Year 2017, Volume , Issue 11, Pages 113 - 130 2017-06-01

Özel Mülkiyet Bağlamında Özgürlük Sorununa Bir Bakış: Locke ve Rousseau’da Köle-Efendi İlişkisi
A Look on the Problem of Freedom in the Context of Private Property: The Slave-Master Relationship in Locke and Rousseau

Eda ÇAKMAKKAYA [1]


Bu yazının amacı insanın özgürlüğünü elde etmesi/elinde bulundurması -bir kimsenin bir diğerinin tahakkümü altında olmaması- sürecinde merkezi bir araç olarak konumlanan özel mülkiyetin açığa çıkışı, meşruiyeti sorununu Locke ve Rousseau’nun kuramları bağlamında ele almaktır. Çalışma bu iki yaklaşım bağlamında yapılacak karşılaştırma doğrultusunda, özel mülkiyete ilişkin olarak verilmiş tasarımlardan hangisinin özgürlüğü sağlamada daha yetkin olduğunu sorgulamaya çalışacaktır. Sonuçta özel mülkiyet moral ve normatif bağlamlarda özgürlüğün asıl kurucusu olarak Locke’ta olduğu gibi ihlal edilemez bir hak olarak konumlandırılacaktır
The purpose of this paper is to deal with the emergence of private property and its legitimacy as a central tool in the process of achieving/securing freedom of man -that no one is under the domination of one another- in the context of the theories provided by Locke and Rousseau. This study will try to question which of the given designs in relation to private property is more competent in terms of freedom in the context of these two approaches by comparisons method. As a result, private property will be positioned as an inviolable right as in Locke as the master promoter of freedom both in moral and normative contexts
 • Berlin, I. & Hardy, H. (1991). The crooked timber of humanity (1st ed.). New York: Knopf.
 • Bertram, C. (2016). Jean Jacques Rousseau. [online] Plato.stanford.edu. Available at: https:// plato.stanford.edu/entries/rousseau/ [Accessed 5 Dec. 2016].
 • Dent, N. (2000). Rousseau Sözlüğü, Çev. B. Gözkan, N. Ilgıcıoğlu, 1st ed. İstanbul: Sarmal Yayınevi.
 • Dun, V. (2010), ‘Freedom, Liberty, Autonomy’ Available at: http://users.ugent.be/~frvandun/ Texts/Articles/FVD_FREEDOM.PDF [Accessed 9 Oct. 2016], s.15.
 • Dworkin, R. (1981). What is Equality? Part:2: Equality of Resources, Philosophy and Public Affairs, Vol. 10. No. 4. (Autumn, 1981), pp. 283-345.
 • Fisher, W. (2001). Theories of Intellectual Property. In: New Essays in the Legal and Political Theory of Property, 1st ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 168-199.
 • Gough, J. W, and Klibansky (eds.), 1968, ‘Epistola de Tolerentia’, A Letter on Toleration, Ox- ford: Oxford University Press.
 • Hayek, F. A. (1976). The Mirage of Social Justice Law, Volume 2 of Law, Legislation and Liberty, London: Routledge and Kegan Paul.
 • Larmore, C. (1996). The Morals of Modernity, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Locke, J. (2016). Yönetim Üzerine İkinci İnceleme, Çev. Fahri Bakırcı, Ankara: Eski Kitaplar.
 • Munzer, S. (1990). A theory of property. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Nussbaum, M. and Faralli, C. (2007). On the New Frontiers of Justice. A Dialogue. Ratio Juris, 20(2), ss.145-161. s.151.
 • Paschal,. (1868). Constitution of the United States Defined and Carefully Annotated (1st ed.).
 • Rawls, J. (1993). Political liberalism (1st ed.). New York: Columbia University Press.
 • Rousseau, J. (2016). Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev, Çev. Sabahattin Eyüboğlu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Rousseau, J. (1948). Emile. 1st ed. London: Dent.
 • Rousseau, J. (2015). İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı, Çev. Rasih Nuri İleri, İstanbul: Say Yayınları
 • Rousseau, J. (2015). Toplum Sözleşmesi, Çev. İsmail Yerguz, İstanbul: Say Yayınları
 • Schmidtz, D. (2016). Friedrich Hayek. Plato.stanford.edu. Retrieved 14 December 2016, from https://plato.stanford.edu/entries/friedrich-hayek/
 • Tully, J. (2009). Discourse on Property (1st ed.). Cambridge, GBR: Cambridge University Press.
 • Uzgalis, W. (2016). John Locke. [online] Plato.stanford.edu. Available at: https://plato.stan- ford.edu/entries/locke/#Bib [Accessed 12 Oct. 2016].
 • Waldron, J. (2002). God, Locke, and equality. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Waldron, J. (2010). Property Law. In: A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, 1st ed. Malden, MA: Blackwell Pub., 9-29.
 • Waldron, J. (2010). Locke, Tully ve Mülkiyetin Düzenlenişi, Çev. Hamdi Bravo, FLSF, Bahar Sayı 9
 • Waluchow, W. (2016). Constitutionalism. [online] Plato.stanford.edu. Available at: https://plato. stanford.edu/entries/constitutionalism/#ConMinRicSen [Accessed 10 Dec. 2016].
Other ID JA63NZ38MD
Journal Section Research Article
Authors

Author: Eda ÇAKMAKKAYA

Dates

Application Date : June 1, 2017
Publication Date : June 1, 2017

APA Çakmakkaya, E . (2017). Özel Mülkiyet Bağlamında Özgürlük Sorununa Bir Bakış: Locke ve Rousseau’da Köle-Efendi İlişkisi . Dört Öge , (11) , 113-130 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dortoge/issue/40212/478821