Research Article
BibTex RIS Cite

REKREATİF AMAÇLI TENİS OYNAYAN BİREYLERDE AKIŞ DENEYİMİ VE SERBEST ZAMAN İLGİLENİMİ

Year 2022, Issue: 9, 54 - 66, 31.12.2022
https://doi.org/10.58455/cutsad.1135074

Abstract

Sanayi devrimi ve teknolojik gelişmelere paralel olarak artan serbest zamanlar, bireyin hem fizyolojik hem de psikolojik olarak kendini geliştirmesi fırsat sağlamaktadır. Birey bu zaman diliminde iyi vakit geçirme, sosyalleşme ve aidiyet duygularını rekreatif faaliyetler aracılığı ile gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca rekreatif etkinliklerin bireylere özgür seçim şansı tanıyarak kendilerini ifade etmelerini olanak sağlaması bireyin akış deneyimi yaşamasına olanak sağlamaktadır. Bu noktadan hareketle oluşturulan bu ilişkisel tarama araştırmasının amacı; rekreatif bir faaliyet olarak tenis oynayan üniversite öğrencilerinin serbest zaman ilgilenim ve akış deneyimi düzeylerinin cinsiyet, sınıf, toplumsal olarak algılanan refah, serbest zaman kullanımında algılanan güçlük ve haftalık serbest zaman süresinin yeterlilik durumu açısından incelemektir. Araştırmanın evrenini Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileri oluşturmakta iken örneklem grubunu 112 birey oluşturmaktadır. Verileri elde edebilmek adına “Rekreasyonel katılımcılarda akış deneyimi ölçeği” ve “Serbest zaman ilgilenim ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS paket programı aracılığıyla analiz edilmiş olup normallik dağılımını belirlemek için çarpıklık-basıklık testlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; katılımcıların algıladıkları refah düzeyi ve kendini ifade etme alt boyutunda anlamlı bir farklılık olduğu, cinsiyet değişkeni ile serbest zaman ilgilenimi ve akış deneyimi arasında anlamlı bir farklılığın oluşmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak; serbest zaman ilgilenimi ve akış deneyimi arasında anlamlı ve olumlu bir ilişki saptanmıştır.

