Year 2017, Volume , Issue 11, Pages 73 - 110 2017-12-31

Dini Süreli Yayınlarda Kadın Konusundaki Tartışmalara Din Eğitimi Perspektifinden Bir Bakış: Altınoluk-Şebnem Dergisi Örneği

Ayşe Betül ÇELİK [1]


Kadın merkezli tartışmalar her zaman güncelliğini korumaktadır. İslamcı camiada kadınla ilgili tartışmaların Osmanlı Devleti'nin son döneminde, kadının toplumsal hayata daha fazla girmesiyle arttığı görülmektedir. Bu tartışmalarda; kadının çalışması, eğitimi, tesettürü ile kadının görev, hak ve sorumluluklarıyla ilgili konuların öne çıktığı görülmektedir. Bu konular süreli yayınlarda da tartışılmaya devam etmektedir. Bu makalede, Altınoluk Dergisi'nin kadınlara yönelik eki olan Şebnem Dergisi'nin kadın tartışmalarına nasıl yaklaştığı, okuyucu kitlesine nasıl bir perspektif sunduğu incelenecektir. Öncelikle süreli yayınlarda dergiciliğin önemine kısaca değinilecek, ardından kadın merkezli tartışmaların tarihçesine ve günümüzdeki tartışmalara yer verilecektir. Sonra Şebnem Dergisi tanıtılacak, derginin bu tartışmalara nasıl yaklaştığı ele alınacaktır.

Şebnem Dergisi, Kadın, Kadın Tartışmaları
  • Acıyan, Muhammed, "İslam'da ve Günümüzde Kadının Eğitim ve Öğretimi", Mehir Dergisi, Yaz-1998, s. 124-129. Ağçoban, Sıddık, "Kadın Olgusunun Kültürel Gelişimi ve İslam’da Kadının Yeri Üzerine Tartışmalar", Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(1), Haziran 2016, s. 14-24. Akburç, Selime, "İslamın Getirdikleri", Şebnem Dergisi, Sayı: 23, 2007, s. 7. Akçalı, Zehra, "Bir Anneden Kızına", Şebnem Dergisi, Sayı: 9, 2004, s. 16. Akkaya, Hatice, Kadınların Konu Edildiği Rivayetlerde Ortaya Konan Değerlerin Eğitsel Açıdan İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi) Konya, 2011. Akkuş, Leyla, "Bu Yaz Ne Yapalım", Şebnem Dergisi, Sayı: 9, 2004, s. 32. Aktaş, Aliye Mavili, "Psiko-Sosyal Yönüyle İslam'da Kadın, Eş ve Anne", İslam Kadın ve Toplum-Kadın Panelleri, 1. Baskı, Ankara: TDV Yayınları, 2008, s. 32-40. Aladağ, Fatma, "Çocuklarda Yaramazlığın Sebepleri", Şebnem Dergisi, Sayı: 59, 2010, s. 26-27. Arıkfidan, Meryem, İslam Hukukunda Kadın Haklarının Korunmasına Yönelik Tedbirler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi),Eskişehir, 2015. Aslan, Recep, "Kadınların Hz. Peygamber'e Yönelttikleri Sorular ve Bunların Eğitim Açısından Değeri", Ekev Akademi Dergisi, Sayı: 49, 2011, s. 51-64. Ateş, Ali Osman, Hadis Temelli Kalıp Yargılarda Kadın, İstanbul: Beyan Yayınları, 2000. Ateş, Süleyman, "İslam'da Tesettür", İslam'ın Işığında Kadın-TDV Kadın Kolları Konferans ve Panelleri (1996-1997), Ankara: TDV Yayınları, 1998, s. 69-94. _____, "İslam'ın Kadına Getirdiği Haklar", İslami Araştırmalar Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 4, 1997, s. 304-310. Atmaca, Gökhan, "Müfessirler Göre Kavvam Kelimesi", C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1, 2013, 215-231. Aydemir, Fatma, "Amsterdam'dan Mektup", Şebnem Dergisi, Sayı: 4, 2003, s. 18. Aydın, Fuat, "Aden'e Dönüş Yada Tesettürün Hikmetine Dair", Eskiyeni Dergisi, Sayı: 10, 2008, s. 62-69. Aydın, Seher, "Aileye Özel İkramlar", Şebnem Dergisi, Sayı: 83, 2012, s. 6-7. _____, "Çocuk Eğitiminde İlkler", Şebnem Dergisi, Sayı: 59, 2010, s. 18-19. _____, "Sosyal ve Ekonomik Denge", Şebnem