Year 2018, Volume 2 , Issue 2, Pages 36 - 43 2018-10-31

SİRÂCUDDÎN EL-URMEVÎ’NİN(V.682) HAYATI VE USÛLCÜLÜĞÜ (ET-TAHSÎL ADLI ESERİ BAĞLAMINDA-İCMÂ KONUSU ÖZELİNDE)

Fatma HAZAR [1]


Sirâcuddin el-Urmevî(v.682), günümüzde İran sınırları içinde yer alan Urmiye’ye mensup Şafiî bir alimdir. Daha çok mantık, felsefe alanında araştırmalara konu edilen Urmevî’nin, fıkıh alanında yazmış olduğu eserleri de mevcuttur. Fahreddin Râzî’nin Mahsûl adlı eserini ihtisâr etmiş olduğu, et-Tahsîl mine’l-Mahsûl adlı eser, bunlardan biridir. Usûl konularının Râzî’nin sistematiğine göre ele alındığı eserde, Râzî etkisi açıkça görülmektedir. Urmevî’nin usûl-i fıkıh görüşlerine yer vermesinin yanında, diğer mezhep görüşlerine de karşılaştırmalı olarak yer vermesi açısından önemlidir. Urmevî’nin et-Tahsîl adlı eserindeki yöntemini göstermek amacıyla icmâ konusunu incelemeyi uygun bulduk. Urmevî’nin icmâ tanımında Şiâya muhalefette bulunması, diğer fakihlerin aksine Râzî ile beraber icmâda inkırâdın şart olmadığı görüşünde olması, icmâın delillendirilmesinde aklî delillendirmeye yer vermemesi oldukça dikkat çekicidir.

Urmevî, Usûl-i fıkıh, et-Tahsîl, Râzî, icmâ
 • Çağrıcı, M. (n.d.). Sirâceddin el-Urmevî. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi , XXXVII, pp. 262-264.
 • Ebû Zuneyd, A. A. (1988). et-Tahsîl mine'l-Mahsûl (c. I). Beyrut: Müessesetu'r-Risâle.
 • el-Bağdadî, İ. P. (1920). Hediyyetü'l-Ârifîn ve Esmâu'l-Müellifîn ve Âsâru'l-Musannifîn. Tahran: Mektebetü'l-İslamiyye.
 • İbn Hallikan, E.-A. Ş. Vefeyâtu'l-Â'yân ve Enbau Ebnâi'z-Zaman (c. I-VIII). Beyrut.
 • İbnü'-s-Sübkî, E. N. (1964). Tabakâtu'ş-Şafiiyyetü'l-Kübrâ (c. I-X). Kahire: Matbaa-i Hüseyniyye.
 • Marlow, L. A Thirteenth-Century Scholar in the Eastern Mediterranean: Sirâj al-Dîn Urmavî, Jurist, Logician, Diplomat. 22:3, 279-313.
 • Râzî, F. M.-H. (1997). el-Mahsûl fî İlmi Usûli'l-Fıkh (c. I-VI). Beyrut: Müessesetu'r-Risâle.
 • Şafiî, M. b. (1321). Kitâbu'l-Umm. Mısır: Matbaaatu'l-Kubra'l-Emiriyye.
 • Taşköprîzâde, A. b. (1968). Miftâhu's-Saade ve Misbâhu's-Siyâde fî Mevzûatu'l-Ulûm (c. I-III). Kahire: Dâru'l-Kütübü'l-Hâdise.
 • Urmevî, S. M. (1988). et-Tahsîl mine'l-Mahsûl (c. I-II). Beyrut: Müessesetü'r-Risâle.
 • Yakut el-Hemevî, E. A. (1323). Mu'cemû'l-Buldân (c. I-VIII). Kahire.
 • Zirikli, H. (1969). el-Â'lâm:Kamus-u Terâcim (c. I-XI). Beyrut.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section DASED
Authors

Author: Fatma HAZAR (Primary Author)
Institution: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 31, 2018

APA Hazar, F . (2018). SİRÂCUDDÎN EL-URMEVÎ’NİN(V.682) HAYATI VE USÛLCÜLÜĞÜ (ET-TAHSÎL ADLI ESERİ BAĞLAMINDA-İCMÂ KONUSU ÖZELİNDE) . Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi , 2 (2) , 36-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dased/issue/40110/457462