Research Article
PDF BibTex RIS Cite

COMPARISON OF SIZE COMPOSITION AND CATCH EFFICIENCY OF HORSE MACKEREL (Trachurus trachurus, L.) AND BLUE FISH (Pomatomus saltatrix, L.) CAUGHT BY BOTTOM TRAWL FROM DIFFERENT FISHING AREAS

Year 2009, Volume: 5 Issue: 1, 19 - 26, 01.03.2009

Abstract

In the study, catch efficiency and size composition of horse mackerel (Trachurus trachurus, L.) and bluefish caught (Pomatomus saltatrix, L.) by bottom trawl were compared in Middle Black Sea. 1925 kg horse mackerel and 1230 kg bluefish were caught in the study. The sea experiments were carried out in the two different fishing areas, West of Samsun and East of Samsun. Horse mackerel and bluefish were caught 1925 kg and 1230 kg respectively, end of the 8 tows in the two areas. Catch amount and average lenght of the horse mackerel and bluefish were determined 288.75±42.49 kg; 12.83±0.19 cm and 220±22.08 kg; 18.51±0.17 cm respectively to west area and 192.50±10.10 kg; 12.13± 0.15 cm and 87.50±7.22 kg; 16.12±0.17 cm respectively to east area. Difference between data was signifacant obtain from fishing areas to species (p<0.05). Results showed that selection fishing area is important to regarding succes of catch efficiency on bottom trawl fishing. 

References

 • Anonim, “Su Ürünleri İstatistikleri 2006”, Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, (2007).
 • Ceyhan, T., “Kuzey Ege ve Marmara Bölgesinde (Pomatomus saltatrix L.,) Balığı Avcılığı ve Bazı Populasyon Özellikleri Üzerine Araştırmalar” Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 107 s. (2005).
 • Ceyhan, T., Akyol, O. ve Ayaz, A., “Marmara Bölgesi’nde Lüfer (Pomatomus saltatrix L., 1766) Avcılığında Kullanılan Alamana Ağları” E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 22(3-4): 447-450, (2005).
 • Erdem, Y., “Karadeniz Şartlarında Yerli Dip Trolü İle İtalyan Dip Trolünün Av Verimi ve Seçicilik Gücü Yönünden Karşılaştırılması” O.M.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sinop, 316–236, (2000).
 • Gönener, S., “Orta Karadeniz’de Dip Trolünün Av Verimi ve Etkileyen Faktörler” Doktora Tezi, O.M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 101 s. (2003).
 • Erdem, Y., Özdemir, S., ve Satılmış, H.H., “Hamsi (Engraulis encrasicolus L.) Avcılığında Kullanılan Ortasu Trolünün Gece-Gündüz Av Verimi
 • Karşılaştırılması”. Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 22 (1-2):230-237, (2007).
 • Özdemir, S., Erdem, E. ve Erdem., Y., “Karadeniz’de Dip Trolü Avcılığında Toplam Avın Bileşenleri ve Tür Seçiciliği Açısından Değerlendirilmesi” İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi, 20(22):9-19, (2006).
 • Akşiray, F., “Türkiye Deniz Balıkları ve Tayin Anahtarı” II. Baskı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No:3490, 811s. (1987).
 • Demir, N., İhtiyoloji, Nobel Yayın, No: 924, Fen ve Biyoloji Yayınları, 423 s. (2006).
 • Özdemir, S., “Dip Trolünde Uygulanan Kare Gözlü Pencerenin Konumu ve Göz Açıklığının Farklı Türlerin Yakalanabilirliği Üzerindeki Etkisi” Doktora Tezi, O.M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 163 s. (2006).
 • Genç, Y., Zengin, M., Başar, S., Tabak, İ. ve Ceylan, B., “Ekonomik Deniz Ürünleri Araştırma. TKB TAGEM/IY/96/17/3/01 No’lu Proje Raporu, 156 s. SUMAE, Trabzon (1999).
 • Sümer, Ç., “Farklı Materyal ve Farklı Göz Açıklığına Sahip Solungaç
 • Kompozisyonu ve Seçiciliği” Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 88 s. (2003). Ağlarının
 • Av [13] Kalaycı, F., “Orta Karadeniz’de Avlanan İstavrit (Trachurus trachurus L., 1758) Balığının Üreme Özellikleri ve Populasyon Parametrelerinin Belirlenmesi” Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 119 s. (2006).
 • Samsun, O., Kalaycı, F., Samsun, N. ve Bilgin S., “Orta Karadeniz’de İki Tekne ile Çekilen Ortasu Trolünün Av Verimi ve Av Kompozisyonun Belirlenmesi” O.M.Ü. Araştırma Fonu S 094 nolu Proje Sonuç Raporu, 97 s. Samsun (2006).
 • Erdem, Y. ve Özdemir, S., “Karadeniz Kıyılarında Çift Tekneyle Çekilen Ortasu Trolü İle Bazı Pelajik Balıkların Avcılığı” O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(3): 78-82, Samsun (2008).
 • Özdemir, S., Erdem, Y., Özdemir B. Z., ve Erdem, E., “Karadeniz’de Dip Trolü İle İki Farklı Zamanda Avlanan Lüfer (Pomatomus saltatrix, L.) Balığının Av Verimi ve Boy Kompozisyonun Belirlenmesi” Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 25 (1-2), Kayseri (2009).
 • Samsun, N., Kalaycı, F., Samsun, O. ve Bilgin S., “Samsun Körfezi’nde Avlanan İstavrit (Trachurus trachurus, L., 1758) Balığının Bazı Biyolojik Özeliklerinin Belirlenmesi” E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23 (1-3): 481-486, İzmir, (2006). [18] Düzgüneş, E. and Karaçam, H., “Some Population aspect, meat yield and Biochemical Composition of Mediteranean Horse mackerel, Trachurus mediteraneaus (S., 1868) in the Black Sea” Turkish Journal of Zoology, TUBİTAK 15:195-201, (1991).
 • Rass, T., “Changes in Fish Resources of Black Sea” Oceanology 32(2):197-203, (1992).
 • Kıdeyş, A., “Recent Dramatic Changes in the Black Sea Ecosystem: The Reason fort he Sharp Decline in Turkish Anchovy Fisheries” Journal of Marine System, 5:171-18, (1994).
 • Shiganova, T.A., “Invasion of the Black Sea by Ctenophore Mnemiopsis leidyi and Recent Changes in Pelagic Community Structure” Fisheries Oceanography, 7 (3/4):305-310, (1998).
 • Daskalov, G.M., Long-term Changes in Fish Abundance and Environmental Indicates in the Black sea. Marine Ecology Progress Series 25:259-270, (2003).
 • Geliş Tarihi: 17/06/2008
 • Kabul Tarihi: 30/03/2009

DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Year 2009, Volume: 5 Issue: 1, 19 - 26, 01.03.2009

Abstract

Bu araştırmada Orta Karadeniz’de dip trolü ile avlanan karagöz istavrit (Trachurus trachurus, L.) ve lüfer (Pomatomus saltatrix, L.) balıklarının boy kompozisyonları ile av verimleri karşılaştırılmıştır. Samsun ilinin batısı ve doğusu olmak üzere iki farklı bölgede yapılan 8 trol ağı çekimi sonunda toplam 1925 kg karagöz istavrit ve 1230 kg lüfer balığı avlanmıştır. Türlerin operasyon başına düşen ortalama av miktarları ve ortalama boyları sırasıyla batı bölgesinde karagöz istavrit için 288.75±42.49 kg ve 12.83±0.19 cm, lüfer için 220±22.08 kg ve 18.51±0.17 cm, doğu bölgesinde 192.50±10.10 kg, 12.13± 0.15 cm ve 87.50±7.22 kg, 16.12±0.17 cm olarak hesaplanmıştır. Av sahalarından elde edilen türlere ilişkin veriler arasındaki fark istatistiksel olarak önemli (p<0.05) bulunmuştur. Sonuçlar dip trolü avcılığında av veriminin başarısı açısından av sahası seçiminin önemli olduğunu göstermiştir. 

