Year 2018, Volume 9 , Issue 1, Pages 42 - 57 2018-06-13

İİBF Mezun Adaylarının İş Bulma Ümitlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir Araştırma

Özlem DEMİR [1] , Gülçin TAŞKIRAN [2]


Ülkemizde genç işsizliği, toplam işsizlik oranına göre oldukça yüksektir. Özellikle eğitimli gençlerin işsizliği kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) sayılarının artması ile İİBF mezunlarının işsizliği dikkat çekici boyutlara ulaşmıştır. Bu çalışma ile bir kamu üniversitesinin İİBF son sınıfta eğitim gören öğrencilerin (mezun adayların) “iş bulma ümitleri”ni etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında toplam 41 soru ile bir anket oluşturulmuş ve 251 öğrenciye uygulanmıştır. Nitel değişkenler için çapraz tablolar oluşturularak ilgili değişkenler arasındaki ilişkiler için Ki-kare testi kullanılmış, “p” değerleri 0.05’in altında hesaplandığında istatistiksel olarak önemli kabul edilmiştir. Hesaplamalar hazır istatistik yazılımı (IBM SPSS Statistics 19) ile yapılmıştır.  Araştırma bulgularına göre, demografik değişkenler, akademik başarı düzeyleri, mezun olunan bölümden memnuniyet durumu, mezun olunan bölümü tercih etme nedenleri gibi birçok değişkenin öğrencilerin “iş bulma ümitleri”ni etkilediği görülmektedir. 

işsizlik, Genç İşsizliği, Eğitimli İşsizliği
  • Alpar, Reha (2011) Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler, Detay Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara. ARMER(Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezi),(20015)Türkiye’de Üniversite Mezunu Nüfusun İşgücü Durumu Raporu, TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı Sosyal Politika Bölümü. Bora, Aksu; Erdoğan, Necmi; Bora Tanıl; ve Üstün, İlknur (2013) Boşuna mı Okuduk? Türkiye’de Beyaz Yakalı İşsizliği, İletişim Yayınları, 3. Baskı, İstanbul. Bülbül, Okan Güray (2014)İşsiz I.I.B.F‘lilerinSayısı 90 Ülkenin Nüfusunu Aştı, http://www.aksam.com.tr/-okan-guray-bulbul/yazarlar/issiz-iibflilerin-sayisi-90-ulkenin-nufusunu-asti/haber-339049, E.T:20.08.2017. Çondur, Funda ve Bölükbaş, Mehmet (2014)Türkiye'de İşgücü Piyasası ve Genç İşsizlik-Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme.Amme İdaresi Dergisi, 47,77-93. DİSK-AR (2017) İşsizlik ve İstihdam Raporu, Disk-Ar Dergisi, thttps://disk.org.tr/2017/05/disk-ar-issizlik-ve-istihdam-raporu-mayis-2017/, E. T:15.07.2017. Dursun, Salih ve Aytaç, Serpil (2009), Üniversite Öğrencileri Arasında İşsizlik Kaygısı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXVIII, Sayı 1, 71-84. ILO, (2017),World Employment and Social Outlook- Trend 2017, Geneva. ILO, (2017),World Employment and Social Outlook- Trends for youth 2016, Geneva. ILO,(1982),Resolution concerning statistics of the economically active population, employment, unemployment and underemployment, The Thirteenth International Conference of LabourStatisticians,http://www.ilo.org/wcmsp5 /groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087481.pdf, E.T: 11.07.2017. Erdayı, Ahmet Utku (2009),Dünya'da Genç İşsizliği Sorununun Çözümüne Yönelik Ulusal Politikalar Ve Türkiye. Çalışma ve Toplum Dergisi, 22, 133-162. Gençler, Ayhan, (2011)Avrupa Birliği’nde Krizin İşsizliğe Etkisi ve İstihdam Teşvikleri. Çalışma İlişkileri Dergisi, 2, 1-25. Gürsel, Seyfettin ve Ulusoy, Veysel (1999), Türkiye’de İşsizlik ve İstihdam, YKY Yayınları, İstanbul. Işık, Volkan (2016)Türkiye’de Genç İşsizliği ve Genç Nüfusta Atalet, HAK-İŞ UluslararasıEmek ve Toplum Dergisi, 5/11, 130- 145. İş Hukuku Enstitüsü (2006)Türkiye’de Genç İşsizliği ve Mücadele Politikaları, https://www.ishukuku.org/index.php?option=com_content&view=article&id=70:tuerkiyede-genc-sizlii-ve-muecadele-politikalar-&catid=41:toplu-hukuku&Itemid=65, E. T: 12.07.2017. İzgi, Berna, (2012)Genç İşsizliği ve Eğitim ile Olan İlişkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 41, 295- 310. Kıçır, Başak, (2017)Eğitimli Genç İşsizliği Üzerinden İşsizlik Kaygısına Bir Bakış, Çalışma ve Toplum Dergisi, 54, 1369- 1396. Kiraz, Zafer ve Kurul, Nejla(2018), Türkiye’de Öğretmen İşsizliği ve Ataması Yapılmayan Öğretmenler Hareketi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1): 270-302. Öztürk, Zekai, Bozdan, Dicle Nehir ve Özenci, İlkyaz (2017), Uluslararası Ticaret Bölümü Öğrencilerinin Bölümü Tercih Nedenleri Ve Kariyer Planları Üzerine Bir Araştırma, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Ağustos 2017 Cilt: 6 Sayı: 3, 342- 351. Soysal, Abdullah ve Söylemez, Cevat (2014), İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel Kariyer Planlamalarına Etki Eden Faktörler: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (12), 23- 38. Taş, H , Bilen, M . (2015). Avrupa Birliği Ve Türkiye’de Genç İşsizliği Sorunu ve Çözüm Önerileri. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3 (6), 50-69. Tekin-Tayfun, Ayşe Nur ve Korkmaz, Adem (2016), Üniversite Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(17), 534-558. Türkiye İstatistik Kurumu, Hane Halkı İşgücü Anketi, www.tuik. gov.tr.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Özlem DEMİR (Primary Author)
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Gülçin TAŞKIRAN
Institution: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 13, 2018

