Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Devlet Teşvikleri ve Hazır Giyim İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1, 1 - 14, 13.04.2017

Abstract

Hazır giyim, Türkiye için stratejik bir
sektördür. Fakat günümüz hazır giyim pazarında uluslararası rekabet çok
yoğundur. Türk Hazır Giyim işletmelerinin bu pazarda rekabet edebilmesi için
devlet teşviklerine ihtiyacı her zamankinden daha fazladır. Bu çalışmada,
devlet teşviklerinin hazır giyim işletmelerine etkisini araştırmak için İHKİB
(İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri)’e üye 102 hazır
giyim işletmesinden anket yoluyla veri elde edilmiştir. Verilerden elde edilen
bilgilere göre; Hazır Giyim işletmelerin yaklaşık %70’i devlet teşvikleri
hakkında bilgi sahibidir. Teşvik bilgisini öncelikli olarak internetten (%22,5)
edinmektedirler. Yalnızca işletmelerin %45’i teşviklerden yararlanmıştır.
İşletmelerin %42’si teşvikleri yetersiz bulurken, %31’i ise teşviklerden
yararlanmanın çok zor olduğunu beyan etmektedir. İşletmeler, en fazla Sigorta
Primi teşvikinden (%17) yararlanmaktadır. İşletmeler teşvikleri; ürün
çeşitlendirme (%22,03), genişletme (%16,94) ve modernizasyon (%15,25) yatırımları
için kullanmaktadırlar. Devlet teşvikleri, hazır giyim işletmelerinin üretim
miktarı, ürün çeşitliliği, ihracat, satış ve karlılık oranlarını olumlu
etkilemiştir. Ayrıca işletmelerin ithalatında önemli bir değişikliğe neden
olmamıştır. Devlet teşviklerin devam etmesi durumunda; işletmelerin %75’i
yatırıma devam edeceklerdir. İşletmelerin teşviklerinden yararlanmasına;
Bürokratik işlemlerin çokluğu (%23,07), İlgili kurumların tanıtım ve
bilgilendirme eksikliği (%18,80) ve Teşvik mevzuatını bilen eleman eksikliği
(%17,09) gibi sebepler engel olmaktadır.   