References

 • Anonim, “Su Ürünleri İstatistikleri 2006”, Türkiye İstatistik Kurumu Yayınları, (2007).
 • Ceyhan, T., “Kuzey Ege ve Marmara Bölgesinde (Pomatomus saltatrix L.,) Balığı Avcılığı ve Bazı Populasyon Özellikleri Üzerine Araştırmalar” Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 107 s. (2005).
 • Ceyhan, T., Akyol, O. ve Ayaz, A., “Marmara Bölgesi’nde Lüfer (Pomatomus saltatrix L., 1766) Avcılığında Kullanılan Alamana Ağları” E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 22(3-4): 447-450, (2005).
 • Erdem, Y., “Karadeniz Şartlarında Yerli Dip Trolü İle İtalyan Dip Trolünün Av Verimi ve Seçicilik Gücü Yönünden Karşılaştırılması” O.M.Ü. Su Ürünleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sinop, 316–236, (2000).
 • Gönener, S., “Orta Karadeniz’de Dip Trolünün Av Verimi ve Etkileyen Faktörler” Doktora Tezi, O.M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 101 s. (2003).
 • Erdem, Y., Özdemir, S., ve Satılmış, H.H., “Hamsi (Engraulis encrasicolus L.) Avcılığında Kullanılan Ortasu Trolünün Gece-Gündüz Av Verimi
 • Karşılaştırılması”. Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 22 (1-2):230-237, (2007).
 • Özdemir, S., Erdem, E. ve Erdem., Y., “Karadeniz’de Dip Trolü Avcılığında Toplam Avın Bileşenleri ve Tür Seçiciliği Açısından Değerlendirilmesi” İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi, 20(22):9-19, (2006).
 • Akşiray, F., “Türkiye Deniz Balıkları ve Tayin Anahtarı” II. Baskı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No:3490, 811s. (1987).
 • Demir, N., İhtiyoloji, Nobel Yayın, No: 924, Fen ve Biyoloji Yayınları, 423 s. (2006).
 • Özdemir, S., “Dip Trolünde Uygulanan Kare Gözlü Pencerenin Konumu ve Göz Açıklığının Farklı Türlerin Yakalanabilirliği Üzerindeki Etkisi” Doktora Tezi, O.M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 163 s. (2006).
 • Genç, Y., Zengin, M., Başar, S., Tabak, İ. ve Ceylan, B., “Ekonomik Deniz Ürünleri Araştırma. TKB TAGEM/IY/96/17/3/01 No’lu Proje Raporu, 156 s. SUMAE, Trabzon (1999).
 • Sümer, Ç., “Farklı Materyal ve Farklı Göz Açıklığına Sahip Solungaç
 • Kompozisyonu ve Seçiciliği” Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 88 s. (2003). Ağlarının
 • Av [13] Kalaycı, F., “Orta Karadeniz’de Avlanan İstavrit (Trachurus trachurus L., 1758) Balığının Üreme Özellikleri ve Populasyon Parametrelerinin Belirlenmesi” Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 119 s. (2006).
 • Samsun, O., Kalaycı, F., Samsun, N. ve Bilgin S., “Orta Karadeniz’de İki Tekne ile Çekilen Ortasu Trolünün Av Verimi ve Av Kompozisyonun Belirlenmesi” O.M.Ü. Araştırma Fonu S 094 nolu Proje Sonuç Raporu, 97 s. Samsun (2006).
 • Erdem, Y. ve Özdemir, S., “Karadeniz Kıyılarında Çift Tekneyle Çekilen Ortasu Trolü İle Bazı Pelajik Balıkların Avcılığı” O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(3): 78-82, Samsun (2008).
 • Özdemir, S., Erdem, Y., Özdemir B. Z., ve Erdem, E., “Karadeniz’de Dip Trolü İle İki Farklı Zamanda Avlanan Lüfer (Pomatomus saltatrix, L.) Balığının Av Verimi ve Boy Kompozisyonun Belirlenmesi” Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, 25 (1-2), Kayseri (2009).
 • Samsun, N., Kalaycı, F., Samsun, O. ve Bilgin S., “Samsun Körfezi’nde Avlanan İstavrit (Trachurus trachurus, L., 1758) Balığının Bazı Biyolojik Özeliklerinin Belirlenmesi” E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23 (1-3): 481-486, İzmir, (2006). [18] Düzgüneş, E. and Karaçam, H., “Some Population aspect, meat yield and Biochemical Composition of Mediteranean Horse mackerel, Trachurus mediteraneaus (S., 1868) in the Black Sea” Turkish Journal of Zoology, TUBİTAK 15:195-201, (1991).
 • Rass, T., “Changes in Fish Resources of Black Sea” Oceanology 32(2):197-203, (1992).
 • Kıdeyş, A., “Recent Dramatic Changes in the Black Sea Ecosystem: The Reason fort he Sharp Decline in Turkish Anchovy Fisheries” Journal of Marine System, 5:171-18, (1994).
 • Shiganova, T.A., “Invasion of the Black Sea by Ctenophore Mnemiopsis leidyi and Recent Changes in Pelagic Community Structure” Fisheries Oceanography, 7 (3/4):305-310, (1998).
 • Daskalov, G.M., Long-term Changes in Fish Abundance and Environmental Indicates in the Black sea. Marine Ecology Progress Series 25:259-270, (2003).
 • Geliş Tarihi: 17/06/2008
 • Kabul Tarihi: 30/03/2009

