Year 2017, Volume 8 , Issue 2, Pages 56 - 75 2017-12-14

Y Kuşağının Kariyer Eğilimleri ve İstihdam Beklentilerinin Araştırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması
A Field Study Investigating the Expectations of Employment and Tendencies of the Generations Y

Gökben BAYRAMOĞLU [1] , Menekşe ŞAHİN [2]


Y kuşağı, 1981 ve sonrası doğan kişilerden oluşmaktadır. Teknoloji ile bütünleşmelerinden dolayı, Y

kuşağının farklı iş yapma şekilleri ve iş hayatından farklı beklentileri söz konusudur. İnsan

kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmek isteyen işletmeler, işgücünün yapısında farklılaşmalara neden

olan bu değişmeleri bilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Hitit Üniversitesi İİBF ve Sosyal Bilimler

Yüksekokulunda eğitim gören 1505 öğrenci ile anket çalışması yapılmıştır. Bu araştırmada, Türk Y

Kuşağının iş algıları, kariyer planları, çalışmayı tercih ettiği sektörler ve istihdam kararlarında etkili

olan faktörler araştırılmıştır. Türk Y Kuşağı kendisini; dürüst, kendine güvenen ve iyimser olarak

tanımlamaktadır. “Topluma katkı sağlamak”, “yöneticilerin adil davranması” ve “kariyer gelişimi

fırsatları” Türk Y Kuşağı için etkili olan değişkenlerdir. Buna karşın “esnek iş saatleri”, “ofis dışı

çalışma olanakları” ve “seyahat olanakları” en az önem verdikleri faktörlerdir. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde Türk Y Kuşağının, diğer ülkelerdeki Y Kuşaklarına göre bazı konularda farklı

kariyer beklentilerine sahip olduğunu söylenebilmektedir.

Generation Y (Gen Y) includes individuals who were born in 1981 and later. Because of their

integration with technology, Gen Y has different ways of doing business and different expectations of

business life. Businesses that want to manage their human resources effectively should know the

developments that change the workforce. In this study, a survey was conducted with 1505 students

who are studying in Economic and Administrative Science and Social Science Vocation School at the

Hitit University in Corum, Turkey. In this research, Turkish Gen Y’s perception of working, career

plans, preference of work sector and factors that impact employment decisions were investigated. The

Turkish Gen Y define themselves as “honest,” “self-confident” and “optimistic.” “Contribute to

society,” “fair treatment of managers” and “career development” are the most important variables for

Turkish Gen Y. In spite of that, “flexible working hours,” “out-of-office work” and “travel

opportunities” are less important variables for them. When considered from this point of view, it can

be said that Turkish Gen Y have different career expectations in some issues than Gen Y in other

countries.