References

 • Acar Zorbaz, N. (2019). Lise Öğrencilerinin Ototelik Kişilik Özellikleri, Yaşam Amaçları, Hayat Anlamları ve Akış Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Van: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Akdeniz, Y. ve Ardahan, F. (2019). Bireyleri rekreasyonel tenise başlamaya motive eden faktörler ölçeğinin geliştirilmesi ve geçerlilik güvenirlilik çalışmasının yapılması. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(4): 188-207.
 • Akgül, O. (2020). Rehberli Turlarda Algılanan Değer, Akış Deneyimi ve Davranışsal Niyet İlişkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Örneği (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aksu, H.S., Harmandar Demirel, D., Kaya, A. ve Demirel, M. (2021). Akademik Serbest Zaman ve Rekreasyon Araştırmaları. İçinde; A. Kaya ve S. Uslu (Editör) E-Spor Faaliyetlerinin Rekreasyon ve Spor Açısından Değerlendirilmesi (ss. 23-40). Konya: NEÜ Yayınları.
 • Aristoteles (2013). Politika. (Çev. M. Temelli). İstanbul: Ark Kitapları.
 • Aslan, Ş. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Aydın, E. (2021). İnfaz Koruma Memurlarının Sportif Serbest Zaman İlgilenimi ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Elazığ: Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Aydın, İ. (2022). Serbest Zaman İlgilenimi ve Yaşam Doyum İlişkisinde Etkinlik Doyumunun Kısmi Aracılık Etkisi: Rekreasyonel Koşucular Örneği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 13(1): 53-72.
 • Ayhan, C., Eskiler, E. ve Soyer, F. (2020). Rekreasyonel katılımcılarda akış deneyiminin ölçülmesi: Ölçek geliştirme ve doğrulama. Journal of Human Sciences, 17(4): 1297-1311.
 • Beyhan Baştürk, G. (2021). Halk Eğitim Merkezi Kurs Katılımcılarının Serbest Zaman Doyumları, Akış Deneyimi ve İyi Oluşlarının İncelenmesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Cengiz, R. (2022). Fitness Katılımcılarının Rekreasyonel Etkinliklere Yönelik Serbest Zaman İlgilenimi ve Algılanan Hizmet Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Bartın: Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Csikszentmihalyi, M. (1977). Beyond Boredom and Anxiety. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Çuhadar, A., Er, Y., Demirel, M. ve Harmandar Demirel, D. (2019). Bireyleri rekreasyonel amaçlı egzersize motive eden faktörlerin incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(3): 153-161.
 • Guo, Y. (2005). Flow internet shopping: a validity study and an examination of a model specifying antecedents and consequences of flow (Basılmamış Doktora Tezi). Texas: A&M Üniversitesi.
 • Güldür, B. (2020). Hentbol Sporcularının Serbest Zaman İlgilenim ve Benlik Algısı Düzeyleri Arasındaki İlişki (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Bartın: Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gürbüz, B., Çimen, Z. ve Aydın, İ. (2018). Serbest Zaman İlgilenim Ölçeği: Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(4): 256-265.
 • Kandil, N. (2021). Rekreasyonel Fiziksel Aktivite Olarak Kayak ve Snowboard Yapan Bireylerde Serbest Zaman İlgilenim ve Serbest Zaman Engelleri İlişkisi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü.
 • Kaya, A., Demirel, M. ve Harmandar Demirel, D. (2021). Akademik Serbest Zaman ve Rekreasyon Araştırmaları. İçinde; A. Kaya ve S. Uslu (Editör) Ciddi Serbest Zaman ve Rekreasyon Uzmanlığı Arasındaki İlişkinin Kavramsal Açından Değerlendirilmesi (ss. 4-22). Konya: NEÜ Yayınları.
 • Kaya, B., Metin, T. ve Kozak, M. A. (2015). Kapalı rekreasyon tesislerinde kullanıcıların akış deneyimi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/Journal of Travel and Hospitality Management, 12(2): 6-25.
 • Kocaer, G. (2018). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri ve Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum, Serbest Zaman İlgilenim ve Rekreasyon Faaliyetlerine Yönelik Fayda Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Bartın İli Örneği) (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Bartın: Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Korer, E. (2021). Racketlon Sporcularının Akış Deneyimlerinin İncelenmesi (Basılmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Kyle G.T., Absher J., Norman, W., Hammit, W. ve Jodice, L. (2007). Modified involvement scale. Leisure Studies, 26(4): 398-427.
 • Kyle, G. ve Chick, G. (2004). Enduring leisure involvement: The importance of personal relationships. Leisure Studies, 23: 243–266.
 • Lakot, K., Korur, E., N., Öncü, E. ve Gürbüz, K. (2013). Bireyler rekreatif aktivitelere neden katılmazlar? Akademisyenler örneği. II. Rekreasyon araştırmaları kongresi: Aydın.
 • Leitner, M. J. ve Leitner, S. F. (2012). Leisure Enhancement. Urbana: Sagamore Publishing.
 • Maltby, J. ve Day, L. (2001). The relationship between exercise motives and psychological well-being. Journal of Psychology, 135(6): 651‐660.
 • Metin, M. ve Düşmezkalender, E. (2022). Dağ tırmanışı etkinliğinin akış deneyimi bağlamında değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1): 1-22.
 • Nakamura, J. ve Csikszentmihalyi, M. (2009), Flow Theory and Research. İçinde; C.R. Snyder Erik Wright ve C. R. Snyder Erik Wright (Editör) Handbook of Positive Psychology (ss. 195-206). Oxford: Oxford University Press.
 • Serdar, E. (2021). Serbest zaman engelleri ile ilgilenim arasındaki ilişki: Fitness merkezi katılımcıları üzerine bir araştırma. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1): 49-61.
 • Soyer, A. (2020). Serbest Zaman İlgilenimi ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Yerel Yönetimlerde Bir Araştırma (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. ve Ullman, J. B. (2007). Using Multivariate Statistics. Boston: MA Pearson.
 • TED. (2022). http://www.ted.com adresinden alınmıştır. (Erişim tarihi: 10.05.2022)
 • Yönet, E. (2018). Lise Öğrencilerinin Sportif Serbest Zaman İlgilenim, Dijital Oyun Bağımlılığı ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Araştırılması (Basılmamış Doktora Tezi). Sakarya: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
Year 2022, Issue: 9, 54 - 66, 31.12.2022
https://doi.org/10.58455/cutsad.1135074

