Research Article
BibTex RIS Cite

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin klinik araştırmalar hakkındaki bilgi ve görüşlerinin değerlendirilmesi

Year 2019, Volume: 33 Issue: 3, 245 - 256, 06.02.2020
https://doi.org/10.5505/deutfd.2019.19870

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, tıp fakültesi öğrencilerinin klinik araştırmalar hakkındaki bilgi ve görüşlerinin değerlendirilmesi, bunlar üzerine etki eden etmenlerin incelenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel türde olan araştırma, 30 Mayıs- 30 Eylül 2016 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuyan dönem 1, 3 ve 6 öğrencileri arasında yürütüldü (n=832). Araştırma verileri 4 bölümden oluşan ve öğrencilerin klinik araştırmalar hakkındaki bilgi düzeyi, düşünceleri ve eğitimlerinin değerlendirildiği anket formu ile toplandı, tanımlayıcı istatistik, ki-kare, t-testi, ANOVA, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis ve korelasyon analizi ile değerlendirildi.
Bulgular: Öğrencilerin %55,8’i anketi yanıtladı (n=464; yaş: 21,2±2,3; %51,6’sı kadın). Bilgi düzeyi 33 puan üzerinden 19,8±6,3, olumlu görüş puan ortalaması 9 puan üzerinden 6,2±1,5 olarak bulundu. Bilgi düzeyi puanlarının ortalaması dönem 3 ve dönem 6 öğrencilerinde ve ileri derecede İngilizce bilen grupta daha yüksek idi (p<0,05). Bilgi düzeyi ile olumlu görüş puanları arasında pozitif yönde, orta düzeyde, anlamlı bir korelasyon bulundu (r=0,322, p<0,001). Öğrencilerin %94,1’i tıp fakültesi öğrencilerinin klinik araştırmalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları gerektiğini, %17,3’ü eğitim müfredatında klinik araştırmalar ile ilgili verilen bilgilerin yeterli olduğunu düşünüyordu.
Sonuç: Bu çalışma, tıp fakültesi eğitim programında yer alan eğitimlerin ve yabancı kaynakları kolaylıkla okuyabiliyor olmanın klinik araştırma bilgi puanını olumlu yönde etkilediğini, ayrıca yüksek bilgi düzeyinin daha fazla olumlu görüşe neden olduğunu gösterdi. Öğrencilerin bilgilerini geliştirmek, ileride klinik araştırma yapmalarında öncül olmalarını sağlamak için daha etkin bir eğitime ihtiyaç vardır.

