Author Guidelines

Yazının İncelenme ve Kabul Süreci (CASEH DERGİSİ)

Cerrahi, Ameliyathane, Sterilizasyon Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği (CASEH) Dergisi, hakemli bir bilimsel dergidir. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, yayın kurulu ve en az iki hakem tarafından incelenir. Eğer gerekli ise hakemlerin önerilerine uygun olarak yazarlar tarafından düzeltmeler yapılıp tüm yazarların onayı alındıktan sonra yayınlanır.

Dergiye gönderilen tüm makaleler ilk aşamada yayın kurulu tarafından incelenir. Bu aşamada makale konusunun güncelliği ve kapsama uygunluğu, makalenin hemşirelik uygulamalarına katkısı ve dergi yazım kurallarına uygunluğu değerlendirilir. Makale yazım kurallarına uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yazara iade edilir.

Yayınlanmaya aday bulunan makaleler hakemlere gönderilir.  Hakemler ve yayın kurulunun önerdiği düzeltmeler yazar(lar)a iletilir; yazar(lar) tarafından gerekli düzeltmeler yapılır. Yayınlanmasına onay verilen makalenin basılabilmesi için son şekli üzerinden yazar(lar)ın onayı alınır.

Yazarın Sorumluluğu

Makale Telif Hakkı Devir Forumu’nun doldurulması ve yayın kuruluna gönderilmesi gerekir. İletişim kuran yazar, formu kendisi ve diğer yazarlar adına imzalamalı ve dergi sistemine yüklemelidir.

Makalenin Hazırlanması

Makaleler APA yazım kurallarına göre hazırlanır. Derleme yazılar 15, araştırma yazıları 20 sayfayı geçmemelidir (özet, tablo, şekil/grafik ve kaynaklar hariç). Gönderilen makalelerde tablo, grafik ve şekil sayısı toplamda 5’i geçmemelidir. Tüm dokümanlar sisteme “Word” formatında yüklenmelidir.

Yazının Hazırlanmasına Yönelik Genel Kurallar (Format)

1.      Makale 12 punto, 2 satır aralıklı olacak şekilde, Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır. Makalenin tamamı iki yana yaslı şekilde olmalı, başlık ve paragraf girişleri ise sola yaslanmalıdır.

2.      Ana başlıklar (birinci düzey) 14 punto olarak koyu ve ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Ana başlıkların altında yer alan alt başlıklar (ikinci düzey) 12 punto,koyu ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Alt başlıkların altındaki diğer başlıklar (üçüncü düzey) 12 punto, koyu ve ilk harfleri küçük olacak şekilde yazılmalıdır. Cümle sonunda noktadan önce boşluk bırakılmamalı ve noktadan sonra bir boşluk bırakarak cümleye başlanmalıdır.

3.      Virgülden önce boşluk bırakılmamalı ve cümle içinde kelimeler arasında bir boşluk bırakılmalıdır.

4.      Ondalıklı sayılar ayrılırken Türkçe makalelerde “,”, İngilizce makalelerde ise “.” kullanılmalıdır.

5.      Yüzde (%) işareti ile rakamlar arasında boşluk bırakılmadan yazılmalıdır. Yüzde işareti Türkçe makalelerde rakamın önünde, İngilizce makalelerde rakamdan sonra yazılmalıdır.

6.      ( ), “ ” ve / işareti kullanılan yerlerde cümle/kelime öncesi ve sonrası boşluk bırakılmadan yazılmalıdır.

7.      Kullanılan bütün birimler “SystemeInternationale” (SI) birimleri olmalı ve ilaçların jenerik adları kullanılmalıdır.

8.      Başlıkta veya özette kesinlikle kısaltma kullanılmamalıdır. Kısaltmalar, ilgili kelimelerin metin içinde ilk kullanıldığı yerde yapılmalı ve kısaltma sayısı mümkün olduğunca az olmalıdır.

9.      Özet bölümünde kaynak verilmemelidir.

10.  Bütün tablo ve şekil/grafiklerin başlıklarının yazılması ve metinde kullanılış sırasına göre numaralanması gerekir. Şekiller dijital formatlı, jpeg kayıtlı ve 300 dpi çözünürlüğünde olmalıdır. Dergi sistemine yüklenen metinde tablo, şekil ve grafikler, kaynaklardan sonra verilmelidir. Kullanılan tüm kısaltmalar dipnotlarda tanımlanmalıdır. Dipnot sembolleri: †, ‡, §, ¶, (bu sırayla) kullanılmalı ve *, **, *** p-değerleri için ayrılmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üzerinde verilmeli, bold (koyu) yazılmalı ve kelimelerin ilk harfi büyük olmalıdır (Örn: Tablo 1: Hasta Güvenliği Kültürünü Etkileyen Faktörler).