Abstract

References

 • Acar Zorbaz, N. (2019). Lise Öğrencilerinin Ototelik Kişilik Özellikleri, Yaşam Amaçları, Hayat Anlamları ve Akış Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Van: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Akdeniz, Y. ve Ardahan, F. (2019). Bireyleri rekreasyonel tenise başlamaya motive eden faktörler ölçeğinin geliştirilmesi ve geçerlilik güvenirlilik çalışmasının yapılması. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(4): 188-207.
 • Akgül, O. (2020). Rehberli Turlarda Algılanan Değer, Akış Deneyimi ve Davranışsal Niyet İlişkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Örneği (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aksu, H.S., Harmandar Demirel, D., Kaya, A. ve Demirel, M. (2021). Akademik Serbest Zaman ve Rekreasyon Araştırmaları. İçinde; A. Kaya ve S. Uslu (Editör) E-Spor Faaliyetlerinin Rekreasyon ve Spor Açısından Değerlendirilmesi (ss. 23-40). Konya: NEÜ Yayınları.
 • Aristoteles (2013). Politika. (Çev. M. Temelli). İstanbul: Ark Kitapları.
 • Aslan, Ş. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Aydın, E. (2021). İnfaz Koruma Memurlarının Sportif Serbest Zaman İlgilenimi ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Elazığ: Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Aydın, İ. (2022). Serbest Zaman İlgilenimi ve Yaşam Doyum İlişkisinde Etkinlik Doyumunun Kısmi Aracılık Etkisi: Rekreasyonel Koşucular Örneği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 13(1): 53-72.
 • Ayhan, C., Eskiler, E. ve Soyer, F. (2020). Rekreasyonel katılımcılarda akış deneyiminin ölçülmesi: Ölçek geliştirme ve doğrulama. Journal of Human Sciences, 17(4): 1297-1311.
 • Beyhan Baştürk, G. (2021). Halk Eğitim Merkezi Kurs Katılımcılarının Serbest Zaman Doyumları, Akış Deneyimi ve İyi Oluşlarının İncelenmesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Cengiz, R. (2022). Fitness Katılımcılarının Rekreasyonel Etkinliklere Yönelik Serbest Zaman İlgilenimi ve Algılanan Hizmet Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Bartın: Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Csikszentmihalyi, M. (1977). Beyond Boredom and Anxiety. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Çuhadar, A., Er, Y., Demirel, M. ve Harmandar Demirel, D. (2019). Bireyleri rekreasyonel amaçlı egzersize motive eden faktörlerin incelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(3): 153-161.
 • Guo, Y. (2005). Flow internet shopping: a validity study and an examination of a model specifying antecedents and consequences of flow (Basılmamış Doktora Tezi). Texas: A&M Üniversitesi.
 • Güldür, B. (2020). Hentbol Sporcularının Serbest Zaman İlgilenim ve Benlik Algısı Düzeyleri Arasındaki İlişki (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Bartın: Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gürbüz, B., Çimen, Z. ve Aydın, İ. (2018). Serbest Zaman İlgilenim Ölçeği: Türkçe Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(4): 256-265.
 • Kandil, N. (2021). Rekreasyonel Fiziksel Aktivite Olarak Kayak ve Snowboard Yapan Bireylerde Serbest Zaman İlgilenim ve Serbest Zaman Engelleri İlişkisi (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü.
 • Kaya, A., Demirel, M. ve Harmandar Demirel, D. (2021). Akademik Serbest Zaman ve Rekreasyon Araştırmaları. İçinde; A. Kaya ve S. Uslu (Editör) Ciddi Serbest Zaman ve Rekreasyon Uzmanlığı Arasındaki İlişkinin Kavramsal Açından Değerlendirilmesi (ss. 4-22). Konya: NEÜ Yayınları.
