Year 2018, Volume 9 , Issue 1, Pages 24 - 41 2018-06-13

İş-Aile Yaşam Çatışmasının Çalışanların İş Ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi

Faruk Kerem ŞENTÜRK [1] , Enes BAYRAKTAR [2]


Bu araştırmanın amacı Düzce Üniversitesi akademik ve idari çalışanlarının görüşlerine dayalı olarak iş-aile ile aile-iş çatışmalarının iş ve yaşam tatmini üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırma evrenini 04.05.2017-06.06.2017 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesinde yer alan toplam 1932 çalışan oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise evrende yer alan çalışanların 237’si oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yüz yüze anket tekniği ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre iş-aile çatışmasının iş ve yaşam tatmini üzerinde negatif yönlü bir etkisinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca iş-aile ile aile-iş çatışması arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. Aynı şekilde iş ve yaşam tatmini arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. 

İş-Aile Çatışması, Aile-İş Çatışması, İş Tatmini, Yaşam Tatmini
  • Adams, G. A., King, L. A., ve King, D. W. (1996), Relationships of Job and Family Involvement, Family Social Support, and Work–Family Conflict with Job and Life Satisfaction, Journal of Applied Psychology, 81(4), ss. 411-420. Aras, M. ve Karakiraz, A. (2013), Zaman Temelli İş Aile Çatışması, Düşük Başarı Hissi ve İş Tatmini İlişkisi: Doktora Yapan Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Araştırma. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. Atabay, E. (2012), İş-Aile Çatışması İle İş Tatmini İlişkisi: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Erzurum. Bragger, J. D., Rodriguez-Srednicki, O., Kutcher, E. J., Indovino, L., ve Rosner, E. (2005), Work-Family Conflict, Work-Family Culture, and Organizational Citizenship Behavior among Teachers, Journal of Business and Psychology, 20(2), ss. 303-324. Brayfield, A. H. ve Rothe, H. F. (1951), An Index of Job Satisfaction, Journal of Applied Psychology, 35(5), ss. 307-311. Bruck, C. S., Allen, T. D. ve Spector, P. E. (2002), The Relation between Work–Family Conflict and Job Satisfaction: A Finer-grained Analysis, Journal of Vocational Behavior, 60(3), ss. 336-353. Büyüköztürk, Ş. (2006), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık: Ankara. Çarıkçı, İ. H. (2001), Banka Çalışanlarının İş ve Aile Rollerinin Çatışması (Bireysel ve örgütsel Boyutlar), Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çeçen, A. R. (2007), Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Göre Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), ss. 180-190. Çekmecelioğlu, H. G. (2005), Örgüt İkliminin İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(2). Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2010), Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları, Pegem Yayıncılık: Ankara. Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J. ve Griffin, S. (1985), The Satisfaction with Life Scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), ss. 71-75. Dikmen, A. A. (1995), İş Doyumu Ve Yaşam Doyumu İlişkisi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 50(3), ss. 115-140. Dost, M.T. (2007), Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), ss. 132-143. Efeoğlu, İ, E. (2006), İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş Stresi, İş Doyumu Ve Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri: İlaç Sektöründe Bir Araştırma, Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim, Adana. Erdil, O., Keskin, H., İmamoğlu, S. Z. ve Erat, S. (2011), Yönetim Tarzı Ve Çalışma Koşulları, Arkadaşlık Ortamı Ve Takdir Edilme Duygusu İle İş Tatmini Arasındaki İlişkiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 5(1), ss. 17-26. Fırat, Z. M. ve Cula, S. (2016), İş-Aile Çatışması, Aile-İş Çatışması ve İş Doyumunun Öğretmenlerin Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi, Başkent University Journal of Education, 3(2), ss. 146-155. Fu, C. K. ve Shaffer, M. A. (2001), “The Tug of Work and Family”, Personnel Review, 30(5), ss. 502-522. Greenhaus, J. H. ve Beutell, N. J. (1985), Sources of Conflict Between Work and Family Roles, The Academy of Management Review, 10(1), ss. 76-88. Gutek, B. A., Searle, S., ve Klepa, L. (1991), Rational Versus Gender Role Explanations For Work-Family Conflict, Journal of Applied Psychology, 76(4), ss. 560-568. Judge, T.A., Woolf, E. F. ve Hurst, C. (2009), “Is Emotional Labor More Difficult For Some Than For Others? A Multilevel, Experience-Sampling Study”, Personnel Psychology, 62(1), ss. 57–88 Kahn, R. L., Wolfe, D. M., Quinn, R. P., Snoek, J.D. ve Rosenthal, R. A. (1964), Organizational Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity, John Wiley & Sons: New York. Kapız, S. Ö. (2002), İş-Aile Yaşamı Dengesi ve Dengeye Yönelik Yeni Bir Yaklaşım: Sınır Teorisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(3), ss. 139-153. Karagöz, Y. (2014), SPSS 21.1 Uygulamalı Biyoistatistik. Nobel Yayınları: Ankara. Köker, S. (1991), Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyinin Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Netemeyer, R. G., Boles, J. S., ve McMurrian, R. (1996), Development and Validation of Work–Family Conflict and Family–Work Conflict Scales. Journal of Applied Psychology, 81(4), ss. 400-410. Öcal, Ö. (2008), İş-Aile Çatışması, İş Tatmini ve Yaşam Tatmini İlişkisini Belirlemeye Yönelik Tekstil İşletmesi Çalışanlarında Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dal, Antalya Özdevecioğlu, M. ve Doruk, N. Ç. (2009), Organizasyonlarda İş-Aile ve Aile İş Çatışmalarının Çalışanların İş Ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (33), ss. 69-99. Özer, M. ve Karabulut, Ö. Ö. (2003), Yaşlılarda Yaşam Doyumu, Turkish Journal of Geriatrics, 6(2), ss. 72-74. Turunç, Ö., ve Erkuş, A. (2010). İş-Aile Yaşam Çatışmasının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri: İş Stresinin Aracılık Rolü, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (19), ss. 415-440. Thomas, L. T. ve Ganster, D. C. (1995). Impact of Family-Supportive Work Variables on Work-Family Conflict and Strain: A Control Perspective, Journal of Applied Psychology, 80(1), 6. Yüksel, İ. (2005). İş-Aile Çatışmasının Kariyer Tatmini, İş Tatmini Ve İş Davranışları İle İlişkisi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), ss. 301-314. Yüksel, H. ve Yüksel, M. (2014), İş Doyumu ile İşten Ayrılma Düzeyi Arasındaki İlişki: İlköğretim Öğretmenleri Üzerinde Bir Uygulama”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(32), ss. 559-572.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Faruk Kerem ŞENTÜRK (Primary Author)
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Enes BAYRAKTAR
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 13, 2018