 • Adıgüzel, O., Batur, H. Z., & Ekşili, N. (2014) Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19).
 • Akdemir, A., Konakay, G., Demirkaya, H., Noyan, A., Demir, B., Ağ, C., . . . Balcı, O. (2013, Aralık) Y Kuşağının Kariyer Algısı, Kariyer Değişimi ve Liderlik Tarzı Beklentilerinin Araştırılması, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 11-40.
 • Arslan, A., & Staub, S. (2015) Kuşak Teorisi ve İç girişimcilik Üzerine Bir Araştırma, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(11), 1-24.
 • Arslan, Y., & Polat, S. (2016) Eğitim Örgütlerinde Kuşakları Çatışma: Nedenleri ve Başa Çıkma Yaklaşımları, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 263- 282.
 • Aydın, G. Ç., & Başol, O. (2014, December/Aralık) X ve Y Kuşağı: Çalışmanın Anlamında Bir Değişme Var mı? Electronic Journal of Vocational Colleges, s. 1-15.
 • Ayhün, S. E. (2013) Kuşaklar Arasındaki Farklılıklar ve Örgütsel Yansımalar, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 93-113.
 • Barford, I. N., & Hester, P. T. (2011, Jan/Feb) Analysis of Generation Y Workforce Motivation Using Multiattribute Utility Theory, Defense Acquisiytion Research Journal, pp. 64-82.
 • Barnes, K., Mareteo, R. C., & Ferris, S. P. (2007, April/May) Teaching and Learning with the Net Generation, Innovate: Journal of Online Education, 3(4).
 • Bartholomew, D. J., Steele, F., Moustaki, I., & Galbraith, J. I. (2008) Analysis of Multivariate Social Science Data (2. b.). Taylor and Francis Group, LLC.
 • Black, A. (2010, Winter) Gen Y: Who They Are and How They Learn, Educational Horizons,Vol:88 (2), 92-102.
 • Brown, S., Carter, B., Collins, M., Gallerson, C., Giffin, G., Greer, J., Richardson, K. (2009) Generation Y in the Workplace. The Bush School of Goverment&Public Service.
 • Ceylan, H. H. (2013) Algı Haritaları ve Marka Konumlandırma: Dizüstü Bilgisayar Markaları Üzerine Bir Çalışma, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 137-148.
 • Characteristics of the Millennial Generation (2003) Rice Unconventional Wisdom: [https://students.rice.edu/images/students/AADV/OWeek2008AADVResources/Chara cteristics%20of%20the%20Millenial%20Generation.pdf], (10.10.2015).
 • Çetin, C., & Karalar, S. (2016) X, Y ve Z Kuşağı Öğrencilerin Çok Yönlü ve Sınırsız Kariyer Algıları Üzerine Bir Araştırma, Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 157-197.
 • Deloitte (2015, Januvary )Y Kuşağı Araştırması, [https://www2.deloitte.com/tr/tr/pages/human-capital/articles/the-deloitte-millennialsurvey-2015.html] (03.10.2017).
 • Demirkaya, H., Akdemiz, A., Karaman, E., & Atan, Ö. (2015) Kuşakların Yönetim Politikası Beklentilerinin Araştırılması, İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(1), 186-204.
 • Devine, J. (2010) Five Myths and Realities About Generation Y, eCULTURE, 3(14).
 • Eckert, R., & Deal, J. (2012) Leaders for the Future : Nurturing Generation Y, Developing Leaders: Executive Education in Practice(6).
 • Everitt, B. S., & Dunn, G. (2001) Applied Multivariate Data Analysis, London: John Wiley& Sons, Ltd.
 • Fields, B., Wilder, S. K., Bunch, J., & Newbold, R. (2008) Millennial Leaders: Success Stories from Today's Most Brillant Generation&Leaders, Writers of The Round Table Press. Retrieved from Millenial Y Leaders: [http://millennialleaders.com/Gen_Y_Brownson.pdf]
 • Gürbüz, S. (2015) Kuşak Farklılıkları: Mit mi, Gerçek mi? İş ve İnsan Dergisi (2).
 • Hair, J.F., Black W., Anderson, R.,Babin B.R.and Tahtam, R.L. (2006) Multivariate Data Analysis with Readings, Mcmillan Book Company:London.
 • Hartman, J., Moskal, P., & Dziuban, C. (2005) Preparing the Academy of Today for the Learner of Tomorrow, Educating the Net Generation, In D. G. Oblinger, & J. L.Oblinger (Eds.).
 • Hershatter, A., & Epstein, M. (2010, June) Millennials and the World of Work: An Organization and Management Perspective, Journal of Business and Psychology, 25, s. 211-223.
 • Hauw, S. D., & Vos, A. D. (2010) Millennials' Career Perspective and Psychological Contract Expectations: Does the Recession Lead to Lowered Expectations?, Journal of Business Psychol(25), s. 293-302.
 • Hurst, J. L., & Good, L. K. (2009) Generation Y and Career Choice: The Impact of Retail Career Perceptions, Expectations and Entitlement Perceptions.. Career Development International, 570-593.
 • Johnson, S. A., & Romanello, M. L. (2005) Genetaional Diversity: Teaching and Learning Approaches, Nurse Educator, 30(5), 212-216.
 • Karabekir, M., Şencan, M. M., & Tozlu, E. (2013) Y Kuşağının Girişimcilik Algısının Ölçüme Yönelik Bir Araştırma, International Journal of Academic Value Studies, 2(4), s. 59- 67.
 • Keeling, S. (2003, Spring&Fall) Advising the Millennial Generation, NACADA Journal, 23(1&2), s. 30-37.
 • Keleş, H. N. (2011) Y Kuşağı Çalışanların Motivasyon Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 129-140.
 • King, P. M., & Baxter, M. B. (1996, March/April) A Developmental Perspective on Learning, Journal of College Student Develoment, 37(2).
 • Koç, M., Oztürk, L., & Yıldırım, A. (2016) A Study on Job Satisfaction and Organizational Commitment of X and Y Generation, Research Journal of Business Management, 3(2).
 • Kultalahti, S., & Viitala, R. (2015) Generation Y- Challenging Clients for HRM?, Journal of Managerial Psychology, 30(1), s. 101-114.
 • Kurtuluş, K. (1996) Pazarlama Araştırmaları (5. Basım b.), İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları Yayın No:28.
 • Luscombe, J., Lewis, L., & Biggs, H. C. (2013) Essential Elements for Recruitment and Retention: Generation Y, Education+Training, 55(3), 272-290.
