Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Türkiye’de Bulunan Suriyeli Göçmen Öğrencilerin Genel Eğitim-Öğretim Sürecinde ve Özelde Matematik Eğitiminde Yaşadıkları Zorluklar

Year 2021, Volume 7, Issue 2, 61 - 75, 30.11.2021
https://doi.org/10.30613/curesosc.1003110

Abstract

Bu araştırmanın amacı Şanlıurfa ilinde öğrenim görmekte olan Suriyeli mülteci öğrenciler ve bu öğrencilerin matematik derslerini yürüten öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda öğrencilerin eğitim-öğretim ortamlarında karşılaştıkları genel sorunları ve özelinde matematik eğitiminde yaşadıkları sıkıntılarını belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 2020-2021 eğitim öğretim yılında Şanlıurfa ilinde Suriyeli mülteci öğrencilerin dersine giren matematik öğretmenleri, bu okullarda öğrenim gören Suriyeli mülteci öğrenciler ve bu ilde görev yapmakta olan bir milli eğitim müfettişi oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesine göre oluşturulmuştur. Katılımcıların sekizi öğrenci, dördü matematik öğretmeni ve biri milli eğitim müfettişidir. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmış ve içerik analizi tekniğine uygun olarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucundan elde edilen bulgularına göre; Suriyeli mülteci öğrencilerin eğitim sorunlarının halledilebilmesi için özellikle dil probleminin çözümlenmesi, uygun eğitim programının planlanması, ders saatlerinin düzenlenmesi, matematik eğitimi adına doğru kaynakların hazırlanıp kullanılması, matematik terimler sözlüğüne ihtiyaç olması, mülteci öğrencilere gerekli psikolojik desteğin sağlanması gerektiği belirlenmiştir. Sınıf ortamında öğrencilerin birbirleri ile kaynaşmalarını sağlayacak şekilde tavır sergilemeye çalıştıklarını ifade eden matematik öğretmenlerinin, tutarlı deneyimlere sahip oldukları araştırma sonuçları arasındadır. Bunun yanında matematik öğretmeni görüşlerinden elde edilen bulgulara göre mülteci öğrencilerin matematiksel problemleri doğru anlayamadıkları belirlenmiştir. Öğretim programlarının mülteci çocuklara uygun olacak şekilde planlanması, bu konunun uzun vadeli olarak düzenlenmesi önerilmektedir.

