Research Article
BibTex RIS Cite

Üniversite Öğrencilerinin Spor ve Farklı Değişkenlere Göre Vefakarlık ve Kindarlık Durumlarının İncelenmesi

Year 2024, Issue: 52, 161 - 175, 30.03.2024
https://doi.org/10.33418/education.1421280

Abstract

Bu çalışmada Bayburt Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde eğitimine devam eden üniversite öğrencilerinin kindarlık duygu durumları ile vefakârlık düzeylerinde sporun ve farklı değişkenlerin etkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Genel tarama modeli ile gerçekleştirilen araştırmanın örneklem grubunu 2021-2022 öğretim yılı bahar yarı yılında eğitimini sürdüren ve farklı fakültelerde öğrenim gören 175 kadın, 159 erkek olmak üzere toplam 334 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama araçları ise araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” ile birlikte Ersanlı ve Göksu (2018) tarafından geliştirilen “Kindarlık Duygu Durumu Ölçeği’’ ve Yeğin (2017) tarafından geliştirilen “Vefakârlık Düzeyi Ölçeği’’ kullanılmıştır. Veriler SPSS 26.0 for Windows paket programı ile analiz edildi. Bağımsız değişkenin kategori sayısına bağlı olarak ikili gruplarda Independent Student T-Testi, çoklu gruplarda ise Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile Posthoc testlerinden Tukey testi kullanıldı. Sonuçlar .05 anlamlılık düzeyine göre yorumlandı. Araştırmada öğrencilerin vefakarlık düzeylerini cinsiyetin, spor yapma durumunun, yaş değişkeninin, sınıf düzeyinin, spor türünün, sporculuk süresinin ve eğitim gördükleri fakültenin etkilediği, kindarlık duygu durumunu cinsiyetin, sınıf düzeyinin ve eğitim gördüğü fakültenin etkilediği; spor yapma durumunun, yaş değişkeninin, spor türünün, sporculuk süresinin ise etkilemediği tespit edildi. Sonuç olarak sporun üniversite öğrencilerinde hem vefakârlık hem de kindarlık duygu durumunda herhangi bir anlam ifade etmediği görüldü

References

 • Berry, J. W., Worthington, E. L., O'Connor, L. E., Parrott, L., & Wade, N. G. (2005). Forgivingness, Vengeful Rumination, And Affective Traits. Journal of Personality, 73(1). 183-225.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel, Nicel Ve Karma Yöntem Yaklaşımları Araştırma Deseni. Hacıömeroğlu, G. Çev.) Ankara: Eğiten Kitap.
 • Ersanlı, K. & Göksü, T. (2018). Üniversite öğrencilerinin Kindarlık Duygu Durumu ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Ersanlı, K. (2012). Düşündüklerim ve paylaştıklarım. Ankara: DH Basın Yayın.
 • Gündüz, Y. ve Balyer, A. (2011). Eğitimde Ödül İle Cezanın Yeri Ve Buna İlişkin Alternati Yaklaşımlar. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 10-23.
 • Karasar, N. (1984). Bilimsel Araştırma Metodu. Ankara: Hacetepe Taş Kitapçılık, 1754- 1755.
 • Kıral, B., & Nayır, F. (2019). Akademisyen Görüşlerine Göre Akademide Kin Tutma. Journal of Higher Education/Yüksekögretim Dergisi, 9(3).
 • Marcus, D. K., Zeigler-Hill, V., Mercer, S. H., & Norris, A. L. (2014). The Psychology of Spite And The Measurement of Spitefulness. Psychological assessment, 26(2), 563.
 • Merriam-Webster, (2017). “The Definition of Loyalty” Çevrim-içi: https://www.merriamwebster.com/dictionary/loyalty, Erişim tarihi: 14 Temmuz 2022.
 • Moyer, K. H., McEvoy, J. P., Mabe, P. A., Buchanan, E., Venkatesan, A., & Buckley, P. F. (2017). Prioritizing Harm. Journal of Personality Assessment, 99(1), 78-82.
 • Mutçalı, S. (1995). Arapça Türkçe Sözlük (İstanbul: Dağarcık Yayınları) “vefa”, 999-1000.
 • Namlı, S. & Buzdağlı, Y. (2020). Aktif Sporcuların Yaralanma Sonrası Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 25(4), 469-480.
 • Özkul, R., Doğan, Ü., Abdurrezzak, S., & Yıldızbaş Varol, Y. (2022). Öğretmenlerin Yönetsel Kindarlık Algıları ve Örgütsel Yabancılaşmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (54), 1095-1111.
 • Rodgers, C., & Dahling, J. J. (2018). Self-regulatory correlates of spitefulness. Personality and Individual Differences, 123, 257-259.
 • Rogier, G., & Garofalo, C. (2017). The Role Of Spitefulness in Personality Disorders: Toward A Better Comprehension of The Cluster B. European Psychiatry, 41(S1), S591-S591. TDK. (2022). https://sozluk.gov.tr/
 • Tirkayi Göksu, Y. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Kindarlık Duygu Durumu ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.
 • Tozoğlu, E. & Dursun, M. (2020). Spor Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Süreci, Editör; Gökmen, Ö. Spor & Bilim, Efe Akademi Yayınevi. İstanbul. S.7-23.
 • Türker Ü., Gacar A., Karahüseyinoğlu M. F. (2021). Yükseköğretim Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Bayburt Üniversitesi Örneği. Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 92-107.
 • Varol Bilgin, K. (2021). Okul Müdürlerinin Kindarlık Davranışları ile Öğretmenlerin Sessizlik Algıları Arasındaki İlişki, (Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.
 • Velotti, P., Garofalo, C., Bottazzi, F. & Caretti, V. (2017). Utanç Yüzleri: Benlik Saygısı, Duygu Düzenleme, Saldırganlık Ve Esenlik İçin Çıkarımlar. Psikoloji Dergisi, 151 (2), 171-184. Yeğin, H. İ. (2017). Vefakârlık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(9), 119-132.
 • Yılmaz, H. (2019). Kindarlık Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması Ve Kindarlığın Demografik Faktörlerle İlişkisi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(1), 50-66.
Year 2024, Issue: 52, 161 - 175, 30.03.2024
https://doi.org/10.33418/education.1421280