11.  Şekil/grafik başlıkları şekil/grafiklerin altında verilmeli ve tümce düzeninde yazılmalıdır (Örn: Şekil 1: Lewin’in değişim süreci).

Başlık ve Yazar(lar) Bilgi Sayfası: Başlık ve yazar bilgi sayfası tek bir sayfada ana metinden ayrı olarak hazırlanmalıdır. Her bir yazarın makalede yer alan isim sırasına göre adı ve soyadı, unvanı, görevi, çalıştığı kurum bilgisi (kurum adı ve adresi), ORCID numarası, iletişim (tel ve e-posta) bilgilerine yer verilmelidir. Gönderilen makale daha önce herhangi bir kongre ya da sempozyumda sunulmuş, teşekkür (varsa), çıkar çatışması bildirimi, destek veya finansman kaynakları, herhangi bir kurumdan fon desteği alınarak yapılmış ya da tez çalışmasından üretilmiş ise bu durum yazar bilgilerinin altında belirtilmelidir. Sorumlu yazarın e-posta adresi ve telefon numarası belirtilmelidir.

Başlık: Makalenin tam ve kısa başlığı olmalı, bu başlıklar Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir. Makalenin tam başlığı kısaltmalar içermemeli, kısa başlığı 6 kelimeyi geçmemelidir.

Özet: Türkçe ve İngilizce özet ayrı sayfalarda yer almalıdır. Özetlerin her biri en fazla 250 kelime olmalıdır. Araştırma yazılarında Türkçe özet “Giriş, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç”, İngilizce özet ise “Introduction, Aim, Methods, Results, Conclusion” bölümlerinden oluşmalıdır. Özetin sonunda Türkçe ve İngilizce olarak Index Medicus’a göre seçilmiş 3-5 tane anahtar kelime verilmelidir. İlk anahtar kelime büyük harfle başlamalı, diğer kelimelerin ilk harfi küçük yazılmalı, kelimeler arasında noktalı virgül (;) olmalı, harf sırasına göre dizilmeli ve son kelimenin bitiminde (.) nokta konulmalıdır.

Ana Metin: Ana metin dosyası yazarları tanımlayabilecek herhangi bir bilgiyi içermemelidir.

Araştırma makalesi: Türkçe araştırma makalesi giriş, amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç, İngilizce araştırma makalesi ise Introduction, Aim, Methods, Results, Discussion ve Conclusion bölümlerinden oluşmalıdır.

Giriş: Makalenin dayandığı bilimsel görüşler ve düşünceler açık olarak ifade edilmeli; ortaya konan sorun hemşirelik ile ilişkilendirilmeli, güncel kaynaklar kullanılmalı, ortaya konan sorun ile ilgili literatürde var olan bilgi özet olarak verilmelidir.

Amaç: Araştırmanın amacı ve ardından hipotezi ya da araştırma soruları yazılmalıdır.

Yöntem: Bu bölümde, araştırmanın türü (tasarımı), yapıldığı yer, araştırma evreni ve örneklemi, veri toplama araçları, araştırmanın etik yönü (etik kurul onayı, kurum izni, bilgilendirilmiş olur), verilerin toplanması (ön uygulama (varsa) ve uygulamanın nasıl ve ne zaman yapıldığı) ve verilerin değerlendirilmesi bölümleri yer almalıdır.

Bulgular: Bulgular, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde ve sistematik biçimde sunulmalıdır.

Tartışma: Tartışma, araştırma sorularına yanıt verecek şekilde ve sistematik biçimde sunulmalıdır. Bu bölümün sonunda araştırmanın sınırlılıklarına yer verilmelidir.

Sonuç: Bu bölümde konunun önemi vurgulanmalı; araştırma sonuçlarının hemşirelik uygulamalarına katkısı ile birlikte öneriler verilmelidir.

Derleme Makale: Derleme makalelerde giriş ve sonuç bölümü dışındaki alt başlıklar yazarın(ların) inisiyatifine bırakılmıştır. Buna karşın giriş bölümünde makalenin amacı ve dayandığı bilimsel düşünceler açık olarak ifade edilmelidir. Ele alınan konunun dünyadaki ve Türkiye’deki hemşirelik ile ilişkisine yer verilmelidir. Metin içinde yer alan alt başlıklar makalenin amacını ve kapsamını karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Sonuç bölümünde ise verilen bilgilerin bir özeti ve hemşirelikle ilişkisi sunulmalıdır.

Olgu Sunumu: Olgu sunumları giriş, olgu sunumu, tartışma ve sonuç bölümlerinden oluşur. Giriş bölümünde konunun hemşirelik hizmetlerindeki yeri ve önemi belirtilmelidir.

