Year 2020, Volume 12 , Issue 2, Pages 173 - 200 2020-12-25

ANALYSIS OF THE PIRACY ACTIVITIES IN THE GULF OF GUINEA IN VIEW OF TURKISH SHIP OWNERS
GİNE KÖRFEZİ’NDEKİ DENİZ HAYDUTLUĞU FAALİYETLERİNİN TÜRK DONATANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Ferhan ORAL [1] , Cenk ŞAKAR [2]


The main aim of the study is, to analyze the piracy activities uprising in the Gulf of Guinea Region lately, from Turkish ship owners’ view. In accordance with the purpose, to learn the perceptions of the selected ship owners who have operated their ships in the region with the possibility of being exposed to a piracy attack (or have already been attacked) in the past is the second aim. Lastly, to create awareness by taking advantage of lessons learned and to take new measures (or to review the existing ones) by revealing different perspectives are the third aim. In this context, a semi-structured interviews have been made with selected seven ship owners’ ‘Company Security Officers’ who have operated their ships in the past or are already operating in the Gulf of Guinea region. As a conclusion; Privately Contracted Armed Security Personnel are benefited from in the region substantially, non-lethal (passive) measures are being used effectively, ships operating in the region are mostly insured with Kidnap&Ransom insurance, increasing piracy activities in the region effects negatively ship owners’ ideas on operating in the region and lastly, sefarers exposed to piracy attacks in the region still keep on working although they were affected negatively. For those relevant studies to be made in the future, it would be beneficial; to research the same topic separately instead of addressing security, economics, and personnel topics at one hand as seen in this study, and to research the subject broadly with other scientific research techniques (such as questionnaire) including Turkish and foreign shipmasters’ views who were exposed to piracy attacks and including other aspects of the influence of piracy, such as cyber security.
Bu çalışmanın temel amacı; Gine Körfezi’nde son zamanlarda yükselişe geçen deniz haydutluğu faaliyetlerini Türk Donatanları açısından incelemektir. Bu amaca yönelik olarak, gemileri bölgede saldırıya maruz kalma ihtimali bulunan (veya geçmişte saldırıya uğramış) donatanlardan belirlenenlerin konuyla ilgili algılarını öğrenmek ikinci amaçtır. Son olarak, alınan derslerden de istifade ile değişik bakış açılarını ortaya koyarak alınması veya gözden geçirilmesi gereken tedbirlere yönelik farkındalık oluşturmak ise üçüncü amaçtır. Bu kapsamda, halen veya geçmişte Gine Körfezi’ne sefer yapan gemisi bulunan denizcilik şirketlerinden belirlenen yedi adedinin ‘Şirket Güvenlik Zabitleri’ ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Çalışmanın bulguları itibariyle; bölge ülkelerinde Silahlı Özel Gemi Güvenlik Personelinden büyük oranda faydalanılmakta, deniz haydutlarını caydırmak için ölümcül olmayan (pasif) tedbirler etkinlikle kullanılmakta, bölgeye gönderilen gemiler için çoğunlukla ‘Kaçırılma ve Fidye’ sigortası yapılmakta, bölgede artan deniz haydutluğu faaliyetleri, donatanların Gine Körfezi bölgesine sefer yapma konusundaki düşüncelerini olumsuz yönde etkilemekte ve son olarak daha önce gemilerde saldırıya maruz kalan personel, halen gemilerde çalışmaya devam etmekle birlikte, saldırılardan olumsuz etkilenmektedir. Konuyla ilgili gelecekte yapılacak araştırmalarda; güvenlik, ekonomi ve personel olarak üç başlık altında ele alınan konularının ayrı ayrı olarak incelenmesinin ve anket gibi diğer araştırma teknikleriyle, bögede saldırı/saldırı teşebbüsüne maruz kalan Türk ve yabancı şirketlere ait gemi kaptanlarının görüşleri ve siber güvenlik gibi konunun değişik boyutlarının deniz haydutluğuna etkilerinin de ele alındığı daha kapsamlı araştırmalar yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
 • Aboh A.B. and Ahmed, N. (2018). Understanding West Africa Maritime Security Threats: A Critical Appraisal of the Development of Piracy and Armed Robbery at Sea in the Gulf of Guinea. Socialscientia Journal of Social Sciences and Humanities 3(2), 16-31.
 • Ali, K-D, (2014). Maritime security cooperation in the Gulf of Guinea: prospects and challenges, Thesis for Doctor of Philosophy, University of Wollongong, Faculty of Law, Humanities and the Arts, Sidney, New South Wales-Australia.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Anele, K. K. (2017). A study of the role of seafarers in combating piracy off the coast of Nigeria. WMU Journal of Maritime Affairs, 16(3), 313–349.
 • Aydın, M., Gedik, M., Uğurlu, U. ve Yıldırım, U. (2016). Aden Körfezi’nde Yaşanan Deniz Haydutluğu Eylemlerinin Dünya ve Türk Deniz Ticareti Üzerindeki Etkisi, Journal of ETA Maritime Sciences, 4(1), 61-71.
