Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Year 2017, Volume 4, Issue 1, 1 - 19, 29.12.2017

Abstract

This research aims to determine the opinions about science practices of preschool teachers. In this research, the case study was used to be qualitative research design. The research data were collected from 20 preschool teachers whose occupational seniority in different kindergartens in Kars varied from 3 years to 16 years with semi-structured observation forms. The collected data are presented by creating explanatory and inferential codes. According to the results of the research, while pre-school teachers were planning to science practices,  it was determined to pay attention to the choosing of materials to be used,  the practice to be done is interesting and appropriation to age and development level of the students.  It has been seen that pre-school teachers prefer experiment activities as science practices. Moreover, it has been revealed that preschool teachers' self-efficacy in the implementation of science activities, but they also encounter some problems in the planning and implementation process. According to these results obtained from the research, in pre-school education program, Science activity book is suggested that easy access for teachers, containing science activities, associated with daily life, from simple to complexity and from perceptible to imaginary.

References

 • Alisinanoğlu, F., Özbey, S. & Kahveci, G. (2015). Okul öncesinde Fen Eğitimi (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ayvacı, H. Ş., Devecioğlu, Y. & Yiğit, N. (2002, Eylül). Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen ve Doğa Etkinliklerindeki Yeterliliklerinin Belirlenmesi. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiriler Kitabı, 277, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Bağcı Kılıç, G. (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS): Fen Öğretimi, Bilimsel Araştırma ve Bilimin Doğası. İlköğretim Online, 2(1), 42-51.
 • Bilaloğlu, R. G. (2014). Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri. Y. Aktaş Arnas (Ed.). Okul Öncesi Eğitiminde Matematik ve Fen Etkinlikleri İçinde (2. Baskı). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Bilaloğlu, R. G., Aslan, D. & Arnas, Y. A. (2008). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelemesi. Milli Eğitim Dergisi, 178, 88-104.
 • Brenneman, K. (2011). Assessment for Preschool Science Learning and Learning Environments. Early Childhood Research & Practice, 13(1), 1-9.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (22. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cho, H. S., Kim, J. & Choi, D. H. (2003). Early Childhood Teachers’ Attitudes Toward Science Teaching: A Scale Validation Study. Educational Research Quarterly, 27(2), 33-42.
 • Çamlıbel Çakmak, Ö. (2012). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretime Yönelik Tutumları ile Bazı Fen Kavramlarını Anlama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(3), 40-51.
 • Çınar, S. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen ve Foğa Konularının Öğretiminde Kullandıkları Etkinliklerin Belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 363-371.
 • Dağlı, H. (2014). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Fen Eğitiminin İçeriği Konusunda Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demir, S. & Şahin, F. (2015). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının 5e Yöntemini Kullanarak Deney Yapma ile İlgili Görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 35, 385-397.
 • Demir, S. & Şahin, F. (2014). Assessment of Open-Ended Questions Directed to Prospective Science Teachers in Terms of Scientific Creativity. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152, 692–697.
 • Ekinci Vural, D. & Hamurcu, H. (2008). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Dersine Yönelik Öz Yeterlik İnançları ve Görüşleri. İlköğretim Online, 7(2), 456-467.
 • Ergin, İ. (2009). 5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Hatırlama Düzeyine Etkisi: “Eğik Atış Hareketi” Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,18, 11-26.
 • Johnson, B. & Christensen, L. (2004). Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches (2nd edition.). New York: Pearson/Allyn & Bacon.
 • Karaer, H. & Kösterilioğlu, M. (2005). Amasya ve Sinop İllerinde Çalışan Okulöncesi Öğretmenlerin Fen Kavramlarının Öğretilmesinde Kullandıkları Yöntemlerin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, (2), 447-454.
 • Karamustafaoğlu, S. & Kandaz, U. (2006). Okul Öncesi Eğitimde Fen Etkinliklerinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Karşılaşılan Güçlükler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 65-81.
 • Karamustafaoğlu, S., Üstün, A. & Kandaz, U. (2004). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen ve Doğa Etkinliklerini Uygulayabilme Düzeylerinin Belirlenmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, Malatya.
 • Kallery, M. (2004). Early Years Teachers’ Late Concerns and Perceived Needs in Science: An Exploratory Study. European Journal of Teacher Educations, 27(2), 147-164.
 • Kıldan, O. & Pektaş, M. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Fen ve Doğa ile İlgili Konuların Öğretilmesinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 113-129.
 • Kocakülah, A. & Savaş, E. (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Deney Tasarlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 1-28.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. California: Sage. Okur Akçay, N. (2016). Determining the Views and Adequacy of the Preschool Teachers Related to Science Activities. Universal Journal of Educational Research, 4(4), 821-829.
 • Özbey, S. (2006). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterliliklerinin Belirlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. Özen Uyar, R. & Ormancı, Ü. (2016). Türkiye’de Okul Öncesi Dönem Fen Eğitimi Araştırmalarında Güncel Eğilimler: Bir Tematik Analiz Çalışması. Ö. Demirel, Ö. & S. Dinçer (Ed.). Eğitim Bilimlerinde Nitelik ve Yenilik Arayışı İçinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Parlakyıldız, B. & Aydın, F. (2004). Okul Öncesi Dönem Fen Eğitiminde Fen ve Doğa Köşesinin Kullanımına Yönelik Bir İnceleme. XIII Ulusal Eğitim Birimleri Kurultayında Sunulmuş Bildiri. İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Saçkes, M., Trundle, K. C., Bell, R. L. & O'Connell, A. A. (2011). The Influence of Early Science Experience in Kindergarten on Children's Immediate and Later Science Achievement: Evidence From the Early Childhood Longitudinal Study. Journal of Research in Science Teaching, 48(2), 217-235.
 • Sığırtmaç, A. & Özbek, S. (2011). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Uygulamalarının İncelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1),1039-1056.
 • Tahta, F. & İvrendi, A. (2010). Okul Öncesi Eğitiminde Fen Öğrenimi ve Öğretimi (2. Baskı). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Taşkın, Ö. & Şahin, B. (2008). “Çevre” Kavramı ve Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 1-12.
 • Thwaite, A. & McKay, G. (2013). Five-Year-Olds Doing Science and Technology: How Teachers Shape the Conversation. Australian Journal of Language and Literacy, 36(1), 28-37.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yoshikawa, H., Weiland, C., Brooks-Gunn, J., Burchinal, M. R., Espinosa, L. M., Gormley, W. T. & Zaslow, M. J. (2013). Investing in Our Future: The evidence Base on Preschool Education. Society for Research in Child Development and Foundation for Child Development. http://fcd-us.org/resources/evidence-base-preschool. adresinden 12.09.2017 tarihinde erişilmiştir.

