Year 2020, Volume 3 , Issue 2, Pages 68 - 74 2020-07-01

Investigation of Workaholicism Role on Work Stress: Arçelik Authorized Services Case

Ethem MERDAN [1] , Halil Özcan ÖZDEMİR [2]


İşkoliklik her geçen gün iş hayatının önemli sorunlarından biri olmaya devam etmekte ve iş stresini de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, işkolikliğin iş stresi üzerindeki etkisini ve aralarındaki ilişkileri açıklamaktır. Çalışmada ayrıca demografik değişkenlere göre işkoliklik ve iş stresinin farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir. Çalışmanın kapsamı ve sınırları Marmara Bölgesindeki Arçelik Pazarlama A. Ş. bünyesinde faaliyet gösteren yetkili servis çalışanlarıdır. Veri toplamak amacıyla anket uygulanmış ve elde edilen veriler çeşitli analizlere (T-testi, Anova, Korelasyon ve Regresyon) tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda işkolikliğin iş stresi üzerinde düşük düzeyde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyete göre kadın çalışanların erkeklere göre daha işkolik olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, 41 yaş ve üzerindeki çalışanların işkolikliklerinin ve iş streslerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın alan yazına ve araştırma yapacaklara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
işkoliklik, iş stresi, örgütsel davranış
 • Agboola, A. A., Olasanmi, O. O. 2016. “Technological Stressors in Developing Countries”, Open Journal of Applied Sciences, 6, 248-259.
 • Akdağ, F., Yüksel, M. 2010. “İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İşkoliklik ve Algılanan Stres İlişkisinde Kontrol Odağının Rolü”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 47-55.
 • Akduman, C., Akduman, G., Şimşek Yüksekbilgili, N., Yüksekbilgili, Z. 2015. ASM'lerde görev yapan çalışanlar üzerinde karşılaştırmalı bir işkoliklik araştırması. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi, 04-08 Kasım, Antalya.
 • Altan, S. 2018. “Örgütsel Yapıya Bağlı Stres Kaynakları ve Örgütsel Stresin Neden Olduğu Başlıca Sorunlar”, Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(3), 137-158.
 • Andreassen, C. S. 2014. “Workaholism: An Overview and Current Status of the Research”, Journal of Behavioral Addictions, 3(1), 1–11.
 • Aytaç, S. 2009. “İş Stresi Yönetimi El Kitabı İş Stresi: Oluşumu, Nedenleri, Başa Çıkma Yolları, Yönetimi”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 1-34.
 • Bartczak, M., Ogińska-Bulik, N. 2012. “Workaholism and Mental Health Among Polish Academic Workers”, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 18(1), 3–13.
 • Bayraktaroğlu, S., Dosaliyeva, D. 2016. “İşkolikliğin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 9-27.
 • Bilge, A., Bulutlu, H., Göktaş, K., Siviloğlu, T. 2015. “Topluma Verilen Stresle Baş Etme Eğitiminin Toplum Ruh Sağlığına Yönelik Etkililiğinin Belirlenmesi”, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(2), 125-130.
 • Burke, R. J., 2000. “Workaholism in Organizations: Concepts, Results And Future Research Directions”, International Journal of Managment Reviews, 2(1), 1-16.
 • Cam, E. 2004. “Çalışma Yaşamında Stres Ve Kamu Kesiminde Kadın Çalışanlar”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-10.
 • Chuang, Ning-Kuang-Lei, Simon A. 2011, "Job Stress Among Casino Hotel Chefs in a Top-Tier Tourism City", Journal of Hospitality Marketing & Management, 20(5), 551-574.
 • Çınar, O. 2010. “Eğitim ve Sağlık Alanı Çalışanlarının İş Stesi Düzeyleri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(33), 101-121.
 • Dar, L., Akmal, A., Naseem, M. A., Din-Khan, K. U. 2011. “Impact of Stress on Employees Job Performance in Business Sector of Pakistan”, Global Journal of Management and Business Research, 11(6), 1-4.
