Year 2019, Volume 2 , Issue 3, Pages 65 - 70 2019-09-01

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE NANOTEKNOLOJİ KONUSUNDA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Evaluation of the Effectiveness of Training Programs Given To Nursing Students on Nanotechnology

Harun ÇİFTÇİ [1] , Gökçe DEMİR [2] , Çiğdem ER ÇALIŞKAN [3] , Kübra YURTER [4] , Onur BURGUCU [5] , Şura ACAR [6] , İlayda Ceren ÖZTÜRK [7] , Şehma Merve ŞEN [8]


Bu araştırma hemşirelik öğrencilerine nanoteknoloji konusunda verilen eğitimin etkinliğini değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Yarı deneysel olarak planlanan bu araştırma, Sağlık Yüksekokulundaki 135 öğrencinin katılımı ile Mart 2018 ayı içerisinde, yürütülmüştür. Veriler, eğitimden önce (ön test) ve nanoteknoloji konusunda verilen bir saatlik eğitimden iki hafta sonra (son test) olmak üzere aynı anket formlarının iki kez uygulanmasıyla elde edilmiştir. İstatistiksel analizlerde; sayı, yüzde, ortalama, Mc-Nemar testi ve friedman iki yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 22,71±1,12’dir. Öğrencilerin %65,9’u mesleki gelişmeleri takip ettiğini, %32,6’sı nanoteknolojiye ilgi duyduğunu ve %80,0’ı nanoteknolojinin kullanıldığı hastanelerde çalışmak istediğini belirtmiştir.
Öğrencilerin nanoteknoloji konusundaki bilgi sorularından 27 soruda eğitim öncesi düşük olan bilgi puanlarının eğitim sonrası sayısal olarak olumlu yönde arttığı ve eğitim öncesi ile eğitim sonrası arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0.001). Aynı zamanda öğrencilerin nanoteknoloji konusundaki eğitim öncesi toplam puan ortalaması ile (15,45±7,80) eğitim sonrası toplam puan ortalaması (23,16±5,12) arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p<0.001). Hemşirelik öğrencilerine verilen eğitimin, öğrencilerin bilgi düzeyini arttırdığı saptanmıştır. Hemşirelik mesleğini içinde barındıran sağlık alanında giderek kullanımı yaygınlaşan nanoteknoloji, hakkında hemşirelik bölümü öğrencilerine de bilgilendirme eğitimlerinin yapılması önerilmektedir.