Year 2017, Volume 4, Issue 1, 1 - 19, 29.12.2017

Abstract

References

 • Alisinanoğlu, F., Özbey, S. & Kahveci, G. (2015). Okul öncesinde Fen Eğitimi (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ayvacı, H. Ş., Devecioğlu, Y. & Yiğit, N. (2002, Eylül). Okulöncesi Öğretmenlerinin Fen ve Doğa Etkinliklerindeki Yeterliliklerinin Belirlenmesi. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Bildiriler Kitabı, 277, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Bağcı Kılıç, G. (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS): Fen Öğretimi, Bilimsel Araştırma ve Bilimin Doğası. İlköğretim Online, 2(1), 42-51.
 • Bilaloğlu, R. G. (2014). Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri. Y. Aktaş Arnas (Ed.). Okul Öncesi Eğitiminde Matematik ve Fen Etkinlikleri İçinde (2. Baskı). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Bilaloğlu, R. G., Aslan, D. & Arnas, Y. A. (2008). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Etkinliklerine İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelemesi. Milli Eğitim Dergisi, 178, 88-104.
 • Brenneman, K. (2011). Assessment for Preschool Science Learning and Learning Environments. Early Childhood Research & Practice, 13(1), 1-9.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (22. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cho, H. S., Kim, J. & Choi, D. H. (2003). Early Childhood Teachers’ Attitudes Toward Science Teaching: A Scale Validation Study. Educational Research Quarterly, 27(2), 33-42.
 • Çamlıbel Çakmak, Ö. (2012). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretime Yönelik Tutumları ile Bazı Fen Kavramlarını Anlama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(3), 40-51.
 • Çınar, S. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerin Fen ve Foğa Konularının Öğretiminde Kullandıkları Etkinliklerin Belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 363-371.
 • Dağlı, H. (2014). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Fen Eğitiminin İçeriği Konusunda Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demir, S. & Şahin, F. (2015). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının 5e Yöntemini Kullanarak Deney Yapma ile İlgili Görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 35, 385-397.
 • Demir, S. & Şahin, F. (2014). Assessment of Open-Ended Questions Directed to Prospective Science Teachers in Terms of Scientific Creativity. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152, 692–697.
 • Ekinci Vural, D. & Hamurcu, H. (2008). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimi Dersine Yönelik Öz Yeterlik İnançları ve Görüşleri. İlköğretim Online, 7(2), 456-467.
 • Ergin, İ. (2009). 5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Hatırlama Düzeyine Etkisi: “Eğik Atış Hareketi” Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,18, 11-26.
 • Johnson, B. & Christensen, L. (2004). Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches (2nd edition.). New York: Pearson/Allyn & Bacon.
 • Karaer, H. & Kösterilioğlu, M. (2005). Amasya ve Sinop İllerinde Çalışan Okulöncesi Öğretmenlerin Fen Kavramlarının Öğretilmesinde Kullandıkları Yöntemlerin Belirlenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, (2), 447-454.
 • Karamustafaoğlu, S. & Kandaz, U. (2006). Okul Öncesi Eğitimde Fen Etkinliklerinde Kullanılan Öğretim Yöntemleri ve Karşılaşılan Güçlükler. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 65-81.
 • Karamustafaoğlu, S., Üstün, A. & Kandaz, U. (2004). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen ve Doğa Etkinliklerini Uygulayabilme Düzeylerinin Belirlenmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz, Malatya.
 • Kallery, M. (2004). Early Years Teachers’ Late Concerns and Perceived Needs in Science: An Exploratory Study. European Journal of Teacher Educations, 27(2), 147-164.
 • Kıldan, O. & Pektaş, M. (2009). Erken Çocukluk Döneminde Fen ve Doğa ile İlgili Konuların Öğretilmesinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşlerinin Belirlenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 113-129.
 • Kocakülah, A. & Savaş, E. (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Deney Tasarlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 1-28.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. California: Sage. Okur Akçay, N. (2016). Determining the Views and Adequacy of the Preschool Teachers Related to Science Activities. Universal Journal of Educational Research, 4(4), 821-829.
 • Özbey, S. (2006). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Fen Etkinliklerine İlişkin Yeterliliklerinin Belirlenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara. Özen Uyar, R. & Ormancı, Ü. (2016). Türkiye’de Okul Öncesi Dönem Fen Eğitimi Araştırmalarında Güncel Eğilimler: Bir Tematik Analiz Çalışması. Ö. Demirel, Ö. & S. Dinçer (Ed.). Eğitim Bilimlerinde Nitelik ve Yenilik Arayışı İçinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Parlakyıldız, B. & Aydın, F. (2004). Okul Öncesi Dönem Fen Eğitiminde Fen ve Doğa Köşesinin Kullanımına Yönelik Bir İnceleme. XIII Ulusal Eğitim Birimleri Kurultayında Sunulmuş Bildiri. İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Saçkes, M., Trundle, K. C., Bell, R. L. & O'Connell, A. A. (2011). The Influence of Early Science Experience in Kindergarten on Children's Immediate and Later Science Achievement: Evidence From the Early Childhood Longitudinal Study. Journal of Research in Science Teaching, 48(2), 217-235.
 • Sığırtmaç, A. & Özbek, S. (2011). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Eğitimine İlişkin Görüşleri ve Uygulamalarının İncelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1),1039-1056.
 • Tahta, F. & İvrendi, A. (2010). Okul Öncesi Eğitiminde Fen Öğrenimi ve Öğretimi (2. Baskı). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Taşkın, Ö. & Şahin, B. (2008). “Çevre” Kavramı ve Altı Yaş Okul Öncesi Çocuklar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 1-12.
 • Thwaite, A. & McKay, G. (2013). Five-Year-Olds Doing Science and Technology: How Teachers Shape the Conversation. Australian Journal of Language and Literacy, 36(1), 28-37.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yoshikawa, H., Weiland, C., Brooks-Gunn, J., Burchinal, M. R., Espinosa, L. M., Gormley, W. T. & Zaslow, M. J. (2013). Investing in Our Future: The evidence Base on Preschool Education. Society for Research in Child Development and Foundation for Child Development. http://fcd-us.org/resources/evidence-base-preschool. adresinden 12.09.2017 tarihinde erişilmiştir.

