Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye’de Eğitim Teknolojileri Araştırmalarındaki Eğilimler

Year 2023, Issue: 51, 26 - 36, 30.12.2023

Abstract

Teknolojinin hızlı gelişimi ile toplumsal dönüşüm yaşanmış, eğitim ve öğretim teknolojileri alanında da önemli değişimler meydana gelmiştir. Ulusal ölçekte bu eğilimin ne düzeyde yansıdığını değerlendirmek üzere gerçekleştirilen bu çalışmada, eğitim teknolojileri araştırmalarını on yıl boyunca düzenli olarak yayınlayan ulusal bir dergideki çalışmalar incelenmiştir. Bu doğrultuda, ilgili ulusal dergide 2011–2021 yılları arasında yayınlanmış 171 makale çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır.
Dergide yayınlanan makaleler; araştırmacılar tarafından literatürdeki çalışmalar temel alınarak belirlenen çerçeve doğrultusunda geliştirilen araç ile betimsel analiz yaklaşımıyla değerlendirilmiş ve ulusal düzeyde eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilim ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde, eğitim teknolojileri araştırmalarında ulusal düzeyde son 10 yıl içindeki artış ve buna bağlı olarak araştırma yaklaşımları, örneklem türleri ve büyüklükleri, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri ve raporlama seçeneklerinin, teknolojik gelişmeler ile ilgili teknolojilerin yaygınlaşması ve toplumsal değişime bağlı olarak çeşitlilik gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmada ulusal alanyazında eğitim teknolojileri alanında yayınlanan makalelerin araştırma konuları, anahtar kavramları, araştırma yöntemleri, veri toplama araçları, örneklem büyüklükleri ve veri çözümleme yöntemleri ile ilgili durum ve eğilimler sunulmuştur. Ulusal düzeyde eğitim teknolojileri araştırmalarında odaklanılan araştırma konu ve yaklaşımlarının son on yıl içindeki değişimi irdelenerek bu doğrultuda araştırmacılara bazı önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Abelson, R. P. (1995). Statistics as principled argument (1st ed). Psychology Press.
 • Akça Üstündağ, D. (2013). Türkiye’de bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin araştırma eğilimleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(1), 55–71.
 • Alper, A., & Gülbahar, Y. (2009). Trends and issues in educational technologies: A review of recent research in TOJET. Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(2), 124–135. Retrieved from https ://fi les.eric.e d.gov /full text/ ED505 942.p df
 • Alsancak Sırakaya, D., & Seferoğlu, S. S. (2018). Türkiye’nin mobil öğrenme karnesi: İmkanlar, fırsatlar ve sorunlarla ilgili bir inceleme. Içinde B. Akkoyunlu, A. İşman & H. F. Odabaşı (Eds.). Eğitim Teknolojileri Okumaları (ss. 492–513). TOJET ve Sakarya Üniversitesi.
 • Booth, M. (2012). Learning analytics: The new black. Educause Review, 47(4), 52–53. Retrieved from https ://er .educ ause. edu/- /medi a/fil es/article -down loads /erm1 248p. pdf
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1–360.
 • Cevahir, H., & Özdemir, M. (2015). Mobile learning researches towards individuals with disabilities: A content analysis between 2005 and 2015. Istanbul Journal of Open and Distance Education, 1(2), 31–40.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2015). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi (A. Delice, Çev.). Anı Yayıncılık.
 • Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A. N., & Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49–64.
 • Fleiss, J. L. (1971). Measuring nominal scale agreement among many raters. Psychological Bulletin, 76(5), 378–382. [CrossRef]
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). Internal validity. How to design and evaluate research in education (8th ed, pp. 165–183). McGraw-Hill.
 • Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G., & Reisoğlu, İ. (2012). Educational technology research trends in Turkey: A content analysis of the 2000–2009 decade. Educational Sciences:Theory and Practice, 12(1), 191–199.
 • Gülbahar, Y., & Alper, A. (2009). Öğretim teknolojileri alanında yapılan araştırmalar konusunda bir içerik analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 93–111. [CrossRef]
 • Johnson, L., Adams, S., & Cummins, M. (2012). The NMC horizon report: 2012 higher education edition. New Media Consortium. Kalaycıoğlu, O., & Akhanlı, S. E. (2020). Sağlık araştırmalarında güç analizinin önemi ve temel prensipleri: Tıbbi çalışmalar üzerinde uygulamalı örnekler. Turkish Journal of Public Health, 18(1), 103–112. [CrossRef]
 • Karagöz, Y., & Ekici, S. (2004). Sosyal bilimlerde yapılan uygulamalı araştırmalarda kullanılan istatistiksel teknikler ve ölçekler. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 25–43.