Dergisi, Sayı: 127, 2015, s. 10-12. Bağan, Fatma, "Marka Düştü Kel Göründü", Şebnem Dergisi, Sayı: 47, 2009, s. 6-7. Bağcı, H. Musa, "Adetler ve İbadetler Arasında Peçe Sorunu", Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Diyarbakır, Cilt: 8, Sayı: 2, 2006, s. 21-45. Bahtiyar, Serpil, İhtilafların Çemberinde; Kadın, Konya: Esra Yayınları, 1994. Baktır, Mustafa, "İslam'da Kadının Çalışma Şartları", Sosyal Hayatta Kadıniçinde, İsmail Kurt ve Seyit Ali Tüz (hzl.), 3. Baskı, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005, s. 121-148. Başak, Suna, Sevgi Kıngır ve Şehnaz Yaşar, Kadının Görünmeyen Emeği: İkinci Vardiya, Ankara: Ames Matbaacılık, 2013. Bayındır, Abdülaziz, "Günümüzde Karı-Koca İhtilaflarının Sebepleri", Sosyal Hayatta Kadıniçinde, İsmail Kurt ve Seyit Ali Tüz (hzl.), 3. Baskı, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005, s. 263-285. Bayraklı, Bayraktar, Kadın, Sevgi ve Temel Haklar, İstanbul: Bayraklı Yayınları, 2007. Bayraktar, M. Faruk, "İslam'a Göre Kadının Eğitim-Öğretimi", İslam'da Aile ve Çocuk Terbiyesi II içinde, İsmail Kurt ve Seyit Ali Tüz (hzl.), 2. Baskı, İstanbul: Ensar Neşriyat, Nisan 2005, s. 79-102. Bayram, Kerim, II. Meşrutiyet Dönemi Yayın Organlarından Sırat-ıMüstakim’de Kadın ve Aile, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi) Ankara, 2010. Bedük, Aykut, "Türkiye'de Çalışan Kadın ve Kadın Girişimciliği", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 12, 2005, s. 106-117. Beşer, Faruk, Kadının Çalışması Sosyal Güvenliği ve İslam, İstanbul: Nun Yayıncılık, 1995. _____,"Fıkıh Açısından Avret ve Örtünme", İslam'da Kılık-Kıyafet ve Örtünme içinde, 3. Baskı, İstanbul: İlmi Neşriyat, 2010, s. 95-125. Bilgin, M., "Çocuk ve Anne Sütü", Şebnem Dergisi, Sayı: 13, 2005, s. 15-16. Birekul, Mehmet, "Değişen Toplum, Değişmeyen Sorunlar: Yirminci Yüzyıl Başlarında Türkiye’de Din Tartışmaları Konusunda Bibliyografik Bir İnceleme" İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul, 1(2), 2010, s. 149-179. _____, "Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad Dergileri Özelinde Türkiye'de Din Tartışmalarının Dünü Bugünü", Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Konya, Sayı: 23, 2007, s. 221-252. Cihan, Fatma Nur, "Bir Gönül Muhasebesi", Şebnem Dergisi, Sayı: 15, 2006, s. 3-5. _____, "Fıtrat Neyi Gerektiriyorsa", Şebnem Dergisi, Sayı: 23, 2007, s. 3. _____, "Ömrün Son Perdesi", Şebnem Dergisi, Sayı: 17, 2006, s. 3-4. Cintaş, Bilgin, "Hayırlı Evlat İstiyorsak", Şebnem Dergisi, Sayı: 7, 2004, s. 11. Coşkun, Selçuk, "Yetişkin Eğitimi Bağlamında Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Kadınları Eğitim Siyaseti", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 26, Erzurum, 2006, s. 75-93. Çakır, Özlem, "Türkiye'de Kadının Çalışma Yaşamından Dışlanması", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kayseri, 2008, Sayı: 31, s. 25-47. Çelen, Zühre, "Engellilik Hayata Engel Değil", Şebnem Dergisi, Sayı: 17, 2006, s. 29. Çevikoğlu, Nurten, "İslam'a Göre Çocuk Terbiyesinde Annenin Yeri", İslam'da Aile ve Çocuk Terbiyesi II içinde, İsmail Kurt ve Seyit Ali Tüz (hzl.), 2. Baskı, İstanbul: Ensar Neşriyat, Nisan 2005, s. 197-214. _____, "Anne Bizim Değerimizdir", Şebnem