Research Article
BibTex RIS Cite

TOPLUMSAL REFAHIN SAĞLANMASINDA HALK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ VE HAMİT ZÜBEYR KOŞAY’IN BU KONUDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Year 2023, Volume: 1 Issue: 5, 9 - 15, 30.10.2023
https://doi.org/10.5152/CULT.2023.1245277

Abstract

Millî kimlik, istikbalin inşası ve genç kuşakların temeli sağlam bir medeniyet üzerinde geleceklerini şekillendirmesi bağlamında toplumun bütün kesimlerini içine alan bir yönelimle tertip ve tatbik edebilecek halk eğitimi büyük önem arz eder. Halk eğitiminin temel gayesi, toplumun muasır medeniyetler seviyesine ulaşması ve bireylerin maddi-manevi kültürel değerlerine sahip çıkarak medeniyetin teşekkülünde bilinçli bir şekilde yer almalarının sağlanmasıdır. Halk eğitimi başta dil, tarih, edebiyat, sanat olmak üzere birçok farklı alanda halkın eğitilmesi amacını güder. Bu çalışmada millî şuur ancak halkın eğitimi ile uyandırılabilir ilkesi doğrultusunda bireylerin kimlik ve geleceklerinin inşa edilmesi, Türk kültür ve medeniyetinin uluslararası çevrelerde her cihetiyle tanıtılması ve tüm bu değerler sisteminin gelecek kuşaklara aktarılması hususlarında Hamit Zübeyr Koşay’ın görüş ve önerilerine yer verilmiştir. Ayıca halk kültürünün, eğitim içindeki rolü Koşay’ın düşünceleri etrafında açıklanmış, geleceğin inşasında halk eğitiminin önemi dikkatlere sunulmuştur. Bu bağlamda halk eğitiminin tanımı, kapsamı, toplum ve birey için önemi, halk eğitiminde bireylerin ve kurumların vazifeleri aktarılmış, halk eğitimi hususunda atılması gereken adımlar Hamit Zübeyr Koşay’ın fikirleri etrafında ifade edilmeye çalışılmıştır.

References

 • Ağaoğlu, A. (2013). Millî Terbiye (Haz. Şeref Göküş). Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 13 (2), 211-216.
 • Bayındır Uluskan, S. (2006). Atatürk Döneminde Halk Terbiyesi ve Buna Dair Bir Yayın Örneği Halk Dergisi. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi. 9, 189-208.
 • Bayram, S. (2014). İlk Türk Hafiri Hâmit Zübeyr Koşay’ın Belgelerle Biyografisi. Ankara: Önder Matbaacılık.
 • Ceylan, M. N. (2017). Hâmit Zübeyr Koşay’ın Hayatı ve Halk Bilimi ile İlgili Çalışmaları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çobanoğlu, Ö. (2016). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş (8. Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Düzgün, D. (1982). Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun Folklor ve Halk Edebiyatı ile İlgili Çalışmaları. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Ekren, N. Parlar, H. Ekren, N. (2022). Yükseköğretimde Yeni Nesil Öğrenci Odaklılık: Girişimci Öğrenci Yetiştiren Yükseköğretim Kurumu Konsepti Ve Sıralaması. Yükseköğretim Dergisi, 12 (1), 1-9.
 • Erik, M. A. (2022). Halk Bilgisi Mecmuası (İnceleme-Metin). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Güvenç, A. Ö. (2022). Halk Hikâyelerinin İşlevleri. Turcology Research, (73), 57-83.
 • Hâmit Zübeyr. (1931). Halk Terbiyesi. Ankara: Köy Hocası Matbaası.
 • Hâmit Zübeyr. (1932a). Halkbilgisi Kılavuzu. İstanbul: Kitap Yazanlar Kooperatifi Matbaacılık ve Neşriyat.
 • Hâmit Zübeyr. (1932b). Tarihi Abidelerimizi Koruyalım. Ankara: Hâkimiyeti Millîye Matbaası.
 • Hâmit Zübeyr. (1933). Halk Terbiyesi Vasıtaları. Ülkü Halkevleri Mecmuası. 1, (2), 152-159.
 • Koşay, H. Z. (1951a) Anadolu’nun Etnografya ve Folkloruna Dair Malzeme / Alacahöyük. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Koşay, H. Z. (1951b). Halk Terbiyesi Üzerine Düşünceler. Nilüfer Dergisi, 69, 2-3.
 • Koşay, H. Z. (1969). Türkiye’de Etnografya ve Folklor Araştırmaları. Önasya Mecmuası, 4 (47).
 • Koşay, H. Z. (1974). Makaleler ve İncelemeler. Ankara: Ayyıldız Matbaası.
 • Osman Halit. (1933). Cumhuriyette Halk Terbiyesi, Ülkü Halkevleri Mecmuası, 2, (10), 289-293.
 • Yanardağ, A. (2018). Erken Cumhuriyet Dönemi Millî Eğitim Tartışmalarında Ali Haydar Bey’in Millî Terbiye Başlıklı Raporu. Atatürk Yolu Dergisi, 63, 387-418.
 • Ziya Gökalp. (1975). Türk Ahlâkı. İstanbul: Toker Yayınları.
 • Ziya Gökalp (1981). Makaleler-V (Haz. Rıza Kardaş). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

The Importance of Publıc Educatıon in The Provısıon of Socıal Welfare and The Opınıons and Recommendatıons of Hamıt Zubeyr Kosay on Thıs Issue

Year 2023, Volume: 1 Issue: 5, 9 - 15, 30.10.2023
https://doi.org/10.5152/CULT.2023.1245277

Abstract

In the context of national identity, building the future and shaping the future of young generations on a solid civilization, public education that can be organized and applied with an orientation that includes all segments of society is of great importance. The main purpose of public education is to ensure that the society reaches the level of contemporary civilizations and that individuals take a conscious place in the formation of civilization by protecting their material and moral cultural values. Public education aims to educate the public in many different fields, especially language, history, literature and art. In this study, Hamit Zübeyr Koşay's views and suggestions on the construction of the identity and future of individuals, the promotion of Turkish culture and civilization in all aspects in international circles, and the transfer of this whole system of values to future generations, in line with the principle that national consciousness can only be awakened through public education. In addition, the role of folk culture in education is explained around Kosay's thoughts, and the importance of public education in the construction of the future is presented. In this context, the definition of public education, its scope, its importance for the society and the individual, the duties of individuals and institutions in public education have been conveyed, and the steps to be taken in public education have been tried to be expressed around the ideas of Hamit Zübeyr Koşay.

References

 • Ağaoğlu, A. (2013). Millî Terbiye (Haz. Şeref Göküş). Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 13 (2), 211-216.
 • Bayındır Uluskan, S. (2006). Atatürk Döneminde Halk Terbiyesi ve Buna Dair Bir Yayın Örneği Halk Dergisi. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi. 9, 189-208.
 • Bayram, S. (2014). İlk Türk Hafiri Hâmit Zübeyr Koşay’ın Belgelerle Biyografisi. Ankara: Önder Matbaacılık.
 • Ceylan, M. N. (2017). Hâmit Zübeyr Koşay’ın Hayatı ve Halk Bilimi ile İlgili Çalışmaları. Erzurum: Atatürk Üniversitesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çobanoğlu, Ö. (2016). Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş (8. Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Düzgün, D. (1982). Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun Folklor ve Halk Edebiyatı ile İlgili Çalışmaları. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Ekren, N. Parlar, H. Ekren, N. (2022). Yükseköğretimde Yeni Nesil Öğrenci Odaklılık: Girişimci Öğrenci Yetiştiren Yükseköğretim Kurumu Konsepti Ve Sıralaması. Yükseköğretim Dergisi, 12 (1), 1-9.
 • Erik, M. A. (2022). Halk Bilgisi Mecmuası (İnceleme-Metin). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Güvenç, A. Ö. (2022). Halk Hikâyelerinin İşlevleri. Turcology Research, (73), 57-83.
 • Hâmit Zübeyr. (1931). Halk Terbiyesi. Ankara: Köy Hocası Matbaası.
 • Hâmit Zübeyr. (1932a). Halkbilgisi Kılavuzu. İstanbul: Kitap Yazanlar Kooperatifi Matbaacılık ve Neşriyat.
 • Hâmit Zübeyr. (1932b). Tarihi Abidelerimizi Koruyalım. Ankara: Hâkimiyeti Millîye Matbaası.
 • Hâmit Zübeyr. (1933). Halk Terbiyesi Vasıtaları. Ülkü Halkevleri Mecmuası. 1, (2), 152-159.
 • Koşay, H. Z. (1951a) Anadolu’nun Etnografya ve Folkloruna Dair Malzeme / Alacahöyük. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Koşay, H. Z. (1951b). Halk Terbiyesi Üzerine Düşünceler. Nilüfer Dergisi, 69, 2-3.
 • Koşay, H. Z. (1969). Türkiye’de Etnografya ve Folklor Araştırmaları. Önasya Mecmuası, 4 (47).
 • Koşay, H. Z. (1974). Makaleler ve İncelemeler. Ankara: Ayyıldız Matbaası.
 • Osman Halit. (1933). Cumhuriyette Halk Terbiyesi, Ülkü Halkevleri Mecmuası, 2, (10), 289-293.
 • Yanardağ, A. (2018). Erken Cumhuriyet Dönemi Millî Eğitim Tartışmalarında Ali Haydar Bey’in Millî Terbiye Başlıklı Raporu. Atatürk Yolu Dergisi, 63, 387-418.
 • Ziya Gökalp. (1975). Türk Ahlâkı. İstanbul: Toker Yayınları.
 • Ziya Gökalp (1981). Makaleler-V (Haz. Rıza Kardaş). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Turkish Folklore
Journal Section Research Articles
Authors

Muhammet Nuri CEYLAN 0000-0003-4194-7527

Publication Date October 30, 2023
Submission Date January 31, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 1 Issue: 5

Cite

APA CEYLAN, M. N. (2023). TOPLUMSAL REFAHIN SAĞLANMASINDA HALK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ VE HAMİT ZÜBEYR KOŞAY’IN BU KONUDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ. Culture and Civilization, 1(5), 9-15. https://doi.org/10.5152/CULT.2023.1245277

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929