 • DeFrank, R. S., Ivancevich, J. M. 1998. “Stress on the Job: An Executive Update”, Academy of Management Perspectives, 12(3), 55-66.
 • Doğan, T., Tel, F. D. 2011.” Duwas İşkoliklik Ölçeği Türkçe Formunun (Duwastr) Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi”, AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 61-69.
 • Gharib, M. N., Jamil, S. A., Ahmad, M. and Ghouse, S. 2016. “The Impact of Job Stress on Job Performance: A Case Study on Academic Staff at Dhofar University”, International Journal of Economic Research (IJER), 13(1), 21-33.
 • Gökgöz, H. ve Altuğ, N. 2014. “Örgütsel Stresin Öğretim Elemanlarının Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 14(4), 519-530.
 • Günbeyi, M. ve Gündoğdu, T. 2010. “Polis Teşkilatının İşkolik Çalışanları”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(1), 56‐63.
 • Gürel, E. B. B., Altunoğlu, A. E. 2016. “İşkoliklik, İş Stresi Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Muğla İlinde Bir Araştırma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1431-1438.
 • Hauk, N., Chodkiewicz, J. 2013. “The Role of General and Occupational Stress in the Relationship Between Workaholism and Work-Family/Family-Work Conflicts”, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 26(3): 383-393.
 • Hewlett, S. A., Luce, C. B. 2006. “Extreme Jobs, Tehe Dangerous Allure of the 70- Hour Workweek”, Harvard Business Review, 12, 49-59.
 • House, R. J., Rizzo J. R. 1972. “Role Conflict and Ambiguity as Critical Variables in Model of Organizational Behavior”, Organizational Behavior and Human Performance, 7, 467-505.
 • Jamal, M. 1984. “Job Stress and Job Performance Controversy: An Empirical Assessment”, Organizational Behavior and Human Performance, 33(1), 1-21.
 • Jenaabadi, H., Nejad, B.A., Abadi, F.S.M., Haghi, R. and Hojatinasab, M. 2016. “Relationship of Workaholism with Stress and Job Burnout of Elementary School Teachers”, Health, 8, 1-8.
 • Jenaabadi, H., Miri, M. R., Mirlatifi, P. R. 2017. “Correlation of Workaholism with Job Stress and Job Burnout in Nurses”, Journal of Health Promotion Management (JHPM), 6(2), 20-25.
 • Karakaya, A., Büyükyılmaz, O., Ay, F. A. (2015). “İşyeri Yalnızlığının İşkoliklik Üzerindeki Etkisi: Kardemir AŞ'de Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(3), 79-100.
 • Mansoor, M., Fida, S., Nasir, S., Ahmad, Z. 2011. “The Impact of Job Stress on Employee Job Satisfaction a Study on Telecommunication Sector of Pakistan”, Journal of Business Studies Quarterly, 2(3), 50-56.
 • Nunnally, J. 1978. Psychometric Theory (McGraw-Hill, New York).
 • Oates, W. E. 1968. “On Being a ‘Workaholic’ - A Serious Jest”, Pastoral Psychology, 19(8), 16-20.
 • Oğlak, S. ve Durmaz, E. 2018. “The Relationship of Stress and Workaholism to Demographic Variables and Occupational Status in Health Care Workers: İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Research and Training Public Hospital”, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 112-122.
 • Örücü, E., Kılıç, R., Ergül, A. 2011. “Çalışma Yaşamında Stresin Bireysel Performans Üzerindeki Etkileri: Eğitim ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 26, Eylül – Ekim 2011, 1-21.
 • Özkaya, M. O., Yakın, V., Ekinci, T. 2008. “Stres Düzeylerinin Çalışanların İş Doyumu Üzerine Etkisi Celal Bayar Üniversitesi Çalışanları Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi, 15(1), 163-179.