Dergisi, Sayı: 125, 2015, s. 32. Çıtak, Aylin, Kadınların Çalışmasına Yönelik Tutum: Cinsiyet, Cinsiyet Rolü ve Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre Bir Karşılaştırma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2008. Çiftçioğlu, Emine, "Çocuk Eğitiminde Ölçüler", Şebnem Dergisi, Sayı: 2, 2002, s. 40-42. Çil, Süreyya, "Mücrimim", Şebnem Dergisi, Sayı: 1, 2002, s. 22-23. Çoban, Kübra, "Canlı Cenaze Haline Getiren Zehir", Şebnem Dergisi, Sayı: 65, 2010, s. 18-19. _____, "Et Kemik Değil Gönül Lazım", Şebnem Dergisi, Sayı: 83, 2012, s. 8-9. _____, "İsin Yanına Giden İs Misin Yanına Giden Mis Kokar", Şebnem Dergisi, Sayı: 77, 2011, s. 14. "Çocuklara Nasıl Davranmalıyız", Şebnem Dergisi, Sayı: 4, 2003, s. 17. Çubukçu, İbrahim Agah, "İslam'da Kadın Hakları", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, 1973, s. 37-43. Demireşik, Halime, "Besmeleyle Başlamak", Şebnem Dergisi, Sayı: 13, 2005, s. 3-5. _____, "Bizim Derdimiz Başörtüsü mü Tesettür mü?", Şebnem Dergisi, Sayı: 121, 2015, s. 14-17. _____, "Çocukların Peygamberi", Şebnem Dergisi, Sayı: 95, 2013, s. 3-9. _____, "Dedelerin En Muhteremi Belki De Benim Dedemdi" (Röportaj), Şebnem Dergisi, Sayı: 89, 2012, s. 6-13. _____, "Gemimiz Batıyor Yok mu Kurtaran", Şebnem Dergisi, Sayı: 128, 2015, s. 26-30. _____, "Gençlikte İbadet", Şebnem Dergisi, Sayı: 71, 2011, s. 14-15. _____, "Hicretimiz Nereye", Şebnem Dergisi,Sayı: 77, 2011, s. 3-6. _____, "Hz. Aişe", Şebnem Dergisi, Sayı: 23, 2007, s. 28-30. _____, "İslam'da Çocuk Hakları", Şebnem Dergisi, Sayı: 59, 2010, s. 6-9. _____, "İslam'da Kendimi Buldum"(Röp.), Şebnem Dergisi, Sayı: 9, 2004, s. 3-6. _____, "Kalpten Çıkan Kalbi Bulur", Şebnem Dergisi, Sayı: 83, 2012, s. 6-9. _____, "Uzman Gelişim Psikolog Tuba Sökmen ile Kız Çocuklarında Ergenlik", (Uzman Gelişim Psikolog Tuba Sökmen İle Röportaj), Şebnem Dergisi, Sayı: 53, 2009, s. 8-13. Demireşik, Ömer Faruk, "Evlerinize, Yuvalarınıza Peygamber İkliminden Bir Demet Gül", Altınoluk Dergisi, Sayı: 245, 2006, s. 44. Demir, Hülya, İslamcı Kadının Aynadaki Sureti, 1. Baskı, İstanbul: Sel Yayıncılık, 1998. Dikmen, Mehmet, İslam'da Kadın Hakları, İstanbul: Cihan Yayınları, 1990. Doğan, İshak, "Erkeğin Kadından Üstünlüğü Meselesine Bir Bakış", Mehir Dergisi, Kış 1997, s. 41-48. Efe, Adem, "Sebilürreşad", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Cilt: 36, 2009, s. 253. _____, "Uzun Soluklu İslamcı Bir Dergi: Sebilürreşad", Marife Dergisi, Sayı: 2, 2008, s. 157-180. Elbeyoğlu, Ayşe Zeynep, "Çağları Aydınlatan Nebevi Ölçüler", Şebnem Dergisi, Sayı: 3, 2003, s. 36-37. Erdem, Didar Meltem, "Aile Hukukuna Riayetsizlik", Şebnem Dergisi, Sayı: 121, 2015, s. 30-31. _____, "Aile Hukukuna Riayetsizlik-2" Şebnem Dergisi, Sayı: 122, 2015, s. 14-16. _____, "Çocuklardan Kaynaklanan Problemler", Şebnem Dergisi, Sayı: 128, 2015, s. 38-40. _____, "Evlilik Yaşının Yükselmesinden Kaynaklanan Problemler", Şebnem Dergisi, Sayı: 125, 2015, s. 26-27. _____, “Kıskançlık”, Şebnem Dergisi, Sayı: 124, 2015, s. 28-30. _____, "Lakayt Tavırlar", Şebnem Dergisi, Sayı: 119, 2015, s. 38-39. _____, "Memnuniyetsizlik", Şebnem Dergisi, Sayı: 126, 2015, s. 28-30. _____, "Misilleme Tarzı Davranışların Kısır Döngüsü",Şebnem Dergisi, Sayı: 