Bibtex @research article { cider440649, journal = {Çalışma İlişkileri Dergisi}, issn = {2146-0000}, eissn = {2146-7854}, address = {editor@calismailiskileri.org}, publisher = {Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {24 - 41}, doi = {}, title = {İş-Aile Yaşam Çatışmasının Çalışanların İş Ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {ŞENTÜRK, Faruk Kerem and BAYRAKTAR, Enes} }
APA ŞENTÜRK, F , BAYRAKTAR, E . (2018). İş-Aile Yaşam Çatışmasının Çalışanların İş Ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi. Çalışma İlişkileri Dergisi , 9 (1) , 24-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/37660/440649
MLA ŞENTÜRK, F , BAYRAKTAR, E . "İş-Aile Yaşam Çatışmasının Çalışanların İş Ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi". Çalışma İlişkileri Dergisi 9 (2018 ): 24-41 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/37660/440649>
Chicago ŞENTÜRK, F , BAYRAKTAR, E . "İş-Aile Yaşam Çatışmasının Çalışanların İş Ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi". Çalışma İlişkileri Dergisi 9 (2018 ): 24-41
RIS TY - JOUR T1 - İş-Aile Yaşam Çatışmasının Çalışanların İş Ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi AU - Faruk Kerem ŞENTÜRK , Enes BAYRAKTAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çalışma İlişkileri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 41 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-0000-2146-7854 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çalışma İlişkileri Dergisi İş-Aile Yaşam Çatışmasının Çalışanların İş Ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi %A Faruk Kerem ŞENTÜRK , Enes BAYRAKTAR %T İş-Aile Yaşam Çatışmasının Çalışanların İş Ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi %D 2018 %J Çalışma İlişkileri Dergisi %P 2146-0000-2146-7854 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD ŞENTÜRK, Faruk Kerem , BAYRAKTAR, Enes . "İş-Aile Yaşam Çatışmasının Çalışanların İş Ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi". Çalışma İlişkileri Dergisi 9 / 1 (June 2018): 24-41 .
AMA ŞENTÜRK F , BAYRAKTAR E . İş-Aile Yaşam Çatışmasının Çalışanların İş Ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2018; 9(1): 24-41.
Vancouver ŞENTÜRK F , BAYRAKTAR E . İş-Aile Yaşam Çatışmasının Çalışanların İş Ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2018; 9(1): 41-24.