 • Balogun, W.A., (2018). Crude Oil Theft, Petro-Piracy And Illegal Trade in Fuel: an Enterprise-Value Chain Perspective of Energy-Maritime Crime in the Gulf of Guinea, Thesis for Degree of Doctor of Philosophy, Lancaster University, Department of Politics, Philosophy and Religion (PPR), Lancaster-UK.
 • Belokas A. (2011), Update of the Safety4Sea.com Anti- Piracy survey. https://safety4sea.com/update-of-the-safety4sea-com-anti-piracy-survey/, Erişim Tarihi: 18.03.2020. Bueger, C. (2015). What is Maritime Security. Marine Policy, 53, 159–164.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Özcan, E.A., Özcan, Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Clifford, G. (2014). Somali piracy and anti-shipping activity messages: Lessons for a Successful Counterpiracy Strategy. Doctoral Dissertation. Henley-Putnam University, Strategic Security, California.
 • Denizcilik Dergisi (2020). Türk gemisine Nijerya’da saldırı. https://www.denizcilikdergisi.com/denizcilik-gundem-haberleri/turk-gemisine-nijeryada-saldiri/, Erişim Tarihi: 17.03.2020.
 • Dünya Bülteni (2014). Nijerya'da Türk denizciler rehin alındı. https://www.dunyabulteni.net/afrika/nijeryada-turk-denizciler-rehin-alindi-h313622.html, Erişim Tarihi: 17.03.2020.
 • General Crewing (2016). Two offshore workers kidnapped from vessel in Nigeria. https://www.generalcrewing.com/index.php/new/260-two-offshore-workers-kidnapped-from-vessel-in-nigeria, 25.02.2016. Erişim Tarihi: 17.03.2020.
 • International Chamber of Commerce (ICC), Piracy Reporting Center., https://www.icc-ccs.org/piracy-reporting-centre, Erişim Tarihi:16.03.2020.
 • International Maritime Organisation, (2020). Piracy Reports, http://www.imo.org/en/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Reports/Documents/MSC.4-Circ.264%20Annual%20Report%202019.pdf, Erişim Tarihi:27.05.2020.
 • Joubert, L. (2019). The State of Maritime Piracy 2018, https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2019/06/OEF-Stable-Seas-The-state-of-maritime-piracy-2018-2019_06.pdf, Erişim Tarihi:18.03.2020.
 • Liwång H., Ringsberg J., Norsel M. (2013). Quantitative risk analysis – Ship security analysis for effective risk control options, Safety Science, 58(1), 98-112.
 • Mandanda, E. D. & Ping, G. (2016). Differences and Similarities between Gulf of Guinea and Somalia Maritime Piracy: Lessons Gulf of Guinea Coastal States Should Learn from Somali Piracy. Journal of Law, Policy and Globalization, 56, 40-53.
 • Marine Insight (2019). Pirates Attack On Tanker With 9 Armed Men – Dryad Piracy Incidents Analysis. https://www.marineinsight.com/marine/pirates-attack-on-tanker-with-9-armed-men-dryad-piracy-incidents-analysis/, Erişim Tarihi: 17.03.2020.
 • Ofosu-Boateng, N. (2018). Piracy in the Gulf of Guinea: Impacts to Maritime Transportation and Maritime Security, Journal of Asian Development, 4(2), 1-43.
 • Otto, L. (2015). The Gulf of Guinea’s Troubled Waters: The Evolution of Piracy and Other Maritime Crimes, Doctoral Dissertation. Johannesburg University, Department of Politics, Johannesburg.
 • Ovcina, J. (2020). IMB: 37 ships boarded, 22 seafarers kidnapped in Q1, 2020. Offshore Energy.,https://www.offshore-energy.biz/imb-37-ships-boarded-22-seafarers-kidnapped-in-q1-2020/, Erişim Tarihi:18.04.2020.
 • Öğülmüş, S. (2019). İçerik Çözümlemesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 24 (1), 213-228.
 • Özgen, C. (2014). Deniz Kuvvetlerinin Enerji Güvenliğindeki Rolü: Türkiye Örneği, Doktora Tezi, T.C. Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, İstanbul.
 • Rottier, N. (2016). On Ever-Higher Seas and at Bay, Why maritime piracy soars in the Gulf of Guinea and plunges in Somalia, MBA Dissertation, Leiden University, International Relations (MA) Faculty, Leiden-The Netherlands.
 • Sergi, B. S., Morabito, G., (2016). The Pirates’ Curse: Economic Impacts of the Maritime Piracy. Studies in Conflict & Terrorism, 39(10), 935–952.
 • Seyle, C., (2016) Oceans Beyond Piracy and OEF Research Report, After the Release: The Long-Term Behavioral Impact of Piracy on Seafarers and Families.https://oefresearch.org/publications/after-release-long-term-behavioral-impact-piracy-seafarers-and-families, Erişim Tarihi:17.03.2020.
 • Seyle, D. C. & Fernandez, G.K., & Dimitrevich, A. & Bahri, C. (2018). The long-term impact of maritime piracy on seafarers’ behavioral health and work decisions”, Marine Policy 87, 23-28.