120, 2015, s. 34-35. _____, "Yaş Farkı Problemleri", Şebnem Dergisi, Sayı: 127, 2015, s 32. Erdem, Suat, "İslam Fıkhında Tesettür", Ekev Akademi Dergisi, Sayı: 64, 2015, s. 253-276. Erdoğan,Mehmet, Tesettür Meselesinden Türban Sorununa, İstanbul: İz Yayıncılık, 2008. Eriş, Tuba, "Çocuklar Evlerinin Aynasıdır", Şebnem Dergisi, Sayı: 4, 2003, s. 32-34. _____, "Muhabbetten Merhamet Doğar", Şebnem Dergisi, Sayı: 7, 2004, s. 30-33. Eriş, M., "Rasulullah Hangimizi Daha Çok Sever", Şebnem Dergisi, Sayı: 3, 2003, s. 23-24. Görgülü, Hasan Ali, "İslam Hukukunda Kadının Mesken Hakkı", Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, 1994, s. 121-137. Görmez, Mehmet, "İlahi Dinlere Göre Başörtüsü", İslamiyat Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, 2001, s. 19-33. Görmez, Rukiye, "Bizim Kültürümüzde Giyim", Şebnem Dergisi, Sayı: 1, 2002, s. 50. _____, "Kadınların Kıyafetlerindeki Farklılık", Şebnem Dergisi, Sayı: 2, 2002, s. 56. Gözütok, Şakir, "Hz. Peygamber Döneminde Kadın Eğitimi ve Öğretimi", Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Mesajı içinde, Mehmet Mahfuz Söylemez (Ed.), İslami İlimler Dergisi Yayınları, 2014, s. 593-602. Güler, İlhami, "Kur'an'da Kadın Erkek Eşitsizliğinin Temelleri", İslami Araştırmalar Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 4, 1997, s. 296-303. Gündüz, Ayşe, "Neye Yeniliyoruz", Şebnem Dergisi, Sayı: 113, 2014, s. 18-19. Güneş, Adem, "Aile İçi İletişimin Temel Esasları-1", Şebnem Dergisi, Sayı: 71, 2011, s. 36-38. _____, "Cezasız Çocuk Terbiyesi Olur Mu-7", Şebnem Dergisi, Sayı: 47, 2009, s. 37-39. _____, "Vicdan Eğitimi ve Zaman", Şebnem Dergisi, Sayı: 53, 2009, s. 24-25. "Hanımların Hususiyetleri",Şebnem Dergisi, Sayı: 2, 2002, s. 10. Hikmet, Muhammed, İslam'da Kadın, İstanbul: İttihad Yayıncılık, 2009. https://ihsansenocak.com/mahrem-hayat-a-nasil-gecilir/ (Erişim Tarihi: 18.06.2017). https://tr.wikipedia.org/wiki/Alt%C4%B1noluk_(dergi) (Erişim Tarihi: 03.01.2017). https://www.fetvameclisi.com/fetva-tesetturun-olcusu-322.html (Erişim Tarihi: 18.06.2017). http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat2/0103.htm (Erişim Tarihi: 18.06.2017). http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat2/0126.htm (Erişim Tarihi: 08.07.2017). http://www.mehmetbozkurt.com.tr/KADININ-ISLAM-DININDEKI-YERI-VE-ONEMI.pdf(Erişim Tarihi: 19.06.2017). http://www.yenisafak.com/yazarlar/farukbeser/tesetturden-modaya-2027809(Erişim Tarihi: 18.06.2017). İmamoğlu, Abdulvahitve Yılmaz Çelik, "Evlilik Hayatında Kıskançlık-Dindarlık İlişkisine Psikolojik Yaklaşım", Dini Araştırmalar Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 35, 2009, s. 7-29. Kahraman, Abdullah, "İslam Hukukunda Kadının Hukuki Tasarruf Ehliyeti", Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kars, Sayı: 1, 2014, s. 25-39. Karaca, Şahika, "Fatma Aliye Hanım’ın Türk Kadın Haklarının Düşünsel Temellerine Katkıları" Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı: 31, 2011, s. 93-110. Karaman, Hayrettin, "Değişen Şartlar Karşısında İslam Aile Yapısı", Diyanet Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 2, 1991, s. 25-36. _____, "Günümüzde Çalışan Müslüman Kadının Problemleri", Sosyal Hayatta Kadıniçinde, İsmailKurt ve Seyit Ali