Year 2020, Volume 3 , Issue 2, Pages 53 - 58 2020-07-01

Authentic Leadership and Organizational Identification Levels of Private Sector Employees in terms of Demographic Factors

Halil Özcan ÖZDEMİR [1]


İnsan kaynakları içinde bulundukları örgütlerin amaçlarına ulaşmada en önemli üretim faktörlerinden birisidir. Örgütlerdeki işgörenlerin yöneticilerinin otantik liderlik davranışlarından etkilenmesi ve çalıştıkları örgütle özdeşleşmeleri beklenen bir durumdur. Bu çalışmanın amacı çalışanların otantik liderlik algıları ile örgütsel özdeşleşme algılarını cinsiyet ve kıdem gibi demografik faktörler açısından incelemektir. Çalışmanın örneklemini Kayseri ilinde faaliyet gösteren Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. deki 223 personel oluşturmaktadır. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t-testinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Otantik liderlik ölçeği alt boyutlarından şeffaflığa (%30,5), ahlaki davranışa (%34,5), dengeli davranışa (%31,4) ve bireysel farkındalığa (%33,6) şeklinde katılım oranı gerçekleşmiştir. Örgütsel özdeşleşmeye katılım oranı ise; (%43,0) şeklinde gerçekleşmiştir. İstatistiksel analiz sonuçlarına göre ise, cinsiyet bazında otantik liderlik ölçeği alt boyutlarından şeffaflık %1 önem düzeyinde, bireysel farkındalık ise %5 önem düzeyinde istatistiksel olarak farklılık göstermiştir.
Otantik liderlik, örgütsel özdeşleşme, tarım işletmeleri
 • Anonim, 2019. http://www.sarayhali.com.tr/default.aspx (erişim tarihi: 16.12.2019).
 • Artar A, Adıgüzel Z. 2017. Otantik liderlik’in bilgi yönetimi, örgütsel özdeşleşme ve duygusal bağlılık üzerine etkilerinin incelenmesi, 5. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 3-4 Kasım 2017, Antalya.
 • Avolio BJ, Gardner WL, Walumbwa FO. 2007. Authentic leadership questionnaire. www.mindgarden.com (erişim tarihi: 29 Mart 2016).
 • Edwards MR. 2005. Organizational identification: A conceptual and operational review. Int J Manag Rev, 7(4): 207- 230.
 • Erkutlu HV. 2014. Liderlik, kuramlar ve yeni bakış açıları, Efil Yayınevi, Ankara.
 • George B. 2003. Authentic leadership: Rediscovering the secrets to creating lasting value, Josey-Bass, Imprint, USA.
 • Ketchand AA, Strawser JR. 2001. Multiple dimensions of organizational commitment: Implications for future accounting research. Behav Res in Acc, 13(1): 221-251.
 • Kernis MH. 2003. Toward a conceptualization of optimal selfesteem. Psy Inq, 14(1): 1-26.
 • Mael F, Ashforth BE. 1992. Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model of organizational identification. J Org Behav, 13(2): 103-123.
 • Mael FA, Ashforth BE. 1995. Loyal from day one: Biodata, organizational identification, and turnover among newcomers. Pers Psyc, 48(2): 309-333.
 • Nartgün ŞS, Nartgün Z, Arıcı UD. 2016. Okul yöneticilerinin kullandıkları örgütsel güç kaynakları ile otantik liderlik düzeylerine ilişkin öğretmen görüşleri. Çağ Yön Bil Derg, 3(2): 1-26.
 • Neider LL, Schriesheim CA. 2011. The authentic leadership inventory (ALI): Development and empirical tests. The Lead Quar, 22(6): 1146-1164.
 • Nunnally J. 1978. Psychometric theory, McGraw-Hill, New York.
 • Sökmen A, Şimşek T. 2017. Örgütsel bağlılık, örgütle özdeşleşme, stres ve işten ayrılma niyeti ilişkisi: Bir kamu kurumunda araştırma. Gazi Üniv İkt ve İd Bil Fak Derg, 18(3): 606-620.
 • Onurlubaş E. 2018. Marka değeri boyutlarının marka bağlılığı ve satın alma niyeti üzerine etkisi: X marka beyaz eşya kullanıcıları üzerine bir uygulama, Turkish Studies, 13(30): 273-302.
 • Özcan HU. 2012. Birey-örgüt değerleri arasındaki uyumun örgütle özdeşleşme ile ilişkisi. Türk Psik Yaz, 15(29): 25-39.
 • Özdemir HÖ, Erkutlu HV. 2018. The relationship between authentic leadership and employees' virtual loafing and cynic behaviors, J Bus Res Turk, 10(1): 482-492.
 • Sökmen A, Bıyık Y. 2016. Örgütsel bağlılık, örgütsel özdeşleşme, kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini ilişkisi: Bilişim uzmanlarına yönelik bir araştırma. Int J Inf Tech, 9(2): 221-227.
 • Turunç Ö, Çelik M. 2010. Çalışanların algıladıkları örgütsel destek ve iş stresinin örgütsel özdeşleşme ve iş performansına etkisi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniv İkt ve İd Bil Fak Derg, 17(2): 183-206.
 • Tüzün İK. 2006. Örgütsel güven, örgütsel kimlik ve örgütsel özdeşleşme ilişkisi; Uygulamalı bir çalışma, Doktora Tezi (Yayınlanmamış), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Valsania SE, Moriano JA, Molero F. 2016. Authentic leadership and intrapreneurial behavior: cross-level analysis of the mediator effect of organizational identification and empowerment. Int Entrep and Manag J, 12(1): 131-152.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0021-3618
Author: Halil Özcan ÖZDEMİR (Primary Author)
Institution: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 1, 2020

