Year 2019, Volume 3 , Issue 1, Pages 54 - 66 2019-04-30

WHAT MAKES SUCCESS IN MATHEMATICS ACCORDING TO PRESERVICE MATHEMATICS TEACHERS?
MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE MATEMATİKTE BAŞARILI OLMAK NE DEMEKTİR?

Ebru KÜKEY [1] , Tayfun TUTAK [2]


In this study, it is aimed to examine the success of mathematics in line with the opinions of preservice mathematics teachers. In this context, the study was designed as a case study of qualitative research methods. The study group of the study consisted of 60 preservice mathematics teachers studying in the second grade of elementary mathematics teaching. Based on structured interviews with preservice teachers, data were analyzed by content analysis. As a result of the analysis of the data obtained, the characteristics of being successful in mathematics are determined under 6 themes. While it is seen that the usage of mathematics in daily life is the most expressed in the themes of daily life, it is determined that the problem solving in mathematics teaching is included in the theme. In the theme of mathematics, it is concluded that liking mathematics, multi-faceted thinking in the theme of mental processes, researching in the contact with personal characteristics and self-confidence in the theme of affective features are mostly used. In the light of these results, it can be said that being successful in mathematics has a great benefit in terms of the use of mathematics in daily life and the characteristics of the individual. For this reason, it is thought that it will be quite useful for the preservice teachers to get their education in line with this awareness.

Bu çalışmada matematikte başarılı olmanın, matematik öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ilköğretim matematik öğretmenliği 2. sınıfında öğrenim gören 60 matematik öğretmen adayı oluşturmuştur. Öğretmen adaylarıyla yapılan yapılandırılmış görüşmeler doğrultusunda elde edilen veriler, içerik analizi ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi sonucunda matematikte başarılı olmanın özellikleri 6 tema altında belirlenmiştir. Bu temalar günlük yaşam, matematik öğretimi, matematiğin yapısı, zihinsel süreçler, kişisel özellikler ve duyuşsal özellikler olarak ifade edilmiştir. Belirlenen temalardan günlük yaşam teması kapsamında matematiği günlük hayatta kullanabilme özelliğinin en çok ifade edildiği görülürken, matematik öğretim temasında problem çözebilme ifadesinin yer aldığı belirlenmiştir. Matematiğin yapısı temasında matematiği sevme, zihinsel süreçler temasında çok yönlü düşünme, kişisel özellikler temasında araştırabilme ve duyuşsal özellikler temasında ise özgüven kazanma ifadelerinin çoğunlukla kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda matematikte başarılı olmanın matematiğin günlük yaşamda kullanımı ile bireyin özelliklerine yönelik olarak çok faydasının olduğu söylenebilir. Bu nedenle öğretmen adaylarının bu bilinç doğrultusunda eğitimlerini almalarının sağlanması etkili bir eğitim öğretim açısından oldukça faydalı olacağı düşünülmektedir.

 • Adesoji, F. A. & Yara, P. O. (2008). Some student factors as correlates of achievement in mathematics in Southwestern Nigeria. European Journal of Scientific Research, 19(3), 424-434.
 • Altun, M. (2014). Ortaokullarda (5, 6, 7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi (10. basım). Bursa: Aktüel Yayınları.
 • Baydar, C. & Bulut, S. (2002). Öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimindeki önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 62-66.
 • Cai, J. (2003). Singaporean students’ mathematical thinking in problem solving and problem posing: An exploratory study. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 34(5), 719-737.
 • Darlington, E. (2011). Approaches to learning of undergraduate mathematicians. The Day Conference of British Society of Research on Learning of Mathematics (BSRLM) Conference. Oxford, England.
 • Demir, İ., Kılıç, S. & Depren, Ö. (2009). Factors affecting Turkish students’ achievement in mathematics. US-China Education Review, 6(6), 47-53.
 • Fidan, N. (1996). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Alkım Yayınevi.
 • Franke, L. & Kazemi, E. (2001). Learning to teach mathematics: Focus on student thinking. Theory into Practice. Spring, 40(2), 102-109.
 • Galbraith, P. & Stillman, G. (2006). A framework for identifying student blockages during transitions in the modelling process. Zentralblatt für Didaktik der Mathema¬tik, 38(2), 143-162.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2009). İlköğretim matematik dersi 6-8. sınıflar öğretim programı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • National Council of the Teachers of Mathematics (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA.
 • Özdoğan, E & Uyar, M. (2012). Tübitak projesi: Aranızda matematiği sevmeyen var mı?. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 64-69.
 • Reusser, K. & Stebler, R. (1997). Every word problem has a solution: The social rationality of mathematical modeling in schools. Learning and Instruction, 7(4), 309-327.
 • Santos-Trigo, M. (1998). Instructional qualities of a successful mathematical problem solving class. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 29(5), 631-646.
 • Soylu, Y. & Soylu, C. (2006). Matematik dersinde başarıya giden yolda problem çözmenin rolü. İnönü Üniversitesi eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 97-111.
 • Umay, A. (2003). Matematiksel muhakeme yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234–243.
 • Wang, D. B. (2004). Family background factors and mathematics success: A comparison of Chinese and US students. International Journal of Educational Research, 41, 40–54.
 • Yenilmez, K. & Uysal, E. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematiksel kavram ve sembolleri günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 89-98.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, İ. & Uyanık, N. (2004). Günümüz matematik öğretimi ve yakın çevre etkileri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 437-442.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section DASED
Authors

Orcid: 0000-0002-2130-0884
Author: Ebru KÜKEY (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0277-6377
Author: Tayfun TUTAK
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 30, 2019

APA Kükey, E , Tutak, T . (2019). MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE MATEMATİKTE BAŞARILI OLMAK NE DEMEKTİR? . Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi , 3 (1) , 54-66 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dased/issue/44944/536046