References

 • • Abacı, H., (2015) . Türkiye’de KOBİ’lerin Gelişimi ve Yeri, KOBİ’lere Sağlanan Teşvik ve Desteklerin Ürün Kalitesi, Ürün Yeniliği ve Karlılık Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: “Afyonkarahisar Küçük Sanayi Sitesi Örneği, Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • • Akdeve, E. ve Karagöl, E. T., (2013) . Geçmişten Günümüze Türkiye’de Teşvikler ve Ülke Uygulamaları, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No. 37, ss. 329-350.
 • • Ar, M., (2009) . KOBİ’lere Verilen Teşvik ve Destekler Kapsamında KOSGEB Konya Örneği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • • Aydıner, M., (2015) . Teşvik Sistemi Kapsamındaki Yatırımların İhracata ve İstihdama Etkisi: TR32 Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme, Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, No. 8, ss. 74-87.
 • • Bayraktaroğlu, H., Karaman, D. ve Kalkan, A., (2015) . KOBİ’lere Sağlanan Teşviklerin Firmaların İhracat Performansına Katkısı: Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde Bir Uygulama, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, No. 31, ss. 89-108.
 • • Çatal, M.F., (2010) . Devlet Teşvikleri ve Erzurum’da Tarihsel Bir Uygulama Örneği, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, No. 4, ss. 289-296.
 • • Dinh, T.M., Malesky, E., To, T.T. and Nguyen, D.T., (2013) . Effect of Interest Rate Subsidies on Firm Performance and Investment Behavior During Economic Recession: Evidence from Vietnam, Asian Economic Journal, No. 2, pag. 85-207.
 • • Egena, O., Ngovenda, D., Theresa, E. E. and Bridget, M. N., (2014) . Institutional Support for Small and Medium Enterprises in Nigeria: An Empirical Investigation, International Journal of Economy, Management and Social Sciences, No. (9), pp. 481-489.
 • • Girma, S., Gong, Y., Görg, H. and Yu, Z. (2009) . Can Production Subsidies Explain China’s Export Performance? Evidence from Firm-level Data, Scand. J. of Economics, No. 111(4), pag. 863-891.
 • • Gülmez, M. ve Noyan Yalman, İ., (2010) . Yatırım Teşviklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri: Sivas İli Örneği, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, No. 2, ss. 235-257.
 • • Kekeç, H. M., (2015) . İhracata Yönelik Teşvik Politikaları: Seçilmiş Ülkelerde Teşvik Politikalarının Analizi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • • Kılıç, A. (2015) . Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Politikaları ve Çorum İlinde Bir Uygulama, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • • Kılınç Savrul, B. ve Doğru, B., (2013) . TR 22 Düzey 2 Bölgesinin 2012 Yılı Teşvik Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, No. 1, ss. 1-20.
 • • Maden, S. I., Dulupçu, M. A. ve Sungur, O. (2014) . KOBİ Desteklerinin İstihdam Büyümesine Etkisi: İsparta ve Burdur Örneği, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, No. (9:1), ss. 95-124.
 • • Marusca, D. C., (2013) . Are the R&D Subsidies Effective? An Empirical Analysis of the Italian Fund for Technological Innovation, 54th Annual Conference of the Italian Economic Association Issues in Regıonal Economics (Co-Organızed With Aisre), University of Bologna, 24-26 October 2013.
 • • Ntiamoah, E. B., Li, D. ve Kwamega, M. (2016) . Impact of Government and Other Institutions’ Support on Performance of Small and Medium Enterprises in the Agribusiness Sector in Ghana, American Journal of Industrial and Business Management, No. 6, pag. 558-567.
 • • Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, (2014) . Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Raporu, Araştırma/17, Erişim Tarihi: 11.12.2016
 • http://www.oka.org.tr/Documents/tekstil%20ve%20hazir%20giyim%20sektor%20raporu.pdf
 • • Özbek, A. ve Akalın, M., (2009) . Hazır Giyim İhracatını Etkileyen Faktörler, Konfeksiyon Teknoloji Dergisi, Konfeksiyon Teknoloji, No. 91, ss. 68-74.
 • • Sarıkahya, M. (2012) . Mobilya Endüstrisinde KOBİ’lere Verilen Devlet Desteklerinin Firmalar Üzerindeki Etkileri (Ankara Örneği), Journal of Polytechnic, No. 4, pp. 177-183.
 • • Simachev, Y., Kuzyk, M. and Feygina, V., (2015) . Public Support for Innovation in Russian Firms: Looking for Improvements in Corporate Performance Quality, International Atlantic Economic Society, No. 21, pag. 13-31.
 • • Tekşen, Ö., (2010) . TMS 20 Standardındaki Devlet Teşvikleri ile Türkiye’de Yeni Teşvik Sisteminde Yatırıma Sağlanan Desteklerin Muhasebe ve Vergi Açısından İncelenmesi, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, No. 2, ss. 431-453.
 • • Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası (TİSK), (2015) . Tekstil ve Hazır iyim Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri, Erişim Tarihi: 16.12.2016.
 • http://www.tgsd.org.tr/assets/Uploads/TTSSTHG-SEKTR-RAPORU2015.pdf
 • • Topal, M.H., (2016) . Teşvik Politikalarının Gerekçeleri ve Etkinliği: Kuramsal Bir Yaklaşım, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, No. 1(2), ss. 35-51.
 • • Yıldız, F., Topal, Y. ve Küçükkahraman, B. (2012) . Sanayi İşletmelerine Verilen Teşviklerin “TMS 20: Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması, Standartı Işığında İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, No. 1, ss. 295-321.
 • • Zindiye, S., Chiliya, N. and Masocha, R., (2012) . The Impact of Government and Other Institutions' Support on the Performance of Small and Medium Enterprises in the Manufacturing Sector in Harare, International Journal of Business Management & Economic Researc, No. 3(6), pag. 655-667.