This study was planned to evaluate the efficiency of the education given to nursing students on nanotechnology. This quasi-experimental study was conducted in March 2018 with on 135 students in Health College of Nursing. Data were collected by using questionnaire forms, which had been administered twice, including before (pretest) and two weeks after an one-hour education on nanotechnology (post-test). In statistical analysis, number, percentage, mean, Mc-Nemar test and Friedman Two-Way Variance Analysis were used. The mean age of the students was 22.71±1.12. Sixty-five point nine of the students stated that they followed the professional development, 32.6% were interested in nanotechnology and 80.0% of them wanted to work in the hospitals where nanotechnology was used. It was determined that the knowledge points of the students about nanotechnology were low before the training in 27 questions and they increased in a positive way after the training. There was also a statistically significant difference between pre-education and post-training (p<0.001). At the same time, it was seen that there was a very significant difference between the total mean score of the students before the training (15.45 ± 7.80) and the mean score after the training (23.16 ± 5.12) (p<0.001). It was determined that the training given to nursing students increased the knowledge level of students. It is recommended that the nursing department students should also be informed about the nanotechnology that is becoming increasingly popular in the field of health that includes nursing.
 • Allaker RP, Ren G. 2008. Potential impact of nanotechnology on the control of infectious diseases. Trans R Soc Trop Med Hyg, 102(1): 1-2.
 • Atlı-Şekeroğlu Z. 2013. Nanoteknolojiden nanogenotoksikolojiye: Kobalt-krom nanopartküllerinin genotoksik etkisi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyol Derg, 70: 33-42.
 • Aydın Sayılan A, Mercan Y. 2016. Hemşirelik öğrencilerinin nanoteknoloji bilgi düzeyleri ve bilgi düzeyini etkileyen faktörler. J Human Sci, 13: 5706-5720.
 • Baybek H, Çatalkaya D, Kıvrak A, Tozak Yıldız H. 2017. Hemşirelik öğrencilerinin nanoteknoloji tutumlarının belirlenmesi. Gümüşhane Üniv Sağlık Bilim Derg, 6: 1-11.
 • Berk S, Akkurt İ. 2012. Nanopartikül: Geleceğin korkulu rüyası. Tuberk Toraks, 60: 180-184.
 • Cho K, Wang X, Nie S, Chen ZG, Shin DM. 2008. Therapeutic nanoparticles for drug delivery in cancer. Clin Cancer Res, 14: 1310-1316.
 • Dowling A.P. 2004. Development of nanotechnologies. Nanotoday, Elsevier, 30-35.
 • Enil G, Köseoğlu Y. 2016. Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) öğretmen adaylarının nanoteknoloji farkındalık düzeyleri, ilgileri ve tutumlarının araştırılması. Inter J Soc Sci Educ Res, 2:50-63.
 • Gök Metin Z, Özdemir L. 2015. Nanoteknolojinin sağlık alanında kullanımı ve hemşirenin sorumlulukları. Anad Hemşirelik Sağlık Bilim Derg, 18: 235-243.
 • Güzeloğlu E. 2015. Akıllı ürünleriyle nano yeniliği: Gençlerin nanoteknoloji farkındalığı, fayda/risk algıları. Inter J Human Sci, 12: 274-297.
 • Harman G, Şeker R. 2018. Fen bilgisi öğretmen adaylarının nanoteknoloji kavramı hakkındaki farkındalıkları. Bingöl Üniv Sos Bilim Enst Derg, 8: 429-450.
 • Kadıoğlu F. 2010. Fen Öğretiminde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Nanoteknoloji ile İlgili Güncel ve Geleceğe Yönelik Düşünceleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karataş F.Ö, Ülker N. 2014. Kimya Öğrencilerinin Nanobilim ve Nanoteknoloji Konularındaki Bilgi Düzeyleri. Türk Fen Eğitimi Derg, 11: 103-118.
 • Kavaklı Ö, Coşkun, H, Şentüre Ç. 2016. Nanoteknoloji ve sağlık. J Surg Nurs-Special Topics, 2:64-69.
 • Roco M.C. 2002. Nanotechnology – A Frontier for engineering education. International Journal of Engineering Education 18: 488-497.
 • Sahoo SK, Parveen S, Panda JJ. 2007. The present and future of nanotechnology in human health care, nanomedicine: nanotechnology. Biol Med, 3:20-31.
 • Savolainen K, Pylkkanen L, Norppa H, Falck G, et al. 2010. Nanotechnologies, engineered nanomaterials and occupational health and safety – A review. Safety Sci, 48: 957-963.
 • Schlachetzki F, Zhang Y, Boado RJ, Pardridge WM. 2004. Gene therapy of the brain: the trans-vascular approach. Neurol, 62:1275-1281.
 • Theodore H. Tulchinsky, Elena A. Varavikova. 2014. Chapter 15: Health Technology, Quality, Law, and Ethics The New Public Health (Third Edition), Pages 771-819.
 • Turgut O, Keskin H.L, Avşar A.F. 2011. Nanoteknoloji nedir? Turkish Med J, 5: 45-49.
 • Vural M.K. 2007. Kalp cerrahisinin geleceği. J Cardiovasc Sci, 19:174-82.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Harun ÇİFTÇİ
Institution: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0001-2345-6789
Author: Gökçe DEMİR (Primary Author)
Institution: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Çiğdem ER ÇALIŞKAN

