Year 2019, Volume 3 , Issue 1, Pages 1 - 19 2019-06-30

Ahmet Yesevi’nin Hikmetler’inde Ahir Zaman’ın Sahte Şeyhleri

Musa KAVAL [1]


Ahmet Yesevi, şeyh olan babası vasıtasıyla küçük yaştan itibaren tasavvuf terbiyesiyle yetişmiştir. İslami ilimleri de ikmâl eden Ahmet Yesevi uzun yıllar sonra Yesi’ye dönmüştür. Kendisinde tecrübe ettiği dönüşümü mânevi işaret sonucu kendi topraklarına taşımak istemiştir. İlim ve hâl’in muhabbet seviyesine yükselmesi sonucu gönlünde tezâhür eden hikmetleri Orta Asya bozkırların manen şenlenmesine vesile olmuştur. Oradaki nefesten yayılan hikmetler Balkanlara kadar sürgün vermiş, kökleri bugüne değin ayakta kalmıştır. Bu münbit yolun tahrip edilmemesi ve istismarcıların elinde değersizleşmemesi için de onları niyetleriyle birlikte saf gönül ve zihinlere ihbar etmiştir. Hikmetlerin ısrarla uyulması gereken bir mürşid-i kâmil vurgusuyla birlikte ahir zamanda artacak sahte şeyhlere karşı uyarılarda bulunur. İslam ve tasavvufun temel esaslarını bilmeyen, derdi dünya tamahı olan sahte mürşidlerin özelliklerini anlatır. Onun hikmetleri, İslam’ı, ağırlıklı şekilde tasavvufu yorum ile içselleştiren Türk toplulukları için uzun yıllardır önemli bir mihenk olmuştur. Günümüzde de önemli telkinler olarak değerlendirmeye alınması gereken hikmetleri bu çalışmanın konusu edinilmiştir.

Ahmet Yesevi, tasavvuf, şeyh, şeriât
 • Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmet, ed. Mustafa Tatçı, Merkez Repro Basım, Ankara 2016.
 • Bağdâdî, Muhammed b. Süleyman, el-Hadîkatü’n-nediyye fî âdâbi’t-tarîkati’n- Nakşbendiyye ve’l-behçeti’l Hâlidiyye, el-Matbaatü’l-‘İlmiyye, Mısır 1310.
 • Can, Şefik, Konularına Göre Açıklamalı Mesnevi Tercümesi, I-VI, İstanbul 2002.
 • Demirci, Mehmet, Sorularla Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 2001.
 • Gümüşhânevî, Ahmed Ziyâüddin, Câmiu’l-usul fi’l-evliyâ, Dâru'l Kütibi'lİlmiyye, Beyrut 2010.
 • Hamîdullah, Muhammed İslama Giriş, çev: Kemal Kuşçu, Ankara 1965.
 • Hucvîrî, Ali b. Osman Cullâbî, Keşfu’l-Mahcûb, haz. Süleyman Uludağ, İstanbul 1982.
 • İmâm-ı Rabbani, Ahmed-i Fârûki Serhendî, Mektûbât, ter. Hüseyin Hilmi Işık, İstanbul 2017.
 • Kaval, Musa “Tüketim Kültürü ve Tasavvufi Zühd Geleneği”, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2019 7(1) 151-166.
 • Kelâbâzî, Doğuş Devrinde Tasavvuf [Ta’arruf], haz.: Süleyman Uludağ, İstanbul, 1979.
 • Kuşeyri, Abdulkerim b. Havâzin, Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyri Risalesi, haz., Süleyman Uludağ, İstanbul 1981.
 • Necmeddin-i Daye, Mirşadü'l-İbâd, nşr. Hüseyin Hüseyni en-Ni'metullahi, 1312.
 • Serrac, Ebû Nasr et-Tûsî, el-Luma’, Thk. Abdulhalim Mahmud- Taha Abdulbâkî Surûr, Kahire 1960.
 • Sühreverdî, Ömer b. Muhammed, Avârifu’l-Maârif, ter.: Hasan Kâmil Yılmaz- İrfan Gündüz, İstanbul 1990.
 • Şa'rani, el-Envarü'l-kudsiyye, Beyrut 1966.
Primary Language tr
Journal Section makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-8784-7762
Author: Musa KAVAL (Primary Author)
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { duifad529624, journal = {Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2619-9750}, address = {Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konuralp Yerleşkesi Düzce}, publisher = {Duzce University}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {1 - 19}, doi = {}, title = {Ahmet Yesevi’nin Hikmetler’inde Ahir Zaman’ın Sahte Şeyhleri}, key = {cite}, author = {KAVAL, Musa} }
APA KAVAL, M . (2019). Ahmet Yesevi’nin Hikmetler’inde Ahir Zaman’ın Sahte Şeyhleri. Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 1-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/duifad/issue/46691/529624
MLA KAVAL, M . "Ahmet Yesevi’nin Hikmetler’inde Ahir Zaman’ın Sahte Şeyhleri". Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (2019 ): 1-19 <https://dergipark.org.tr/en/pub/duifad/issue/46691/529624>
Chicago KAVAL, M . "Ahmet Yesevi’nin Hikmetler’inde Ahir Zaman’ın Sahte Şeyhleri". Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 (2019 ): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - Ahmet Yesevi’nin Hikmetler’inde Ahir Zaman’ın Sahte Şeyhleri AU - Musa KAVAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 3 IS - 1 SN - 2619-9750- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Ahmet Yesevi’nin Hikmetler’inde Ahir Zaman’ın Sahte Şeyhleri %A Musa KAVAL %T Ahmet Yesevi’nin Hikmetler’inde Ahir Zaman’ın Sahte Şeyhleri %D 2019 %J Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2619-9750- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD KAVAL, Musa . "Ahmet Yesevi’nin Hikmetler’inde Ahir Zaman’ın Sahte Şeyhleri". Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3 / 1 (June 2019): 1-19 .
AMA KAVAL M . Ahmet Yesevi’nin Hikmetler’inde Ahir Zaman’ın Sahte Şeyhleri. düifad. 2019; 3(1): 1-19.
Vancouver KAVAL M . Ahmet Yesevi’nin Hikmetler’inde Ahir Zaman’ın Sahte Şeyhleri. Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 3(1): 19-1.