 • Kavaklı, A., & Yakın, İ. (2019). Mobil Öğrenme: 2015–2019 çalışmalarına yönelik bir içerik analizi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21), 251–268.
 • Kılıç Çakmak, E., Kukul, V., Çetin, E., Berikan, B., Kandemir, B., Pamukçu, B. S., Taşkın, N., & Marangoz, M. (2015). 2013 yılı eğitim teknolojileri araştırmalarının incelenmesi: AJET, BJET, C&E, ETRD, ETS ve L&I dergileri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 126–160. [CrossRef]
 • Kılıç Çakmak, E., Özüdoğru, G., Bozkurt, Ş. B., Ülker, Ü., Özgül Ünsal, N., Boz, K., Bozkurt, Ö. F., Ergül Sönmez, E., Baştemur Kaya, C., Karaca, C., Bahadır, H., & Üstün Gül, H. (2016). 2014 yılında eğitim teknolojileri alanındaki yayımlanan makalelerin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(1), 80–108. [CrossRef]
 • Kılıç-Çakmak, E., Çebi, A., Mıhçı, P., Günbatar, M. S., & Akçayır, M. (2013). A content analysis of educational technology research in 2011. Procedia– Social and Behavioral Sciences, 106, 74–83. [CrossRef]
 • Korkmaz, Ö. (2015). New trends on mobile learning in the light of recent studies. Participatory Educational Research, 2(1), 1–10. [CrossRef]
 • Korucu, A. T., & Biçer, H. (2019). Mobil öğrenme: 2010–2017 çalışmalarına yönelik bir içerik analizi. Trakya Eğitim Dergisi, 9(1), 32–43. [CrossRef]
 • Kumandaş, B. (2015). Misconceptions in biology education: A review of relevant research [Yüksek Lisans Tezi]. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi eğitim bilimleri Enstitüsü.
 • Kumar, R. (2015). Araştırma yöntemleri - Yeni başlayanlar için adım adım araştırma rehberi (Ç. Ömay, Ö. Çokluk, G. Şekercioğlu & H. Atak, Çev.). Edge Akademi.
 • Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33(1), 159–174. [CrossRef]
 • Lederman, N. G., & Lederman, J. S. (2015) [Editorial]. What is a theoretical framework? A practical answer. Journal of Science Teacher Education, 26(7), 593–597. [CrossRef]
 • Masood, M. (2004). A ten year analysis: Trends in traditional educational technology literature. Malaysian Online Journal of Instructional Technology, 1(2), 1823–1844. Retrieved from http: //cit eseer x.ist .psu. edu/v iewdo c/dow nload ?doi= 10.1. 1.127 .4091 &rep= rep1& type= pdf
 • Oral Kara, N., Yeşilaydın, G., & Hancıoğlu, Y. (2018). Türkiye’de rekabet alanında yapılan lisansüstü tezlere yönelik bir inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9(20), 149–165. [CrossRef]
 • Özen, Y., & Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evrenörneklem sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 394–422.
 • Plano Clark, V., & Creswell, J. W. (2015). Understanding research: A consumer’s guide (2nd ed). Pearson Education Inc.
 • Reeves, T. C. (1995). Questioning the questions of instructional technology research. Proceedings of the 1995 Annual national convention of the Association for Educational Communications and Technology (AECT). Anaheim, CA.
 • Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M., & Dündar, H. (2014). Eğitim ve Bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. TED EĞİTİM VE BİLİM. Eğitim ve Bilim, 39(173), 430–453. ISSN 1300-1337. [CrossRef]
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y., & Yıldırım, Y. (2008). Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 439–458.
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Uysal, Ö., Kobak, K., Berk, C., Kılıçer, T., & Çiğdem, H. (2009). Current trends in educational technology research in Turkey in the new millennium. Educational Sciences: Theory and Practice, 9(2), 941–966.
 • Sin, K., & Muthu, L. (2015). Application of big data in education data mining and learning analytics – A literature review. ICTACT Journal on Soft Computing, 5(4), 1035–1049. [CrossRef]
 • Sözbilir, M., & Kutu, H. (2008). Development and current status of science research in Turkey. Essays in Education, Special Issue, 1–22.
 • Tabuk, M., Aydoğdu, A. A., Kalyoncu, A., Erten, D. I., Arslan, K., Kara, N., & Arslan, T. (2018). Türkiye’deki bilgisayar destekli matematik öğretimi araştırmaları: Yüksek lisans ve doktora tezlerinin içerik analizi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 16–38. [CrossRef]
 • Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. SAGE Publications.
 • Tosuntaş, Ş. B., Emirtekin, E., & Süral, İ. (2019). Eğitim ve öğretim teknolojileri konusunda yapılan tezlerin incelenmesi 2013–2018. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2, 277–286.
Year 2023, Issue: 51, 26 - 36, 30.12.2023