References

 • Ayyıldız, M. (2011). The education of Turkish language and literature in Syria: Turkish education in three mother languages, three different ethnical structures and three different cultural complement enviroments. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 11-18. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/16829
 • Başaran Demir S. (2020). Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Öğretmeni Olmak: Öğretmenlerin Okul Deneyimleri. Eğitim ve Bilim, 46(206), 331-354. Doi: 10.15390/EB.2020.9182
 • Çiçekli, B. (2009). Uluslararası hukukta mülteciler ve sığınmacılar. Seçkin Hukuk Kitapları.
 • Cırıt Karaağaç, F., & Güvenç, H. (2019). Resmi ilkokullara devam eden Suriyeli mülteci öğrencilerin eğitim sorunları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 530-568. Doi: 10.26466/opus.530733
 • Coşkun, İ., & Emin M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyelilerin eğitiminde yol haritası fırsatlar ve zorluklar (SETA Yayınları 69). Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık A.Ş. http://file.setav.org/Files/Pdf/20160906135243_turkiyedekisuriyelilerin-egitiminde-yol-haritasi-pdf.
 • Erdem, C. (2017). Sınıfında Mülteci Öğrenci Bulunan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları Öğretimsel Sorunlar ve Çözüme Dair Önerileri. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 26-42. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mead/issue/30039/322019
 • Erden, O. (2013, May 11-13). Experiences of a Syrian family in social and educational context: Case study [Oral presentation]. International Conference on Gender and Migration: Critical Issues and Policy Implications, Istanbul, Turkey. https://drive.google.com/file/d/1ZOzwp5f2YdM3CRY4kDYnEESdo8EDjTVO/view
 • Feuerherm, E. (2013). Language Policies, Identities, and Education in Refugee Resettlement. (Publication No. 3602059) [Doctoral dissertation thesis, University of California]. ProQuest Dissertations and Theses Global. Gay, G. (2002). Preparing for culturally responsive teaching. Journal of Teacher Education, 53, 106-116. Doi: 10.1177/0022487102053002003
 • Gencer, T. E. (2017). Göç ve Eğitim İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Suriyeli Çocukların Eğitim Gereksinimi ve Okullaşma Süreçlerinde Karşılaştıkları Güçlükler. Journal of International Social Research, 10(54), 838-851. Doi: 10.17719/jisr.20175434652
 • İnci Kuzu, Ç. (2021). Aile ve Öğretmen Yaklaşimlarinin Matematik Kaygi Düzeyine Etkisi İle İlgili Öğrenci Görüşleri. Ekev Akademi Dergisi, 25(85), 113-128. http://www.ekevakademi.org/Makaleler/1853949199_07%20Cigdem%20INCI%20KUZU.pdf
 • Jafari, K. K., Tonğa, N., & Kışla, H. (2018). Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve uygulamaları. Academy Journal of Educational Sciences, 2(2), 134-146. Doi: 10.31805/acjes.479232
 • Kardeş, S., & Akman, B. (2019). Suriyeli Mültecilerin Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri. İlköğretim Online, 17(3), 1124-1237. Doi: 10.17051/ilkonline.2018.466333
 • Kaştan, Y. (2015). Türkiye’de Göç Yaşamiş Çocuklarin Eğitim Sürecinde Karşilaşilan Problemler. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 216-229. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijoses/issue/8549/614109
 • Kayacık, B. E. (2020). Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik öğretmen görüşleri. Pamukkale Üniversitesi. http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11499/35155/Baha%20Erdem%20KAYACIK.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Kultas, E. (2017). Türkiye'de bulunan eğitim çağındaki Suriyeli mültecilerin eğitimi sorunu (Van İli örneği) (Publication No. 480164) [Master’s thesis, Yüzüncü Yıl Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Madziva, R., & Thondhlana, J. (2017). Provision of qualityeducation in thecontext of Syrian refugee children in the UK: Opportunities and challenges. Compare: A Journal of Comparativeand International Education, 47(6), 942-961. Doi: 10.1080/03057925.2017.1375848
 • Miller, J. (2009). Teacher identity. In A. B. Jack & C. Richards (Eds.), The Cambridge guide to second language teacher education (pp. 172-181). Cambridge University Press.
 • Ministry of Interior Migration Administration (2020). Geçici Korumamız Altındaki Suriyeliler. https://www.goc.gov.tr/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler
 • Özdemir, E. (2017). Suriyeli mülteciler krizinin Türkiye’ye etkileri. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 1(3), 114-140. https://dergipark.org.tr/tr/pub/uksad/issue/33359/371266
 • Özyıldırım Gümüş, F., Acar T., & Yetkin Özdemir, E. (2015). Ortaokul öğrencilerinin gözünden matematik öğretmenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(34), 23-51. https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/19407/206306
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). Sage Publications, Inc.
 • Perşembe, E. (2010). F. Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaletinde Eğitim Sistemi ve Türk Göçmen Çocuklarının Eğitim Sorunları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29(29), 55-80. https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuifd/issue/20292/215382
 • Roxas, K. (2010). Who really wants “the tired, the poor, and the huddled masses” anyway?: Teachers’ use of cultural scripts with refugee students in public schools. Multicultural Perspectives, 12(2), 65-73. Doi: 10.1080/15210960.2010.481180
 • Sims, M., Hayden, J., Palmer, G., & Hutchins, T. (2002). Young children who have experienced refugee or warrelated trauma. European Early Childhood Education Research Journal, 10(1), 99-110. Doi: 10.1080/13502930285208871
 • Topkaya, Y., & Akdağ, H. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Suriyeli sığınmacılar hakkındaki görüşleri (Kilis 7 Aralık Üniversitesi örneği). Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 767-786. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/25889/272782
 • Tuncay, A. A. (2021). Ana Dili Türkçe Olmayan Mülteci Çocuklarda Kelime Tanıma Envanterinin Kullanımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(1), 59-75. Doi: 10.16916/aded.804297
 • Turkish Language Society (2021) https://sozluk.gov.tr/
 • Watkins, K., & Zyck, S. A. (2014). Living on hope, hoping for education - The Failed Response to the Syrian Refugee Crisis. Overseas Development Institute. https://cdn.odi.org/media/documents/9169.pdf
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerd Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

