Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

TÜRK GEMİADAMLARININ DENİZCİLİK EĞİTİMİ VE DENİZDE ÇALIŞMA MEMNUNİYETİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Year 2018, Volume 10, Issue 2, 211 - 231, 26.12.2018
https://doi.org/10.18613/deudfd.495812

Abstract

Bu çalışmada; Türk gemi çalışanlarının denizcilik eğitimi ve denizde çalışma memnuniyetleri hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi, irdelenmesi ve bazı öneriler sunulması amaçlanmıştır. Bu amaçla bir anket formu oluşturularak 652 Türk gemi çalışanı üzerinde uygulanmıştır. Anket ile elde edilen veriler sınıflandırılmış ve SPSS 21 yazılımı ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen başlıca bulgular şu şekildedir; anketin ilgili sorularını cevaplayan ‘Güverte’ ve ‘Makine’ sınıfı gemi çalışanlarının yaklaşık %50’si denizcilikle ilgili karada almış oldukları eğitimleri gemi hayatında ‘Yeterli’ ve ‘Çok yeterli’ bulurken, ‘Yardımcı’ sınıf gemi çalışanlarında bu oran %35 civarındadır. Yeterlik sınıflarına göre farklılık göstermekle birlikte, anketin ilgili sorularını cevaplayan gemi çalışanlarının genel olarak %50 ila 70’inin karada çalışma imkânı olsa gemide çalışmaya devam etmeyeceğini belirttiği görülmüştür. Karada çalışma isteği tüm yaş gruplarında %50’nin üzerinde olup 25-44 yaş arası katılımcılarda %68’e kadar çıkmaktadır. 24 yaş altı katılımcıların yaklaşık %60’ının karada çalışma imkânı olsa gemide çalışmaya devam etmeyeceğini belirtmiş olması ayrıca dikkat çekicidir. Sonuç itibariyle; denizcilik eğitimlerinin gemideki çalışma hayatındaki etkinliğinin ve fayda düzeyinin arttırılması, denizcilik öğrencilerinin kabulünde daha seçici bir sistem geliştirilmesi, gemiadamlarının işe alma ve yerleştirme süreçlerinin iyileştirilmesi, gemilerde tükenmişlik sendromunu önlemeye ve iş tatmin düzeyini arttırmaya yönelik daha fazla çabaya ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir.

References

 • Asyalı, E., Tuna, O. ve Cerit, A.G. (2004). Denizcilikte Aktif Eğitim ve Kalite Yönetimi. 1. Aktif Eğitim Kurultayı Bildiriler Kitabı, ss.67-75, İzmir.
 • Büber, M. ve Töz, A.C. (2017). Türk Gemiadamlarının Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Balıkçı Sınıfı Gemiadamları Üzerine Bir Uygulama. JEMS, 5(4):334-347.
 • Güngör, M. ve Bulut, Y. (2008). Ki-Kare Testi Üzerine. Doğu Anadolu Araştırmaları Dergisi. 7(1): 84-89.
 • Köseoğlu, B (2010). Uzakyol Güverte Zabitlerinin Kariyer Planlama Ölçütleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Mezunları (1999-2008) Üzerine Bir Analiz, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Kurt, Ö. (2010). Gemide Çalışma Koşullarının Gemiadamları Üzerindeki Olumsuz Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Muslu, A. (2018). Türk Gemi Adamlarının Uluslararası Deniz İş Gücü Piyasalarında İstihdamı İçin Özel İstihdam Bürolarının Önemi, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(1), 291-302.
 • Şakiroğlu, A (2007). Uzakyol Zabitlerinin Kariyer Planlama Ölçütleri Üzerine Bir Analiz. Yüksek Lisans Projesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • UAB (2017). Ulaşan Erişen Türkiye Raporu. Ankara.
 • Yılmaz, F (2010). Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği kurulları: Türkiye'de kurulların etkinliği konusunda bir araştırma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1): 149-192.
 • İnternet Kaynakları:
 • Denizhaber.com (2017). Müsteşar Aka'dan Okul Gemisi Müjdesi: Kızağa Konuluyor. http://www.denizhaber.com/egitim/mustesar-aka-dan-okul-gemisi-mujdesi-kizaga-konuluyor-h72826.html, Erişim Tarihi: 02.11.2018.
 • Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği (2018). İkinci Kısım: Gemiadamı Yeterlikleri ve Sertifikaları. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180210-9.htm, Erişim Tarihi: 02.11.2018.
 • UAB (2018). Gemiadamı Bilgi Sistemi, https://gbs.udhb.gov.tr/gaebs/Public/KurumBilgi.aspx, Erişim tarihi: 03.08.2018.

