Year 2017, Volume 8 , Issue 1, Pages 78 - 99 2017-03-01

Changing Career Perception of The New Generation is Revealed by Evolution: Information Sector Application
Değişimin Ortaya Çıkardığı Yeni Kuşağın Değişen Kariyer Algısı: Bilişim Sektörü Uygulaması

Duygu Özyılmaz Misican [1] , Eyüp Bedir [2]


Change occurred in working life has also begun to alter the form of employment, concept of work and in this direction, the qualities of workforce. It is especially observed that a transformation has begun on educated workforce. Increased emphasis on quality in working life, view of employability and the competition among educated workforce have begun to grey the differences of generations. The most important indicator within the issue of employability is the transformation from Y generation to R generation. The objective of this study is to focus on change in the career perception of educated workforce. It is about the determination of variable career perception that is one of the typological features of R generation. In this study in which technique of field work was used, 402 people working headquarters of a leading communications and technology firm have been reached. The goal of choosing this example is, it takes part in the information-oriented sector that determines the direction of changes.A change in R generation has been detected within the field work. It’s been determined that increased qualities of this generation, undertaking more than one work load and growing on complicated horizon have affected the career orientations of this generation. According to the results of research, it is observed that variable career approach has been expected by R generation and it moves away from conventional career perception.

Çalışma hayatında yaşanan değişim; istihdam biçimini, çalışma kavramını ve bu doğrultuda işgücünün niteliklerini de değiştirmeye başlamıştır. Özellikle eğitimli işgücü üzerinde bir dönüşüm başladığı görülmektedir. Çalışma hayatında artan nitelik vurgusu, istihdam edilebilirlik bakışı ve eğitimli işgücü arasında yaşanan rekabet, çalışma hayatında yer alan kuşaklar arasında çizilen kuşak farklarını silikleştirmeye başlamıştır. İstihdam edilebilir olmak adına Y kuşağından R kuşağına dönüşüm, sürecin en büyük göstergesidir. Bu çalışmanın amacı, eğitimli işgücünün kariyer algısı değişimine odaklanmaktadır. R kuşağının tipolojik özelliklerinden biri olan değişken kariyer algısının tespitine ilişkindir. Alan araştırması tekniğinin kullanıldığı çalışmada, lider iletişim ve teknoloji şirketlerinden birinin genel merkezinde çalışan 402 kişiye ulaşılmıştır. Bu örneklemin seçilmesindeki amaç, değişime yön veren sektörde yer almasından ve bilgiye odaklı sektörde bulunmasından kaynaklanmaktadır. Çalışmada, R kuşağı değişimi saha çalışmasında tespit edilmiştir. Bu kuşağın artan nitelikleri, birden fazla iş yükü üstlenmeleri ve muğlak yatayda büyümelerinin bu kuşağın kariyer yönelimlerini etkilediği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre R kuşağının geleneksel kariyer algısından uzaklaştığı, değişken kariyer yaklaşımını benimsediği görülmektedir.

 • Aracı, Mehtap (2011) Ekonomik Krizin Yarattığı “R Kuşağı ve Çalışma Hayatına Etkileri, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3 (2), ıssn: 1309 -8039, 211-220.
 • Banai, Moshe ve Harry Wes (2004) Boundaryless Global Careers- The İnternational İtinerants, International Studies of Management & Organization, 34 (3), 96-120.
 • Bora, Tanıl, Necmi Erdoğan, İlknur Üstün ve Aksu Bora (2012) Boşuna mı Okuduk. (3. Baskı), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Cascio, Wayne (2003) Changes in Workers, Work and Organizations Handbook Of Psychology, Industrial and Organizational Phschology,12, New york: Wiley.
 • Comte, Auguste (1974) The Positive Philosophy, Abraham S. Blumberg(Eds), New York: AMS Pres.
 • Çakır, Özlem (2007) İşini kaybetme kaygısı: iş güvencesizliği, Çalışma ve Toplum Dergisi, 1(12).
 • Doğan, Selen (1996) İnsan Kaynakları Yönetiminde Esnek Kariyerli İşgücüne Geçiş Modeli, Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:XII(1-2), 243-270.
 • Elsby, Mıchael W. L.; Bart Hobijn; ve Ayşegül Şahin (2010) The Labor Market İn The Great Recession. Brookings Papers on Economic Activity, [http://www.brookings.edu/~/media/Projects/BPEA/Spring%202010/2010a_bpea_elsby.PDF ] (17.07.2017)
 • Fish, Alan ve Jane Wood (1997) Realigning International Careers-A More Strategic Focus, Career Development International, 2/2, 99-110.
 • Fugate, Mel; Kinicki J. Angelo ve Blake E. Ashforth (2004) Employability: A Psyho-Social Construct, Its Dimensions, And Applications, Journal Of Vocational Behaviour, 65(1), 14-38.
 • Gorz, Andre (2001) Yaşadığımız Sefalet (Çev: N. Tutal), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Hall, Douglas, T. (1997) Special Challanges of Careers in the 21st Century, Academy of Management Executive, 11(1), 60-61.
 • Harley, Sandra; Camen Muller; Audrey Collin ve Michael Collin (2004) From Academic Communities to Managed Organisations: The Implications For Academic Careers in UK and German Universities, Journal of Vocational Behavior, 64, 329-345.
 • Higgins, Monica, C. (2001) Changing Careers: The Effects of Social Context, Journal of Organizational Behavior, 22, 595-618.
 • Inkson, Kerr (2003) Images of Career: Nine Key Metaphors, Journal of Vocational Behavior, 65(1), 96-111.
 • Jackson, Carl (1996) Managing and Developing A Boundaryless Career: Lessons From Dance And Drama, European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(4), 617-628.
 • Kurnaz, Işıl (2013) İşgücü Piyasasında “Aşırı Eğitimlilik (Overeducation)” Olgusu, İstihdamda 3i Dergisi, (8), 61-64.
 • Mayrhofer, Wolfgang; Michael Meyer; Alexandre Iellatchitch ve Michael Schifinger (2004) Careers and Human Resource Management- A European Perspective, Human Resource Management Review 14, 473-498.
 • Nicholson, N. (1996) Career Systems İn Crisis: Change And Opportunity İn The Information Age, Academy of Management Executive, 10 (4), 40-51.
 • Özden, M.Cemil (2005) Kariyerim’i Baştan Yarat’…”, (içinde, İnsan Kaynaklarında Yeni Eğilimler, (Ed. Deniz Yalım), İstanbul: Hayat Yayıncılık, 159-175.
 • Randstad Annual Report (2010) [www.randstadannualreport.com/downloads/Randstad_AR_2010_Full.pdf] (18.05.2014).
 • Sabuncuoğlu, Zeyyat (2000) İnsan Kaynakları Yönetimi, Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Sennet, Richard (2012) Karakter Aşınması-Yeni Kapitalizmde İşin Kişilik Üzerindeki Etkileri, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Seymen, Oya ve Gülay Özdemir (2002) Örgütsel Küçülme Kapsamında İşgören Çıkarma Uygulamasının Stres Yönetimi Boyutuyla Değerlendirilmesi ve Bir Model Önerisi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 16(5-6), 247-271.
 • Snyder, C. R. (2002) Hope Theory: Rainbows in The Mind, Psychological Inquiry, 13, 249-275.
 • Spencer G. Niles; Hyung Joon Yoon; Elif Balın ve Norman E. Amudson (2010) Using A Hope-Centered Model Of Career Development in Challenging Times, Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4 (34), 101-108.
 • Sullivan, Sherry.E. (1999) The Changing Nature Of Careers: A Review And Research Agenda, Journal of Management, 25 (3), 457-484.
 • Van Buren III, Harry J. (2003) Boundaryless Careers and Employability Obligations, Business Ethics Quarterly,13 (2), 131-149.
 • Wilson, Tony ve Gray Davies (1999) The Changing Career Strategies Of Managers, Career Development International, 4(2), 101-107.
 • Yılmaz, Gözde (2009) İstihdam Edilebilirlik: Değişim Kıskacında Birey, Bursa: Ekin Yayınları.
 • Zeffane, Rachid ve Geoffer Mayo (1994) Career Trends and Staffing Strategies in The 1990’s, The International Journal of Career Management,6(5), 30-35.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Duygu Özyılmaz Misican (Primary Author)
Institution: SİNOP ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Author: Eyüp Bedir
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 1, 2017