Kaynaklar: Kaynaklar dergi yazım kurallarına uygun olarak verilmelidir. Doğruluğundan yazarlar sorumludur. Metin sonunda kaynaklar ayrı bir sayfada çift aralıklı olarak yazılmalıdır. Bir kaynakta yazarların sayısı üçten fazla olduğu durumlarda üçüncü yazardan sonra Türkçe makalelerde “ve ark.”, İngilizce makalelerde ise “et al.” kısaltmaları kullanılmalıdır. Kaynak yazımı aşağıdaki örneklere göre yapılmalıdır:

Metin İçinde Kaynak Gösterme

1.      Tek yazarlı kaynak (Şendir, 2014) ve Özkan (2017) şeklinde, 

2.      İki yazarlı kaynak (Şendir &Büyükyılmaz, 2008; Akın & Can, 2010) ve MathesandSevera (2004) şeklinde

3.      Üç ila beş yazar (ilk gösterim): Waterman, Roman, andRock (1993) ve (Waterman, Roman, &Rock, 1993) şeklinde,

4.      Üç ila beş yazar (sonraki gösterim): Waterman et al. (1993) ve (Waterman et al., 1993) şeklinde,

5.      Altı veya daha fazla yazar: Smith et al. (1999) ve (Smith et al., 1999) şeklinde,

6.      Birden fazla kaynak arka arkaya metin içinde gösterileceğinde aralarında “;” olmalı ve yıllarına göre sıralanmalıdır (Şendir, 2007; Yıldırım, 2008; Kadak, 2010). Aynı yazarın aynı yıl yayınlanmış iki farklı eserinden yararlanılmışsa kaynak metin içinde (Göktepe, 2005a; 2005b) şeklinde verilmelidir.

Tek Yazarlık

1.      Yazar Soyadı, İsim baş harfi/harfleri. (Yıl). Makale adı. Dergi Adı (Açık, İlk Harfler Büyük ve İtalik), Cilt no, sayfa no. doi:xxx

2.      McCarthy, M. (2003). Situatedclinicalreasoning: Distinguishingacuteconfusionfromdementia in hospitalizedolderadults. Research in Nursing&Health, 26, 90-101. doi:10.1002/nur.1009

  İki yazarlık

1.      Yazar Soyadı, İsim baş harfi/harfleri., Yazar Soyadı, İsim baş harfi/harfleri.   (Yıl). Makale adı. Dergi Adı (Açık, İlk Harfler Büyük ve İtalik), Cilt no, sayfa no. doi:xxx

2.      Kalisch, B.J.,& Lee, K.H. (2010). Theimpact of teamwork on missednursingcare. Nursing Outlook, 58, 233-242. doi:10.1016/j.outlook.2010.06.004

 

Üç Yazar ve Üzerinde ise

1.      Yazar Soyadı, İsim baş harfi/harfleri., Yazar Soyadı, İsim baş harfi/harfleri., Yazar Soyadı, İsim baş harfi/harfleri. et al.   (Yıl). Makale adı. Dergi Adı (Açık, İlk Harfler Büyük ve İtalik), Cilt no, sayfa no. doi:xxx

2.      Tache, S.,Kaaya, E., Omer, S., et al. (2008). Universitypartnershiptoaddresstheshortage of healthcareprofessionals in Africa. GlobPublicHealth, 3, 137-148. doi: 10.1080/1744169070176648.

3.      ache, S.,Kaaya, E., Omer, S., Mkony, C. A., Lyamuya, E., Pallangyo, K., . . . Macfarlane, S. B. (2008)

4.      Universitypartnershiptoaddresstheshortage  of  healthcareprofessionals  in  Africa.  Glob

5.      PublicHealth, 3(2), 137-148. doi: 10.1080/17441690701766486.

Tek Yazarlı Kitap

1.      Yazarın Soyadı, İsim baş harfi/harfleri. (Yıl). Kitabın Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük. Basım sayısı. Baskı Yeri: Yayınevi.

2.      Scarpaci, J.L. (1989). Health Services Privatization in IndustrialSocieties. New Brunswick: RutgersUniversityPress,

Çift Yazarlı Kitap

1.      Yazar Soyadı, İsim baş harfi/harfleri., Yazar Soyadı, İsim baş harfi/harfleri.   (Yıl). Kitabın Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük. Basım sayısı. Baskı Yeri: Yayınevi.

2.      Epstein, R., Street, R. (2008). Patient- CenteredCareForThe 21st Century: Physicians’ RolesandPatients’ Preferences. Philadelphia: PA: ABIM Foundation.

Editörlük

1.      Editörün Soyadı, Editörün İsim baş harfi/harfleri. (Ed.). (Yıl). Kitabın Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük. Basım sayısı. Baskı Yeri: Yayınevi.