Tüz (hzl.), 3. Baskı, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005, s. 333-348. _____, İslam'da Kadın ve Aile, İstanbul:Ensar Neşriyat, 1993. _____, "Kadının Şahitliği, Örtünmesi ve Kamu Görevi", İslami Araştırmalar Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 4, 1991, s. 284-291. Kayadibi, Fahri, "Eğitimde Kadının Önemi", Kur'an Mesajı İlmi Araştırmalar Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran, Sayı: 16-17-18, 1999, s. 95-113. Kaya, Saliha, "Rasulullaha Gelen Hanım Elçiler", Şebnem Dergisi, Sayı: 3, 2003, s. 38-39. K. Barbarasoğlu, Fatma, İmaj ve Takva, İstanbul: Timaş Yayınları, 2002. Koçkuzu, Ali Osman, "Toplumumuzda Kadını Çalışmaya İten Sebepler ve Bunun Sonuçları", Sosyal Hayatta Kadıniçinde, İsmail Kurt ve Seyit Ali Tüz (hzl.), 3. Baskı, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005, s. 315-325. Koytak, Necla, "Çocuk Yetiştirmede Annelik Rolü", Dini ve Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet II-Tartışmalı İlmi İhtisas Toplantısı, 26-27 Mayıs 2012, İstanbul, s. 313-334. Kurnaz, Şefika, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını (1839-1923), 2. Baskı, Ankara: TC Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları, 1991. Küçük, Halise, "Yoksulluk Mu Yoksunluk Mu", Şebnem Dergisi, Sayı: 9, 2004, s. 38. Liman, Fatma Hale, "Benim Başıma Gelmez Dememeli", Şebnem Dergisi, Sayı: 65, 2010, s. 3-6. _____, "Hayat Mektebi", Şebnem Dergisi, Sayı: 59, 2010, s. 10-13. _____, "Kristallere Dikkat", Şebnem Dergisi, Sayı: 83, 2012, s. 3-5. M. A. Eşmeli, "Çocuklarımıza İbadet Eğitiminde Üslub", Şebnem Dergisi, Sayı: 3, 2003, s. 32-33. Martı, Huriye, "Değer ve Hak Bağlamında Hz. Peygamber'in Sünnetinde Kadın Eğitimi", Aile ve Eğitim-Tartışmalı İlmi Toplantı, İstanbul, 24-25 Nisan 2010, s. 83-91. Mencet, Elif, "Boşanma Nedenleri Üzerine", Şebnem Dergisi, Sayı: 15, 2006, s. 48-49. _____, "Ruhum Üşüyor Anne", Şebnem Dergisi, Sayı: 65, 2010, s. 7-11. Meriç, Şefika Kaya, "Aile Fertleri Birbirine Allah'ın Emanetidir", Şebnem Dergisi, Sayı: 107, 2014, s. 30-31. _____, "Evlilikler Maddi Fırsat Değil Hizmet Fırsatı Olmalı", Şebnem Dergisi, Sayı: 101, 2013, s. 26-27. _____, "Kaybolan Annelik Duyguları",Şebnem Dergisi, Sayı: 127, 2015, s. 36-37. _____, "Neden Savruluyoruz", Şebnem Dergisi, Sayı: 126, 2015, s. 32-33. _____, "SekinetMeveddet Rahmet Neticesi Aşk Olsun", Şebnem Dergisi, Sayı: 83, 2012, s. 28-29. "Muhterem Okuyucularımız", Şebnem Dergisi, Sayı: 59, 2010, s. 1. Nilüfer, Safiye, "Tesettür ve İhtilat", Şebnem Dergisi, Sayı:13, 2005, s. 29-31. Oktay, Ayşe Sıdıka, "Kadınların Çalışma Hayatına Katılmalarının Önündeki Sosyo-Kültürel Engeller", İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu, İzmir, (25-27 Kasım 2005), 2008, s. 409-419. Okyakmaz, Hayati, "Kadının Adı ve İslam'da Hakkı", Diyanet Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 2, 1991, s. 141-149. Oral, Abdülbaki, "Her Sayısı Nakış, Nakış, El Emeği Göz Nuru", Altınoluk Dergisi, Sayı: 301, 2011, s. 56. Orum, Ali Osman, İslam'da Kadın ve Aile Hukuku, Eskişehir:Öz Kağıtçılık-Matbaacılık, 2006. Öner, Dilek, "Mutlu Evlilik İçin Taktikler", Şebnem Dergisi, Sayı:11, 2005, s. 15. Özbek, Fatma, İslam'da Tesettür, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Diyarbakır, 