Abstract

References

 • Abelson, R. P. (1995). Statistics as principled argument (1st ed). Psychology Press.
 • Akça Üstündağ, D. (2013). Türkiye’de bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin araştırma eğilimleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(1), 55–71.
 • Alper, A., & Gülbahar, Y. (2009). Trends and issues in educational technologies: A review of recent research in TOJET. Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(2), 124–135. Retrieved from https ://fi les.eric.e d.gov /full text/ ED505 942.p df
 • Alsancak Sırakaya, D., & Seferoğlu, S. S. (2018). Türkiye’nin mobil öğrenme karnesi: İmkanlar, fırsatlar ve sorunlarla ilgili bir inceleme. Içinde B. Akkoyunlu, A. İşman & H. F. Odabaşı (Eds.). Eğitim Teknolojileri Okumaları (ss. 492–513). TOJET ve Sakarya Üniversitesi.
 • Booth, M. (2012). Learning analytics: The new black. Educause Review, 47(4), 52–53. Retrieved from https ://er .educ ause. edu/- /medi a/fil es/article -down loads /erm1 248p. pdf
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Atıf İndeksi, 1–360.
 • Cevahir, H., & Özdemir, M. (2015). Mobile learning researches towards individuals with disabilities: A content analysis between 2005 and 2015. Istanbul Journal of Open and Distance Education, 1(2), 31–40.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2015). Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi (A. Delice, Çev.). Anı Yayıncılık.
 • Doğru, M., Gençosman, T., Ataalkın, A. N., & Şeker, F. (2012). Fen bilimleri eğitiminde çalışılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 49–64.
 • Fleiss, J. L. (1971). Measuring nominal scale agreement among many raters. Psychological Bulletin, 76(5), 378–382. [CrossRef]
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). Internal validity. How to design and evaluate research in education (8th ed, pp. 165–183). McGraw-Hill.
 • Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö., Yıldırım, G., & Reisoğlu, İ. (2012). Educational technology research trends in Turkey: A content analysis of the 2000–2009 decade. Educational Sciences:Theory and Practice, 12(1), 191–199.
 • Gülbahar, Y., & Alper, A. (2009). Öğretim teknolojileri alanında yapılan araştırmalar konusunda bir içerik analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 93–111. [CrossRef]
 • Johnson, L., Adams, S., & Cummins, M. (2012). The NMC horizon report: 2012 higher education edition. New Media Consortium. Kalaycıoğlu, O., & Akhanlı, S. E. (2020). Sağlık araştırmalarında güç analizinin önemi ve temel prensipleri: Tıbbi çalışmalar üzerinde uygulamalı örnekler. Turkish Journal of Public Health, 18(1), 103–112. [CrossRef]
 • Karagöz, Y., & Ekici, S. (2004). Sosyal bilimlerde yapılan uygulamalı araştırmalarda kullanılan istatistiksel teknikler ve ölçekler. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 25–43.
 • Kavaklı, A., & Yakın, İ. (2019). Mobil Öğrenme: 2015–2019 çalışmalarına yönelik bir içerik analizi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21), 251–268.
 • Kılıç Çakmak, E., Kukul, V., Çetin, E., Berikan, B., Kandemir, B., Pamukçu, B. S., Taşkın, N., & Marangoz, M. (2015). 2013 yılı eğitim teknolojileri araştırmalarının incelenmesi: AJET, BJET, C&E, ETRD, ETS ve L&I dergileri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 5(1), 126–160. [CrossRef]
 • Kılıç Çakmak, E., Özüdoğru, G., Bozkurt, Ş. B., Ülker, Ü., Özgül Ünsal, N., Boz, K., Bozkurt, Ö. F., Ergül Sönmez, E., Baştemur Kaya, C., Karaca, C., Bahadır, H., & Üstün Gül, H. (2016). 2014 yılında eğitim teknolojileri alanındaki yayımlanan makalelerin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 6(1), 80–108. [CrossRef]
 • Kılıç-Çakmak, E., Çebi, A., Mıhçı, P., Günbatar, M. S., & Akçayır, M. (2013). A content analysis of educational technology research in 2011. Procedia– Social and Behavioral Sciences, 106, 74–83. [CrossRef]
 • Korkmaz, Ö. (2015). New trends on mobile learning in the light of recent studies. Participatory Educational Research, 2(1), 1–10. [CrossRef]