 • Kaya, B., Metin, T. ve Kozak, M. A. (2015). Kapalı rekreasyon tesislerinde kullanıcıların akış deneyimi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/Journal of Travel and Hospitality Management, 12(2): 6-25.
 • Kocaer, G. (2018). Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri ve Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum, Serbest Zaman İlgilenim ve Rekreasyon Faaliyetlerine Yönelik Fayda Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Bartın İli Örneği) (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Bartın: Bartın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Korer, E. (2021). Racketlon Sporcularının Akış Deneyimlerinin İncelenmesi (Basılmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Kyle G.T., Absher J., Norman, W., Hammit, W. ve Jodice, L. (2007). Modified involvement scale. Leisure Studies, 26(4): 398-427.
 • Kyle, G. ve Chick, G. (2004). Enduring leisure involvement: The importance of personal relationships. Leisure Studies, 23: 243–266.
 • Lakot, K., Korur, E., N., Öncü, E. ve Gürbüz, K. (2013). Bireyler rekreatif aktivitelere neden katılmazlar? Akademisyenler örneği. II. Rekreasyon araştırmaları kongresi: Aydın.
 • Leitner, M. J. ve Leitner, S. F. (2012). Leisure Enhancement. Urbana: Sagamore Publishing.
 • Maltby, J. ve Day, L. (2001). The relationship between exercise motives and psychological well-being. Journal of Psychology, 135(6): 651‐660.
 • Metin, M. ve Düşmezkalender, E. (2022). Dağ tırmanışı etkinliğinin akış deneyimi bağlamında değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1): 1-22.
 • Nakamura, J. ve Csikszentmihalyi, M. (2009), Flow Theory and Research. İçinde; C.R. Snyder Erik Wright ve C. R. Snyder Erik Wright (Editör) Handbook of Positive Psychology (ss. 195-206). Oxford: Oxford University Press.
 • Serdar, E. (2021). Serbest zaman engelleri ile ilgilenim arasındaki ilişki: Fitness merkezi katılımcıları üzerine bir araştırma. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1): 49-61.
 • Soyer, A. (2020). Serbest Zaman İlgilenimi ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Yerel Yönetimlerde Bir Araştırma (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. ve Ullman, J. B. (2007). Using Multivariate Statistics. Boston: MA Pearson.
 • TED. (2022). http://www.ted.com adresinden alınmıştır. (Erişim tarihi: 10.05.2022)
 • Yönet, E. (2018). Lise Öğrencilerinin Sportif Serbest Zaman İlgilenim, Dijital Oyun Bağımlılığı ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Araştırılması (Basılmamış Doktora Tezi). Sakarya: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
There are 33 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Mehmet Demirel 0000-0003-1454-022X

Fatih Varol 0000-0002-0258-5220

Mustafa Sabır Bozoğlu 0000-0003-2690-1053

Alper Kaya 0000-0002-0364-4122

Hasan Suat Aksu 0000-0001-8196-129X

Publication Date December 31, 2022
Submission Date June 24, 2022
Published in Issue Year 2022 Issue: 9

Cite

APA Demirel, M., Varol, F., Bozoğlu, M. S., Kaya, A., et al. (2022). REKREATİF AMAÇLI TENİS OYNAYAN BİREYLERDE AKIŞ DENEYİMİ VE SERBEST ZAMAN İLGİLENİMİ. Çatalhöyük Uluslararası Turizm Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi(9), 54-66. https://doi.org/10.58455/cutsad.1135074

Çatalhöyük International Journal of Tourism and Social Research is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC).