Year 2007, Volume 7 , Issue 2, Pages 173 - 198 2007-06-01

AZERBAYCANLILARIN ANADOLU TÜRKLERINE KARDEŞLIK YARDIMLARI(BALKAN VE I. DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA)
Azerbaijan’s Brotherhood Help to Anatolian Turks (During Balkan Wars and First World War)

Mübariz SÜLEYMANLI [1]


Makalede Anadolu ve Azerbaycan türklerinin tarihi, mille-manevi ilişkilerine genel şekilde bakılır, XX esrin ilk illerinden itibaren iyirminci illere kader geniş vüset almiş karşılıklı kardaeşlik yardımlarına hüsusi dikkat yetirilir. Gerek Balkan Savaşında, gerek Birinci Dünya Müharibesinde zor duruma düşmüş Anadolu türklerine kardaş kömeği göstermiş Azerbaycan türklerinin kayretlerine dair tarihi melumatlar verilir. Bu konuda milli ruhlu zenginlerin, aydınların, hüsussile hayriye cemiyetleri vasitesile gösterdikleri maddi, manevi ve tebliğati fealiyyetleri araştırılır
An article pays attention on mutual relations between Anatolia and Azerbaijan in the beginning XX century. It is given historical information concerning the help of Azerbaijanis to Anatolian Turks during the Balkan War and the First World War. Economical assistance of charitable societies toward this process also has been examined
 • ABDULDAEV E. ve İSAEV D., Kırgız Tilinin Tüşündürmö Sözdüğü, Mektep Basması, Frunze (). ADALI Oya, Türkiye Türkçesinde Biçimbirimler, TDK Yay., Ankara (1978).
 • ARAT Reşid Rahmeti, Eski Türk Şiiri, TTK Yay., Ankara (1991a)
 • ARAT Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig, I Metin, TDK Yay., Ankara (1991b)
 • ARAT Reşid Rahmeti, Atabetü’l-Hakayık, TDK Yay., Ankara (1992)
 • ATA Aysu, Nasırü’d-din Bin Burhanü’d-din Rabguzi, Kısasü’l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) I, Giriş- Metin-Tıpkıbasım, TDK Yay., Ankara (1997).
 • ATA Aysu, Nasırü’d-din Bin Burhanü’d-din Rabguzi, Kısasü’l-Enbiya (Peygamber Kıssaları) II, Dizin, TDK Yay. Ankara (1997)
 • ATA Aysu, Nehcü’l-Feradis Uştmahlarnıŋ Açuk Yolı (Cennetlerin Açık Yolu), III Dizin-Sözlük, Ankara (1998).
 • ATALAY Besim, Abuşka Lugati veya Çağatay Sözlüğü, Ayyıldız Matbaası, Ankara (1970).
 • BANGUOĞLU Tahsin, Türkçenin Grameri, TDK Yay. Ankara (1986).
 • BARUTÇU-ÖZÖNDER F. Sema, Üç İtigsizler-Giriş-Metin-Tercüme-Notlar-İndeks XXX. Levha-, TDK Yay., Ankara (1998).
 • BOZKURT Fuat, Türkiye Türkçesi, Cem Yayınevi, İstanbul (1995).
 • COŞKUN Volkan, Özbek Türkçesi Grameri, TDK Yay., Ankara (2000).
 • ÇAĞATAY Saadet, “Pekiştirilen Fiiller”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, Ankara (1966), s. 39-50.
 • DEMİRCAN Ömer, Türk Dilinde Çatı, Papatya Yayıncılık, İstanbul (2003).
 • ECKMANN Janos, Çağatayca El Kitabı, (Çev. Günay Karaağaç), İstanbul Ü. Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul (1988)
 • ECKMANN Janos, Nehcü’l-Feradis, Uştmahlarnıŋ Açuk Yolı (Cennetlerin Açık Yolu), I Metin, II Tıpkı Basım (Yayınlayanlar: Semih TEZCAN – Hamza ZÜLFİKAR), TDK Yay., Ankara (1995).
 • ECKMANN Janos, Harezm, Kıpçak ve Çağatay Türkçesi Üzerine Araştırmalar, (Yayıma Haz. O. F. Sertkaya), TDK. Yay. Ankara (1996)
 • EDİSKUN Haydar, Türk Dilbilgisi, Remzi Kitabevi, İstanbul (1996)
 • ERASLAN Kemal, Ali-şir Nevayi Nesayimü’l-Mahabbe Min Şemayimü’l-Fütüvve I Metin, TDK Yay. Ankara (1996)
 • ERCİLASUN Ahmet B., Kutadgu Bilig Grameri -Fiil-, Gazi Ünv. Yay., Ankara (1984)
 • ERCİLASUN Ahmet B., Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara (2004)
 • ERDAL Marcel, Old Turkic Word Formation, Vol. I, II, Otto Harrasowitz, Wiesbaden (1991)
 • ERGİN Muharrem, Türk Dil Bilgisi, 15. Baskı-, Boğaziçi Yay., İstanbul (1985)
 • ERGİN Muharrem, Orhun Abideleri, Boğaziçi Yay., İstanbul (2004)
 • GABAİN A. Von, Eski Türkçenin Grameri, (Çev. Mehmet Akalın), TDK Yay., Ankara (1988)
 • GENCAN Tahir Nejat, Dilbilgisi, Ayraç Yayınevi, Ankara (2001)
 • GÜLSEVİN Gürer, Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, TDK Yay., Ankara (1997)
 • HACIEMİNOĞLU Necmettin, Türk Dilinde Yapı Bakımından Fiiller, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara (1991)
 • HACIEMİNOĞLU Necmettin, Karahanlı Türkçesi Grameri, TDK Yay., Ankara (1996)
 • HACIEMİNOĞLU Necmettin, Kutb’un Hüsrev ü Şirini ve Dil Hususiyetleri, TDK Yay., Ankara (2000)
 • HENGİRMEN Mehmet, Türkçe Dilbilgisi, Engin Yayınevi, Ankara (1995)
 • KARA Mehmet, Türkmence (Giriş-Gramer-Metinler-Sözlük), Kültür Bakanlığı Yay., Ankara (2000)
 • KARAMANLIOĞLU Ali Fehmi, Kıpçak Türkçesi Grameri, TDK. Yay. Ankara (1994)
 • KARAÖRS M. Metin, Türk Lehçelerinde Karşılaştırmalı Şekil ve Cümle Bilgisi, Akçağ Yay., Ankara (2005)
 • KASAPOĞLU ÇENGEL Hülya, Kırgız Türkçesi Grameri, Akçağ Yay., Ankara (2005)
 • KAŞGARLI Mahmud, Divanü Lugati’t Türk (Çeviri, Uyarlama, Düzenleme: Seçkin Erdi–Serap Tuğba Yurteser), Kabalcı Yayınevi, İstanbul (2005).
 • KAŞGARLI Sultan Mahmut, Modern Uygur Türkçesi Grameri, Orkun Yayınevi, İstanbul (1992)
 • KAYA Ceval, Uygurca Altun Yaruk, Giriş, Metin ve Dizin, TDK Yay., Ankara (1994)
 • KOÇ Nurettin, Yeni Dilbilgisi, İnkılap Kitabevi, İstanbul (1990).
 • KOÇ Nurettin, Açıklamalı Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, İnkılap Kitabevi, İstanbul (1992)
 • KOÇ K. ve DOĞAN O., Kazak Türkçesi Grameri, Gazi Kitabevi, Ankara (2004).
 • KORKMAZ Zeynep, Gramer Terimleri Sözlüğü, Genişletilmiş 2. Baskı, TDK Yay., Ankara (2003a)
 • KORKMAZ Zeynep, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay., Ankara (2003b)
 • ORKUN H. Namık, Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikayesinin Uygurcası, Alaeddin Kıral Basımevi, İstanbul (1940)
 • ORKUN H. Namık, Eski Türk Yazıtları, TDK Yay., Ankara (1987)
 • ÖNER Mustafa, Bugünkü Kıpçak Türkçesi, TDK Yay., Ankara (1998)
 • ÖZTÜRK Rıdvan, Uygur ve Özbek Türkçelerinde Fiil, TDK Yay., Ankara (1997)
 • TEKİN Şinasi, “Eski Türkçe”, Türk Dünyası El Kitabı, TKAE Yay., Ankara ( 1992)
 • TEKİN Talat, Orhon Türkçesi Grameri, Sanat Kitabevi, Ankara (2000).
 • TİMURTAŞ Faruk K., Eski Türkiye Türkçesi –Gramer, Metin, Sözlük-, İstanbul Ünviversitesi Edb. Fak. Yay., İstanbul (1981).
 • ÜLKEN Fatma, “Türkçede Edilgen Çatı Özneleri Üstüne Bir Araştırma”, Dilbilim Dergisi, S. 6, (1981), s. 55-69.
 • VARDAR B., GÜZ N., HUBER E., SENEMOĞLU O. ve ÖZTOKAT, E., Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü, ABC Kitabevi, İstanbul (1998).
 • YÜCE Nuri, Mukadimetü’l-Edeb, Hvarizim Türkçesi ile Tercümeli Şuşter Nüshası, Giriş, Dil Özellikleri, Metin, İndeks, TDK Yay., Ankara (1988).
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Author: Mübariz SÜLEYMANLI