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Süleyman ÖZDEMİR


Yakup ERDEM This is me


Ercan ERDEM This is me


Zekiye BİRİNCİ ÖZDEMİR This is me

Publication Date March 1, 2009
Acceptance Date
Published in Issue Year 2009 Volume: 5 Issue: 1

Cite

Bibtex @research article { cbayarfbe53362, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {}, publisher = {Celal Bayar University}, year = {2009}, volume = {5}, number = {1}, pages = {19 - 26}, title = {DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Özdemir, Süleyman and Erdem, Yakup and Erdem, Ercan and Özdemir, Zekiye BİRİNCİ} }
APA Özdemir, S. , Erdem, Y. , Erdem, E. & Özdemir, Z. B. (2009). DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI . Celal Bayar University Journal of Science , 5 (1) , 19-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarfbe/issue/4048/53362
MLA Özdemir, S. , Erdem, Y. , Erdem, E. , Özdemir, Z. B. "DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI" . Celal Bayar University Journal of Science 5 (2009 ): 19-26 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarfbe/issue/4048/53362>
Chicago Özdemir, S. , Erdem, Y. , Erdem, E. , Özdemir, Z. B. "DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Celal Bayar University Journal of Science 5 (2009 ): 19-26
RIS TY - JOUR T1 - COMPARISON OF SIZE COMPOSITION AND CATCH EFFICIENCY OF HORSE MACKEREL (Trachurus trachurus, L.) AND BLUE FISH (Pomatomus saltatrix, L.) CAUGHT BY BOTTOM TRAWL FROM DIFFERENT FISHING AREAS AU - SüleymanÖzdemir, YakupErdem, ErcanErdem, Zekiye BİRİNCİÖzdemir Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 26 VL - 5 IS - 1 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Celal Bayar University Journal of Science DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %A Süleyman Özdemir , Yakup Erdem , Ercan Erdem , Zekiye BİRİNCİ Özdemir %T DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI %D 2009 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Özdemir, Süleyman , Erdem, Yakup , Erdem, Ercan , Özdemir, Zekiye BİRİNCİ . "DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI". Celal Bayar University Journal of Science 5 / 1 (March 2009): 19-26 .
AMA Özdemir S. , Erdem Y. , Erdem E. , Özdemir Z. B. DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. CBUJOS. 2009; 5(1): 19-26.
Vancouver Özdemir S. , Erdem Y. , Erdem E. , Özdemir Z. B. DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Celal Bayar University Journal of Science. 2009; 5(1): 19-26.
IEEE S. Özdemir , Y. Erdem , E. Erdem and Z. B. Özdemir , "DİP TROLÜ İLE FARKLI AV SAHALARINDAN AVLANAN KARAGÖZ İSTAVRİT (Trachurus trachurus, L.) VE LÜFER (Pomatomus saltatrix, L.) BALIKLARININ AV VERİMİ VE BOY KOMPOZİSYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI", Celal Bayar University Journal of Science, vol. 5, no. 1, pp. 19-26, Mar. 2009