2.      Abrahamson, D.E. (Ed.). (1993). The Challenge Global Warming. Washington, DC: OryxPress.

 

Editörlü bir kitapta bölüm yazarlığı

1.      Yazarın Soyadı, İsim baş harfi/harfleri. (Yıl). Bölümün Adı Her Kelimenin İlk Harfi Büyük. Editörün Adının Baş Harfleri., Editörün Soyadı (Ed.). Kitabın Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük. Basım sayısı. Baskı Yeri: Yayınevi; sayfa numaraları.

2.      Öztürk, H. (2014). Takım Çalışması.  İçinde Ü. Baykal, E. Türkmen (Eds.), Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. 1. Baskı. İstanbul, Akademi Yayınevi; 352-383.

Çeviri kitaplar

1.      Yazarın Soyadı, İsim baş harfi/harfleri. (Yıl). Kitabın Adı İtalik ve Her Kelimenin İlk Harfi Büyük. Çevirmenin isim baş harfi/harfleri., Çevirmenin Soyadı (Çev.). Basım sayısı. Baskı Yeri: Yayınevi.

2.      Bulechek, G.M.,Butcher, H.K., Dochterman, J.M., Wagner, C. (Eds.). (2017). Hemşirelik girişimleri sınıflaması (NIC). F., Erdemir, S. Kav, A.A., Yılmaz (Çev), 6. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitapevi.

Elektronik Kaynak

1.      Yazar Soyadı, İsim baş harfi/harfleri. (Yıl). Makale adı. Dergi adı, Cilt no, sayfa no-sayfa no. Erişim Tarihi gün. ay. yıl, Erişim internet adresi

2.      Cherpitel, C., Bond, J., Ye, Y., ve ark. (2005). Clinicalassessmentcomparedwithbreathalyserreadings in theemergencyroom: concordance of ICD-10 Y90 and Y91 codes. EmergencyMedicineJournal, 22, 689-695. Erişim tarihi 17.12.2005, https://emj.bmj.com/content/22/10/695.

Değerlendirme Süreci

CASEH Dergisi, başvuran aday makaleler için çift yönlü körleme değerlendirme süreci yürütmektedir. Başvurusu yapılan tüm makaleler orjinal olmalıdır. Başvurusu yapılan aday makalenin başka bir dergide devam eden değerlendirme süreci olmamalıdır. Ayrıca başvuru yapıldıktan sonra başka bir dergiye değerlendirme için başvurulmamalıdır. Bu tür başvuruların tespiti durumunda ilgili yazarın hiçbir şekilde başka başvurusu dergiye kabul edilmeyecektir. Daha önceden sadece özeti yayımlanmış bildiri, raporlar için başvuru kabul edilmektedir. Yazarlar, makalenin bir bilimsel toplantı veya sempozyum gibi etkinliklerde yayınlanmış özeti dışında, içeriğin başka bir yerde yayınlanmadığı veya yayınlanmayacağını belirtilmelidir.

Dergi yönetim sistemine gelen çalışmalar en geç 2 hafta içerisinde aşağıdaki kriterlerde Editörlerin ön değerlendirmesinden geçer. Değerlendirmeler aşağıda belirlenen kriterler ölçüsünde yapılır;

  1. Derginin kapsam ve konu alanlarına uygunluğu

  2. Benzerlik oranı değerlendirmesi

  3. Dergi yazım kurallarına uygunluğu  

  4. Yayın dili (Özet, anahtar kelimelerin yeterliliği, yapılandırılmış özet çevirisi vb.),

Editörler tarafından yukarıda belirtilen ön değerlendirme aşamasından geçen çalışmalar çalışmanın niteliğine göre alanında uzman 2 hakeme iletilir. Çalışma hakeme gönderildikten sonra en geç 2 hafta içerisinde değerlendirip değerlendiremeyeceğini yayın kuruluna belirtir. Belirtmeyen hakemler çalışmadan alınarak yeni hakem ataması gerçekleştirilir. Çalışma niteliğine göre Hakemler için standart Değerlendirme formu üzerinde çalışmayı değerlendirir. Ayrıca hakemler isterlerse tam metin üzerinde öneri ve görüşlerini belirten notları da yayın kuruluna sunabilir. Hakem değerlendirmeleri için süre 4 haftadır.

Çalışma için hakemler dört şekilde görüş belirtebilir:

  1. Yayın Kabul edilebilir

  2. Düzeltmelerden sonra yayına kabul edilebilir (Düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı yayın kurulu tarafından kontrol edilerek karar verilir)

  3. Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isterim (Çalışma yazarları tarafından geldikten sonra 2. tur değerlendirmesine alınır)

  4. Yayınlanamaz (Red)

Hakem görüşleri doğrultusunda çalışmaya 3. veya 4. hakem atanabilir, bu süreç yukarıda belirtilen süre ile aynı şekilde işler. Hakem görüşleri doğrultusunda değerlendirmenin tamamlanmasının ardından Hakem görüşleri Editörler tarafından en az iki hafta içerisinde incelenir.