Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MEVCUT SINAV SİSTEMİNE (TEOG) YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Year 2018, Volume 5, Issue 1, 13 - 29, 25.07.2018

Abstract

Bu çalışmanın amacı Kars il merkezindeki ortaokullarda görev yapan fen bilimleri öğretmenlerinin 2013-2017 yıllarında ülkemizde uygulanmakta olan mevcut sınav sistemi olan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavına ilişkin görüşlerini cinsiyetleri ve mesleki kıdem yıllarına göre incelemektir. Bu araştırmada belli bir değişken açısından en az iki grubun farklılıklarını karşılaştırarak ilişkilendiren nedensel karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Kars il merkezine bağlı ortaokullarda görev yapan 50 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada fen bilimleri öğretmenlerine “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Öğretmen Değerlendirme Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistikler kullanılırken; karşılaştırmalar için bağımsız örneklem t testi, tek yönlü ANOVA ve çoklu karşılaştırmalar için Tukey HSD testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgular kısmında fen bilimleri öğretmenlerinin “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Öğretmen Değerlendirme Ölçeği’ndeki ifadelere ait genel görüşlerinin betimsel istatistiklerine ait tablolar sunulmuştur. Ayrıca ölçekteki maddeler ile fen bilimleri öğretmenlerinin cinsiyetleri ve mesleki kıdem yılları gibi değişkenler arasında anlamlı fark olup olmadığına bakılmış ve elde edilen bulgular tablolaştırılarak açıklanmıştır. Araştırmada yapılan betimsel istatistikler sonucunda fen bilimleri öğretmenlerinin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Öğretmen Değerlendirme Ölçeği’ndeki ifadelere ait görüşlerinin genel olarak yüksek olduğu, bununla beraber ölçekteki bazı ifadelere katılımlarının ise orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma sonucunda genel olarak hem bayan hem de erkek fen bilimleri öğretmenlerinin ölçekteki ifadelere katılımlarının yüksek düzeyde olduğu ve aralarında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Fen bilimleri öğretmenlerinin mesleki deneyimleri açısından ölçekteki ifadelere katılım durumları incelendiğinde, öğretmenlerin mesleki kıdem yılları ile ölçekteki ifadelerin çoğu arasında anlamlı bir farklılık görülmediği tespit edilmiştir. Yine araştırma sonucunda anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacıyla yapılan çoklu karşılaştırma sonuçlarına göre, 6-10 yıl ve arası kıdeme sahip fen bilimleri öğretmenlerinin en yüksek puana sahipken, 11 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan fen bilimleri öğretmenlerinin en düşük puan ortalamasına sahip oldukları belirlenmiştir.

References

  • Batur, Z., Başar, M. ve Şaşmaz, E. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavının (TEOGS) öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 7(14), 37-53.Diken, E.H. (2018). Fen Bilgisi Öğretmenleri İle 8. Sınıf Öğrencilerinin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavındaki Kaygılarına Yönelik Görüşleri (Kars İli Örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 718-741.Erol, H. (2016). TEOG sınavında “T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi” ile ilgili sorulan sorular hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 548-567.Kahraman, İ. (2014). Merkezi ortak sınav uygulamasının etkilerine ilişkin öğrenci görüşleri. Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 53-75.Kayapınar, E. (2006). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavına (OKS) hazırlanan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerinin incelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneği) . Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.Kısa, S. S. (1996). İzmir il merkezinde dershaneye devam eden lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygılarıyla ana-baba tutumları arasındaki ilişki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Kutlu, Ö. (2001). Ergenlerin üniversite sınavına ilişkin kaygıları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 26 (121),12-23.Kutu, H. & Sözbilir, M. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 29-62.MEB. (2013). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı ile ilgili sıkça sorulan sorular, <http://www.gazetekamu.com/dosyalar/meb_sss_20_09_2013.pdf> erişim: 27 Kasım 2017 tarihinde alınmıştır.Özkan, E. ve Karataş, İ.H. (2016). Ortaöğretime geçiş sisteminde yapılan değişikliklere ilişkin öğrenci görüşlerinin analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 225-234.Özkan, M. ve Özdemir, E. B. (2014). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ortaöğretime geçişte uygulanan merkezi ortak sınavlara ilişkin görüşleri. Tarih Okulu Dergisi, 7(20), 441-453.Öztürk, F. Z. ve Aksoy, H. (2014).Temel eğitimden ortaöğretime geçiş modelinin 8. sınıf öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Ordu ili örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 439-454.Şad, S. N. ve Şahiner, Y. K. (2016). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçişte (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online Dergisi,15(1), 53-76.

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MEVCUT SINAV SİSTEMİNE (TEOG) YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Year 2018, Volume 5, Issue 1, 13 - 29, 25.07.2018

Abstract

The aim of the this study is to examine the opinions of science teachers working at secondary schools on the Transition from Basic Education to Secondary Education (TEOG) exam system, which was the prior examination system applied in our country during the period of 2013-2017, in terms of their gender and years of professional experience. The present study employed survey method which compares and associates the differences of at least two groups in terms of a certain variable. The sample of the study consisted of 50 science teachers working at secondary schools in Kars province during the 2016-2017 academic year. As the data collection tool, "Teacher Evaluation Scale towards Transition from Basic Education to Secondary Education" was administered to science teachers. While descriptive statistics such as arithmetic means and standard deviation are used in the analysis of the data, independent samples t-test and one-way ANOVA for comparisons, Tukey HSD test for multiple comparisons was used. In the findings section of the study, tables of descriptive statistics concerning the general views of science teachers gathered through the "Teacher Evaluation Scale towards Transition from Basic Education to Secondary Education" are presented. In addition, it was examined whether there is a significant difference between the items in the scale and the variables such as the science teachers’ genders and the years of professional experience, and the related findings are represented in tables. As a result of descriptive statistics, it was found out that science teachers' opinions for the items in the “Teacher Evaluation Scale towards Transition from Basic Education to Secondary Education” were generally positive, and they had moderate opinions for some of the items in the scale. It was also ascertained that both female and male science teachers had positively agreed with the items in the scale, and there were no significant differences between the genders. As a result of the analysis of science teachers’ agreement with the statements in the scale in terms of their years of experience, no significant differences were detected between their years of experiences and most of the items in the scale. Additionally, based on the results of multiple comparisons conducted to determine which groups yielded significant, it was determined that science teachers with 6-10 years had the highest score, and teachers with 11 years and above had the lowest average score. 

