Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

DIFFERANCES IN THE VIRTUAL ORGANIZATIONS, ORGANIZATIONAL CULTURE AFFECTING FROM THE TRADITIONAL ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND AN APPLICATION IN THE VIRTUAL ORGANIZATIONS

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1, 63 - 75, 13.04.2017

Abstract

Developments in information technologies change both communication, trading and management. Virtual organizations are forms of organization that use information technologies and are scattered and distant from space and that differ from traditional organizations. The purpose of this study, virtual enterprises in the traditional enterprise, is to determine the direction in which it operates differently in terms of organizational culture. For this purpose, virtual business with operations based in Turkey, a survey is conducted and evaluated. Also, the sites and the working styles of virtual enterprises have been investigated. Today, the rapidly growing virtual company work on a business trend that is not yet sufficient, is expected to fill a gap in this study. Virtual businesses, is a business type developed starting from the simplicity it brings to operations other words, virtual organizations, communication technology. This business kind of made different from traditional business and held management and business culture to understand and examine the faces which, in this study, observation, as the data collection methods, e-commerce and virtual enterprises of websites and examination of applications, making use of observation methods, emphasis has been given to these differences

References

 • Acun Ramazan, “İnternet ve Telif Hakları”, Bilgi Dünyası Dergisi, Nisan -2000, S. 1/1, ss.5-26
 • Akdemir Ali, Global Normlu İşletme Yönetimi, Kütahya, 1996, s.37
 • Akin H. Bahadır, “Girişimcilik ve Küçük İşletmeler Açısından Elektronik Ticaret Kavramlar, Örnekler, Öneriler”, Verimlilik Dergisi, M.P.M. Yay., S. 2001/2, Ankara, ss.89-104
 • Arslan Mahmut, “Örgüt Kültürü”, Yönetim ve Örgüt, Nobel Yay.Dağ., 2001, Ankara, s.186
 • Ataman Göksel, İşletme Yönetimi Temel Kavramlar&Yeni Yaklaşımlar, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2001, s.42 ..
 • Atasever Mesut, “Küreselleşme İletişim ve İnsan”, Anahtar Dergisi, M.P.M. Yay., S.148, Nisan-2001, s.7
 • Bradford Bell, Steve W. Kozlowski, “A Typology of Virtual Teams: Implications For Effective Leadership”, Group & Organization Management, Vol. 2, No. 1, March-2002
 • Buğdayci Ahmet, “Yeni Milenyumun Tüketici Profili”, Capital Dergisi, S.8, Ağustos-1999
 • Cherrington D., Organizational Behavior:The Management of Individual and Organizational, 1994, 2 nd Ed., Allyn and Bacon Publishing, Massachusettes, p.402
 • Çelik Türker, “Etik Şirkette Son Trendler”,(M. Hoffman ile Yapılmış Ropörtaj), Capital, S.2001/5, mayıs-2001, ss.136-138
 • De Bono Edward, Rekabet üstü (Sur/Petition), (Çeviren: Oya Özel), Remzi Kitabevi, 1996, İstanbul, s.34
 • Drucker, Peter F. “Yeni Örgütün Ortaya Çıkışı”, Bilgi Yönetimi, MESS yay., Harvard Business Review’den Seçmeler, Istanbul, 1999, ss. 11-12
 • Güzel Murat, “Teknoloji Yanlışları”, PC WORLD Bilgisayar ve İnternet Dergisi, S.8, Nisan-2003, s.3
 • Haag Stephen, Maeve CUMMINGS, James DAWKINS, Management Information Systems, Irwin-McGraw Hill Pub. , 1998, p.14
 • Haririan Mohammad Reza, “Virtual Organization”, http://www.fcic-ir.org/ (15.04.2003)
 • İnce, Mehmet “Değişim Sürecinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Yeni Rolleri”, Standard Dergisi, TSE yay., S.497, Mayıs-2003, Ankara, ss.18-29
 • Kocabaş Fatma, “Endüstri İlişkilerindeki Dönüşüm”, D.P.Ü Sosyal Bilimler Dergisi, D.P.Ü. Yay., Haziran-2005, S.10, s.34
 • Koçel Tamer, İşletme Yöneticiliği: Yönetim ve Örgüt, Örgütlerde Davranış, Klasik-Modern Çağdaş Yaklaşımlar, Beta Basım Yay., İstanbul, 1998, s.319
 • Negroponte Nicholas, Yarına Yolculuk, Capital Dergisi Yay., Temmuz-2001, ss.46-47
 • Neuhauser Peg C, vd., “Building Corporate Culture in the Connected Workplace”, http://www.culturedotcom.com/cultureDotCom.htm(07.04.2003)
 • Öğüt Adem, Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Basım Yay., 2001, İstanbul, s.34
 • Özkan Akdoğan, “Yeni İş Dünyasının 10 Temel Kuralı”, Görüş Dergisi, Mart-2000, ss.34-35
 • Parker Pamela, “Tüketici Mobil Pazarlamayı Benimsedi”, http://www.turk.internet.com (29.04.2003)
 • Preston Scott M., “Virtual Organization as Process: Integrating Cognitive and Social Structure Across Time and Space” http://www.pilot.msu.edu (11.10.2003)
 • Robbins, S.P., Örgütsel Davranışın Temelleri (Çev.: A. Öztürk), ETAM A.ş., 1994, Eskişehir, s. 230
 • Shonk James, Team-Based Organizations, Irwin Prof. pub., 1997, Chicago, pp.3-4
 • Söylemez Alev, Yeni Ekonomi, Boyut Yayıncılık, 2001, İstanbul, s.71
 • Susaria Anjana - PARAMESWARAN Manoj - WHINSTON Andrew, “Emerging Market Structure in the Digital Supply Chain”, Internet Services, September/October, 2000, sS. 33-39
 • Spk Yönetim İlkeleri, 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete
 • Toffler Alvin, Yeni Bir Uygarlık Yaratmak: Üçüncü Dalganın Politikası, (Çev: Zülfü Dicleli), Türk Henkel Dergisi Yayınları, No:3, 1995, s.88
 • Törenli Nurcan, “Post-Modern Pazarlama Stratejisi Olarak E-Devlet”, Elektrik Mühendisleri Odası Dergisi, S.417, 2003
 • Tsang Eric, “Organizational Learning and the Learning Organization: A Dichotomy Between Descriptive and Prescriptive Research”, Human Relations, Vol. 50, No. 1, 1997, p.79
 • Yilmaz Hüseyin, “Bilgi Çağı Sonrası Liderlik Modeli Olarak Entelektüel Liderlik”, http://www.ceterisparibus.net/isletme.htm(12.09.2003)