 • Mannheim, K. (1952) The Problem of Generations, Essays on the Sociology of Knowledge: Collected Works, P. Kecskemeti (Dü.) içinde, (Cilt 5, s. 276-322). New York: Routledge.
 • Maxwell, G. A., & Broadbridge, A. (2014) Generation Y Graduates and Career Transition: Perpectives by Gender, European Management Journal, 32, s. 547-553.
 • Maxwell, G. A., Ogden, S. M., & Broadbridge, A. (2010) Generation Y's Career Expectations and Aspirations: Engagement in the Hospitality Industry, Journal of Hospitality and Tourism Management, 17, s. 53-61.
 • Meier, J., & Crocker, M. (2010, June) Generation Y in the Workfoce: Managerial Challenges, The Journal of Human Resource and Adult Learning, 6(1), pp. 68-97.
 • Michaelsen, L. K., Fink, L. D., & Knight, A. (1997) Designing Effective Group Activities: Lessons for Classroom Teaching and Faculty Development, To: Improve the Academy: Resources for Faculty, Instructional and Organizational Development, (D. DeZre, Ed.), 16, 373- 397.
 • Ng, E. S., Schweitzer, L., & Lyons, S. (2010, June) New Generation, Great Expectations: A Field Study of the Millennial Generation, Journal of Business and Psychology, pp. 281-292.
 • Özer, P. S., Eriş, E. D., & Özmen, Ö. T. (2013, Ekim) Kuşakların Farklılaşan İş Değerlerine İlişikin Emik Bir Araştırma, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (38), 123-143.
 • Pilcher, J. (1994, September) Mannheim's Sociology of Generations: An Undervalued Legacy, British Journal of Sociolgy, 45(3), 481-496.
 • Pinder-Grover, T., & Groscurth, C. R. (2009) Principles for Teaching The Millennial Generation: Innovative Practices of U-M Faculty, The University Michigan Center for Research on Learning and Teaching.
 • Prensky, M. (2001) Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon, 9(5), 1-6.
 • Price, C. (2012) Why Don't My Students Think I'm Groovy?: The New "R"s for Engaging Millennial Learners, Millennila Traits and Teaching.
 • Rikleen, L. S. (2011) Creating Tomorrow’s Leaders: the Expanding Roles of Millennials in the Workplace. Boston College Center for Work & Family: [http://www.bc.edu/content/dam/files/centers/cwf/pdf/BCCWF%20EBSMillennials% 20FINAL.pdf] (10.19. 2016).
 • Ron, Z., Raines , C., & Filipczak, B. (2013) Generation at Work: Managing the Clash of Boomers, Gen Xers, and Gen Yers in the Workplace, Amacom.
 • Rosow, I. (1978) What is a Cohort and Why?, Human Development (21), 65-75.
 • Shefsky, L. E. (2014) Invent, Reinvent and Thrive: The Keys to Success for Any Start-up, Entrepreneur, Or Family Business, New York, Chicago: McGraw Hill Educatin.
 • Stasio., J. R. (2013) Rethinking Assesment: Understanding How the Millennial Generation Learns in the College Classroom, Pedagogy and the Human Sciences, 1(3), 34-51.
 • Straus, W., & Howe, N. (1991) Generations: The History of America's Future, New York: Quill.
 • Strauss, W., & Howe, N. (2003) Millenials Go To College: Strategies for a New Generation on Campus (2nd ed.), American Association of Collegiate Registrars.
 • Sujuan, H. K., & Fu, W. X. (2015) Meeting Career Expectation: Can It Enhance Job Satisfaction of Generation Y, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(1), s. 1-28.
 • Taşlıyan, M., Eyitmiş, A. M., & Gündoğdu, E. (2014) Y Kuşağı İş Yaşamından Ne Bekliyor?, KSÜ İİBF Dergisi, 4(2), 19-33.
 • Taylor, M. L. (2005) Generation Next: Today's Postmodern Student- Meeting, Teaching and Serving, A Collection of Papers on Self-Study and Institutional Improvment In S. E.
 • Kollenburg (pp. 99-107). Chicago: The Higher Learning Commission.
 • TDK (n.d.) [http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=KU%C5%9EAK] (09.13.2015).
 • Terjesen, S., Vinnicombe, S., & Freeman, C. (2007) Attracting Generation Y Graduates: Organizational Attributes, Likelihood to Apply and Sex Differences, Career Devekopment International, 12(6), 504-522.
 • TUIK, (2016) [www.tuik.gov.tr] (23.10.2016).
 • Twenge, J. M., & Campbell, S. M. (2008) Generational Differences in Pschological Traits and Their Impact on Workplace, Journal of Managerial Pschology, 23(8), pp. 862-877.
 • Valentine, D. B., & Powers , T. L. (2013) Generation Y Values and Lifestyles Segments, Journal of Consumer Marketing, 30(7), pp. 597-606.
 • Wikipedia. (n.d.) Strauss–Howe Generational Theory, [https://en.wikipedia.org/wiki/Strauss%E2%80%93Howe_generational_theory] (03.31.2017)
 • Wikipedia. (2017) Theory of Generation, [https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_generations] (03.25.2017)
 • Wilson, J. L. (2008, Fall) The Millennials: Getting to Know Our Current Generation of Students, The Internetional Jourmal of The Scholarship of Teaching and Learning, pp. 1-12.
 • Wilson, M. E. (2007, Summer) Teaching, Learning, and Millennial Students, New Directions for Student Services(106), 59-72.
 • Wilson, M., & Gerber, L. E. (2008) How Generational Theory Can Improve Teaching: Strategies for Working with the "Millennials", Currents in Teaching and Learning, 1(1), 29-45.
 • Wong, M., Gardiner, E., & Lang, W. (2008, February) Generational Differences in Personality and Motivation: Do They Exist and What Are The Implications for The Workplace?, Journal of Managerial Psychology, 23(8), pp. 878-890.
 • Yüksekbilgili, Z. (2013) Türk Tipi Y Kuşağı, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(45), 342- 353.
Primary Language en
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Gökben BAYRAMOĞLU (Primary Author)
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Menekşe ŞAHİN
Institution: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 14, 2017

