Year 2018, Volume 11 , Issue 1, Pages 35 - 53 2018-05-31

MARKA TUTUMU İLE İMAJININ MARKA DEĞERİ VE GÜVENİ YARATILMASINDAKİ ROLÜ, TÜKETİCİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Fatma ATIGAN [1] , Cemal YÜKSELEN [2]


İşletmeler, küresel ekonomideki yavaşlama, finansal piyasalardaki dalgalanma, siyasi belirsizlikler, teknolojinin ve tüketici davranışlarının değişimi karşısında pazarda yerlerini korumak ve pazar paylarını arttırmak amacıyla her geçen gün markalarına daha fazla önem vermekte ve yatırım yapmaktadır. İyi bilinen, güçlü ve global markalar yaratmak ise marka yönetimi konusunda birçok değişkenin birlikte ele alınmasını gerektirmektedir. Bu noktadan hareketle yapılmış olan çalışmanın amacı, marka yönetimi konusunda önemli olan marka tutumu, marka imajı, marka değeri ve marka güveni boyutlarının birbirleri arasındaki ilişkileri ve tüketici satın alma davranışları üzerindeki etkilerini saptamaktır. Araştırmada bu kapsamda literatürde yapılmış olan çalışmalar esas alınarak bir model geliştirilmiş ve söz konusu model, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksekokulu’nda 2014-2015 eğitim öğretim yılında, 18 programda normal öğretime kayıtlı öğrenciler üzerinde test edilmiştir. Analizler ile elde edilen bulgularda söz konusu değişkenlerin birbirleri ile ilişkili ve satın alma davranışı üzerinde etkili olduğu saptanmıştır.
Marka Tutumu, Marka İmajı, Marka Değeri, Marka Güveni, Tüketicinin Satın Alma Niyeti.
 • Aaker, A. D. (1991). Managing Brand Equity: Capitilazing on the Value of a Brand Name. New York: The Free Press.
 • Aaker, A. D. (1992). Management des Maerkenwertes. New York: Campus Verleg.
 • Aaker, A. D. (1996). Building Strong Brands. New York:The Free Press.
 • Aaker, D. A. (2009). Marka Değeri Yönetimi. (Çev. E. Orhanlı) İstanbul: MediaCat Yayıncılık.
 • Afsar, B., Rehman, Z. U., Qureshi, J. A. and Shahjehan, A. (2010). Determinants of Customer Loyalty in the Banking Sector: The case of Pakistan. African Journal of Business Management, 4(6), 1040-1047.
 • Akın, M. ve Avcılar, M. Y. (2007). Tüketici Temelli Marka Değeri Kavramı. Pazarlama Dünyası Dergisi, 1, 39-46.
 • Ar, A. A. (2004). Marka ve Marka Stratejileri. Ankara: Detay Yayınları.
 • Aydın, S. and Özer, G. (2005). The Analysis of Antecedents of Customer Loyalty in the Turkish Mobile Telecommunication Market. European Journal of Marketing, 29(7/8), 910-925.
 • Ballester, E. D., Luis, J. and Aleman, M. (2001). Brand Trust in the Context of Consumer Loyalty. European Journal of Marketing, 35(11/12), 1238-1258.
 • Bedük, A. (2004). Marka İmajı ve İhracata Etkileri. TSE Standart Dergisi, Nisan (508), 41-44.
 • Chang, H. H. and Liu, Y. M. (2013). The Impact of Brand Equity on Brand Preference and Purchase Intentions in the Service Industries, The Service Industries Journal, December 29(12), 1687-1706.
 • Chaudhuri, A. and Holbrook, M. B. (2001). The Chain of Effects from Brand Trust and Brand Affect to Brand Performance: The Role of Brand Loyalty. Journal of Marketing, 65(2), 81-93.
 • Chen, C. F. and Chang, Y. Y. (2008). Airline Brand Equity, Brand Perference, and Purchase Intentions-The Moderating Effects of Switching Costs. Journal of Air Transport Managment, 14, 40-42.
 • Chiou, J. S., Droge, C. and Hanvanich, S. (2002). Does Customer Knowledge Affect How Loyalty Is Formed?. Jornal of Service Research, 5(2), 113-124.
 • Çabuk, S. ve Orel, F. D. (2008). Marka Karakteristikleri İle Marka ve Üretici Firmaya Duyulan Güven Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Çukurova Üniversitesi Ölçeğinde Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 103-116.