SANAL ÖRGÜTLERDE, ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ ETKILEYEN UNSURLARIN, GELENEKSEL ÖRGÜT YAPISINDAN FARKLILIKLARI VE SANAL ÖRGÜTLERDE BIR UYGULAMA

Year 2017, Volume: 1 Issue: 1, 63 - 75, 13.04.2017

Abstract

Bilişim
teknolojilerindeki gelişmeler, hem haberleşmeyi, hem ticareti hem de yönetim
biçimlerini değiştirmektedir. Sanal örgütler bilişim teknolojilerini kullanan,
mekân olarak dağınık ve uzak olan, geleneksel örgütlerden farklılıklar içeren
örgüt biçimleridir. 
Bu
çalışmanın amacı, sanal işletmelerin geleneksel işletmelerden, örgüt kültürü
bakımından farklı olarak faaliyet gösterdiği yönlerin belirlenmesidir. 
Bu
amaca yönelik olarak, Türkiye merkezli faaliyet gösteren sanal işletmelerle
anket çalışması yapılmış ve değerlendirilmiştir. Ayrıca sanal olarak faaliyet
gösteren işletmelerin siteleri ve çalışma biçimleri incelenmiştir. 
Günümüzde
hızla artan bir işletme eğilimi olan sanal işletmeler konusunda çalışmalar
henüz yeterli olmadığı, bu çalışmanın da bir boşluğu doldurması beklenmektedir. 
Sanal
işletmeler, diğer deyişle sanal örgütler iletişim teknolojilerinin
işletmeciliğe getirdiği kolaylıklardan yola çıkılarak geliştirilen bir
işletmecilik türüdür. Bu işletmecilik türünün geleneksel işletmecilikten farklı
oluşan ve gerçekleşen yönetim ve işletme kültürünü anlamaya ve incelemeye dönük
olan bu çalışmada, gözlem, veri toplama yöntemi olarak, e-ticaret ve sanal
işletmelerin web siteleri ve uygulamalarının incelenmesi, gözlem yöntemlerinden
yararlanılarak, bu farklılıklara vurgu yapılmıştır.