References

 • 1. Joshi VD, Kulkarni AA, Oka GA, Bivalkar VV. Public awareness and perception of clinical trials: quantitative study in pune. Perspect Clin Res. 2014;4:169-74.
 • 2. U.S. National Library of Medicine. Clinical Trials.gov. [Erişim Tarihi: 08 Ağutos 2019]. Erişim adresi: https://clinicaltrials.gov/ct2/search/map
 • 3. U.S. National Library of Medicine. Clinical Trials.gov. [Erişim Tarihi: 08 Ağutos 2019]. Erişim adresi: https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=&term=&cntry=TR&state=&city=&dist=
 • 4. U.S. National Library of Medicine. Clinical Trials.gov. [Erişim Tarihi: 08 Ağutos 2019]. Erişim adresi: https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=&term=&cntry=US&state=&city=&dist=
 • 5. Johnson C, Lizama C, Harrison M, Bayly E, Bowyer J, Haddow L. Cancer health professionals need funding, time, research knowledge and skills to be involved in health services research. J Cancer Educ. 2014;29(2):389-94.
 • 6. Aksoy HB, Arici MA, Uçku R, Gelal A. Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin klinik araştırmalar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2017;31(1):9-18.
 • 7. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu, 13 Kasım 2015. [Erişim tarihi: 18 Haziran 2019]. Erişim adresi: https://www.etu.edu.tr/files/dosyalar/2018/06/06/2d4cd49dea35e98863640b76186f89cc.pdf
 • 8. Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi, Fortaleza, 2013. [Erişim Tarihi: 12 Haziran 2019]. Erişim Adresi: http://www.journalagent.com/aot/Helsinki_Decleration_tur.pdf
 • 9. Alfaar AS, Hassan WM, Bakry MS, Ezzat S. Clinical research recession: training needs perception among medical students. J Cancer Educ. 2017;32(4):728-33.
 • 10. Memarpour M, Fard AP, Ghasemi R. Evaluation of attitude to, knowledge of and barriers toward research among medical science students. Asia Pac Fam Med. 2015;14:1:1-7.
 • 11. Jusoh R, Abidin ZZ. The Teaching-Research Nexus: A study on the students’ awareness, experiences and perceptions of research. Procedia – Soc Behav Sci. 2012;38:141-48.
 • 12. Abushouk AI, Hatata AN, Omran IM, Youniss MM, Elmansy KF, Meawed AG. Attitudes and perceived barriers among medical students towards clinical research: A cross-sectional study in an Egyptian medical school. J Biomed Educ. 2016;2016:1-7.
 • 13. Goel D, Walia R, Sharma P, Kaur H, Agnihotri P. Impact of educational intervention on knowledge, attitude and awareness of good clinical practice among health care providers. Perspect Clin Res. 2017;8(2):90-4.
 • 14. Vittalrao AM, Kumari KM, Kumari KS, Gill R, Thomson SR. A questionnaire survey on awareness of clinical trials among medical students. Biomed Pharmacol J. 2018;11(4):2005-9.
 • 15. Sharma K, Jindal A. Low awareness of clinical research in India amongst final year medical students and physicians: Need for increased emphasis on clinical research in medical curriculum. Arch Med Heal Sci. 2014;2(2):234-7.
 • 16. Pandya AS, Panchal PJ, Kataria BC, Parmar MR. Evaluation of knowledge regarding good clinical practice among faculties at a tertiary care teaching hospital. Int J Clin Trials. 2015;2(2):34–7.
 • 17. Gupta R, Malhotra A, Malhotra P. An observational study on awareness about medical research among postgraduate students in a tertiary care teaching hospital in North India. Int J Med Sci Public Healt. 2018;7(1):859-63.
 • 18. Yanagawa H, Takai S, Yoshimaru M, Miyamoto T, Katashima R, Kida K. Nurse awareness of clinical research: a survey in a Japanese University Hospital. BMC Med Res Methodol. 2014:2;14:85.
 • 19. Alghamdi KM, Moussa NA, Alessa DS, Alothimeen N, Al-Saud AS. Perceptions, attitudes and practices toward research among senior medical students. Saudi Pharm J. 2014;22:113-7.
 • 20. Baynum B. Guineapig. The Lancet. 2008;372:9633:107.
 • 21. İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları, Resmi Gazete, 28617; 14 Nisan 2013. [Erişim tarihi: 11 Haziran 2019]. Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17285&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ila%C3%A7%20ve%20biyolojik

EVALUATION OF DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE STUDENTS’ KNOWLEDGE AND OPINIONS ABOUT CLINICAL RESEARCH

Year 2019, Volume: 33 Issue: 3, 245 - 256, 06.02.2020
https://doi.org/10.5505/deutfd.2019.19870

Abstract

Objective: In this study, the purpose was to evaluate the knowledge, opinions about clinical trials of medical students and to investigate the affecting factors
Materials and Methods: A descriptive, cross-sectional study was conducted among students who were at first, third, final year of Dokuz Eylul University Medicine Faculty during May 30th - September 30th 2016 (n=832). Data was retrieved using questionnaire consisting of 4 sections evaluating the students' level of knowledge, opinion, education about clinical trials. Descriptive statistics, chi-square, t-test, ANOVA, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis, correlation analysis were used.
Results: Questionnaire response was 55.8% (n=464; age: 21.2±2.3; 51.6%female). The knowledge point was 19.8±6.3 out of 33 points. The average positive opinion score was 6.2±1.5 out of 9 points. The knowledge scores were higher in the 3rd and 6th year students and in advanced level of English group (p<0.05). A positive, moderate, significant correlation was found between knowledge level and positive opinion scores (r=0.322, p<0.001). Rate of students who thought that they should have more information was 94.1%, that the given training in medical school adequate was 17.3%.
Conclusion: This study revealed that the education in the education curriculum and the ability to read foreign sources easily affected the knowledge score positively and higher knowledge score leads to positive opinion. There is a need more effective training to improve students’ knowledge, to make them pioneer in future clinical research.