Details

Journal Section Articles
Authors

Nur AKCANCA (Primary Author)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-4074-0639
Türkiye


Serap AKTEMUR GÜRLER
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0003-4074-0639
Türkiye


Hicran ALKAN
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0003-4074-0639
Türkiye

Publication Date December 29, 2017
Application Date November 7, 2017
Acceptance Date December 18, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { cjo381915, journal = {Caucasian Journal of Science}, issn = {}, eissn = {2148-6840}, address = {info@cjoscience.com}, publisher = {Kafkas University}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {1 - 19}, doi = {}, title = {OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Akcanca, Nur and Aktemur Gürler, Serap and Alkan, Hicran} }
APA Akcanca, N. , Aktemur Gürler, S. & Alkan, H. (2017). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ . Caucasian Journal of Science , 4 (1) , 1-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cjo/issue/33909/381915
MLA Akcanca, N. , Aktemur Gürler, S. , Alkan, H. "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ" . Caucasian Journal of Science 4 (2017 ): 1-19 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cjo/issue/33909/381915>
Chicago Akcanca, N. , Aktemur Gürler, S. , Alkan, H. "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ". Caucasian Journal of Science 4 (2017 ): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ AU - Nur Akcanca , Serap Aktemur Gürler , Hicran Alkan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Caucasian Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 4 IS - 1 SN - -2148-6840 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Caucasian Journal of Science OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ %A Nur Akcanca , Serap Aktemur Gürler , Hicran Alkan %T OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ %D 2017 %J Caucasian Journal of Science %P -2148-6840 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Akcanca, Nur , Aktemur Gürler, Serap , Alkan, Hicran . "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ". Caucasian Journal of Science 4 / 1 (December 2017): 1-19 .
AMA Akcanca N. , Aktemur Gürler S. , Alkan H. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Caucasian J. Sci.. 2017; 4(1): 1-19.
Vancouver Akcanca N. , Aktemur Gürler S. , Alkan H. OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ. Caucasian Journal of Science. 2017; 4(1): 1-19.
IEEE N. Akcanca , S. Aktemur Gürler and H. Alkan , "OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN EĞİTİMİ UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ", Caucasian Journal of Science, vol. 4, no. 1, pp. 1-19, Dec. 2017

dizin1.png dizin2.png dizin3.png  dizin5.png dizin6.png dizin7.png