The Problem Faced by Syrian Refugee Students in the General Education Process and Especially in Mathematics Education

Year 2021, Volume 7, Issue 2, 61 - 75, 30.11.2021
https://doi.org/10.30613/curesosc.1003110

Abstract

This research is aimed to determine the general problems that the students encounter in the education-teaching environment and especially their difficulties in mathematics education, in line with the opinions of the Syrian refugee students studying in Şanlıurfa and the teachers who teach mathematics courses. The case study approach, one of the qualitative research designs, was used in the research. The research participants are mathematics teachers who teach Syrian refugee students in Şanlıurfa in the 2020-2021 academic year, Syrian refugee students have been educated in these schools, and a national education inspector have been working in this province. Participants were formed according to easily accessible situation sampling, one of the purposeful sampling methods. The eight of the participants are students, the four of them are mathematics teachers, and one is a national education inspector. The data of the research were collected by semi-structured interview technique and analysed in accordance with the content analysis technique. In the analysis of the data, the descriptive analysis technique was used. According to the research findings, it has been determined that solving Syrian refugee students’ educational problems, especially the language problem, should be resolved. The appropriate education program should be planned. The course hours should be arranged, the right resources should be prepared and used for mathematics education, and the necessary psychological support should be provided to the refugee students. It is among the results that the mathematics teachers, who stated that they tried to exhibit an attitude in the classroom environment in a way that would enable students to integrate with each other, had consistent experiences. In addition, according to the findings obtained from the opinions of mathematics teachers, it was determined that refugee students could not understand mathematical problems correctly. It is recommended that curricula should be planned in a suitable way for refugee children and that this issue should be arranged in a long-term manner.