References

 • 1. Joshi VD, Kulkarni AA, Oka GA, Bivalkar VV. Public awareness and perception of clinical trials: quantitative study in pune. Perspect Clin Res. 2014;4:169-74.
 • 2. U.S. National Library of Medicine. Clinical Trials.gov. [Erişim Tarihi: 08 Ağutos 2019]. Erişim adresi: https://clinicaltrials.gov/ct2/search/map
 • 3. U.S. National Library of Medicine. Clinical Trials.gov. [Erişim Tarihi: 08 Ağutos 2019]. Erişim adresi: https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=&term=&cntry=TR&state=&city=&dist=
 • 4. U.S. National Library of Medicine. Clinical Trials.gov. [Erişim Tarihi: 08 Ağutos 2019]. Erişim adresi: https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=&term=&cntry=US&state=&city=&dist=
 • 5. Johnson C, Lizama C, Harrison M, Bayly E, Bowyer J, Haddow L. Cancer health professionals need funding, time, research knowledge and skills to be involved in health services research. J Cancer Educ. 2014;29(2):389-94.
 • 6. Aksoy HB, Arici MA, Uçku R, Gelal A. Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin klinik araştırmalar hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi. 2017;31(1):9-18.
 • 7. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu. İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu, 13 Kasım 2015. [Erişim tarihi: 18 Haziran 2019]. Erişim adresi: https://www.etu.edu.tr/files/dosyalar/2018/06/06/2d4cd49dea35e98863640b76186f89cc.pdf
 • 8. Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi, Fortaleza, 2013. [Erişim Tarihi: 12 Haziran 2019]. Erişim Adresi: http://www.journalagent.com/aot/Helsinki_Decleration_tur.pdf
 • 9. Alfaar AS, Hassan WM, Bakry MS, Ezzat S. Clinical research recession: training needs perception among medical students. J Cancer Educ. 2017;32(4):728-33.
 • 10. Memarpour M, Fard AP, Ghasemi R. Evaluation of attitude to, knowledge of and barriers toward research among medical science students. Asia Pac Fam Med. 2015;14:1:1-7.
 • 11. Jusoh R, Abidin ZZ. The Teaching-Research Nexus: A study on the students’ awareness, experiences and perceptions of research. Procedia – Soc Behav Sci. 2012;38:141-48.
 • 12. Abushouk AI, Hatata AN, Omran IM, Youniss MM, Elmansy KF, Meawed AG. Attitudes and perceived barriers among medical students towards clinical research: A cross-sectional study in an Egyptian medical school. J Biomed Educ. 2016;2016:1-7.
 • 13. Goel D, Walia R, Sharma P, Kaur H, Agnihotri P. Impact of educational intervention on knowledge, attitude and awareness of good clinical practice among health care providers. Perspect Clin Res. 2017;8(2):90-4.
 • 14. Vittalrao AM, Kumari KM, Kumari KS, Gill R, Thomson SR. A questionnaire survey on awareness of clinical trials among medical students. Biomed Pharmacol J. 2018;11(4):2005-9.
 • 15. Sharma K, Jindal A. Low awareness of clinical research in India amongst final year medical students and physicians: Need for increased emphasis on clinical research in medical curriculum. Arch Med Heal Sci. 2014;2(2):234-7.
 • 16. Pandya AS, Panchal PJ, Kataria BC, Parmar MR. Evaluation of knowledge regarding good clinical practice among faculties at a tertiary care teaching hospital. Int J Clin Trials. 2015;2(2):34–7.
 • 17. Gupta R, Malhotra A, Malhotra P. An observational study on awareness about medical research among postgraduate students in a tertiary care teaching hospital in North India. Int J Med Sci Public Healt. 2018;7(1):859-63.
 • 18. Yanagawa H, Takai S, Yoshimaru M, Miyamoto T, Katashima R, Kida K. Nurse awareness of clinical research: a survey in a Japanese University Hospital. BMC Med Res Methodol. 2014:2;14:85.
 • 19. Alghamdi KM, Moussa NA, Alessa DS, Alothimeen N, Al-Saud AS. Perceptions, attitudes and practices toward research among senior medical students. Saudi Pharm J. 2014;22:113-7.
 • 20. Baynum B. Guineapig. The Lancet. 2008;372:9633:107.
 • 21. İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları, Resmi Gazete, 28617; 14 Nisan 2013. [Erişim tarihi: 11 Haziran 2019]. Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17285&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ila%C3%A7%20ve%20biyolojik

Details

Primary Language Turkish
Subjects Clinical Sciences
Journal Section Research Articles
Authors

Nisan ÖNGEL This is me 0000-0001-7925-6081

Pelin KOCA This is me 0000-0001-5064-2798

Mukaddes GÜMÜŞTEKİN This is me 0000-0001-7761-2919

Reyhan UÇKU This is me 0000-0003-0254-571X

Ayşe GELAL This is me 0000-0003-1910-7847

Publication Date February 6, 2020
Submission Date August 17, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 33 Issue: 3

Cite

Vancouver ÖNGEL N, KOCA P, GÜMÜŞTEKİN M, UÇKU R, GELAL A. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin klinik araştırmalar hakkındaki bilgi ve görüşlerinin değerlendirilmesi. J DEU Med. 2020;33(3):245-56.