Year 2017, Volume 1 , Issue 1, Pages 63 - 75 2017-04-13

Sanal Örgütlerde, Örgüt Kültürünü Etkileyen Unsurların, Geleneksel Örgüt Yapısından Farklılıkları ve Sanal Örgütlerde Bir Uygulama

Mesut ATASEVER [1]


Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, hem haberleşmeyi, hem ticareti hem de yönetim biçimlerini değiştirmektedir. Sanal örgütler bilişim teknolojilerini kullanan, mekân olarak dağınık ve uzak olan, geleneksel örgütlerden farklılıklar içeren örgüt biçimleridir. Bu çalışmanın amacı, sanal işletmelerin geleneksel işletmelerden, örgüt kültürü bakımından farklı olarak faaliyet gösterdiği yönlerin belirlenmesidir. Bu amaca yönelik olarak, Türkiye merkezli faaliyet gösteren sanal işletmelerle anket çalışması yapılmış ve değerlendirilmiştir. Ayrıca sanal olarak faaliyet gösteren işletmelerin siteleri ve çalışma biçimleri incelenmiştir. Günümüzde hızla artan bir işletme eğilimi olan sanal işletmeler konusunda çalışmalar henüz yeterli olmadığı, bu çalışmanın da bir boşluğu doldurması beklenmektedir. Sanal işletmeler, diğer deyişle sanal örgütler iletişim teknolojilerinin işletmeciliğe getirdiği kolaylıklardan yola çıkılarak geliştirilen bir işletmecilik türüdür. Bu işletmecilik türünün geleneksel işletmecilikten farklı oluşan ve gerçekleşen yönetim ve işletme kültürünü anlamaya ve incelemeye dönük olan bu çalışmada, gözlem, veri toplama yöntemi olarak, e-ticaret ve sanal işletmelerin web siteleri ve uygulamalarının incelenmesi, gözlem yöntemlerinden yararlanılarak, bu farklılıklara vurgu yapılmıştır.