2013. Özçatal, Elif Özlem, "Ataerkillik, Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Çalışma Yaşamına Katılımı", Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2011, s. 21-39. Özek, Ali, "Kur'an'da Kadınlara Ait Hükümler, Haklar, Vecibeler", Sosyal Hayatta Kadıniçinde, İsmail Kurt ve Seyit Ali Tüz (hzl.), 3. Baskı, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2005, s. 21-68. Özelge, E. Gözde, İslam ve Kapitalizm İlişkisi: Türkiye’de 1980 Sonrası Tüketim Kültürü Ve Tesettür Modası, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2008. Öztürk, Mustafa, "Klasik Tefsirlerdeki Tesettür Formu Üzerine", İslamiyat Dergisi, Cilt: 4 , Sayı: 2, 2001, s. 69-88. Öztürk, Servet, "Tv'ye Bakıyor Muyuz Yoksa", Şebnem Dergisi, Sayı: 13, 2005, s. 12-14. _____, "Yuvanız Cennet Olsun Mu", Şebnem Dergisi, Sayı: 11, 2005, s. 11-14. Öztürk, Tuba, "Tesettür Emrinin Neresindeyiz", Şebnem Dergisi, Sayı: 4, 2003, s. 19-22. Polat, Emannullah, "Kavvamun İfadesi Çerçevesinde Kocanın Karısını Te'dibi", Ekev Akademi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 59, 2014, s. 355-374. Savaş, Rıza, "Çalışma Hayatında Kadın", İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu, İzmir, 25-27 Kasım 2005. _____, "İslam'a Göre Kadının Toplumdaki Yeri", İslam'ın Işığında Kadın-TDV Kadın Kolları Konferans ve Panelleri (1996-1997), Ankara: TDV Yayınları, 2008, s. 390-400. Seven, Mehmet Ali ve Ali Osman Engin, "Türkiye'de Kadın Eğitimi Alanındaki Eşitsizlikler", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, s. 177-188. Sever, Şule, "İki Ölüm ve Huzur", Şebnem Dergisi, Sayı: 47, 2009, s. 24-29. Somel, Selçuk Akşin, "Osmanlı Modernleşme Döneminde Kız Eğitimi", Kebikeç Dergisi, Ankara, Sayı: 10, 2000, s. 223-238. Sökmen, Tuba, "Anneye Rabıta Dünyaya Rabıta-1",Şebnem Dergisi, Sayı: 77, 2011, s. 32-33. _____, "Çocuk ve Arkadaşlık", Şebnem Dergisi, Sayı: 89, 2012, s. 36-37. _____, "İslami Çocuk Terbiyesi", Şebnem Dergisi, Sayı: 59, 2010, s. 14-15. Subaşı, Necdet, "80'li Yıllarda Örtünmenin Anlamı", İslamiyat Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, 2000, s. 61-70. Şahin, Melike, "Boşanma ve Sonrası", Şebnem Dergisi, Sayı: 129, 2015, s. 4-7. _____, "Çocuğu Sadece Anne Baba Yetiştirmez", Şebnem Dergisi, Sayı: 59, 2010, s. 3-4. _____, "Denge Kaybolunca", Şebnem Dergisi, Sayı: 127, 2015, s. 8-9. _____, "Gerçek Muhacir", Şebnem Dergisi, Sayı: 77, 2011, s. 12-13. _____, "Sevgimize Kur'an Ayarı", Şebnem Dergisi, Sayı: 120, 2015, s. 4-6. Ş. Aynur, Hatice, "İslami Feminizm ve Feminist Kur'an Okumaları Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 3, 2013, s. 89-122. "Şebnem'den",Şebnem Dergisi, Sayı: 1, 2002, s. 1. Şendoğan, Hafsa, "İslamda Kadının Hakları", Şebnem Dergisi, Sayı: 23, 2007, s. 4-7. Şen, Nurcan, "Tanzimat Devri Periyodikleri ve Dergicilik", Gazi Türkiyat Dergisi, Ankara, Sayı: 5, 2009, s. 381-394. Tekin, Zeynep, "Çocuk Eğitiminde Sınır Koyma", Şebnem Dergisi, Sayı: 121, 2015, s. 36-37. Toksarı, Ali, "Hz. Peygamber Devrinde Kadın", Diyanet İlmi Dergi, Ekim-Kasım-Aralık, Cilt: 29, Sayı: 4, 1993, s. 67-80. Topbaş, Osman Nuri, "Cennet Çiçeklerinin Terbiyesi", Şebnem Dergisi, Sayı: 4, 2003, s. 3-10 _____, "Dünyanın En Hayırlı