Year 2018, Volume 10, Issue 2, 211 - 231, 26.12.2018
https://doi.org/10.18613/deudfd.495812

Abstract

References

 • Asyalı, E., Tuna, O. ve Cerit, A.G. (2004). Denizcilikte Aktif Eğitim ve Kalite Yönetimi. 1. Aktif Eğitim Kurultayı Bildiriler Kitabı, ss.67-75, İzmir.
 • Büber, M. ve Töz, A.C. (2017). Türk Gemiadamlarının Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Balıkçı Sınıfı Gemiadamları Üzerine Bir Uygulama. JEMS, 5(4):334-347.
 • Güngör, M. ve Bulut, Y. (2008). Ki-Kare Testi Üzerine. Doğu Anadolu Araştırmaları Dergisi. 7(1): 84-89.
 • Köseoğlu, B (2010). Uzakyol Güverte Zabitlerinin Kariyer Planlama Ölçütleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Mezunları (1999-2008) Üzerine Bir Analiz, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Kurt, Ö. (2010). Gemide Çalışma Koşullarının Gemiadamları Üzerindeki Olumsuz Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Muslu, A. (2018). Türk Gemi Adamlarının Uluslararası Deniz İş Gücü Piyasalarında İstihdamı İçin Özel İstihdam Bürolarının Önemi, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(1), 291-302.
 • Şakiroğlu, A (2007). Uzakyol Zabitlerinin Kariyer Planlama Ölçütleri Üzerine Bir Analiz. Yüksek Lisans Projesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • UAB (2017). Ulaşan Erişen Türkiye Raporu. Ankara.
 • Yılmaz, F (2010). Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği kurulları: Türkiye'de kurulların etkinliği konusunda bir araştırma. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1): 149-192.
 • İnternet Kaynakları:
 • Denizhaber.com (2017). Müsteşar Aka'dan Okul Gemisi Müjdesi: Kızağa Konuluyor. http://www.denizhaber.com/egitim/mustesar-aka-dan-okul-gemisi-mujdesi-kizaga-konuluyor-h72826.html, Erişim Tarihi: 02.11.2018.
 • Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği (2018). İkinci Kısım: Gemiadamı Yeterlikleri ve Sertifikaları. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180210-9.htm, Erişim Tarihi: 02.11.2018.
 • UAB (2018). Gemiadamı Bilgi Sistemi, https://gbs.udhb.gov.tr/gaebs/Public/KurumBilgi.aspx, Erişim tarihi: 03.08.2018.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Fatih YILMAZ> (Primary Author)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
0000-0001-5652-0265
Türkiye

Publication Date December 26, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 10, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { deudfd495812, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2018}, volume = {10}, number = {2}, pages = {211 - 231}, doi = {10.18613/deudfd.495812}, title = {TÜRK GEMİADAMLARININ DENİZCİLİK EĞİTİMİ VE DENİZDE ÇALIŞMA MEMNUNİYETİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Fatih} }
APA Yılmaz, F. (2018). TÜRK GEMİADAMLARININ DENİZCİLİK EĞİTİMİ VE DENİZDE ÇALIŞMA MEMNUNİYETİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi , 10 (2) , 211-231 . DOI: 10.18613/deudfd.495812
MLA Yılmaz, F. "TÜRK GEMİADAMLARININ DENİZCİLİK EĞİTİMİ VE DENİZDE ÇALIŞMA MEMNUNİYETİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 10 (2018 ): 211-231 <https://dergipark.org.tr/en/pub/deudfd/issue/41022/495812>
Chicago Yılmaz, F. "TÜRK GEMİADAMLARININ DENİZCİLİK EĞİTİMİ VE DENİZDE ÇALIŞMA MEMNUNİYETİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 10 (2018 ): 211-231
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK GEMİADAMLARININ DENİZCİLİK EĞİTİMİ VE DENİZDE ÇALIŞMA MEMNUNİYETİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Fatih Yılmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18613/deudfd.495812 DO - 10.18613/deudfd.495812 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 231 VL - 10 IS - 2 SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - doi: 10.18613/deudfd.495812 UR - https://doi.org/10.18613/deudfd.495812 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi TÜRK GEMİADAMLARININ DENİZCİLİK EĞİTİMİ VE DENİZDE ÇALIŞMA MEMNUNİYETİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Fatih Yılmaz %T TÜRK GEMİADAMLARININ DENİZCİLİK EĞİTİMİ VE DENİZDE ÇALIŞMA MEMNUNİYETİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 10 %N 2 %R doi: 10.18613/deudfd.495812 %U 10.18613/deudfd.495812
ISNAD Yılmaz, Fatih . "TÜRK GEMİADAMLARININ DENİZCİLİK EĞİTİMİ VE DENİZDE ÇALIŞMA MEMNUNİYETİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 10 / 2 (December 2018): 211-231 . https://doi.org/10.18613/deudfd.495812
AMA Yılmaz F. TÜRK GEMİADAMLARININ DENİZCİLİK EĞİTİMİ VE DENİZDE ÇALIŞMA MEMNUNİYETİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2018; 10(2): 211-231.
Vancouver Yılmaz F. TÜRK GEMİADAMLARININ DENİZCİLİK EĞİTİMİ VE DENİZDE ÇALIŞMA MEMNUNİYETİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2018; 10(2): 211-231.
IEEE F. Yılmaz , "TÜRK GEMİADAMLARININ DENİZCİLİK EĞİTİMİ VE DENİZDE ÇALIŞMA MEMNUNİYETİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 2, pp. 211-231, Dec. 2018, doi:10.18613/deudfd.495812

Articles published in this journal can not be used without referring to the journal. The authors are scientifically for their manuscripts.

Maritime Faculty Journal does not have article processing charges (APCs) or submission charges.

© All Rights Reserved

18320  18321
 13875  13880