, A., Ekinci, M. (2000). The Relationship between anxiety level and social support nursery students perceive from their family and friends. Atatürk Üniversty Medical Science İnstitute Master's thesis. Erzurum- Turkey.
 • 15. Ören, N., Gençdoğan, B. (1998). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı öğrencilerinin aile ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek düzeyleri ile empatik beceriler arasındaki ilişki. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Konya (in Turkish).
 • 16. Pehlivan, Z., Konukman, F. (2004). Comparıng the Physıcal Educatıon Teachers and the Other Branch Teachers ın The Aspect of Problem Solvıng. Spormetre Journal of Physical Education and Sports Sciences. II (2):55-60.
 • 17. Procidona, ME., Heller, K.(1983). Measures of perceived social support from friends and from family. Three validation studies. American Journal of Community Psychology, 11(1): 1-24.
 • 18. Saroson BR, SHearin E, Peance G & Saroson G (1987). Interrelation of social support measures. Journal of Personality and social Psychology, 52(4): 813-832.
 • 19. Savaşır I, Şahin N (1997). “Bilişsel Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler.” Türk Psikologlar Derneği Yayınları. İstanbul (in Turkish)
 • 20. Shewchuck, R.M., Johnson, MO., Elliot, TR. (2000). Self appraised social problem solving abilities, emotional reactions and actual problem solving performance. Behavior Research and Therapy, 38(1):727-740
 • 21. Sorias, O. (1988). Sosyal Destekler ve Ruh Sağlığı. Ege Üniv. Journal of Medicene, İzmir. 27(1). 359-363.
 • 22. Taylan, S. (1990). Heppner Problem Solving Inventory Adjustment, Reliability and Validity Studies. Master's Thesis. Ankara University, Institute of Social Sciences, Department of Psychological Services in Education, Ankara.
 • 23. Tekin, M., Taşğın, Ö. & Kıvrak, AO (2007). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ülkümüz Dergisi. 4 (7), 57-66 (in Turkish).
 • 24. Yurttaş, A. (2001). Comparison of the problem solving abilities and empathetic abilities of the students of the school of health. Unpublished Master's Thesis. Atatürk Üniversitesi, Institute of Health Sciences, Fundamentals of Nursing Department, Erzurum.

INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS' PERCEIVED SOCIAL SUPPORTS FROM FAMILY AND FRIENDS AND PROBLEM SOLVING SKILLS

Year 2013, Volume: 7 Issue: 1, 28 - 33, 01.04.2013

Abstract

16, 2007. Population of the study consisted of 190 students from 1st, 2nd, 3rdand 4thGrade studying in Department of Physical Education and Sports at School of Physical Education in Atatürk University in the academic year 2007-2008. For data collection, the students' socio-demographic characteristics, determining the personal information form, " Perceived Social Support From Family PSS-FA and Friends PSS-FR Scale” which was developed by Pracidona and Heller 1983 and adapted in Turkish by Eskin 1993 ; and Problem Solving Scale PSS which was developed by Savaşır and Sahin 1997 . Percentage, T-Test, Correlation and Variance Analysis of SPSS 11.5 Package Program were used to evaluate the data. Level of importance is accepted 0,05. It has been identified that there is a negative meaningful relationship between the scores of social support scale and problem solving scale perceived from families and friends. It has been determined that there is a positive meaningful relationship between the social support scale perceived from families and the social support scale perceived from friends