Varlığı Saliha Kadın" Şebnem Dergisi, Sayı: 59, 2010, s. 20-22. _____, "Gönül İkliminden İnciler", Şebnem Dergisi, Sayı: 128, 2015, s. 20-22. _____, "Gönül İkliminden İnciler", Şebnem Dergisi, Sayı: 129, 2015, s. 20-22. _____, "Haya Yalnız Hayır Getirir", Şebnem Dergisi, Sayı: 77, 2011, s. 20-22. _____, "İffet Anneyi Ziyaret", Şebnem Dergisi, Sayı: 29, 2007, s. 20-24. _____, "İslam İle Zarifleşen Saliha Hanım", Şebnem Dergisi, Sayı: 83, 2012, s. 20-23. _____, "Nesillerin Yetişmesi", Şebnem Dergisi, Sayı: 23, 2007, s. 20-23. _____, "Saadet İklimine Doğru", Şebnem Dergisi, Sayı: 35, 2008, s. 21-26. _____, "Yuvayı Kuran Dişi Kuştur", Şebnem Dergisi, Sayı: 11, 2005, s. 3-10. Topcu, Zahide, "Ailede Vazifeler-3", Şebnem Dergisi, Sayı: 107, 2014, s. 23. _____, "Gençliğin Değerlendirilmesi", Şebnem Dergisi, Sayı: 53, 2009, s. 16. _____, "Mermere Kazınır Gibi", Şebnem Dergisi, Sayı: 59, 2010, s. 5. _____, "Osmanlı'dan Günümüze Akseden Asalet Timsali Bir Hanımefendi Dürriye Annemiz", Şebnem Dergisi, Sayı: 3, 2003, s. 11-12. _____, "Saliha Hanım", Şebnem Dergisi, Sayı: 47, 2009, s. 13. _____, "Sohbet Meclislerinden-1", Şebnem Dergisi, Sayı: 7, 2004, s. 4. Turan, Namık Sinan, "Modernleşmeyi Semboller Üzerinden Okumak: Son Dönem Osmanlı Kadın Kıyafetinde Değişim ve Toplumsal Tartışmalar", Kadın Araştırmaları Dergisi, Sayı: 12, 2013, s. 103-138. Tüccar, Esin, "Değişen Aile Yapısı”, Şebnem Dergisi, Sayı: 125, 2015, s. 38-39. _____, "Değişen Ailede Rol ve Görevler",Şebnem Dergisi, Sayı: 127, 2015, s. 33. _____, "Eş Seçimi 2", Şebnem Dergisi, Sayı: 101, 2013, s. 28-29. _____, "Evlilik Serüveni", Şebnem Dergisi, Sayı: 95, 2013, s. 34-36. Türk, Neslihan Nur, "Eğil Neslihan Nur Eğil Seninki Tesettür Değil", Şebnem Dergisi, Sayı: 29, 2007, s. 13-15. Uraler, Aynur, "Şartları Değerlendirmeksizin Kadının Çalışmaya Zorlanması", Dini ve Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet-Tartışmalı İlmi İhtisas Toplantı, İstanbul, 21-22 Mayıs 2011, s. 291-298. Ünal, Asife, Türkiye’de Örtünme Anlayışı Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Doktora Tezi), Ankara, 2004. Ünal, İsmail Hakkı, "Hadislere Göre Kadının Örtünmesi", İslamiyat Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, 2001, s. 53-68. Vural, Ayşenur, "Uçun Kuşlar Uçun", Şebnem Dergisi, Sayı: 71, 2011, s. 28-30. Yatkın, Nihat, "İslam'da Evlilik ve Eş Seçiminde Dindarlığın Tercih Edilmesi", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Erzurum, Sayı: 33, 2010, s. 47-61. Y. Demirdöven, Necla, "Kocanın Hakları Bağlamında Kadının İzinsiz Evden Çıkamayışı ile İlgili Hadislerin Tahlili ve Mezhep İmamlarının Anlayışları", Ekev Akademi Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 60, 2014, s. 415-448. Yıldırım, Mustafa, "İslam Hukukunda Kadının Çalışması", İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu, İzmir, 25-27 Kasım 2005, s. 401-408. Yıldız, Saliha, "Geçim Ehli Olmak", Şebnem Dergisi,Sayı: 9, 2004, s. 14-15. Yılmaz, Abdullah, Yavuz Bozkurt ve Ferit İzci, "Kamu Örgütlerinde Çalışan Kadın İşgörenlerin Çalışma Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), s. 89-114. Yılmaz, Hüseyin, "Asr-ı Saadet Döneminden Günümüze Kadınlar ve Cami Eğitimi", Araşan Sosyal Bilimler Enstirüsü İlmi