Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Sosyal Demokrasinin ‹skandinavya’daki ‹zdüflümü: Ak›nc› Vikinglerden Uzlafl› Kültürüne Geçifl

Year 2014, Volume 11, Issue 1, 75 - 99, 01.05.2014

Abstract

Bugün ekonomik, sosyal ve insani gelişmişlik denildiğinde ilk sıralarda akıllara hemen İskandinav ülkeleri gelmektedir. Herhangi bir kişinin bir fikri olmasa bile gelişmiş ülkeler hangileridir sorusu sorulduğunda mutlaka İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya ve ya İzlanda’dan en az ikisinin adı telaffuz edilir. Uluslararası arenadaki saygınlıklarıyla bu ülkeler gelişmekte olan ülkeler için birer örneklem olarak gösterilebilirler. Ekonomik literatüre İskandinav kalkınma modelini kazandıran da yine bu ülkelerdir. Bu çalışmanın öznesi olan İsveç, yarattığı kurumlarıyla birlikte ortaya çıkardığı uzlaşı kültürü dolayısıyla diğer İskandinav ülkeleri arasında bir adım öne çıkmaktadır. En son savaşını Norveçayaklanmasının bastırılması hedefiyle veren bu ülke, 200 yıldan beridir kalıcı bir barışı hakim kılabilmiş ve huzur içinde birarada yaşayabilmeyi başarmıştır. Bugün ekonomik zenginliğiyle birlikte ve daha da önemli olarak demokrasisi ve insani gelişmişlik düzeyiyle İsveç, başından sonuna incelenmesi gereken en önemli ülkelerden biridir. 

References

  • Acemo¤lu, Daron ve James Robinson, Uluslar›n Düflüflü Güç Zenginlik ve Yoksullu¤un Kökenleri [çevi- ren Faruk Rasim Velio¤lu] (‹stanbul: Do¤an Egmont Yay›nc›l›k, 2013). BBC News, Sweden to Compensate Sterilised Women, (1999), eriflim adresi: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/ background_briefings/international/290661.st m, eriflim tarihi: 5 Nisan 2014. CIA The World Factbook, People and Society of Sweden, (2014), eriflim adresi: https://www.cia.gov/lib- rary/publications/the-world-factbook/geos/sw.html, eriflim tarihi: 13 fiubat 2014. Danmark Historien, The Kalmar Union 1397-1523, eriflim adresi:http://danmarkshistorien.dk/en/leksikon- og-kilder/vis/materiale/kalmarunionen-1397-1523/, eriflim tarihi: 5 Nisan 2014. Diamond, Jared, Çöküfl Medeniyetler Nas›l Ayakta Kal›r ya da Y›k›l›r [çeviren Elif K›ral] (‹stanbul: Timafl Yay›nlar›, 2006). Drouard, Alain “Concerning Eugenics in Scandinavia:An Evolution of Recent Research and Publications,” Population, 11 (1998), ss.261-270. Encyclopedia Britannica, Biblical Litarature, (2014), eriflim adresihttp://global.britannica.com/ EBchecked/ topic/64496/biblical-literature/73217/Hungarian-versions#toc73220, eriflim tarihi: 3 Nisan 2014. Güriz, Adnan, Sosyal Demokrasi ‹deolojisi, (Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay›nlar›, 1998). Kokk, Enn, The Party Program of 1897 [çeviren Daniel Brandell] (Stockholm: Swedish Social Democracy Archive,1973). Magnusson, Lars, “The Swedish Model in Historical Context,” Kobe University Economic Review, 52 (2006), ss.1-8. Petrov, Grigoriy, Ak Zambaklar Ülkesinde [çeviren Türker Acaro¤lu] (‹stanbul: Timafl Yay›nlar›, 2013). Rodney Edvinsson, Growth Accumulation Crisis: With the New Macroeconomic Data for Sweden (Stockholm: Almqvist and Wiksell International, 2005), Version 1.0. Sar›ibrahimo¤lu, Selim, Bir Sosyal Demokrasi Deneyi ‹sveç SosyalDemokrasisinin Tarihsel Evrimi Türkiye’de CHP Uygulamas›n›n Analizi (‹stanbul: Ararat Yay›nevi, 1978). Schön ve Krantz, Swedish Historical National Accounts 1560-2010, Lund Papers in Economic History (Lund: Lund University, 2012). Sveriges Riksdag, Members and Parties 2010-2014, eriflim adresi:http://www.riksdagen.se/en/Members- and-parties/, eriflim tarihi: 3 Nisan 2014. Swedish Tax Agency Taxes in Sweden,An English Summary of Tax Statistical Yearbook of Sweden. eriflim adresi: http://www.skatteverket.se/download/18.3684199413c956649b57c0a/1361442608379/ 10413. pdf, eriflim tarihi: 3 Nisan 2014. The Economist, Nordic Eugenics Here of all Place, (1997), eriflim adresi: http://www.economist.com/node/ 155244#sthash.OBOgB04u.dpbs, eriflim tarihi: 5 Nisan 2014. The World Bank, Economic and Growth Indicators of Sweden, (2013), eriflim adresi: http://data.worldbank. org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/SE?display=graph, eriflim tarihi: 5 Nisan 2014. UNDP, Human Development Reports, Human Development Indicators of Sweden, (2012), eriflim adresi: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SWE, eriflim tarihi: 3 Nisan 2014.