Dates

Application Date : November 29, 2020
Acceptance Date : November 29, 2020
Publication Date : June 1, 2007

Bibtex @ { egetdid612098, journal = {Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi}, issn = {1301-2045}, address = {egetdid@gmail.com}, publisher = {Ege University}, year = {2007}, volume = {7}, pages = {173 - 198}, doi = {}, title = {AZERBAYCANLILARIN ANADOLU TÜRKLERINE KARDEŞLIK YARDIMLARI(BALKAN VE I. DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA)}, key = {cite}, author = {Süleymanlı, Mübariz} }
APA Süleymanlı, M . (2007). AZERBAYCANLILARIN ANADOLU TÜRKLERINE KARDEŞLIK YARDIMLARI(BALKAN VE I. DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA) . Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi , 7 (2) , 173-198 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/egetdid/issue/48346/612098
MLA Süleymanlı, M . "AZERBAYCANLILARIN ANADOLU TÜRKLERINE KARDEŞLIK YARDIMLARI(BALKAN VE I. DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA)" . Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 7 (2007 ): 173-198 <https://dergipark.org.tr/en/pub/egetdid/issue/48346/612098>
Chicago Süleymanlı, M . "AZERBAYCANLILARIN ANADOLU TÜRKLERINE KARDEŞLIK YARDIMLARI(BALKAN VE I. DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA)". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 7 (2007 ): 173-198
RIS TY - JOUR T1 - AZERBAYCANLILARIN ANADOLU TÜRKLERINE KARDEŞLIK YARDIMLARI(BALKAN VE I. DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA) AU - Mübariz Süleymanlı Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 198 VL - 7 IS - 2 SN - 1301-2045- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi AZERBAYCANLILARIN ANADOLU TÜRKLERINE KARDEŞLIK YARDIMLARI(BALKAN VE I. DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA) %A Mübariz Süleymanlı %T AZERBAYCANLILARIN ANADOLU TÜRKLERINE KARDEŞLIK YARDIMLARI(BALKAN VE I. DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA) %D 2007 %J Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi %P 1301-2045- %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Süleymanlı, Mübariz . "AZERBAYCANLILARIN ANADOLU TÜRKLERINE KARDEŞLIK YARDIMLARI(BALKAN VE I. DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA)". Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 7 / 2 (June 2007): 173-198 .
AMA Süleymanlı M . AZERBAYCANLILARIN ANADOLU TÜRKLERINE KARDEŞLIK YARDIMLARI(BALKAN VE I. DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA). Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2007; 7(2): 173-198.
Vancouver Süleymanlı M . AZERBAYCANLILARIN ANADOLU TÜRKLERINE KARDEŞLIK YARDIMLARI(BALKAN VE I. DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA). Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. 2007; 7(2): 173-198.
IEEE M. Süleymanlı , "AZERBAYCANLILARIN ANADOLU TÜRKLERINE KARDEŞLIK YARDIMLARI(BALKAN VE I. DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA)", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 173-198, Jun. 2007