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1, 1 - 14, 13.04.2017

Abstract

References

 • • Abacı, H., (2015) . Türkiye’de KOBİ’lerin Gelişimi ve Yeri, KOBİ’lere Sağlanan Teşvik ve Desteklerin Ürün Kalitesi, Ürün Yeniliği ve Karlılık Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: “Afyonkarahisar Küçük Sanayi Sitesi Örneği, Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • • Akdeve, E. ve Karagöl, E. T., (2013) . Geçmişten Günümüze Türkiye’de Teşvikler ve Ülke Uygulamaları, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No. 37, ss. 329-350.
 • • Ar, M., (2009) . KOBİ’lere Verilen Teşvik ve Destekler Kapsamında KOSGEB Konya Örneği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • • Aydıner, M., (2015) . Teşvik Sistemi Kapsamındaki Yatırımların İhracata ve İstihdama Etkisi: TR32 Bölgesi Üzerine Bir Değerlendirme, Küresel İktisat ve İşletme Çalışmaları Dergisi, No. 8, ss. 74-87.
 • • Bayraktaroğlu, H., Karaman, D. ve Kalkan, A., (2015) . KOBİ’lere Sağlanan Teşviklerin Firmaların İhracat Performansına Katkısı: Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde Bir Uygulama, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, No. 31, ss. 89-108.
 • • Çatal, M.F., (2010) . Devlet Teşvikleri ve Erzurum’da Tarihsel Bir Uygulama Örneği, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, No. 4, ss. 289-296.
 • • Dinh, T.M., Malesky, E., To, T.T. and Nguyen, D.T., (2013) . Effect of Interest Rate Subsidies on Firm Performance and Investment Behavior During Economic Recession: Evidence from Vietnam, Asian Economic Journal, No. 2, pag. 85-207.
 • • Egena, O., Ngovenda, D., Theresa, E. E. and Bridget, M. N., (2014) . Institutional Support for Small and Medium Enterprises in Nigeria: An Empirical Investigation, International Journal of Economy, Management and Social Sciences, No. (9), pp. 481-489.
 • • Girma, S., Gong, Y., Görg, H. and Yu, Z. (2009) . Can Production Subsidies Explain China’s Export Performance? Evidence from Firm-level Data, Scand. J. of Economics, No. 111(4), pag. 863-891.
 • • Gülmez, M. ve Noyan Yalman, İ., (2010) . Yatırım Teşviklerinin Bölgesel Kalkınmaya Etkileri: Sivas İli Örneği, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, No. 2, ss. 235-257.
 • • Kekeç, H. M., (2015) . İhracata Yönelik Teşvik Politikaları: Seçilmiş Ülkelerde Teşvik Politikalarının Analizi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • • Kılıç, A. (2015) . Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Politikaları ve Çorum İlinde Bir Uygulama, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • • Kılınç Savrul, B. ve Doğru, B., (2013) . TR 22 Düzey 2 Bölgesinin 2012 Yılı Teşvik Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, No. 1, ss. 1-20.
 • • Maden, S. I., Dulupçu, M. A. ve Sungur, O. (2014) . KOBİ Desteklerinin İstihdam Büyümesine Etkisi: İsparta ve Burdur Örneği, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, No. (9:1), ss. 95-124.
 • • Marusca, D. C., (2013) . Are the R&D Subsidies Effective? An Empirical Analysis of the Italian Fund for Technological Innovation, 54th Annual Conference of the Italian Economic Association Issues in Regıonal Economics (Co-Organızed With Aisre), University of Bologna, 24-26 October 2013.
 • • Ntiamoah, E. B., Li, D. ve Kwamega, M. (2016) . Impact of Government and Other Institutions’ Support on Performance of Small and Medium Enterprises in the Agribusiness Sector in Ghana, American Journal of Industrial and Business Management, No. 6, pag. 558-567.
 • • Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, (2014) . Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Raporu, Araştırma/17, Erişim Tarihi: 11.12.2016
 • http://www.oka.org.tr/Documents/tekstil%20ve%20hazir%20giyim%20sektor%20raporu.pdf
 • • Özbek, A. ve Akalın, M., (2009) . Hazır Giyim İhracatını Etkileyen Faktörler, Konfeksiyon Teknoloji Dergisi, Konfeksiyon Teknoloji, No. 91, ss. 68-74.
 • • Sarıkahya, M. (2012) . Mobilya Endüstrisinde KOBİ’lere Verilen Devlet Desteklerinin Firmalar Üzerindeki Etkileri (Ankara Örneği), Journal of Polytechnic, No. 4, pp. 177-183.
 • • Simachev, Y., Kuzyk, M. and Feygina, V., (2015) . Public Support for Innovation in Russian Firms: Looking for Improvements in Corporate Performance Quality, International Atlantic Economic Society, No. 21, pag. 13-31.
 • • Tekşen, Ö., (2010) . TMS 20 Standardındaki Devlet Teşvikleri ile Türkiye’de Yeni Teşvik Sisteminde Yatırıma Sağlanan Desteklerin Muhasebe ve Vergi Açısından İncelenmesi, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, No. 2, ss. 431-453.
 • • Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası (TİSK), (2015) . Tekstil ve Hazır iyim Sanayinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri, Erişim Tarihi: 16.12.2016.
 • http://www.tgsd.org.tr/assets/Uploads/TTSSTHG-SEKTR-RAPORU2015.pdf
 • • Topal, M.H., (2016) . Teşvik Politikalarının Gerekçeleri ve Etkinliği: Kuramsal Bir Yaklaşım, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, No. 1(2), ss. 35-51.
 • • Yıldız, F., Topal, Y. ve Küçükkahraman, B. (2012) . Sanayi İşletmelerine Verilen Teşviklerin “TMS 20: Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması, Standartı Işığında İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, No. 1, ss. 295-321.
 • • Zindiye, S., Chiliya, N. and Masocha, R., (2012) . The Impact of Government and Other Institutions' Support on the Performance of Small and Medium Enterprises in the Manufacturing Sector in Harare, International Journal of Business Management & Economic Researc, No. 3(6), pag. 655-667.

Details

Journal Section DASED
Authors

Ahmet ÖZBEK
SİNOP ÜNİVERSİTESİ, GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU
Türkiye

Publication Date April 13, 2017
Submission Date December 19, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2017 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Özbek, A. (2017). Devlet Teşvikleri ve Hazır Giyim İşletmeleri Üzerine Bir Çalışma . Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi , 1 (1) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dased/issue/28623/279651