Year 2018, Volume 2 , Issue 2, Pages 39 - 50 2018-12-25

Montessori Öğretmeni Olmak Ne Anlam İfade Eder ve Neden Tercih Edilir?
What Does It Mean To Be A Montessori Teacher And Why Is It Preferred?

Gizem Yağmur Değirmenci [1] , Çiğdem Kaymaz Küçük [2] , Haktan Demircioğlu [3]


Öğretmenler eğitim sistemi içinde çocuklar ve anne babalar gibi büyük öneme sahiptir.  Geleneksel öğretim yöntemleri dışındaki metotlarda öğretmenlerin görüşlerini araştıran çalışmalar yönteme ilişkin kıymetli kaynaklardır. Bu düşünce ile bu çalışmada öğretmenlerin geleneksel bir sınıfta öğretmen olmaktan daha ziyade neden Montessori öğretmeni olmayı tercih ettikleri ve Montessori öğretmeni olmanın onlar için ne anlam ifade ettiğini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışmaya Litvanya’nın Vilnius kentinde bulunan farklı ülkelerden çocukların olduğu ve Montessori eğitimi veren okulda çalışan yaşları 23 ile 56 arasında değişen beş öğretmen dâhil edilmiştir. Çalışma grubuna dahil olma kriterleri arasında Vilnius Montessori Preschool’da çalışıyor olmak ve sertifikalandırılmış Montessori öğretmeni olmak yer almaktadır. Çalışma grubuna dâhil olan beş öğretmen “Montessori Teacher Trainer for Woodlands Training Center”dan  Montessori eğitimcisi sertifikasına sahip veya bu eğitime devam eden öğretmenlerdir. Araştırmanın yapıldığı okulun uluslararası bir okul olması Montessori’nin evrensel çocuk tanımını yansıtmakta iyi bir örnek olacağı düşünülmüştür.. birinci ve ikinci yazarı çalışma grubunun bulunduğu okulda Haziran ve Temmuz 2016 tarihlerinde gönüllü olarak çalışmıştır. Araştırmanın temel soruları öğretmenlerin geleneksel bir sınıfta öğretmen olmaktan daha ziyade neden Montessori öğretmeni olmayı tercih ettikleri ve Montessori öğretmeni olmanın onlar için ne anlam ifade ettiğidir. Bu bağlamda araştırma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik desen ile yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan değerlendirme araçları araştırma problemini açıkça ortaya koyabilecek araştırmacılar tarafından geliştirilen 10 açık uçlu sorudan oluşan Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu ile Genel Bilgi Formudur. . Araştırmacılar tarafından geliştirilen bu formlar İngilizce olarak hazırlanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler açık kodlama yöntemi kullanılarak kodlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, bireysellik, saygı, karma yaş grubu avantajları ve çevre düzenleme temalarının oluştuğu görülmüştür. Temalar bağlamında konu, araştırmacıların deneyimleri, Montessori yaklaşımının prensipleri, alanyazın ve araştırmalar doğrultusunda tartışılmıştır. Öğretmenlerin Montessori prensiplerini içselleştirdikleri ve Montessori öğretmeni olmanın onlar için bu prensipler doğrultusunda anlam kazandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Teachers have great importance as children and parents in the education system. Studies investigating teachers' views in methods other than traditional teaching methods are valuable sources of the method. In this study, it is aimed to reveal why teachers prefer to be a Montessori teacher rather than a teacher in a traditional classroom and what it means to be a Montessori teacher. Five teachers, aged 23 to 56, were enrolled in the study, which included children from different countries in Vilnius, Lithuania, and who worked in the Montessori school. The criteria for inclusion in the study group include working in Vilnius Montessori Preschool and becoming a certified Montessori teacher. Five teachers from the study group received the Montessori trainer certificate from the Montessori Teacher Trainer for Woodlands Training Center. The fact that the school was an international school was considered to be a good example of Montessori's universal definition of children. The main questions of the research are why teachers prefer to be Montessori teachers rather than teachers in a traditional classroom and what it means for them to be Montessori teachers. In this context, research has been carried out by qualitative research methods phenomenological design. The evaluation tools used in the research are the General Information Form and the Structured Interview Form consisting of 10 open-ended questions developed by the researchers who can clearly identify the research problem. These forms developed by the researchers were prepared in English. The data obtained from the interviews were coded using the open coding method. As a result of the study, it was seen that individuality, respect, mixed age group advantages and prepared environment themes were formed. Themes are discussed in the context of the researcher’s experiences, literature, the principles of Montessori Approach, researches.  It was concluded that the teachers internalized the principles of Montessori and that being a Montessori teacher gained meaning for them according to these principles.

 • Bazelon, E. (2007). The cult of the pink tower: Montessori turns 100—What the hell is it? Retrieved July 10, 2017, from http://www.slate.com/id/2166489/
 • Chattin-McNichols, J. (1992). The Montessori Controversy. Albany, NY: Delmar.
 • Cossentino, J. (2009). Culture, Craft, & Coherence: The Unexpected Vitality of Montessori Teacher Training. Journal of Teacher Education, 60(5), 520–527. https://doi.org/10.1177/0022487109344593
 • Crain, W. (1992). Theories of development: Concepts and applications (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Danışman, Ş. (2012). Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi A General Overview of Montessori Approach and Preparing the Educational Environment, 1(2), 85–113.
 • Durakoğlu, A. (2010). Montessori metodunda okuma ve yazma eğitimi. Aile ve Toplum Eğitim-Kültür ve Araştırma Dergisi, (91–104).
 • Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of advanced nursing, 62(1), 107-115.
 • Epstein, A. M. (1996). Theacher accommodation for individual differences in integrated Montessori early childhood classrooms. Maryland University. https://doi.org/10.1016/j.jorganchem.2010.09.058
 • Isaacs, B. (2018). Understanding the Montessori approach: Early years education in practice. Routledge.
 • Justice, L. M., Logan, J. A., Purtell, K., Bleses, D., & Højen, A. (2017). Does mixing age groups in early childhood education settings support children’s language development?. Applied Developmental Science, 1-13.
 • Katz, L. G. (1990). The case for mixed-age grouping in early education. National Association for the Education of Young Children, 1834 Connecticut Avenue, NW, Washington, DC 20009-5786 (NAEYC Publication No. 333).
 • Kendall, S. D. (1993). The development of au- tonomy in children: An examination of the Montessori educational model. The NAMTA Journal, 18, 64–83.
 • Koçyiğit, S., Kayılı, G., & Erbay, F. (2010). Montessori yönteminin beş – altı yaş çocuklarının dikkat toplama becerilerine etkisinin incelenmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, -, (372), 16–21.
 • Kramer, R. (1988). Maria Montessori: A biography. Chicago, IL. DeCapo.
 • Lillard, A. S. (2018). Rethinking Education: Montessori’s Approach. Current Directions in Psychological Science, 0963721418769878.
 • Lillard, P. (2013). Montessori: A modern approach. (O. Gündüz, Trans.). New York: SchockenBooks.
 • Lillard, P., & Else-Quest, N. (2006). Evaluating Montessori education. Science, (313), 1893–1894.
 • Lopata, C., Wallace, N. V., & Finn, K. V. (2005). Comparison of Academic Achievement Between Montessori and Traditional Education Programs. Journal of Research in Childhood Education, 20(1), 5–13. https://doi.org/10.1080/02568540509594546
 • Malm, B. (2003). Understanding what it means to be a Montessori teacher : teachers reflections on their lives and work. Malmö University.
 • McClellan, D. E., & Kinsey, S. (1997). Children's Social Behavior in Relationship to Participation in Mixed-Age or Same-Age Classrooms. Presented at the 1997 Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development (SRCD) Apri13-6, Washington, DC
 • Montessori, M.(1975). Çocuk Eğitimi. (Çev: Y. Güler). İstanbul: Sander Yayınları.
 • Morrison, G. S. (2014). Principles of the Montessori methods. Retrieved November, 2, 2018.
 • O’Donnell, M. (2007). Maria Montessori. Continuum International Publishing Group Patton.
 • Pickering, J. S. (1992). Successful applications of Montessori methods with children at risk for learning disabilities. Annals of Dyslexia, 42, 90–109.
 • Rathunde, K., & Csikszentmihalyi, M. (2005). Middle school students’ motivation and quality of experience: A comparison of Montessori and traditional school environments. American journal of education, 111(3), 341-371.
 • Seldin, T. (2002). What research says about Montessori’s effectiveness. Tomorrow’s Child, Winter, 5–11.
 • Seldin, T., & Epstein, P. (2003). The Montessori way. Florida: The Montessori Foundation Press.
 • Soydan, S. (2013). The Strategies of Montessori Teachers to Raise the Curiosity in Children. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 269–290.
 • Steiner, M. (2016). Freeing up Teachers to Learn: A Case Study of Teacher Autonomy as a Tool for Reducing Educational Inequalities in a Montessori School. Comprehensive Education, 58(3), 421–427.
 • Whitescarver, K., & Cossentino, J. (2008). Montessori and the mainstream: A centuryof reformon the margins. Teachers College Record, 110(12), 2571-2600. Retrieved fromhttp://www.tcrecord.org/
 • Temel, F. (1994). Montessori’nin Görüşleri ve Eğitime Yaklaşımı. Okul Öncesi Eğitimi Dergisi, 47.
 • Temel, F. (2005). Okul öncesi eğitimde yeni yaklaşımlar. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 62.
 • Thomas, D. R. (2006). A general inductive approach for analyzing qualitative evaluation data. American journal of evaluation, 27(2), 237-246.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüksel, P., & Yıldırım, S. (2015). Theoretical frameworks, methods, and procedures for conducting phenomenological studies in educational settings. Turkish online journal of qualitative inquiry, 6(1), 1-20.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Araştırmalar
Authors

Orcid: 0000-0002-7690-7931
Author: Gizem Yağmur Değirmenci (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9962-0159
Author: Çiğdem Kaymaz Küçük
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5092-1698
Author: Haktan Demircioğlu
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 25, 2018

APA Değirmenci, G , Kaymaz Küçük, Ç , Demircioğlu, H . (2018). What Does It Mean To Be A Montessori Teacher And Why Is It Preferred?. Çocuk ve Gelişim Dergisi , 2 (2) , 39-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cg/issue/41609/482790