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Kübra YURTER

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Onur BURGUCU

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Şura ACAR

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: İlayda Ceren ÖZTÜRK

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Şehma Merve ŞEN

Dates

Publication Date : September 1, 2019

Bibtex @research article { bshealthscience551553, journal = {Black Sea Journal of Health Science}, issn = {}, eissn = {2619-9041}, address = {bsjhealthsci@blackseapublishers.com}, publisher = {Cem TIRINK}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {65 - 70}, doi = {}, title = {HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE NANOTEKNOLOJİ KONUSUNDA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Çi̇ftçi̇, Harun and Demi̇r, Gökçe and Er Çalışkan, Çiğdem and Yurter, Kübra and Burgucu, Onur and Acar, Şura and Öztürk, İlayda Ceren and Şen, Şehma Merve} }
APA Çi̇ftçi̇, H , Demi̇r, G , Er Çalışkan, Ç , Yurter, K , Burgucu, O , Acar, Ş , Öztürk, İ , Şen, Ş . (2019). HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE NANOTEKNOLOJİ KONUSUNDA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Black Sea Journal of Health Science , 2 (3) , 65-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bshealthscience/issue/46447/551553
MLA Çi̇ftçi̇, H , Demi̇r, G , Er Çalışkan, Ç , Yurter, K , Burgucu, O , Acar, Ş , Öztürk, İ , Şen, Ş . "HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE NANOTEKNOLOJİ KONUSUNDA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Black Sea Journal of Health Science 2 (2019 ): 65-70 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bshealthscience/issue/46447/551553>
Chicago Çi̇ftçi̇, H , Demi̇r, G , Er Çalışkan, Ç , Yurter, K , Burgucu, O , Acar, Ş , Öztürk, İ , Şen, Ş . "HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE NANOTEKNOLOJİ KONUSUNDA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Black Sea Journal of Health Science 2 (2019 ): 65-70
RIS TY - JOUR T1 - HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE NANOTEKNOLOJİ KONUSUNDA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Harun Çi̇ftçi̇ , Gökçe Demi̇r , Çiğdem Er Çalışkan , Kübra Yurter , Onur Burgucu , Şura Acar , İlayda Ceren Öztürk , Şehma Merve Şen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Black Sea Journal of Health Science JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 70 VL - 2 IS - 3 SN - -2619-9041 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Health Science HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE NANOTEKNOLOJİ KONUSUNDA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Harun Çi̇ftçi̇ , Gökçe Demi̇r , Çiğdem Er Çalışkan , Kübra Yurter , Onur Burgucu , Şura Acar , İlayda Ceren Öztürk , Şehma Merve Şen %T HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE NANOTEKNOLOJİ KONUSUNDA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2019 %J Black Sea Journal of Health Science %P -2619-9041 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Çi̇ftçi̇, Harun , Demi̇r, Gökçe , Er Çalışkan, Çiğdem , Yurter, Kübra , Burgucu, Onur , Acar, Şura , Öztürk, İlayda Ceren , Şen, Şehma Merve . "HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE NANOTEKNOLOJİ KONUSUNDA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Black Sea Journal of Health Science 2 / 3 (September 2019): 65-70 .
AMA Çi̇ftçi̇ H , Demi̇r G , Er Çalışkan Ç , Yurter K , Burgucu O , Acar Ş , Öztürk İ , Şen Ş . HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE NANOTEKNOLOJİ KONUSUNDA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. BSJ Health Sci.. 2019; 2(3): 65-70.
Vancouver Çi̇ftçi̇ H , Demi̇r G , Er Çalışkan Ç , Yurter K , Burgucu O , Acar Ş , Öztürk İ , Şen Ş . HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNE NANOTEKNOLOJİ KONUSUNDA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Black Sea Journal of Health Science. 2019; 2(3): 65-70.