Bibtex @research article { bssocialscience679205, journal = {Black Sea Journal of Public and Social Science}, issn = {}, eissn = {2618-6640}, address = {bsjsocsci@blackseapublishers.com}, publisher = {Sevtap TIRINK}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {53 - 58}, doi = {}, title = {Authentic Leadership and Organizational Identification Levels of Private Sector Employees in terms of Demographic Factors}, key = {cite}, author = {Özdemi̇r, Halil Özcan} }
APA Özdemi̇r, H . (2020). Authentic Leadership and Organizational Identification Levels of Private Sector Employees in terms of Demographic Factors . Black Sea Journal of Public and Social Science , 3 (2) , 53-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bssocialscience/issue/52086/679205
MLA Özdemi̇r, H . "Authentic Leadership and Organizational Identification Levels of Private Sector Employees in terms of Demographic Factors" . Black Sea Journal of Public and Social Science 3 (2020 ): 53-58 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bssocialscience/issue/52086/679205>
Chicago Özdemi̇r, H . "Authentic Leadership and Organizational Identification Levels of Private Sector Employees in terms of Demographic Factors". Black Sea Journal of Public and Social Science 3 (2020 ): 53-58
RIS TY - JOUR T1 - Authentic Leadership and Organizational Identification Levels of Private Sector Employees in terms of Demographic Factors AU - Halil Özcan Özdemi̇r Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Black Sea Journal of Public and Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 58 VL - 3 IS - 2 SN - -2618-6640 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Public and Social Science Authentic Leadership and Organizational Identification Levels of Private Sector Employees in terms of Demographic Factors %A Halil Özcan Özdemi̇r %T Authentic Leadership and Organizational Identification Levels of Private Sector Employees in terms of Demographic Factors %D 2020 %J Black Sea Journal of Public and Social Science %P -2618-6640 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Özdemi̇r, Halil Özcan . "Authentic Leadership and Organizational Identification Levels of Private Sector Employees in terms of Demographic Factors". Black Sea Journal of Public and Social Science 3 / 2 (July 2020): 53-58 .
AMA Özdemi̇r H . Authentic Leadership and Organizational Identification Levels of Private Sector Employees in terms of Demographic Factors. BSJ Pub. Soc. Sci.. 2020; 3(2): 53-58.
Vancouver Özdemi̇r H . Authentic Leadership and Organizational Identification Levels of Private Sector Employees in terms of Demographic Factors. Black Sea Journal of Public and Social Science. 2020; 3(2): 53-58.