Year 2020, Volume 1 , Issue 1, Pages 8 - 19 2020-06-23

KAN KÜLTÜRÜNDEN İZOLE EDİLEN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: Dört Yıllık Verilerimiz

İlkay BIÇAK [1] , Ayşe Nuriye VARIŞLI [2] , Seydi Ali PEKER [3]


Giriş ve Amaç: 2010 -2014 yılları arasında hastanemiz yoğun bakım ve servislerde yatan ve sepsis ile takip edilen hastaların kan kültürlerinden izole edilen etken profilinin dağılımı ve antibiyotik duyarlılığının incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem ve Gereçler: Bakteriyemi ile takip edilen 208 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. İzolatların antibiyotik duyarlılığı Vitek -2 otomatik kültür tanımlama ve antibiyogram sistemi ile çalışılmıştır. Bulgular: Bakteriyemi ve sepsis etkeni olduğu düşünülen 208 kan kültürü çalışmaya alınmıştır. Üremelerin 105’inde (%50,5) Gram pozitif (GP), 97’sinde (%46,6) Gram negatif (GN) bakteri, 6 tanesinde (%2,9) ise Candida spp. izole edilmiştir. En sık rastlanan GN bakteri E.coli (%20,19), en sık rastlanan GP bakteri ise S.epidermidis (%17,7) olmuştu. E.coli’de % 94,8 ile amikasine ve % 94,4 ile imipeneme karşı en yüksek duyarlılık tesbit edilmiştir. Karbapenemler Enterobactericeae’ya karşı en etkili antibiyotik olarak bulunmuştur. Pseudomonasspp.’ye en etkili antibiyotik amikasin iken, Acinetobacterspp.’ye en etkili antibiyotik tigesiklin olarak saptanmıştır. Metisilin direnci S. aureus’da %15,79, KNS ‘de ise %75 olarak saptanmıştır. Vankomisin direnci Enterokoklarda %40 olarak bulunmuştur. Tartışma ve Sonuç: Merkezden merkeze ve hatta aynı merkezde farklı zamanlarda değişim gösterebilen mikroorganizmaların dağılım ve duyarlılık profilinin güncellenmesi ve giderek sıklığı artan MRSA, VRE, ESBL pozitif bakteriler için daha sıkı antibiyotik uygulama tedbirleri gerekmektedir. Bu nedenle Klebsiella, E.coli, çoklu dirençli Pseudomonas, Acinetobacter ve MRSA enfeksiyonlarında ampirik tedaviye karbepenem ve / veya glikopeptidler ile başlamak ve kültür sonuçlarına göre tedaviyi devam ettirmek doğru bir yaklaşım olabilir
: Kan Kültürü, , Gram Negatif Bakteriler, , Antimikrobiyal duyarlılık
  • KAYNAKLAR: 1.Şay Coşkun U, Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar Ve Antibiyotik Duyarlılıkları, Ankem Derg 2018;32(2):45-52 doi: 10.5222/ankem.2018.045 2. Köksal-Çakırlar F, Uyar Y, Özdemir S, Barış A, Gözün-Şaylan E, Habıp Z ve ark., 2011-2014 yılları arasında kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antimikrobiyal direnç durumları ,TurkHij Den BiyolDerg, 2017; 74(1): 55 – 70 3. Balikçi A, Belas Z, ErenTopkaya A. Kan Kültürü Pozitifliği: Etken Ya Da Kontaminasyon Mu? Mikrobiyol Bul 2013; 47(1): 135-40 4.Murray Pr, Rosenthalks, Kobayashigs, Pfallerma. Medicalmicrobiology. 5th Ed. Philaedelphia: Mosby; 2007. 5. Jian-nong WU, Tie-er GAN, Yue-xian ZHU, Jun-min CAO, Cong-hua JI, Yi-hua WU, et al. Epidemiology and microbiology of nosocomial blood stream infections: analysis of 482 casesfrom a retrospective surveillance study. Biomed&Biotechnol, 2015; 16 (1): 70-7. 