 • Korucu, A. T., & Biçer, H. (2019). Mobil öğrenme: 2010–2017 çalışmalarına yönelik bir içerik analizi. Trakya Eğitim Dergisi, 9(1), 32–43. [CrossRef]
 • Kumandaş, B. (2015). Misconceptions in biology education: A review of relevant research [Yüksek Lisans Tezi]. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi eğitim bilimleri Enstitüsü.
 • Kumar, R. (2015). Araştırma yöntemleri - Yeni başlayanlar için adım adım araştırma rehberi (Ç. Ömay, Ö. Çokluk, G. Şekercioğlu & H. Atak, Çev.). Edge Akademi.
 • Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33(1), 159–174. [CrossRef]
 • Lederman, N. G., & Lederman, J. S. (2015) [Editorial]. What is a theoretical framework? A practical answer. Journal of Science Teacher Education, 26(7), 593–597. [CrossRef]
 • Masood, M. (2004). A ten year analysis: Trends in traditional educational technology literature. Malaysian Online Journal of Instructional Technology, 1(2), 1823–1844. Retrieved from http: //cit eseer x.ist .psu. edu/v iewdo c/dow nload ?doi= 10.1. 1.127 .4091 &rep= rep1& type= pdf
 • Oral Kara, N., Yeşilaydın, G., & Hancıoğlu, Y. (2018). Türkiye’de rekabet alanında yapılan lisansüstü tezlere yönelik bir inceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9(20), 149–165. [CrossRef]
 • Özen, Y., & Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evrenörneklem sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 394–422.
 • Plano Clark, V., & Creswell, J. W. (2015). Understanding research: A consumer’s guide (2nd ed). Pearson Education Inc.
 • Reeves, T. C. (1995). Questioning the questions of instructional technology research. Proceedings of the 1995 Annual national convention of the Association for Educational Communications and Technology (AECT). Anaheim, CA.
 • Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M., & Dündar, H. (2014). Eğitim ve Bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi. TED EĞİTİM VE BİLİM. Eğitim ve Bilim, 39(173), 430–453. ISSN 1300-1337. [CrossRef]
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Becit, G., Kılıçer, K., Akbulut, Y., & Yıldırım, Y. (2008). Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında güncel eğilimler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 439–458.
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Uysal, Ö., Kobak, K., Berk, C., Kılıçer, T., & Çiğdem, H. (2009). Current trends in educational technology research in Turkey in the new millennium. Educational Sciences: Theory and Practice, 9(2), 941–966.
 • Sin, K., & Muthu, L. (2015). Application of big data in education data mining and learning analytics – A literature review. ICTACT Journal on Soft Computing, 5(4), 1035–1049. [CrossRef]
 • Sözbilir, M., & Kutu, H. (2008). Development and current status of science research in Turkey. Essays in Education, Special Issue, 1–22.
 • Tabuk, M., Aydoğdu, A. A., Kalyoncu, A., Erten, D. I., Arslan, K., Kara, N., & Arslan, T. (2018). Türkiye’deki bilgisayar destekli matematik öğretimi araştırmaları: Yüksek lisans ve doktora tezlerinin içerik analizi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(25), 16–38. [CrossRef]
 • Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. SAGE Publications.
 • Tosuntaş, Ş. B., Emirtekin, E., & Süral, İ. (2019). Eğitim ve öğretim teknolojileri konusunda yapılan tezlerin incelenmesi 2013–2018. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2, 277–286.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Educational Technology and Computing
Journal Section Research Articles
Authors

Fırat Hayyam SABUNCU

Esma ÇUKURBAŞI ÇALIŞIR

Gökhan GENÇ This is me

Yasin ÖZARSLAN

Publication Date December 30, 2023
Submission Date May 6, 2022
Published in Issue Year 2023 Issue: 51

Cite

APA SABUNCU, F. H., ÇUKURBAŞI ÇALIŞIR, E., GENÇ, G., ÖZARSLAN, Y. (2023). Türkiye’de Eğitim Teknolojileri Araştırmalarındaki Eğilimler. Educational Academic Research(51), 26-36.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License
29929