Bibtex @research article { cider440656, journal = {Çalışma İlişkileri Dergisi}, issn = {2146-0000}, eissn = {2146-7854}, address = {editor@calismailiskileri.org}, publisher = {Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {42 - 57}, doi = {}, title = {İİBF Mezun Adaylarının İş Bulma Ümitlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {DEMİR, Özlem and TAŞKIRAN, Gülçin} }
APA DEMİR, Ö , TAŞKIRAN, G . (2018). İİBF Mezun Adaylarının İş Bulma Ümitlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi , 9 (1) , 42-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/37660/440656
MLA DEMİR, Ö , TAŞKIRAN, G . "İİBF Mezun Adaylarının İş Bulma Ümitlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir Araştırma". Çalışma İlişkileri Dergisi 9 (2018 ): 42-57 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/37660/440656>
Chicago DEMİR, Ö , TAŞKIRAN, G . "İİBF Mezun Adaylarının İş Bulma Ümitlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir Araştırma". Çalışma İlişkileri Dergisi 9 (2018 ): 42-57
RIS TY - JOUR T1 - İİBF Mezun Adaylarının İş Bulma Ümitlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir Araştırma AU - Özlem DEMİR , Gülçin TAŞKIRAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çalışma İlişkileri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 57 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-0000-2146-7854 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çalışma İlişkileri Dergisi İİBF Mezun Adaylarının İş Bulma Ümitlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir Araştırma %A Özlem DEMİR , Gülçin TAŞKIRAN %T İİBF Mezun Adaylarının İş Bulma Ümitlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir Araştırma %D 2018 %J Çalışma İlişkileri Dergisi %P 2146-0000-2146-7854 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD DEMİR, Özlem , TAŞKIRAN, Gülçin . "İİBF Mezun Adaylarının İş Bulma Ümitlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir Araştırma". Çalışma İlişkileri Dergisi 9 / 1 (June 2018): 42-57 .
AMA DEMİR Ö , TAŞKIRAN G . İİBF Mezun Adaylarının İş Bulma Ümitlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2018; 9(1): 42-57.
Vancouver DEMİR Ö , TAŞKIRAN G . İİBF Mezun Adaylarının İş Bulma Ümitlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2018; 9(1): 57-42.