 • Erdil, T. S. ve Uzun, Y. (2009). Marka Olmak. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Farquhar, P. H. (1989). Managing Brand Equity. Marketing Resarch, September 1, 7-12.
 • Gülsoy, T. (1999). Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe Dizinli Reklam Terimleri ve Kavramları Sözlüğü. İstanbul: Adam Yayınları.
 • Gürbüz, A. ve Doğan, M. (2013). Tüketicilerin Markaya Duyduğu Güven ve Marka Bağlılığı İlişkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 239-258.
 • Gwin, C. F. (2009). The Impact of Trust and Brand Relationship Quality on Perceived Value and Loyalty in a Consumer Goods Environment. Retrieved March 10, 2016, from http://www.swdsi.org/swdsi2009/Papers/9N01.pdf
 • Ha, H. Y. (2004). Factors İnfluencing Consumer Perceptions Of Brand Trust Online. Journal Of Product & Brand Management, 13(5), 329-342.
 • Hanzaee, K. H. and Andervazh, L. (2012). An Analysis of Some Moderating Variables on the Value, Brand Trust and Brand Loyalty Chain. Research Journal Applied Sciences, Engineering and Technology, 4(10), 1403-1413.
 • Harris, L. C. and Goode, M. H. (2004). The Four Levels of Loyalty and the Pivatal Role of Trust: A Study of Online Service Dynamics. Journal of Retailing, 80, 139-158.
 • Heding, T., Knudtzen, C. F. and Bjerre, M. (2009). Brand Management Research, Theory and Practice. New York: Routledge.
 • http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.56692d13797cd1.10292854/10.10.2015 (Erişim Tarihi:19.01.2016).
 • Ibanez, V. A., Hartmann, P. and Calvo, P. Z. (2006). Antecedents of Customer Loyalty in Residential Energy Markets: Service Quality, Satisfaction, Trust and Switching Costs. The Service Industries Journal, 26(6), 633–650.
 • Kapferer, J. N. (2003). Do brand personality scales really measure brand personality?. Brand Management, November 11(2), 143-155.
 • Keller, K. L. (1993). Conceptualizing Measuring and Managing Customer-Based Brand Eqity. Journal of Marketing, 57, 1-22.
 • Kempf, D. S. and Smith, R. E. (1998). Consumer Processsing of Product Trial and the Influence of Prior Advertising: A Structural Modeling Approach. Journal of Marketing Research, Aug. 35(3), 325-338.
 • Keskin, H. D. ve Yıldız, S. (2010). Tüketicilerin Marka Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler ile Marka İmajı’nın Marka Değeri Üzerindeki Etkileri: Trabzon Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(27), 239-254.
 • Kim, K. H., Kim, K. S., Kim, D. Y., Kim, J. H. and Kang, S. H. (2008). Brand Equity in Hospital Marketing. Journal of Business Research, 61, 75-82.
 • Kim, S. and Jones, C. (2009). Online Shopping and Moderating Role of Offline Brand Trust. Direct Marketing: An International Journal, 3, 282-300.
 • Lau, G. T. and Lee, S. H. (1999). Consumers Trust in A Brand and The Link To Brand Loyalty. Journal of Market Focused Managment, 4, 341-370.
 • Malaval, P. (2001). Strategy and Management of Industrial Brands: Business to Business Products and Services. London: Kluwer Acedemic Publisher.
 • Matzler, K., Grabner, S. K. and Bidmon, S. (2006). The Value-Brand Brust-Brand Loyalty Chain: An Analysis of Some Moderating Variables. Innovative Marketing, 2(2), 76-88.
 • Moorman, C., Zaltman, G. and Deshpande, R. (1992). Relationships Between Providers and Users of Market Research: The Dynamics of Trust Within and Between Organizations. Journal of Marketing Research, 29, 314-328.
 • Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2003). Tüketici Davranışı. İstanbul: MediaCat Yayıncılık.
 • Oliver, R. L. (1999). Whence Consumer Loyalty?. Journal of Marketing Research, 63 (Special Issue), 33-44.
 • Pappu, R., Quester, P, G. and Cooksey, R. W. (2005). Consumer-Based Brand Equity: Improving the Measurement-Emprical Evidence. Journal of Product and Brand Management, 14(2/3), 143-154.
 • Pappu, R., Quester, P, G. and Cooksey, R. W. (2006). Consumar Based Brand Equity and Country of Origin Relationships. European Journal of Marketing, 40(5/6), 696-717.
 • Sirdeshmukh, D., Singh, J.and Sabol, B. (2002). Consumer Trust, Value, and Loyalty in Relational Exchanges. Journal of Marketing, 66, 15-37.
 • Tuominen, P. (1999). Managing Brand Equity, Liketaloudellinen Aikakauskirja. The Finnish Journal of Business, 48(1), 65-100.
 • Türkyılmaz, A. ve Özkan, C. (2008). Müşteri Memnuniyeti İndeks Modelinde Yapay Sinir Ağları Kullanımı. İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi, 7(6), 24-35.
 • Uztuğ, F. (2008). Markan Kadar Konuş. İstanbul: MediaCat Yayıncılık.
 • Yapraklı, Ş. ve Can, P. (2009). Pazarlama Faaliyetlerinin ve Ailenin Tüketici Temelli Marka Değeri Boyutlarına Etkisi. Atatürk Üniversite İİBF Dergisi, 23(1), 265-290.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatma ATIGAN (Primary Author)
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Cemal YÜKSELEN
Institution: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 31, 2018

Bibtex @research article { bujss370614, journal = {Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1307-5063}, eissn = {2667-4955}, address = {}, publisher = {Beykent University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {35 - 53}, doi = {10.18221/bujss.370614}, title = {MARKA TUTUMU İLE İMAJININ MARKA DEĞERİ VE GÜVENİ YARATILMASINDAKİ ROLÜ, TÜKETİCİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Atıgan, Fatma and Yükselen, Cemal} }
APA Atıgan, F , Yükselen, C . (2018). MARKA TUTUMU İLE İMAJININ MARKA DEĞERİ VE GÜVENİ YARATILMASINDAKİ ROLÜ, TÜKETİCİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ . Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (1) , 35-53 . DOI: 10.18221/bujss.370614
MLA Atıgan, F , Yükselen, C . "MARKA TUTUMU İLE İMAJININ MARKA DEĞERİ VE GÜVENİ YARATILMASINDAKİ ROLÜ, TÜKETİCİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ" . Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2018 ): 35-53 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bujss/issue/36990/370614>
Chicago Atıgan, F , Yükselen, C . "MARKA TUTUMU İLE İMAJININ MARKA DEĞERİ VE GÜVENİ YARATILMASINDAKİ ROLÜ, TÜKETİCİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2018 ): 35-53
RIS TY - JOUR T1 - MARKA TUTUMU İLE İMAJININ MARKA DEĞERİ VE GÜVENİ YARATILMASINDAKİ ROLÜ, TÜKETİCİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ AU - Fatma Atıgan , Cemal Yükselen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18221/bujss.370614 DO - 10.18221/bujss.370614 T2 - Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 53 VL - 11 IS - 1 SN - 1307-5063-2667-4955 M3 - doi: 10.18221/bujss.370614 UR - https://doi.org/10.18221/bujss.370614 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi MARKA TUTUMU İLE İMAJININ MARKA DEĞERİ VE GÜVENİ YARATILMASINDAKİ ROLÜ, TÜKETİCİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ %A Fatma Atıgan , Cemal Yükselen %T MARKA TUTUMU İLE İMAJININ MARKA DEĞERİ VE GÜVENİ YARATILMASINDAKİ ROLÜ, TÜKETİCİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ %D 2018 %J Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1307-5063-2667-4955 %V 11 %N 1 %R doi: 10.18221/bujss.370614 %U 10.18221/bujss.370614
ISNAD Atıgan, Fatma , Yükselen, Cemal . "MARKA TUTUMU İLE İMAJININ MARKA DEĞERİ VE GÜVENİ YARATILMASINDAKİ ROLÜ, TÜKETİCİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 / 1 (May 2018): 35-53 . https://doi.org/10.18221/bujss.370614
AMA Atıgan F , Yükselen C . MARKA TUTUMU İLE İMAJININ MARKA DEĞERİ VE GÜVENİ YARATILMASINDAKİ ROLÜ, TÜKETİCİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 11(1): 35-53.
Vancouver Atıgan F , Yükselen C . MARKA TUTUMU İLE İMAJININ MARKA DEĞERİ VE GÜVENİ YARATILMASINDAKİ ROLÜ, TÜKETİCİNİN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 11(1): 35-53.