Year 2017, Volume , Issue 11, Pages 161 - 183 2017-12-31

Gebeliği Kalıcı Olarak Engellemenin Fıkhî Yönüne Dair Bir İnceleme

Mehmet Ali YARGI [1]


-

  • Abdüllatîf Yâsîn, Tanzîmü’l-üsra, Basım yayın hakları yazara aittir. Adevî, Ali b. Ahmed es-Saîdî, Hâşiyetü’l-Adevî alâ şerhi’l-Huraşî bi hâmişi şerhi’l-Huraşî, Dâru’l-fikr li’t-tıbâa ve’n-neşr, Beyrut. Ahmed b. Hanbel, Müsned, Müessesetü Kurtuba, Mısır. Ahmed Şevket eş-Şetıy, Nazarât fi’l-Verâset ve’l-Cenîn ve’l-Hıdâc ve Tahsîni’n-Nesi ve’l-Veled ve’z-Zevâc, Matbaatü Câmiati Dimeşk, 1383/1963. Ali el-Kârî, Nûruddîn Ebu’l-Hasan Ali b. Sultan Muhammed el-Kârî el-Herevî, Fethu bâbi’l-İnâye bi şerhi’n-Nikâye, 1. bs., Şeriketü Dâri’l-Erkam b. Ebi’l-Erkam li’t-tıbâa ve’n-neşr, Beyrut 1418/1997. Askalânî, İbn Hacer Ebu’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Ali, Fethu’l-bârî şerhu Sahîhi’l-Buhârî, el-Matbaatü’l-behiyyeti’l-Mısriyye, Mısır 1348. Aynî, Ebû Muhammed Bedruddîn Mahmud b. Ahmed, Umdetü’l-kârî şerhu Sahîhi’l-Buhârî, Dâru’l-fikr, Beyrut. Ba’lî, Ahmed b. Abdullah b. Ahmed, er-Ravzu’n-nediy şerhu Kâfi’l-mübtedî, el-Matbaatü’s-selefiyye ve mektebuhâ. Ba’lî, Ebû Abdullah Şemsüddîn Muhammed b. Ebi’l-Feth, el-Mutli’ alâ ebvâbi’l-Muknî’, el-Mektebü’l-İslâmî, Beyrut 1401/1981. Bağavî, Ebû Muhammed el-Huseyin b. Mes’ûd el-Ferrâ, Şerhu’s-sünne (thk. Züheyr Çavuş, Şuayb el-Arnavut), 1. bs., el-Mektebü’l-İslâmî, Beyrut-Dimeşk 1400/1980. Bâz, Muhammed Ali, Siyâse ve vesâil-ü tahdîdi’n-nesl fi’l-mâzî ve’l-hâzır, 1. bs., el-Asru’l-hadîs li’n-neşr ve’t-tevzi’, Beyrut 1412/1991. Bâz, Selim Rüstem b. İlyâs, Şerhu’l-Mecelle, 3. bs., Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, Beyrut. Beyhakî, Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Ali, es-Sünenü’l-kübrâ (thk. Muhammed Abdülkâdir Atâ), Mektebetü dâri’l-Bâz, Mekke 1414/1994. Biranşâvî, Abdüsseyyîd, Tanzîmü’l-üsra, Dâru’l-fikri’l-Arabî, 1966. Buceyrimî, Süleyman b. Muhammed b. Ömer, Hâşiyetü’l-Buceyrimî alâ şerhi Menheci’t-tullâb el-Müsemmâh “et-Tecrîd li nef’ı’l-abîd”, Dâru’l-fikr, Dâru sâdır, Beyrut. Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâil el-Cu’fî, Sahîh (Fethu’l-bârî ile birlikte), el-Matbaatü’l-behiyyeti’l-Mısriyye, Mısır 1348. Buhûtî, Mansûr b. Yunus b. İdrîs, Keşşâfu’l-kına’ an metni’l-İkna’, Âlemü’l-kütüb, Beyrut. Buhûtî, Mansûr b. Yusuf b. İbris, Dekâiku Üli’n-nühâ li şerhi’l-Müntehâ, Dâru’-fikr. Cemel, Süleyman b. Ömer b. Mansûr el-Uceylî el-Ezherî, Hâşiyetü’l-Cemel alâ şerhi Menheci’t-tullâb el-müsemmâh “Fütûhâtü’l-Vehhâb bi tevzîhi Şerhi Menheci’t-tullâb”, Dâru’l-fikr li’t-tıbâa ve’n-neşr. Chatrine Shine, Ruvvâdü’t-tıb (trc. M. İsa), Mektebetü’n-nehda