Sanal Örgüt, Örgüt Kültürü, farklılık
 • Acun Ramazan, “İnternet ve Telif Hakları”, Bilgi Dünyası Dergisi, Nisan -2000, S. 1/1, ss.5-26
 • Akdemir Ali, Global Normlu İşletme Yönetimi, Kütahya, 1996, s.37
 • Akin H. Bahadır, “Girişimcilik ve Küçük İşletmeler Açısından Elektronik Ticaret Kavramlar, Örnekler, Öneriler”, Verimlilik Dergisi, M.P.M. Yay., S. 2001/2, Ankara, ss.89-104
 • Arslan Mahmut, “Örgüt Kültürü”, Yönetim ve Örgüt, Nobel Yay.Dağ., 2001, Ankara, s.186
 • Ataman Göksel, İşletme Yönetimi Temel Kavramlar&Yeni Yaklaşımlar, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2001, s.42 ..
 • Atasever Mesut, “Küreselleşme İletişim ve İnsan”, Anahtar Dergisi, M.P.M. Yay., S.148, Nisan-2001, s.7
 • Bradford Bell, Steve W. Kozlowski, “A Typology of Virtual Teams: Implications For Effective Leadership”, Group & Organization Management, Vol. 2, No. 1, March-2002
 • Buğdayci Ahmet, “Yeni Milenyumun Tüketici Profili”, Capital Dergisi, S.8, Ağustos-1999
 • Cherrington D., Organizational Behavior:The Management of Individual and Organizational, 1994, 2 nd Ed., Allyn and Bacon Publishing, Massachusettes, p.402
 • Çelik Türker, “Etik Şirkette Son Trendler”,(M. Hoffman ile Yapılmış Ropörtaj), Capital, S.2001/5, mayıs-2001, ss.136-138
 • De Bono Edward, Rekabet üstü (Sur/Petition), (Çeviren: Oya Özel), Remzi Kitabevi, 1996, İstanbul, s.34
 • Drucker, Peter F. “Yeni Örgütün Ortaya Çıkışı”, Bilgi Yönetimi, MESS yay., Harvard Business Review’den Seçmeler, Istanbul, 1999, ss. 11-12
 • Güzel Murat, “Teknoloji Yanlışları”, PC WORLD Bilgisayar ve İnternet Dergisi, S.8, Nisan-2003, s.3
 • Haag Stephen, Maeve CUMMINGS, James DAWKINS, Management Information Systems, Irwin-McGraw Hill Pub. , 1998, p.14
 • Haririan Mohammad Reza, “Virtual Organization”, http://www.fcic-ir.org/ (15.04.2003)
 • İnce, Mehmet “Değişim Sürecinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Yeni Rolleri”, Standard Dergisi, TSE yay., S.497, Mayıs-2003, Ankara, ss.18-29
 • Kocabaş Fatma, “Endüstri İlişkilerindeki Dönüşüm”, D.P.Ü Sosyal Bilimler Dergisi, D.P.Ü. Yay., Haziran-2005, S.10, s.34
 • Koçel Tamer, İşletme Yöneticiliği: Yönetim ve Örgüt, Örgütlerde Davranış, Klasik-Modern Çağdaş Yaklaşımlar, Beta Basım Yay., İstanbul, 1998, s.319
 • Negroponte Nicholas, Yarına Yolculuk, Capital Dergisi Yay., Temmuz-2001, ss.46-47
 • Neuhauser Peg C, vd., “Building Corporate Culture in the Connected Workplace”, http://www.culturedotcom.com/cultureDotCom.htm(07.04.2003)
 • Öğüt Adem, Bilgi Çağında Yönetim, Nobel Basım Yay., 2001, İstanbul, s.34
 • Özkan Akdoğan, “Yeni İş Dünyasının 10 Temel Kuralı”, Görüş Dergisi, Mart-2000, ss.34-35
 • Parker Pamela, “Tüketici Mobil Pazarlamayı Benimsedi”, http://www.turk.internet.com (29.04.2003)
 • Preston Scott M., “Virtual Organization as Process: Integrating Cognitive and Social Structure Across Time and Space” http://www.pilot.msu.edu (11.10.2003)
 • Robbins, S.P., Örgütsel Davranışın Temelleri (Çev.: A. Öztürk), ETAM A.ş., 1994, Eskişehir, s. 230
 • Shonk James, Team-Based Organizations, Irwin Prof. pub., 1997, Chicago, pp.3-4
 • Söylemez Alev, Yeni Ekonomi, Boyut Yayıncılık, 2001, İstanbul, s.71
 • Susaria Anjana - PARAMESWARAN Manoj - WHINSTON Andrew, “Emerging Market Structure in the Digital Supply Chain”, Internet Services, September/October, 2000, sS. 33-39
 • Spk Yönetim İlkeleri, 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPKn) uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete
 • Toffler Alvin, Yeni Bir Uygarlık Yaratmak: Üçüncü Dalganın Politikası, (Çev: Zülfü Dicleli), Türk Henkel Dergisi Yayınları, No:3, 1995, s.88
 • Törenli Nurcan, “Post-Modern Pazarlama Stratejisi Olarak E-Devlet”, Elektrik Mühendisleri Odası Dergisi, S.417, 2003
 • Tsang Eric, “Organizational Learning and the Learning Organization: A Dichotomy Between Descriptive and Prescriptive Research”, Human Relations, Vol. 50, No. 1, 1997, p.79
 • Yilmaz Hüseyin, “Bilgi Çağı Sonrası Liderlik Modeli Olarak Entelektüel Liderlik”, http://www.ceterisparibus.net/isletme.htm(12.09.2003)
Subjects Management
Journal Section DASED
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0002-7189-7551
Author: Mesut ATASEVER
Institution: Uşak University, Faculty of Education, Uşak, Turkey
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 13, 2017

APA Atasever, M . (2017). Sanal Örgütlerde, Örgüt Kültürünü Etkileyen Unsurların, Geleneksel Örgüt Yapısından Farklılıkları ve Sanal Örgütlerde Bir Uygulama . Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi , 1 (1) , 63-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dased/issue/28623/291294