Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2011, Volume 8, Issue 1, 125 - 135, 01.02.2011

Abstract

Die Türkei 1960: Politische Berichte von Botschafter Karl Hartl an Außenminister Bruno Kreisky (Viyana: LIT Verlag, 2011)

Year 2011, Volume 8, Issue 1, 125 - 135, 01.02.2011

Abstract

Avusturya’n›n 1958 ile 1963 y›llar› aras›ndaki Ankara Büyükelçisi Karl Hartl’a ait 1960 y›l› siyasi raporlar›ndan oluflan bu çal›flmay› ortaya koyan Rudolf Agstner, 1969-1970 y›llar› aras›nda Tel Aviv Üniversitesi’nde Arkeoloji ve Ortado¤u Tarihi ö¤renimine bafllam›flt›r. 1971-1975 y›llar› aras›nda Viyana Üniversitesi’nde hukuk ö¤renimi görmüfl, 1977 y›l›nda da Viyana Diplomasi Akademisi’ni—Diplomatische Akademie Wien—bitirerek Avusturya D›fliflleri Bakanl›¤›’nda çal›flmaya bafllam›flt›r. Avusturya Büyükelçisi olarak Paris, Brüksel, Trablus, New York/BM misyonu, Kahire, Bonn ve son olarak da Etiyopya’da görevlerde bulunmufl, Innsbruck Üniversitesi Ça¤dafl Tarih Enstitüsü’nde çal›flm›fl, Avusturya’n›n Ortado¤u, Afrika ve Amerika’daki varl›¤› konular›nda çok say›da çal›flma yapm›fl bir büyükelçi ve akademisyendir. Agstner’in DieTürkei 1960: Politische Berichte von Botschafter Karl Hartl an Außenminister Bruno
Kreisky [‘Türkiye 1960: Büyükelçi Karl Hartl’›n D›fliflleri Bakan› Bruno Kreisky’ye Siyasi Raporlar›’] bafll›kl› bu son çal›flmas›, bütünüyle Avusturya D›fliflleri Bakanl›¤›’n›n arfliv belgelerine dayanmaktad›r. 1958 ile 1963 y›llar› aras›nda Avusturya’n›n Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Karl Hartl’›n Türkiye’nin o dönemki siyasi geliflmeleri dikkate al›nd›¤›nda, rapor ettikleri ve etmedikleri, de¤erlendirmelerinin ne denli gerçekçi oldu¤u günümüzden bak›ld›¤›nda son derece önem kazanmaktad›r.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Book Reviews
Authors

Fulya BALKAR This is me

Publication Date February 1, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Balkar, F. (2011). Die Türkei 1960: Politische Berichte von Botschafter Karl Hartl an Außenminister Bruno Kreisky (Viyana: LIT Verlag, 2011) . Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences , 8 (1) , 125-135 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cankujhss/issue/4021/53106


Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences
Çankaya Üniversitesi ISSN 1309-6761 Printed in Ankara
cujhss.cankaya.edu.tr