el-Mısriyye, Kahire 1962. Dimyâtî, Ebû Bekr İbnü’s-Seyyid Muhammed Şetâ, İânetü’t-tâlibîn alâ halli elfâzı Fethi’l-muîn bi şerhi Gurrati’l-ayn (thk. Muhammed Hâmid el-Fakı’) 2. bs., Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, Müesssetü’t-târihi’l-Arabî, Beyrut 1356/1983. Ebû Zehra, Muhammed, Tanzîmü’l-üsra ve tanzîmü’n-nesl, 1. bs., Dâru’l-fikri’l-Arabî, 1396/1976. ed-Delîlü’t-tıbbî li’l-mer’e mâ yecibü en ta’rifehû küllü imrae: Delîl tıbbî ve ictimâî (Heyet) (Arapçaya çeviren: Kâmil Mecîd Seâde), el-Mektebetü’l-Mısriyye, Sayda-Beyrut 1985. el-Fetâva’l-câmia li’l-mer’eti’l-müslime (Cem ve tertip. Vezzân, Emîn b. Yahyâ), 1. bs., Dâru’l-kâsım li’n-neşr, Riyad 1419. el-Fetâva’l-müteallika bi’t-tıbbi ve ahkâmi’l-merzâ (İşrâf. Sâlih b. Fevzân el-Fevzân), 1. bs., el-Müeyyid li’n-neşri ve’t-tevzi’, Riyad 1424. Ensârî, Ebû Abdullah Muhammed, Şerhu Hudûd-i İbn Arafe, Dâru’l-ğarbi’l-İslâmî, 1993. Ensârî, Zekeriyyâ b. Muhammed, el-Ğuraru’l-behiyye fî şerhi Manzûmeti’l-behceti’l-verdiyye, 1. bs., Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 1418/1997. Fâhûrî, Şapiro (Shapiro), Tanzîmü’l-haml bi’l-vesâili’l-ilmiyyeti’l-hadîse, 6. bs., Dâru’l-ilm li’l-melâyîn, Beyrut 1984. Firûzâbâdî, Mecdüddîn Muhammed b. Yakup, el-Kâmûsü’l-muhît (thk. Mektebü tahkîki’t-türâs fî Müessesetü’r-risâle), 2. bs., Müessesetü’r-risâle, Beyrut 1426/2005. Ğaravî, Kâsım b. İsa İbn Nâcî et-Tenûhî, Şerhu Kâsım el-Ğaravî alâ metni’r-Risâle (Zerrûk’un şerhiyle birlikte), Dâru’l-fikr, 1402/1982. Hamevî, Ahmed b. Muhammed, Ğamzü uyûni’l-besâir fî şerhi’l-Eşbâh ve’n-nezâir, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut. Haskefî, Alâüddîn Muhammed b. Ali b. Muhammed el-Hısnî, ed-Dürrü’l-müntekâ fî şerhi’l-Mültekâ (Mecmeu’l-enhür ile birlikte), 1. bs., Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 1419/1998. Hattâbî, Hamed b. Muhammed el-Bustî, Meâlimü’s-sünen mea muhtasarı Sünen-i Ebî Dâvûd ve Tehzîbi Sünen-i Ebî Dâvûd (thk. Ahmed Muhammed Şâkir, Muhammed el-Fakı’), Dâru’l-ma’rife li’t-tıbâa ve’n-neşr, Beyrut. Heysemî, Ali b. Ebî Bekir, Mecmeu’z-zevâid ve menbeı’l-fevâid, Dâru’r-reyyân li’t-türâs, Kâhire - Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, Beyrut 1407. İbn Hacer el-Heytemî, Ahmed, Tuhfetü’l-muhtâc bi hâmişi havâşî eş-Şirvânî ve İbn Kâsım el-Ibâdî, Dâru Sâdır, Beyrut. İbn Hıbbân, Ebû Hâtim Muhammed, Sahîh (thk. Şuayb el-Arnavut), 2. bs., Müessesetü’r-risâle, Beyrut 1414/1993. İbn Kayyimi’l-Cevziyye, Ebû Abdullah Muhammed b. Ebî Bekr ed-Dimeşkî, Bedâiu’l-fevâid (thk. Ma’rûf Mustafa Zerrik, Muhammed Vehbî Süleyman, Ali Abdülhamid Baltacı), 1. bs., Dâru’l-hayr li’t-tıbâa ve’n-neşr, Beyrut 