6.https://www.who.int/news-room/detail/29-01-2018-high-levels-of-antibiotic-resistance-found-worldwidenew-data-shows,erişim tarihi:11.03.2019 0 10 20 30 40 50 60 % olarak Hastaların Servislere Göre Dağılımı 726 7. Öksüz Ş, Yavuz T ,Şahin İ Ve Ark. Kan Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar Ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları, Türk Mikrobiyol Cem Derg (2008) 38 (3-4) : 117-21 8. Clinical and Laboratory Institute.Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty Fifth Informational Supplement. Document M100-S23, (2013). 9. Gülmez D, Gür D. Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nde 2000-2011 Yılları Arasında Kan Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar: 12 Yıllık Değerlendirme. J Pediatr Inf 2012; 6: 79-83 10. Duman Y, Kuzucu Ç, Semiha çuğlan S. Bacterial İsolated From Blood Cultures And Their Antimicrobial Susceptibility, Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medicaljournal) 2011;33(3):189-96. 11. Ntusi N, Aubin L, Oliver S, Whitelaw A, Mendelson M. GuidelineForThe Optimal Use Of Blood Cultures. S AfrMed J 2010; 100(12): 839-43. 12. Aydın M, Kaşıkçıoğlu C, Koşucu SN, TimurkaynakF, Arslan H. Kan dolaşımı infeksiyonu etkenleri ve antibiyotik direnç oranları. KlimikDerg. 2016;29(2):82-5. 13. Kılınç Ç, Güçkan R, Kahveci M, Kayhan Y, Pirhan Y, Özalp T. Kan kültürlerinde üreyen Gram negatif izolatların dağılımı ve antibiyotik direnç profilleri. Int J Basic ClinMed. 2015;3(3):125-30. 14. Sader Hs, Farrell Dj, Flamm Rk, Jones Rn. Antimicrobial Susceptibility Of Gram-Negative Organisms İsolated From Patients Hospitalized İn İntensive Care Units İn United States And European Hospitals (2009-2011). Diagn Microbiol İnfect Dis, 2014; 78(4): 443-8. 15. Yılmaz N, Köse Ş, Ağuş N, Ece G, Akkoçlu G, Kıraklı C. Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar, Antibiyotik Duyarlılıkları Ve Nozokomiyal Bakteriyemi Etkenleri. Ankem Derg, 2010; 24(1): 12-9. 16. Er H, Aşık G, Yoldaş Ö Ve Ark. Kan Kültürlerinde İzole Edilerek Tanımlanan Mikroorganizmaların Ve Antibiyotik Direnç Oranlarının Belirlenmesi, Türk Mikrobiyol Cem Derg 2015;45(1):48-54, Doi:10.5222/Tmcd.2015.048 17. Gül Yurtsever S, Çeken N, Payzın B Ve Ark. Febrilnötropenik Hastaların Kan Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar Ve Antimikrobiyal Duyarlılık Profili. Nobel Med 2011; 7(1): 74-78 18. Demirturk N, Demirdal T .Causative Agents Of Nosocomial Blood StreamİnfectionsAnd Their Antimicrobial Susceptibility Patterns. Southeas Asian J Trop Med Public Health. 2013 ;44(6):1036-42 19. Dagnew M, Yismaw G, Gizachew M Et All.Bacterial Profile And Antimicrobia Susceptibility Pattern İn Septicemia Suspected Patients Attending University Hospital,North West Ethiopia BmcResNotes. 2013;22;6:283. Doi: 10.1186/1756-0500-6-283. 20. Mahmoudi S, Mahzari M, Banar M. Antimicrobial Resistanc ePatterns Of Gram-Negative Bacteria İsolated From Blood Stream İnfections İn An Iranian Referral Paediatric Hospital: A 5.5-Year Study Journal Of Global Antimicrobial Resistance .2017; 11;17-2 21. Https://Www.Cdc.Gov/Vitalsigns/Pdf/2011-03-Vitalsigns.Pdf.Erişim Tarihi.15.03.2018 22. Correa L, Pittet D. ProblemsAnd Solutions İn Hospital Acquired Bacteraemia. J Hosp Infect 2000: 46(2); 89-95. 23. Karakoç E, Ayyorgun Ş, Yücel M, Gündüz E. Bir Yıllık Kan Kültür Sonuçlarının Mikrobiyolojik Değerlendirmesi, İc Hastaliklari Dergisi.Org/Managete/Fu_Folder/2006-02/Html/2006-13-2-101-106.Htm 24. Küçükateş E, Gültekin N.Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hstaların Kan Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar Ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları. MedBull Haseki 2016;54:97-102. 25. Yılmaz S, Gümral R, Güney M ve ark. İki yıllıkdönemde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkların değerlendirilmesi.Gülhane Tıp Dergisi 2013; 55:247-52. 26. Ece G, Kan Kültüründe Üreyen İzolatların Dağılım Ve Antibiyotik Duyarlılık Profilinin İncelenmesi. Med Bull Haseki 2013;51(4):151-156 27. -http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/386161/52238-WHO-CAESAR-AR2018_low_V7_web-2.pdf?ua=1erişim tarihi:14.03.2019 28. Perez F, HujerAm, Hujer Km Et All. Global Challenge Of Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents Chemother. 2007; 51(10): 3471-84 727 29. Uzun B, Güngör S, Yurtsever S, Afşar İ, Demirci M. Yoğun Bakım Hastalarının Kan Kültürlerinden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Ve Acinetobacter baumannii Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Direnç Durumları. AnkemDerg, 2012; 26(2): 55-60. 30. Çetin F, Mumcuoğlu İ, Aksoy A, Gürkan Y, Aksu N. Kan Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmalar Ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları. TurkHij Den BiyolDerg, 2014; 71(2): 67-74. 31. Rattanaumpawan P, Ussavasodhi P, Kiratisin P Et All. Epidemiology Of Bacteremia Caused By Un Commonnon-Fermentative Gram-Negative Bacteria, BmcİnfectiousDiseases2013;13:167 Https://Doi.Org/10.1186/1471-2334-13-167 32. Yılmaz M, YaztürkŞ, Güney T. Pan-Antibiyotik Dirençli Pseudomonas aeruginosa ve Stenotrophomonas maltophilia Suşlarına Karşı Son Seçenek Ajanlardan Biri Olan Kolistinin İn-Vitro Etkinliğinin Araştırılması AnkemDerg 2011;25 33. Atalay M A, Sav H, Demir G Ve Ark. Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Dağılımı Ve Amfoterisin B Ve Flukonazole İn Vitro Duyarlılıkları Selçuk Tıp Derg 2012;28(3):149-151 34. Pappas Pg. Invasive Candidiasis. Infect Disclin North Am 2006; 20: 485506. 35. Karakoç E, Yazgı H, Aktaş A E Ve Ark. Çeşitli Candida Türlerinin İki Farklı Triazole Duyarlılıklarının Mikrodilüsyon Yöntemi İle Araştırılması. Eurasian J Med 2007; 39: 173- 36. Terlecka Ja, Ducros Pa, Orlamorrissey C, Spelman D. Rapid Differentiation Of Candida albicans From Non-Albicans Species By GermTube Test Directly From Bactalert Blood Culture Bottles. Mycoses 2007; 50: 48-51
Primary Language tr
Subjects Infectious Diseases
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0838-7935
Author: İlkay BIÇAK
Institution: BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ
Country: Turkey


Author: Ayşe Nuriye VARIŞLI (Primary Author)
Institution: Kırıkkale Yüksek İhtisas Hospital
Country: Turkey


Author: Seydi Ali PEKER
Institution: KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 23, 2020

APA Bıçak, İ , Varışlı, A , Peker, S . (2020). KAN KÜLTÜRÜNDEN İZOLE EDİLEN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI: Dört Yıllık Verilerimiz . Cerrahi Ameliyathane Sterilizasyon Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Dergisi , 1 (1) , 8-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/caseh/issue/54889/701516