References

 • 1. Altun, M. (2000). İlköğretimde Problem Çözme Öğretimi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 147 (in Turkish).
 • 2. Barut, Y.,Yılmaz, M. (2000). Investigation of Problem Solving Skills Accordinng to Several Variables Physical Education and Sports Department and College of Education Ongoing Students. International 1. Congress of Sport Sciences, Gazi University, Ankara 290–297 (in Turkish).
 • 3. Baumann, S. (1994). Uygulamalı spor psikolojisi. Çev: İkizler, C. Özcan A.Ö. Alfa basım yayın dağıtım. İstanbul (in Turkish).
 • 4. Çağlayan, HS. (2007). Investigating the relationship between learning modality and problem solving skills of physical education and sports students Unpublished PhD Thesis. Gazi University, Institute of Education Sciences, Department of Physical Education and Sports Science, Department of Physical Education and Sports, Ankara.
 • 5. D’Zurilla, T.J. Nezu, M. (1990). Development and preliminary evaluation of the social problem solving. Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2(2): 156-163
 • 6. Eskin, M. (1993). Reliability, of the Turkish version of the perceived social support from friends and family scales. Journal of Clinical Psychologhy, 49(4): 515-522.
 • 7. Heppner, P.P., Charles, J.K. (1987). “An information- processing approach to personal problem solving”, The counselling psychologist. 15(3):371-447.
 • 8. Heppner, P.P., Baumgardner, A.H., Jakson, J. (1985). Depression and attributional style: Are they releated?. Cognitive therapy and research, (9):105-113.
 • 9. Heppner, P.P., Reeder & Larson, (1983). The releationship between problem solving self-appraisal and psychological adjustment. Cognitive therapy and research. (9)4:415-427.
 • 10. Ittenbach, C., Harrison, P.L. (1988). Predicing ego- stregth from problem solving ability in collage student. Reports-Research.
 • 11. Kahriman, İ., Polat, S. (2003). The Relationship Behveen The Self-Esteem Level And The Perserved From Their Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences. Erzurum. 6(2).13-24.
 • 12. Lin, X., Schwarts, D.L., Hatano, G. (2005). Towards teachers’ adaptive metacognition. Educational Psychologist, 40(4): 245-255
 • 13. Morgan, C.T. (1999). Psikolojiye Giriş. (Çev: H. Arıcı ve ark.), Ankara: Meteksan Yayınları (in Turkish).
 • 14. Okanlı, A., Ekinci, M. (2000). The Relationship between anxiety level and social support nursery students perceive from their family and friends. Atatürk Üniversty Medical Science İnstitute Master's thesis. Erzurum- Turkey.
 • 15. Ören, N., Gençdoğan, B. (1998). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı öğrencilerinin aile ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek düzeyleri ile empatik beceriler arasındaki ilişki. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Konya (in Turkish).
 • 16. Pehlivan, Z., Konukman, F. (2004). Comparıng the Physıcal Educatıon Teachers and the Other Branch Teachers ın The Aspect of Problem Solvıng. Spormetre Journal of Physical Education and Sports Sciences. II (2):55-60.
 • 17. Procidona, ME., Heller, K.(1983). Measures of perceived social support from friends and from family. Three validation studies. American Journal of Community Psychology, 11(1): 1-24.
 • 18. Saroson BR, SHearin E, Peance G & Saroson G (1987). Interrelation of social support measures. Journal of Personality and social Psychology, 52(4): 813-832.
 • 19. Savaşır I, Şahin N (1997). “Bilişsel Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler.” Türk Psikologlar Derneği Yayınları. İstanbul (in Turkish)
 • 20. Shewchuck, R.M., Johnson, MO., Elliot, TR. (2000). Self appraised social problem solving abilities, emotional reactions and actual problem solving performance. Behavior Research and Therapy, 38(1):727-740
 • 21. Sorias, O. (1988). Sosyal Destekler ve Ruh Sağlığı. Ege Üniv. Journal of Medicene, İzmir. 27(1). 359-363.
 • 22. Taylan, S. (1990). Heppner Problem Solving Inventory Adjustment, Reliability and Validity Studies. Master's Thesis. Ankara University, Institute of Social Sciences, Department of Psychological Services in Education, Ankara.
 • 23. Tekin, M., Taşğın, Ö. & Kıvrak, AO (2007). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ülkümüz Dergisi. 4 (7), 57-66 (in Turkish).
 • 24. Yurttaş, A. (2001). Comparison of the problem solving abilities and empathetic abilities of the students of the school of health. Unpublished Master's Thesis. Atatürk Üniversitesi, Institute of Health Sciences, Fundamentals of Nursing Department, Erzurum.
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Research Article
Authors

Ahmet Haktan Sivrikaya This is me

Metin Kaya This is me

İlker Özmutlu This is me

Publication Date April 1, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Sivrikaya, A. H., Kaya, M., & Özmutlu, İ. (2013). INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ PERCEIVED SOCIAL SUPPORTS FROM FAMILY AND FRIENDS AND PROBLEM SOLVING SKILLS. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 28-33.

16227

16228

16229

16230