1414/1994. İbn Mühennâ en-Nefrâvî, Ahmed b. Ğuneym b. Sâlim, el-Fevâkihü’d-Devvânî alâ Risâleti İbn Zeyd el-Kayrevânî, 1. bs., Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 1418/1997. İbn Neccâr el-Futûhî, Takıyyüddîn Muhammed b. Ahmed, Meûnetü Üli’n-nühâ şerhu’l-Müntehâ (thk. Abdülmelik b. Abdullah b. Düheyş), 1. bs., Dâru Hızır li’t-tıbâa ve’n-neşr, Beyrut 1416/1995. İbn Nüceym, Zeynüddîn b. İbrahîm, el-Eşbâh ve’n-nezâir, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut. İbnü’l-Vekîl, Sadreddîn Muhammed b. Ömer, el-Eşbâh ve’n-nezâir (thk. Ahmed b. Muhammed el-Ankarî, Âdil b. Abdullah eş-Şüveh), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İmam Muhammed b. Suud İslam Üniversitesi, 1404-1405. Kalyûbî, Şihâbüddîn, Hâşiyetü Kalyûbî alâ Şerhi Celâleddin el-Mahallî alâ Minhâci’t-tâlibîn (Hâşiyetü Umeyre ile birlikte), Dâru ihyâi’l-kütübi’l-Arabiyye, Mısır. Karârâtü’l-Mecmeı’l-Fıkhi’l-İslâmî bi Mekkete’l-Mükerreme, ed-Devrât mine’l-ûlâ ile’s-sâdisete aşera, el-karârât mine’l-evvel ile’l-hâmis ve’t-tis’în (1398-1422). Kâsım Sâra, Mu’cem akademya et-tıbbî el-cedîd (ing. – arab.), Akademya, Beyrut. Kınnevcî, Ebu’l-Hayr Nûrulhasen Hân b. Sıddık Hasan el-Huseynî el-Buhârî, Fethu’l-allâm li şerhi Bulûğu’l-merâm (nşr. Muhammed Sultan en-Nemengânî), el-Mektebetü’l-ilmiyye, Medine. Kubbânî, Sabrî, Etfâl tahte’t-taleb ve men’i’l-haml, 31. bs., Dâru’l-ilm li’l-melâyîn, Beyrut 1986. Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ensârî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’âni’l-Kerîm, 1. bs., Dâru’l-fikr li’t-tıbâa ve’n-neşr, Beyrut 1419/1999. Küleytî, Mehdî Hasen, Ma’lûmât âmme ani’l-eşi’ati’s-sîniyye ve’s-tihdâmâtühâ fi’l-mecâli’t-tıbbî (broşür), Mecmeu’s-Süleymâniye et-Tıbbî yayınları, Menâme, Mayıs 2008. Lebedî, Abdülazîz, el-Kâmûsü’t-tıbbî el-Arabî, 1. bs., Dâru’l-beşîr, Ammân 1425/2005. Mecelletü Mecmeı’l-Fıkhi’l-İslâmî, ed-Devratü’l-hâmise el-mün’akide bi Devleti’l-Küveyt 1-6 Cemâziye’l-ûlâ 1409, sy. 5, cilt 1. Mer’î b. Yusuf el-Hanbelî, Ğâyetü’l-müntehâ fi’l-cem’i beyne’l-İknâi ve’l-Müntehâ, 2. bs., Menşûrâtü’l-Müesseti’s-saîdiyye, Riyad. Mevdûdî, Ebu’l-A’lâ, Hareketü tahdîdi’n-nesl, Dâru’l-fikr, Dimeşk. Münâvî, Muhammed Abdürraûf, Feyzu’l-kadir şerhu’l-Câmii’s-sağîr, Dâru’l-ma’rife, Beyrut 1391/1972. Müslim, Ebu’l-Huseyn Müslim b. Haccâc el-Kuşeyrî, Sahîh (thk. Muhammed Fuâd Abdülbâkî), Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, Beyrut. Remlî el-Kebîr, Ebu’l-Abbâs Ahmed b. Hamza el-Menûfî, Hâşiyetü’r-Remlî alâ Esne’l-metâlib (nşr. Dâru’l-kitâbi’l-İslâmî), Kâhire. Remlî, Şemsüddîn Muhammed b. Ebi’l-Abbâs Ahmed b. Hamza İbn Şihâbüddîn, Nihâyetü’l-muhtâc ilâ şerhi’l-Minhâc, Şeriketü Mektebeti ve Matbaati’l-Bâbî el-Halebî, Mısır 1386/1968. Ruhaybânî, Mustafa es-Suyûtî, Metâlibü Üli’n-nühâ fî şerhi Ğâyeti’l-müntehâ, 3. bs., 1421/2000. San’ânî, Muhammed b. İsmâil el-Emîru’l-Yemenî, Sübülü’s-selâm şerhu Bulûği’l-merâm min cem’i edilleti’l-ahkâm, 1. bs., Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 1408/1988. Suyûtî, Celâleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr, el-Eşbâh ve’n-nezâir (Hazırlayan: Merkezü’d-dirâsât ve’l-buhûs bi Mektebeti Nezzâr el-Bâz), 2. bs., Mektebetü Nezzâr Mustafa el-Bâz, Mekke-i Mükerreme-Riyad 1418/1997. Şengaytî, Muhammed Ahmed ed-Dâh el-Moritânî, el-Fethu’r-rabbânî şerhun alâ nazmi Risâleti İbn Ebî Zeyd el-Kayravânî, 1. bs., el-Mektebetü’l-asriyye, Beyrut 1426/2006. Şevkânî, Muhammed b. Ali b. Muhammed, Fethu’l-Kadîr el-câmi beyne fenneyi’r-rivâyeti ve’d-dirâye min ilmi’t-tefsîr, Dâru’l-ma’rife li’t-tıbâa ve’n-neşr, Beyrut. Şeyhîzâde Dâmâd Efendi, Abdurrahman b. Muhammed b. Süleyman el-Gelibolî, Mecmeu’l-enhür fî şerhi Mülteka’l-ebhur, Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 1419/1998. Şirbînî, Abdurrahmân, Hâşiyetü’ş-Şirbînî ale’l-Ğureru’l-behiyye (el-Ğureru’l-behiyye ile birlikte), 1. bs., Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut 1418/1997. Şirbînî, Şemsüddîn Muhammed b. Muhammed el-Hatîb, Muğni’l-muhtâc ilâ ma’rifeti meânî elfâzı’l-Minhâc (thk. Tâhâ Abdürraûf Sa’d), Dâru’t-tevfîkiye li’t-tıbâa, Mısır. Şirvânî, Abdülhamîd b. Hüseyn ed-Dağıstanî el-Mekkî, Hâşiyetü’ş-Şirvânî alâ Tuhfetü’l-muhtâc (Hâşiyetü İbn Kâsım el-Ibâdî ile birlikte), Dâru sâdır, Beyrut. Şübramlisî, Ebu’z-Ziya Nureddîn Ali b. Ali, Hâşiyetü’ş-Şübramlisî alâ Nihâyeti’l-muhtâc, Şeriketü Mektebeti ve Matbaati Mustafa el-Bâbî el-Halebî ve evlâdihî, Mısır 1386/1968. Taberânî, Ebu’l-Kâsım Süleyman b. Ahmed, el-Mu’cemü’l-evsat (thk. Târık b. Avdullah b. Muhammed, Abdülmuhsin b. İbrahim el-Huseynî), Dâru’l-harameyn, Kahire 1415. Tahâvî, Ebû Ca’fer Ahmed b. Muhammed b. Sellâme, Şerhu Meâni’l-âsâr (thk. Muhammed Zührî en-Neccâr), Matbaatü’l-envâri’l-Muhammediyye, Kâhire. Tarîkî, Abdullah b. Abdülmuhsin, Tanzîmü’n-nesl ve mevkıfü’ş-Şerîati’l-İslâmiyye minh, 1. bs., Tüm hakları yazara aittir. Tıybî, Şerefüddîn el-Huseyn b. Abdullah b. Muhammed, Şerhu’t-Tıybî alâ Mişkâti’l-mesâbîh alâ Mişkâti’l-mesâbîh el-müsemmâ bi’l-“kâşif an hakâiki’s-sünen” (thk. Abdülhamîd Hinduvânî), 1. bs., Mektebetü Nezzâr Mustafa el-Bâz, Mekke-Riyad 1417/1997. Tûrî, Muhammed b. Huseyn, Tekmiletü’l-Bahri’r-râik (ofset baskı), 2. bs., Dâru’l-ma’rifet li’t-tıbâa ve’n-neşr, Beyrut. Uleyş, Ebû Abdullah Muhammed Ahmed, Fethu’l-aliyyi’l-Mâlik fi’l-fetvâ alâ mezhebi’l-İmâm Mâlik, Dâru’l-fikr li’t-tıbâa ve’n-neşr. Ümmügülsûm bnt. Yahyâ Mustafa el-Hatîb, Kazıyyetü tahdîdi’n-nesl fi’ş-Şerîati’l-İslâmiyye, ed-Dâru’s-Suûdiyye li’n-neşr ve’t-tevzi’. Zerkeşî, Bedruddîn Ebû Abdullah Muhammed b. Abdullah b. Bahadır, el-Mensûr fi’l-kavâidi’l-fıkhiyye, Küveyt Vakıflar Bakanlığı yayınları. Zerrûk, Ahmed b. Muhammed el-Bernesî el-Fâsî, Şerhu Zerrûk alâ metni’r-Risâle (Şerhu Kâsım el-Ğaravî ile birlikte), Dâru’l-fikr, 1402/1982. Zeyleî, Fahreddîn Osman b. Ali, Tebyînü’l-hakâik (ofset baskı, nşr. Dâru’l-kitâbi’l-İslâmî), 2. bs., el-Matbaatü’l-kübrâ el-emîriyye, Bolak/Mısır 1313.
Journal Section Çeviri
Authors

Author: Mehmet Ali YARGI

Dates

Publication Date : December 31, 2017

Bibtex @translation { comuifd376215, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-2521}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2017}, volume = {}, pages = {161 - 183}, doi = {}, title = {Gebeliği Kalıcı Olarak Engellemenin Fıkhî Yönüne Dair Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Yargı, Mehmet Ali} }
APA Yargı, M . (2017). Gebeliği Kalıcı Olarak Engellemenin Fıkhî Yönüne Dair Bir İnceleme . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , (11) , 161-183 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/comuifd/issue/33977/376215
MLA Yargı, M . "Gebeliği Kalıcı Olarak Engellemenin Fıkhî Yönüne Dair Bir İnceleme" . Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2017 ): 161-183 <https://dergipark.org.tr/en/pub/comuifd/issue/33977/376215>
Chicago Yargı, M . "Gebeliği Kalıcı Olarak Engellemenin Fıkhî Yönüne Dair Bir İnceleme". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2017 ): 161-183
RIS TY - JOUR T1 - Gebeliği Kalıcı Olarak Engellemenin Fıkhî Yönüne Dair Bir İnceleme AU - Mehmet Ali Yargı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 183 VL - IS - 11 SN - 2147-2521- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Gebeliği Kalıcı Olarak Engellemenin Fıkhî Yönüne Dair Bir İnceleme %A Mehmet Ali Yargı %T Gebeliği Kalıcı Olarak Engellemenin Fıkhî Yönüne Dair Bir İnceleme %D 2017 %J Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-2521- %V %N 11 %R %U
ISNAD Yargı, Mehmet Ali . "Gebeliği Kalıcı Olarak Engellemenin Fıkhî Yönüne Dair Bir İnceleme". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 11 (December 2018): 161-183 .
AMA Yargı M . Gebeliği Kalıcı Olarak Engellemenin Fıkhî Yönüne Dair Bir İnceleme. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; (11): 161-183.
Vancouver Yargı M . Gebeliği Kalıcı Olarak Engellemenin Fıkhî Yönüne Dair Bir İnceleme. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2017; (11): 161-183.