References

 • Ayyıldız, M. (2011). The education of Turkish language and literature in Syria: Turkish education in three mother languages, three different ethnical structures and three different cultural complement enviroments. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 11-18. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/16829
 • Başaran Demir S. (2020). Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Öğretmeni Olmak: Öğretmenlerin Okul Deneyimleri. Eğitim ve Bilim, 46(206), 331-354. Doi: 10.15390/EB.2020.9182
 • Çiçekli, B. (2009). Uluslararası hukukta mülteciler ve sığınmacılar. Seçkin Hukuk Kitapları.
 • Cırıt Karaağaç, F., & Güvenç, H. (2019). Resmi ilkokullara devam eden Suriyeli mülteci öğrencilerin eğitim sorunları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 530-568. Doi: 10.26466/opus.530733
 • Coşkun, İ., & Emin M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyelilerin eğitiminde yol haritası fırsatlar ve zorluklar (SETA Yayınları 69). Turkuvaz Matbaacılık Yayıncılık A.Ş. http://file.setav.org/Files/Pdf/20160906135243_turkiyedekisuriyelilerin-egitiminde-yol-haritasi-pdf.
 • Erdem, C. (2017). Sınıfında Mülteci Öğrenci Bulunan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları Öğretimsel Sorunlar ve Çözüme Dair Önerileri. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 26-42. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mead/issue/30039/322019
 • Erden, O. (2013, May 11-13). Experiences of a Syrian family in social and educational context: Case study [Oral presentation]. International Conference on Gender and Migration: Critical Issues and Policy Implications, Istanbul, Turkey. https://drive.google.com/file/d/1ZOzwp5f2YdM3CRY4kDYnEESdo8EDjTVO/view
 • Feuerherm, E. (2013). Language Policies, Identities, and Education in Refugee Resettlement. (Publication No. 3602059) [Doctoral dissertation thesis, University of California]. ProQuest Dissertations and Theses Global. Gay, G. (2002). Preparing for culturally responsive teaching. Journal of Teacher Education, 53, 106-116. Doi: 10.1177/0022487102053002003
 • Gencer, T. E. (2017). Göç ve Eğitim İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Suriyeli Çocukların Eğitim Gereksinimi ve Okullaşma Süreçlerinde Karşılaştıkları Güçlükler. Journal of International Social Research, 10(54), 838-851. Doi: 10.17719/jisr.20175434652
 • İnci Kuzu, Ç. (2021). Aile ve Öğretmen Yaklaşimlarinin Matematik Kaygi Düzeyine Etkisi İle İlgili Öğrenci Görüşleri. Ekev Akademi Dergisi, 25(85), 113-128. http://www.ekevakademi.org/Makaleler/1853949199_07%20Cigdem%20INCI%20KUZU.pdf
 • Jafari, K. K., Tonğa, N., & Kışla, H. (2018). Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve uygulamaları. Academy Journal of Educational Sciences, 2(2), 134-146. Doi: 10.31805/acjes.479232
 • Kardeş, S., & Akman, B. (2019). Suriyeli Mültecilerin Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri. İlköğretim Online, 17(3), 1124-1237. Doi: 10.17051/ilkonline.2018.466333
 • Kaştan, Y. (2015). Türkiye’de Göç Yaşamiş Çocuklarin Eğitim Sürecinde Karşilaşilan Problemler. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 216-229. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijoses/issue/8549/614109
 • Kayacık, B. E. (2020). Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik öğretmen görüşleri. Pamukkale Üniversitesi. http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11499/35155/Baha%20Erdem%20KAYACIK.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Kultas, E. (2017). Türkiye'de bulunan eğitim çağındaki Suriyeli mültecilerin eğitimi sorunu (Van İli örneği) (Publication No. 480164) [Master’s thesis, Yüzüncü Yıl Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.
 • Madziva, R., & Thondhlana, J. (2017). Provision of qualityeducation in thecontext of Syrian refugee children in the UK: Opportunities and challenges. Compare: A Journal of Comparativeand International Education, 47(6), 942-961. Doi: 10.1080/03057925.2017.1375848
 • Miller, J. (2009). Teacher identity. In A. B. Jack & C. Richards (Eds.), The Cambridge guide to second language teacher education (pp. 172-181). Cambridge University Press.
 • Ministry of Interior Migration Administration (2020). Geçici Korumamız Altındaki Suriyeliler. https://www.goc.gov.tr/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler
 • Özdemir, E. (2017). Suriyeli mülteciler krizinin Türkiye’ye etkileri. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 1(3), 114-140. https://dergipark.org.tr/tr/pub/uksad/issue/33359/371266
 • Özyıldırım Gümüş, F., Acar T., & Yetkin Özdemir, E. (2015). Ortaokul öğrencilerinin gözünden matematik öğretmenleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(34), 23-51. https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/19407/206306
 • Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.). Sage Publications, Inc.
 • Perşembe, E. (2010). F. Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaletinde Eğitim Sistemi ve Türk Göçmen Çocuklarının Eğitim Sorunları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29(29), 55-80. https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuifd/issue/20292/215382
 • Roxas, K. (2010). Who really wants “the tired, the poor, and the huddled masses” anyway?: Teachers’ use of cultural scripts with refugee students in public schools. Multicultural Perspectives, 12(2), 65-73. Doi: 10.1080/15210960.2010.481180
 • Sims, M., Hayden, J., Palmer, G., & Hutchins, T. (2002). Young children who have experienced refugee or warrelated trauma. European Early Childhood Education Research Journal, 10(1), 99-110. Doi: 10.1080/13502930285208871
 • Topkaya, Y., & Akdağ, H. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Suriyeli sığınmacılar hakkındaki görüşleri (Kilis 7 Aralık Üniversitesi örneği). Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 767-786. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jiss/issue/25889/272782
 • Tuncay, A. A. (2021). Ana Dili Türkçe Olmayan Mülteci Çocuklarda Kelime Tanıma Envanterinin Kullanımı. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(1), 59-75. Doi: 10.16916/aded.804297
 • Turkish Language Society (2021) https://sozluk.gov.tr/
 • Watkins, K., & Zyck, S. A. (2014). Living on hope, hoping for education - The Failed Response to the Syrian Refugee Crisis. Overseas Development Institute. https://cdn.odi.org/media/documents/9169.pdf
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerd Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Çiğdem İNCİ KUZU (Primary Author)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0143-2473
Türkiye


Mounzer MLEHAN AL JADAAN
KARABUK UNIVERSITY
0000-0002-0245-4669
Türkiye

Supporting Institution -
Project Number -
Thanks -
Publication Date November 30, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 7, Issue 2

Cite

APA İnci Kuzu, Ç. & Mlehan Al Jadaan, M. (2021). The Problem Faced by Syrian Refugee Students in the General Education Process and Especially in Mathematics Education . Current Research in Social Sciences , 7 (2) , 61-75 . DOI: 10.30613/curesosc.1003110