 • Schaufeli, W.B., Taris, T.W., ve Bakker, A. 2006. “On the Differences between Work Engagement and Workaholism”, İçinde R. Burke (Ed.): Research Companion to Working Time and Work Addiction (ss. 193-217). Edward Elgar: Northampton, MA. Selye, H. 1976. “Forty Years of Stress Research: Principal Remaining Problems and Misconceptions.” Canadian Medical Association Journal, 115(1), 53-56.
 • Soysal, A. 2009. “İş Yaşamında Stres”, Çimento İşveren Dergisi, 23(3), 17-40.
 • Spence, J. T., Robbins, A. N. 1992. “Workaholism: Definition, Measurement and Preliminary Results”, Journal of Personality Assessment, 58 (1), 160-178.
 • Srivastava, M. 2012. “Stress, Workaholism and Job Demands: A Study of Executives in Mumbai”, NMIMS Management Review, Volume XXII, 94-116.
 • Temel, A. 2006. “Organizasyonlarda İşkolizm ve İşkolik Çalışanlar”, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(2), 104-127.
 • Yüksekbilgili, Z., Akduman, G. (2016). “Demografik Faktörlere Göre İşkoliklik”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 512-525. Zencirkıran, M., Keser, A. 2018. Örgütsel Davranış, 1. Basım, Bursa, Dora Yayınevi.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2528-2326
Author: Ethem MERDAN
Institution: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0021-3618
Author: Halil Özcan ÖZDEMİR (Primary Author)
Institution: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 1, 2020

Bibtex @research article { bssocialscience698799, journal = {Black Sea Journal of Public and Social Science}, issn = {}, eissn = {2618-6640}, address = {bsjsocsci@blackseapublishers.com}, publisher = {Sevtap TIRINK}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {68 - 74}, doi = {}, title = {Investigation of Workaholicism Role on Work Stress: Arçelik Authorized Services Case}, key = {cite}, author = {Merdan, Ethem and Özdemi̇r, Halil Özcan} }
APA Merdan, E , Özdemi̇r, H . (2020). Investigation of Workaholicism Role on Work Stress: Arçelik Authorized Services Case . Black Sea Journal of Public and Social Science , 3 (2) , 68-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bssocialscience/issue/52086/698799
MLA Merdan, E , Özdemi̇r, H . "Investigation of Workaholicism Role on Work Stress: Arçelik Authorized Services Case" . Black Sea Journal of Public and Social Science 3 (2020 ): 68-74 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bssocialscience/issue/52086/698799>
Chicago Merdan, E , Özdemi̇r, H . "Investigation of Workaholicism Role on Work Stress: Arçelik Authorized Services Case". Black Sea Journal of Public and Social Science 3 (2020 ): 68-74
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of Workaholicism Role on Work Stress: Arçelik Authorized Services Case AU - Ethem Merdan , Halil Özcan Özdemi̇r Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Black Sea Journal of Public and Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 74 VL - 3 IS - 2 SN - -2618-6640 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Black Sea Journal of Public and Social Science Investigation of Workaholicism Role on Work Stress: Arçelik Authorized Services Case %A Ethem Merdan , Halil Özcan Özdemi̇r %T Investigation of Workaholicism Role on Work Stress: Arçelik Authorized Services Case %D 2020 %J Black Sea Journal of Public and Social Science %P -2618-6640 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Merdan, Ethem , Özdemi̇r, Halil Özcan . "Investigation of Workaholicism Role on Work Stress: Arçelik Authorized Services Case". Black Sea Journal of Public and Social Science 3 / 2 (July 2020): 68-74 .
AMA Merdan E , Özdemi̇r H . Investigation of Workaholicism Role on Work Stress: Arçelik Authorized Services Case. BSJ Pub. Soc. Sci.. 2020; 3(2): 68-74.
Vancouver Merdan E , Özdemi̇r H . Investigation of Workaholicism Role on Work Stress: Arçelik Authorized Services Case. Black Sea Journal of Public and Social Science. 2020; 3(2): 68-74.