Abstract

References

 • Berry, J. W., Worthington, E. L., O'Connor, L. E., Parrott, L., & Wade, N. G. (2005). Forgivingness, Vengeful Rumination, And Affective Traits. Journal of Personality, 73(1). 183-225.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel, Nicel Ve Karma Yöntem Yaklaşımları Araştırma Deseni. Hacıömeroğlu, G. Çev.) Ankara: Eğiten Kitap.
 • Ersanlı, K. & Göksü, T. (2018). Üniversite öğrencilerinin Kindarlık Duygu Durumu ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Ersanlı, K. (2012). Düşündüklerim ve paylaştıklarım. Ankara: DH Basın Yayın.
 • Gündüz, Y. ve Balyer, A. (2011). Eğitimde Ödül İle Cezanın Yeri Ve Buna İlişkin Alternati Yaklaşımlar. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 10-23.
 • Karasar, N. (1984). Bilimsel Araştırma Metodu. Ankara: Hacetepe Taş Kitapçılık, 1754- 1755.
 • Kıral, B., & Nayır, F. (2019). Akademisyen Görüşlerine Göre Akademide Kin Tutma. Journal of Higher Education/Yüksekögretim Dergisi, 9(3).
 • Marcus, D. K., Zeigler-Hill, V., Mercer, S. H., & Norris, A. L. (2014). The Psychology of Spite And The Measurement of Spitefulness. Psychological assessment, 26(2), 563.
 • Merriam-Webster, (2017). “The Definition of Loyalty” Çevrim-içi: https://www.merriamwebster.com/dictionary/loyalty, Erişim tarihi: 14 Temmuz 2022.
 • Moyer, K. H., McEvoy, J. P., Mabe, P. A., Buchanan, E., Venkatesan, A., & Buckley, P. F. (2017). Prioritizing Harm. Journal of Personality Assessment, 99(1), 78-82.
 • Mutçalı, S. (1995). Arapça Türkçe Sözlük (İstanbul: Dağarcık Yayınları) “vefa”, 999-1000.
 • Namlı, S. & Buzdağlı, Y. (2020). Aktif Sporcuların Yaralanma Sonrası Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 25(4), 469-480.
 • Özkul, R., Doğan, Ü., Abdurrezzak, S., & Yıldızbaş Varol, Y. (2022). Öğretmenlerin Yönetsel Kindarlık Algıları ve Örgütsel Yabancılaşmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (54), 1095-1111.
 • Rodgers, C., & Dahling, J. J. (2018). Self-regulatory correlates of spitefulness. Personality and Individual Differences, 123, 257-259.
 • Rogier, G., & Garofalo, C. (2017). The Role Of Spitefulness in Personality Disorders: Toward A Better Comprehension of The Cluster B. European Psychiatry, 41(S1), S591-S591. TDK. (2022). https://sozluk.gov.tr/
 • Tirkayi Göksu, Y. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Kindarlık Duygu Durumu ile Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.
 • Tozoğlu, E. & Dursun, M. (2020). Spor Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Süreci, Editör; Gökmen, Ö. Spor & Bilim, Efe Akademi Yayınevi. İstanbul. S.7-23.
 • Türker Ü., Gacar A., Karahüseyinoğlu M. F. (2021). Yükseköğretim Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Bayburt Üniversitesi Örneği. Uluslararası Bozok Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 92-107.
 • Varol Bilgin, K. (2021). Okul Müdürlerinin Kindarlık Davranışları ile Öğretmenlerin Sessizlik Algıları Arasındaki İlişki, (Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı.
 • Velotti, P., Garofalo, C., Bottazzi, F. & Caretti, V. (2017). Utanç Yüzleri: Benlik Saygısı, Duygu Düzenleme, Saldırganlık Ve Esenlik İçin Çıkarımlar. Psikoloji Dergisi, 151 (2), 171-184. Yeğin, H. İ. (2017). Vefakârlık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5(9), 119-132.
 • Yılmaz, H. (2019). Kindarlık Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması Ve Kindarlığın Demografik Faktörlerle İlişkisi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10(1), 50-66.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Development of Physical Education and Education Programs
Journal Section Research Articles
Authors

Bülent Tatlısu

Murat Turan

İzzet Uçan

Muhammed Enes Kan

Publication Date March 30, 2024
Submission Date September 23, 2022
Published in Issue Year 2024 Issue: 52

Cite

APA Tatlısu, B., Turan, M., Uçan, İ., Kan, M. E. (2024). Üniversite Öğrencilerinin Spor ve Farklı Değişkenlere Göre Vefakarlık ve Kindarlık Durumlarının İncelenmesi. Educational Academic Research(52), 161-175. https://doi.org/10.33418/education.1421280

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License
29929