Year 2014, Volume 11, Issue 1, 75 - 99, 01.05.2014

Abstract

References

  • Acemo¤lu, Daron ve James Robinson, Uluslar›n Düflüflü Güç Zenginlik ve Yoksullu¤un Kökenleri [çevi- ren Faruk Rasim Velio¤lu] (‹stanbul: Do¤an Egmont Yay›nc›l›k, 2013). BBC News, Sweden to Compensate Sterilised Women, (1999), eriflim adresi: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/ background_briefings/international/290661.st m, eriflim tarihi: 5 Nisan 2014. CIA The World Factbook, People and Society of Sweden, (2014), eriflim adresi: https://www.cia.gov/lib- rary/publications/the-world-factbook/geos/sw.html, eriflim tarihi: 13 fiubat 2014. Danmark Historien, The Kalmar Union 1397-1523, eriflim adresi:http://danmarkshistorien.dk/en/leksikon- og-kilder/vis/materiale/kalmarunionen-1397-1523/, eriflim tarihi: 5 Nisan 2014. Diamond, Jared, Çöküfl Medeniyetler Nas›l Ayakta Kal›r ya da Y›k›l›r [çeviren Elif K›ral] (‹stanbul: Timafl Yay›nlar›, 2006). Drouard, Alain “Concerning Eugenics in Scandinavia:An Evolution of Recent Research and Publications,” Population, 11 (1998), ss.261-270. Encyclopedia Britannica, Biblical Litarature, (2014), eriflim adresihttp://global.britannica.com/ EBchecked/ topic/64496/biblical-literature/73217/Hungarian-versions#toc73220, eriflim tarihi: 3 Nisan 2014. Güriz, Adnan, Sosyal Demokrasi ‹deolojisi, (Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yay›nlar›, 1998). Kokk, Enn, The Party Program of 1897 [çeviren Daniel Brandell] (Stockholm: Swedish Social Democracy Archive,1973). Magnusson, Lars, “The Swedish Model in Historical Context,” Kobe University Economic Review, 52 (2006), ss.1-8. Petrov, Grigoriy, Ak Zambaklar Ülkesinde [çeviren Türker Acaro¤lu] (‹stanbul: Timafl Yay›nlar›, 2013). Rodney Edvinsson, Growth Accumulation Crisis: With the New Macroeconomic Data for Sweden (Stockholm: Almqvist and Wiksell International, 2005), Version 1.0. Sar›ibrahimo¤lu, Selim, Bir Sosyal Demokrasi Deneyi ‹sveç SosyalDemokrasisinin Tarihsel Evrimi Türkiye’de CHP Uygulamas›n›n Analizi (‹stanbul: Ararat Yay›nevi, 1978). Schön ve Krantz, Swedish Historical National Accounts 1560-2010, Lund Papers in Economic History (Lund: Lund University, 2012). Sveriges Riksdag, Members and Parties 2010-2014, eriflim adresi:http://www.riksdagen.se/en/Members- and-parties/, eriflim tarihi: 3 Nisan 2014. Swedish Tax Agency Taxes in Sweden,An English Summary of Tax Statistical Yearbook of Sweden. eriflim adresi: http://www.skatteverket.se/download/18.3684199413c956649b57c0a/1361442608379/ 10413. pdf, eriflim tarihi: 3 Nisan 2014. The Economist, Nordic Eugenics Here of all Place, (1997), eriflim adresi: http://www.economist.com/node/ 155244#sthash.OBOgB04u.dpbs, eriflim tarihi: 5 Nisan 2014. The World Bank, Economic and Growth Indicators of Sweden, (2013), eriflim adresi: http://data.worldbank. org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/SE?display=graph, eriflim tarihi: 5 Nisan 2014. UNDP, Human Development Reports, Human Development Indicators of Sweden, (2012), eriflim adresi: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SWE, eriflim tarihi: 3 Nisan 2014.

Details

Primary Language English
Journal Section Research Articles
Authors

Şevki Oğulcan ALKAN This is me (Primary Author)
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date May 1, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 11, Issue 1

Cite

APA Alkan, Ş. O. (2014). Sosyal Demokrasinin ‹skandinavya’daki ‹zdüflümü: Ak›nc› Vikinglerden Uzlafl› Kültürüne Geçifl . Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences , 11 (1) , 75-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cankujhss/issue/44412/551404


Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences
Çankaya Üniversitesi ISSN 1309-6761 Printed in Ankara
cujhss.cankaya.edu.tr