Bibtex @research article { cider409567, journal = {Çalışma İlişkileri Dergisi}, issn = {2146-0000}, eissn = {2146-7854}, address = {editor@calismailiskileri.org}, publisher = {Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {78 - 99}, doi = {}, title = {Değişimin Ortaya Çıkardığı Yeni Kuşağın Değişen Kariyer Algısı: Bilişim Sektörü Uygulaması}, key = {cite}, author = {Özyılmaz Misican, Duygu and Bedir, Eyüp} }
APA Özyılmaz Misican, D , Bedir, E . (2017). Değişimin Ortaya Çıkardığı Yeni Kuşağın Değişen Kariyer Algısı: Bilişim Sektörü Uygulaması. Çalışma İlişkileri Dergisi , 8 (1) , 78-99 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/36271/409567
MLA Özyılmaz Misican, D , Bedir, E . "Değişimin Ortaya Çıkardığı Yeni Kuşağın Değişen Kariyer Algısı: Bilişim Sektörü Uygulaması". Çalışma İlişkileri Dergisi 8 (2017 ): 78-99 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/36271/409567>
Chicago Özyılmaz Misican, D , Bedir, E . "Değişimin Ortaya Çıkardığı Yeni Kuşağın Değişen Kariyer Algısı: Bilişim Sektörü Uygulaması". Çalışma İlişkileri Dergisi 8 (2017 ): 78-99
RIS TY - JOUR T1 - Değişimin Ortaya Çıkardığı Yeni Kuşağın Değişen Kariyer Algısı: Bilişim Sektörü Uygulaması AU - Duygu Özyılmaz Misican , Eyüp Bedir Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Çalışma İlişkileri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 99 VL - 8 IS - 1 SN - 2146-0000-2146-7854 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çalışma İlişkileri Dergisi Değişimin Ortaya Çıkardığı Yeni Kuşağın Değişen Kariyer Algısı: Bilişim Sektörü Uygulaması %A Duygu Özyılmaz Misican , Eyüp Bedir %T Değişimin Ortaya Çıkardığı Yeni Kuşağın Değişen Kariyer Algısı: Bilişim Sektörü Uygulaması %D 2017 %J Çalışma İlişkileri Dergisi %P 2146-0000-2146-7854 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Özyılmaz Misican, Duygu , Bedir, Eyüp . "Değişimin Ortaya Çıkardığı Yeni Kuşağın Değişen Kariyer Algısı: Bilişim Sektörü Uygulaması". Çalışma İlişkileri Dergisi 8 / 1 (March 2017): 78-99 .
AMA Özyılmaz Misican D , Bedir E . Değişimin Ortaya Çıkardığı Yeni Kuşağın Değişen Kariyer Algısı: Bilişim Sektörü Uygulaması. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2017; 8(1): 78-99.
Vancouver Özyılmaz Misican D , Bedir E . Değişimin Ortaya Çıkardığı Yeni Kuşağın Değişen Kariyer Algısı: Bilişim Sektörü Uygulaması. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2017; 8(1): 99-78.