References

  • Batur, Z., Başar, M. ve Şaşmaz, E. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavının (TEOGS) öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 7(14), 37-53.Diken, E.H. (2018). Fen Bilgisi Öğretmenleri İle 8. Sınıf Öğrencilerinin Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavındaki Kaygılarına Yönelik Görüşleri (Kars İli Örneği). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(2), 718-741.Erol, H. (2016). TEOG sınavında “T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi” ile ilgili sorulan sorular hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 548-567.Kahraman, İ. (2014). Merkezi ortak sınav uygulamasının etkilerine ilişkin öğrenci görüşleri. Tunceli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 53-75.Kayapınar, E. (2006). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavına (OKS) hazırlanan ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerinin incelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneği) . Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.Kısa, S. S. (1996). İzmir il merkezinde dershaneye devam eden lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygılarıyla ana-baba tutumları arasındaki ilişki, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Kutlu, Ö. (2001). Ergenlerin üniversite sınavına ilişkin kaygıları. Eğitim ve Bilim Dergisi, 26 (121),12-23.Kutu, H. & Sözbilir, M. (2011). Yaşam temelli ARCS öğretim modeliyle 9. sınıf kimya dersi “Hayatımızda Kimya” ünitesinin öğretimi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 29-62.MEB. (2013). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı ile ilgili sıkça sorulan sorular, <http://www.gazetekamu.com/dosyalar/meb_sss_20_09_2013.pdf> erişim: 27 Kasım 2017 tarihinde alınmıştır.Özkan, E. ve Karataş, İ.H. (2016). Ortaöğretime geçiş sisteminde yapılan değişikliklere ilişkin öğrenci görüşlerinin analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 225-234.Özkan, M. ve Özdemir, E. B. (2014). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin ortaöğretime geçişte uygulanan merkezi ortak sınavlara ilişkin görüşleri. Tarih Okulu Dergisi, 7(20), 441-453.Öztürk, F. Z. ve Aksoy, H. (2014).Temel eğitimden ortaöğretime geçiş modelinin 8. sınıf öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Ordu ili örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 439-454.Şad, S. N. ve Şahiner, Y. K. (2016). Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçişte (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online Dergisi,15(1), 53-76.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Caucasian Journal of Science
Authors

Tülin HÜNDÜR
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Emine Hatun DİKEN (Primary Author)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3922-2535
Türkiye

Publication Date July 25, 2018
Application Date May 14, 2018
Acceptance Date August 20, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { cjo423276, journal = {Caucasian Journal of Science}, issn = {}, eissn = {2148-6840}, address = {info@cjoscience.com}, publisher = {Kafkas University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {13 - 29}, doi = {}, title = {FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MEVCUT SINAV SİSTEMİNE (TEOG) YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Hündür, Tülin and Diken, Emine Hatun} }
APA Hündür, T. & Diken, E. H. (2018). FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MEVCUT SINAV SİSTEMİNE (TEOG) YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Caucasian Journal of Science , 5 (1) , 13-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cjo/issue/38939/423276
MLA Hündür, T. , Diken, E. H. "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MEVCUT SINAV SİSTEMİNE (TEOG) YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ" . Caucasian Journal of Science 5 (2018 ): 13-29 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cjo/issue/38939/423276>
Chicago Hündür, T. , Diken, E. H. "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MEVCUT SINAV SİSTEMİNE (TEOG) YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Caucasian Journal of Science 5 (2018 ): 13-29
RIS TY - JOUR T1 - FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MEVCUT SINAV SİSTEMİNE (TEOG) YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Tülin Hündür , Emine Hatun Diken Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Caucasian Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 29 VL - 5 IS - 1 SN - -2148-6840 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Caucasian Journal of Science FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MEVCUT SINAV SİSTEMİNE (TEOG) YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Tülin Hündür , Emine Hatun Diken %T FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MEVCUT SINAV SİSTEMİNE (TEOG) YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2018 %J Caucasian Journal of Science %P -2148-6840 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Hündür, Tülin , Diken, Emine Hatun . "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MEVCUT SINAV SİSTEMİNE (TEOG) YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ". Caucasian Journal of Science 5 / 1 (July 2018): 13-29 .
AMA Hündür T. , Diken E. H. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MEVCUT SINAV SİSTEMİNE (TEOG) YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Caucasian J. Sci.. 2018; 5(1): 13-29.
Vancouver Hündür T. , Diken E. H. FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MEVCUT SINAV SİSTEMİNE (TEOG) YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Caucasian Journal of Science. 2018; 5(1): 13-29.
IEEE T. Hündür and E. H. Diken , "FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MEVCUT SINAV SİSTEMİNE (TEOG) YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ", Caucasian Journal of Science, vol. 5, no. 1, pp. 13-29, Jul. 2018

dizin1.png dizin2.png dizin3.png  dizin5.png dizin6.png dizin7.png