References

 • Acun Ramazan, “İnternet ve Telif Hakları”, Bilgi Dünyası Dergisi, Nisan -2000, S. 1/1, ss.5-26
 • Akdemir Ali, Global Normlu İşletme Yönetimi, Kütahya, 1996, s.37
 • Akin H. Bahadır, “Girişimcilik ve Küçük İşletmeler Açısından Elektronik Ticaret Kavramlar, Örnekler, Öneriler”, Verimlilik Dergisi, M.P.M. Yay., S. 2001/2, Ankara, ss.89-104
 • Arslan Mahmut, “Örgüt Kültürü”, Yönetim ve Örgüt, Nobel Yay.Dağ., 2001, Ankara, s.186
 • Ataman Göksel, İşletme Yönetimi Temel Kavramlar&Yeni Yaklaşımlar, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2001, s.42 ..
 • Atasever Mesut, “Küreselleşme İletişim ve İnsan”, Anahtar Dergisi, M.P.M. Yay., S.148, Nisan-2001, s.7
 • Bradford Bell, Steve W. Kozlowski, “A Typology of Virtual Teams: Implications For Effective Leadership”, Group & Organization Management, Vol. 2, No. 1, March-2002
 • Buğdayci Ahmet, “Yeni Milenyumun Tüketici Profili”, Capital Dergisi, S.8, Ağustos-1999
 • Cherrington D., Organizational Behavior:The Management of Individual and Organizational, 1994, 2 nd Ed., Allyn and Bacon Publishing, Massachusettes, p.402
 • Çelik Türker, “Etik Şirkette Son Trendler”,(M. Hoffman ile Yapılmış Ropörtaj), Capital, S.2001/5, mayıs-2001, ss.136-138
 • De Bono Edward, Rekabet üstü (Sur/Petition), (Çeviren: Oya Özel), Remzi Kitabevi, 1996, İstanbul, s.34
 • Drucker, Peter F. “Yeni Örgütün Ortaya Çıkışı”, Bilgi Yönetimi, MESS yay., Harvard Business Review’den Seçmeler, Istanbul, 1999, ss. 11-12
 • Güzel Murat, “Teknoloji Yanlışları”, PC WORLD Bilgisayar ve İnternet Dergisi, S.8, Nisan-2003, s.3
 • Haag Stephen, Maeve CUMMINGS, James DAWKINS, Management Information Systems, Irwin-McGraw Hill Pub. , 1998, p.14
 • Haririan Mohammad Reza, “Virtual Organization”, http://www.fcic-ir.org/ (15.04.2003)
 • İnce, Mehmet “Değişim Sürecinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Yeni Rolleri”, Standard Dergisi, TSE yay., S.497, Mayıs-2003, Ankara, ss.18-29
 • Kocabaş Fatma, “Endüstri İlişkilerindeki Dönüşüm”, D.P.Ü Sosyal Bilimler Dergisi, D.P.Ü. Yay., Haziran-2005, S.10, s.34
 • Koçel Tamer, İşletme Yöneticiliği: Yönetim ve Örgüt, Örgütlerde Davranış, Klasik-Modern Çağdaş Yaklaşımlar, Beta Basım Yay., İstanbul, 1998, s.319
 • Negroponte Nicholas, Yarına Yolculuk, Capital Dergisi Yay., Temmuz-2001, ss.46-47
 • Neuhauser Peg C, vd., “Building Corporate Culture in the Connected Workplace”, http://www.culturedotcom.com/cultureDotCom.htm(07.04.2003)
 • Öğüt Adem, Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Basım Yay., 2001, İstanbul, s.34
 • Özkan Akdoğan, “Yeni İş Dünyasının 10 Temel Kuralı”, Görüş Dergisi, Mart-2000, ss.34-35
 • Parker Pamela, “Tüketici Mobil Pazarlamayı Benimsedi”, http://www.turk.internet.com (29.04.2003)
 • Preston Scott M., “Virtual Organization as Process: Integrating Cognitive and Social Structure Across Time and Space” http://www.pilot.msu.edu (11.10.2003)
 • Robbins, S.P., Örgütsel Davranışın Temelleri (Çev.: A. Öztürk), ETAM A.ş., 1994, Eskişehir, s. 230
 • Shonk James, Team-Based Organizations, Irwin Prof. pub., 1997, Chicago, pp.3-4
 • Söylemez Alev, Yeni Ekonomi, Boyut Yayıncılık, 2001, İstanbul, s.71
 • Susaria Anjana - PARAMESWARAN Manoj - WHINSTON Andrew, “Emerging Market Structure in the Digital Supply Chain”, Internet Services, September/October, 2000, sS. 33-39
 • Spk Yönetim İlkeleri, 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete
 • Toffler Alvin, Yeni Bir Uygarlık Yaratmak: Üçüncü Dalganın Politikası, (Çev: Zülfü Dicleli), Türk Henkel Dergisi Yayınları, No:3, 1995, s.88
 • Törenli Nurcan, “Post-Modern Pazarlama Stratejisi Olarak E-Devlet”, Elektrik Mühendisleri Odası Dergisi, S.417, 2003
 • Tsang Eric, “Organizational Learning and the Learning Organization: A Dichotomy Between Descriptive and Prescriptive Research”, Human Relations, Vol. 50, No. 1, 1997, p.79
 • Yilmaz Hüseyin, “Bilgi Çağı Sonrası Liderlik Modeli Olarak Entelektüel Liderlik”, http://www.ceterisparibus.net/isletme.htm(12.09.2003)

Details

Primary Language Turkish
Subjects Management
Journal Section DASED
Authors

Mesut ATASEVER
Uşak University, Faculty of Education, Uşak, Turkey
Türkiye

Publication Date April 13, 2017
Submission Date February 10, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2017 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Atasever, M. (2017). SANAL ÖRGÜTLERDE, ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ ETKILEYEN UNSURLARIN, GELENEKSEL ÖRGÜT YAPISINDAN FARKLILIKLARI VE SANAL ÖRGÜTLERDE BIR UYGULAMA . Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi , 1 (1) , 63-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dased/issue/28623/291294