PDF EndNote BibTex RIS Cite

Genel ve Zihinsel Sağlığın Yordayıcıları Olarak İyimserlik ve Karamsarlık

Year 2011, Volume 8, Issue 1, 81 - 90, 01.02.2011

Abstract

Genel ve Zihinsel Sağlığın Yordayıcıları Olarak İyimserlik ve Karamsarlık

Year 2011, Volume 8, Issue 1, 81 - 90, 01.02.2011

Abstract

Bu çalışmanın amacı Scheier ve Carver’ın Yaşam Yönelimi Ölçeği’nin iki farklı boyutu olarak sunu- lan iyimserlik ve karamsarlığın genel sağlık ve zihinsel sağlık ile ilişkisini incelemektir. Bu amaçla 100 ka- dın (yaş ort. = 20.42; SS = 2.42) ve 154 erkek (yaş ort. = 21.52; SS = 2.16) olmak üzere toplam 254 üniver- site öğrencisinden Yaşam Yönelimi Ölçeği ile birlikte Ware ve Sherbourne tarafından geliştirilmiş Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin (KF-36) ‘Genel Sağlık’ ve ‘Zihinsel Sağlık’ alt faktörlerini doldurmaları istenmiştir. Ko- relasyon analizlerine göre, iyimserlik ve karamsarlık arasındaki korelasyonun -.39 değerindedir. Genel sağ- lık ile iyimserlik arasındaki korelasyon .31 iken, zihinsel sağlık ile iyimserlik arasındaki korelasyon .42 ola- rak bulunmuştur. Buna karşın, karamsarlık hem zihinsel sağlık (r = -.45) hem de genel sağlık (r = -.29) ile negatif korelasyon göstermektedir. Son olarak, regresyon analizi sonuçlarına bakıldığında, iyimserlik genel ve zihinsel sağlığı pozitif yönde anlamlı olarak yordarken, karamsarlık her iki bağımlı değişkeni negatif yönde anlamlı olarak yordamaktadır

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ozanser UĞURLU This is me

Publication Date February 1, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Uğurlu, O. (2011). Genel ve Zihinsel Sağlığın Yordayıcıları Olarak İyimserlik ve Karamsarlık . Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences , 8 (1) , 81-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cankujhss/issue/4021/53101


Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences
Çankaya Üniversitesi ISSN 1309-6761 Printed in Ankara
cujhss.cankaya.edu.tr