Bibtex @research article { cider409603, journal = {Çalışma İlişkileri Dergisi}, issn = {2146-0000}, eissn = {2146-7854}, address = {editor@calismailiskileri.org}, publisher = {Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {56 - 75}, doi = {}, title = {Y Kuşağının Kariyer Eğilimleri ve İstihdam Beklentilerinin Araştırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması}, key = {cite}, author = {BAYRAMOĞLU, Gökben and ŞAHİN, Menekşe} }
APA BAYRAMOĞLU, G , ŞAHİN, M . (2017). Y Kuşağının Kariyer Eğilimleri ve İstihdam Beklentilerinin Araştırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması. Çalışma İlişkileri Dergisi , 8 (2) , 56-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/36287/409603
MLA BAYRAMOĞLU, G , ŞAHİN, M . "Y Kuşağının Kariyer Eğilimleri ve İstihdam Beklentilerinin Araştırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması". Çalışma İlişkileri Dergisi 8 (2017 ): 56-75 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/36287/409603>
Chicago BAYRAMOĞLU, G , ŞAHİN, M . "Y Kuşağının Kariyer Eğilimleri ve İstihdam Beklentilerinin Araştırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması". Çalışma İlişkileri Dergisi 8 (2017 ): 56-75
RIS TY - JOUR T1 - Y Kuşağının Kariyer Eğilimleri ve İstihdam Beklentilerinin Araştırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması AU - Gökben BAYRAMOĞLU , Menekşe ŞAHİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Çalışma İlişkileri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 75 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-0000-2146-7854 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çalışma İlişkileri Dergisi Y Kuşağının Kariyer Eğilimleri ve İstihdam Beklentilerinin Araştırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması %A Gökben BAYRAMOĞLU , Menekşe ŞAHİN %T Y Kuşağının Kariyer Eğilimleri ve İstihdam Beklentilerinin Araştırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması %D 2017 %J Çalışma İlişkileri Dergisi %P 2146-0000-2146-7854 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD BAYRAMOĞLU, Gökben , ŞAHİN, Menekşe . "Y Kuşağının Kariyer Eğilimleri ve İstihdam Beklentilerinin Araştırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması". Çalışma İlişkileri Dergisi 8 / 2 (December 2017): 56-75 .
AMA BAYRAMOĞLU G , ŞAHİN M . Y Kuşağının Kariyer Eğilimleri ve İstihdam Beklentilerinin Araştırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2017; 8(2): 56-75.
Vancouver BAYRAMOĞLU G , ŞAHİN M . Y Kuşağının Kariyer Eğilimleri ve İstihdam Beklentilerinin Araştırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2017; 8(2): 75-56.