Review Article
BibTex RIS Cite

Öğretmenlerin İş Doyumunun Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Aydın İli Örneği

Year 2022, Volume: 2 Issue: 2, 1 - 16, 31.12.2022

Abstract

Bu araştırmada, öğretmenlerin İş Doyumu ele alınmıştır. İş Doyumu ya da iş tatmini; psikolojik, fizyolojik ve çevresel faktörlerin oluşturduğu kombinasyon sonucundaki memnuniyeti betimleyen önemli bir kavramdır. Bu çalışma, sözü edilen kombinasyonun sadece çevresel faktörlere bağlı olan değişkenleri içermektedir. Bu nedenle araştırama, öğretmenlerin İş Doyumu düzeyleri ile bu doyumun demografik özelliklere bağlı olarak değişip değişmediğini ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırma, nicel betimsel yöntem ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklem grubunu, Aydın ili Efeler ilçesinde çeşitli öğretim kademelerinde ve branşlarda görev yapmakta olan 452 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri ise; Pepe ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan ve Yalın Uçar ve Bağatarhan (2022) tarafından Türkçe ’ye uyarlanan İş Doyumu Ölçeği ile elde edilmiştir. Söz konusu ölçme aracı, dokuz maddeden ve Meslektaşlardan Memnuniyet, Öğrencilerden Memnuniyet ve Velilerden Memnuniyet olmak üzere üç alt boyuttan oluşmuştur. Elde edilen verilerin analizi sonucunda, araştırmaya katılan öğretmenlerin İş Doyumlarının “orta” düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın katılımcılarının, cinsiyet, mesleki kıdem ve branş değişkenlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmezken; medeni durumu bekar olan öğretmenler, genç yaştaki öğretmenler ve maddi tatmini yüksek olan öğretmenler, istatistiksel olarak anlamlı fark göstermiştir. Aynı zamanda, okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumu düzeyleri, diğer kademelerde görev yapmakta olan öğretmenlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

References

  • Akarsu, S. F. (2016). Hemşirelerde çalışan sessizliği ve iş doyumu arasındaki ilişki. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atılım Üniversitesi. Akçamete G., Kaner S., ve Sucuoğlu B. (2001). Öğretmenlerde tükenmişlik, iş Doyumu ve kişilik. Nobel Yayın Dağıtım. Akyol, K. M. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin yöneticilerinde algıladıkları liderlik stilleri ile kendi iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fatih Üniversitesi. Altınkurt, Y., ve Yılmaz, K. (2012). Ortaöğretim okullarında değerlerle yönetim, örgütsel adalet ve iş doyumu arasındaki ilişki. Sakarya University Journal of Education, 2(2), 65-79. Anderson, K., (2013) Local governance of forests and the role of external organization: Some ties matter more than others. World Development, 43, 226-237.
Year 2022, Volume: 2 Issue: 2, 1 - 16, 31.12.2022

Abstract

References

  • Akarsu, S. F. (2016). Hemşirelerde çalışan sessizliği ve iş doyumu arasındaki ilişki. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Atılım Üniversitesi. Akçamete G., Kaner S., ve Sucuoğlu B. (2001). Öğretmenlerde tükenmişlik, iş Doyumu ve kişilik. Nobel Yayın Dağıtım. Akyol, K. M. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin yöneticilerinde algıladıkları liderlik stilleri ile kendi iş doyumu düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Fatih Üniversitesi. Altınkurt, Y., ve Yılmaz, K. (2012). Ortaöğretim okullarında değerlerle yönetim, örgütsel adalet ve iş doyumu arasındaki ilişki. Sakarya University Journal of Education, 2(2), 65-79. Anderson, K., (2013) Local governance of forests and the role of external organization: Some ties matter more than others. World Development, 43, 226-237.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education (Other)
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Hande Yirmibeş This is me 0000-0003-1370-8908

Meltem Yalın Uçar

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Yirmibeş, H., & Yalın Uçar, M. (2022). Öğretmenlerin İş Doyumunun Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Aydın İli Örneği. Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Arayışı Dergisi (UEMAD), 2(2), 1-16.