 • Soybaş, F.N. (2014). Deniz Haydutluğu ve Deniz Haydutluğunun Deniz Sigortacılığına Etkisi, Yayınlanmamış Denizcilik Uzmanlık Tezi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara.
 • Sözcü (2019). Nijerya’da korsanlar Türk gemisine saldırdı, ilk görüntüler geldi. https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-korsanlar-turk-gemisine-saldirdi-10-murettebat-rehin-5232831/, Erişim Tarihi: 23.06.2020.
 • Tavares, R.A.A.(2017). Batı Afrika’da Ulusötesi Güvenlik Sorunları: Nijerya Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara.
 • Tiến, Lê Q. & Nguyen, C.M. (2019). Impact Of Piracy on Maritime Transport and Technical Solutions for Prevention. International Journal of Civil Engineering and Technology, 10(1), 958-969.
 • Tumbarska, A. (2018a). The Non-Lethal Technologies Against the Terrorism. EJERS, European Journal of Engineering Research and Science. 3(5), 41-46.
 • Tumbarska, A. (2018b). Maritime Piracy and Armed Robbery Evolution in 2008-2017. International Scientific Journals, Security & Future 2 (1), 18-21.
 • Türkistanlı, T. & Kuleyin, B. (2017). A Study on Perception of Seafarers on Private Maritime Security Companies: Perspective of Turkey. Journal of ETA Maritime Science, Vol. 5, 39-58.
 • United Nations Conference on Trade and Development, Review of Maritime Transport (2019), https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2019_en.pdf, Erişim Tarihi:23.06.2020.
Primary Language tr
Subjects Marine Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3249-5266
Author: Ferhan ORAL (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, DENİZCİLİKTE GÜVENLİK, EMNİYET VE ÇEVRE YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5821-6312
Author: Cenk ŞAKAR
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, DENİZCİLİK FAKÜLTESİ, DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 25, 2020

Bibtex @research article { deudfd837273, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-4246}, eissn = {2458-9942}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {173 - 200}, doi = {10.18613/deudfd.837273}, title = {GİNE KÖRFEZİ’NDEKİ DENİZ HAYDUTLUĞU FAALİYETLERİNİN TÜRK DONATANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Oral, Ferhan and Şakar, Cenk} }
APA Oral, F , Şakar, C . (2020). GİNE KÖRFEZİ’NDEKİ DENİZ HAYDUTLUĞU FAALİYETLERİNİN TÜRK DONATANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi , 12 (2) , 173-200 . DOI: 10.18613/deudfd.837273
MLA Oral, F , Şakar, C . "GİNE KÖRFEZİ’NDEKİ DENİZ HAYDUTLUĞU FAALİYETLERİNİN TÜRK DONATANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ" . Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 173-200 <https://dergipark.org.tr/en/pub/deudfd/issue/58366/837273>
Chicago Oral, F , Şakar, C . "GİNE KÖRFEZİ’NDEKİ DENİZ HAYDUTLUĞU FAALİYETLERİNİN TÜRK DONATANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 173-200
RIS TY - JOUR T1 - GİNE KÖRFEZİ’NDEKİ DENİZ HAYDUTLUĞU FAALİYETLERİNİN TÜRK DONATANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Ferhan Oral , Cenk Şakar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.18613/deudfd.837273 DO - 10.18613/deudfd.837273 T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 200 VL - 12 IS - 2 SN - 1309-4246-2458-9942 M3 - doi: 10.18613/deudfd.837273 UR - https://doi.org/10.18613/deudfd.837273 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi GİNE KÖRFEZİ’NDEKİ DENİZ HAYDUTLUĞU FAALİYETLERİNİN TÜRK DONATANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Ferhan Oral , Cenk Şakar %T GİNE KÖRFEZİ’NDEKİ DENİZ HAYDUTLUĞU FAALİYETLERİNİN TÜRK DONATANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2020 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi %P 1309-4246-2458-9942 %V 12 %N 2 %R doi: 10.18613/deudfd.837273 %U 10.18613/deudfd.837273
ISNAD Oral, Ferhan , Şakar, Cenk . "GİNE KÖRFEZİ’NDEKİ DENİZ HAYDUTLUĞU FAALİYETLERİNİN TÜRK DONATANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ". Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi 12 / 2 (December 2020): 173-200 . https://doi.org/10.18613/deudfd.837273
AMA Oral F , Şakar C . GİNE KÖRFEZİ’NDEKİ DENİZ HAYDUTLUĞU FAALİYETLERİNİN TÜRK DONATANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2020; 12(2): 173-200.
Vancouver Oral F , Şakar C . GİNE KÖRFEZİ’NDEKİ DENİZ HAYDUTLUĞU FAALİYETLERİNİN TÜRK DONATANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi. 2020; 12(2): 173-200.
IEEE F. Oral and C. Şakar , "GİNE KÖRFEZİ’NDEKİ DENİZ HAYDUTLUĞU FAALİYETLERİNİN TÜRK DONATANLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ", Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 2, pp. 173-200, Dec. 2020, doi:10.18613/deudfd.837273