Dergisi, Bişkek, Sayı: 5-6, 2008, s. 131-152. _____, "Hz. Peygamber Döneminden Günümüze Kadınlar ve Cami Eğitimi", Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 14, Aralık 2007, s. 107-129. _____, "Kadınların Cami Eğitimi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Buna Yönelik Hizmetleri", I. Din Hizmetleri Sempozyumu,(3-4 Kasım 2007), Ankara, Cilt: 1, 2008, s. 277-292. Yılmaz, Musa Kazım, "Çalışan Kadınların Sorunlarına Bir Başka Açıdan Bakış", Diyanet Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, 1989, s. 53-58. Zobi, Ayşegül, "Bir Başka Açıdan Kadın", Şebnem Dergisi, Sayı: 23, 2007, s. 8-10.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ayşe Betül ÇELİK

Dates

Publication Date : December 31, 2017

Bibtex @research article { comuifd376194, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-2521}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2017}, volume = {}, pages = {73 - 110}, doi = {}, title = {Dini Süreli Yayınlarda Kadın Konusundaki Tartışmalara Din Eğitimi Perspektifinden Bir Bakış: Altınoluk-Şebnem Dergisi Örneği}, key = {cite}, author = {Çeli̇k, Ayşe Betül} }
APA Çeli̇k, A . (2017). Dini Süreli Yayınlarda Kadın Konusundaki Tartışmalara Din Eğitimi Perspektifinden Bir Bakış: Altınoluk-Şebnem Dergisi Örneği . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , (11) , 73-110 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/comuifd/issue/33977/376194
MLA Çeli̇k, A . "Dini Süreli Yayınlarda Kadın Konusundaki Tartışmalara Din Eğitimi Perspektifinden Bir Bakış: Altınoluk-Şebnem Dergisi Örneği" . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2017 ): 73-110 <https://dergipark.org.tr/en/pub/comuifd/issue/33977/376194>
Chicago Çeli̇k, A . "Dini Süreli Yayınlarda Kadın Konusundaki Tartışmalara Din Eğitimi Perspektifinden Bir Bakış: Altınoluk-Şebnem Dergisi Örneği". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2017 ): 73-110
RIS TY - JOUR T1 - Dini Süreli Yayınlarda Kadın Konusundaki Tartışmalara Din Eğitimi Perspektifinden Bir Bakış: Altınoluk-Şebnem Dergisi Örneği AU - Ayşe Betül Çeli̇k Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 110 VL - IS - 11 SN - 2147-2521- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Dini Süreli Yayınlarda Kadın Konusundaki Tartışmalara Din Eğitimi Perspektifinden Bir Bakış: Altınoluk-Şebnem Dergisi Örneği %A Ayşe Betül Çeli̇k %T Dini Süreli Yayınlarda Kadın Konusundaki Tartışmalara Din Eğitimi Perspektifinden Bir Bakış: Altınoluk-Şebnem Dergisi Örneği %D 2017 %J Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-2521- %V %N 11 %R %U
ISNAD Çeli̇k, Ayşe Betül . "Dini Süreli Yayınlarda Kadın Konusundaki Tartışmalara Din Eğitimi Perspektifinden Bir Bakış: Altınoluk-Şebnem Dergisi Örneği". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 11 (December 2018): 73-110 .
AMA Çeli̇k A . Dini Süreli Yayınlarda Kadın Konusundaki Tartışmalara Din Eğitimi Perspektifinden Bir Bakış: Altınoluk-Şebnem Dergisi Örneği. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; (11): 73-110.
Vancouver Çeli̇k A . Dini Süreli Yayınlarda Kadın Konusundaki Tartışmalara Din Eğitimi Perspektifinden Bir Bakış: Altınoluk-Şebnem Dergisi Örneği. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; (11): 73-110.