Review Article
BibTex RIS Cite

Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimi Yeterliklerinin ve Etkinlik Hazırlama Deneyimlerinin İncelenmesi1

Year 2022, Volume: 2 Issue: 2, 43 - 55, 31.12.2022

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin matematik öğretimi yeterliklerini ve matematik etkinliği hazırlama
deneyimlerini incelemektir. Eğitim alanında yapılan araştırmalarda, öğrenmenin nasıl gerçekleştiği en temel
sorulardandır. Matematik dersi bağlamında düşünüldüğünde de, öğrencilerin matematiği severek öğrenmeleri
oldukça önemlidir. Özellikle ilkokulda matematikten korkmadan, kaygı ve endişe taşımadan matematik
öğrenme, sonraki öğrenmeler üzerinde etkilidir. Çolak ve Fer (2007) araştırmasında öğrencilerin her birinin
öğrenmede farklı yollar izledikleri sonucuna ulaşmıştır. Bu sebeple büyük sorumluluğun sınıf öğretmenlerinde
olduğu düşünülebilir. Sınıf öğretmenleri, okuma yazma etkinlikleri ile eş zamanlı olarak, ilkokul 1. sınıftan
itibaren matematik öğretimini yürütmektedirler. Alanyazın incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin matematik
öğretimi yeterliklerini ve etkinlik hazırlama deneyimlerini, tek başına ya da diğer değişkenlerle birlikte inceleyen
araştırmalara rastlanmış, ancak aynı konuda nicel-nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı herhangi bir araştırmaya
rastlanamamıştır. Bu nedenle, bu araştırma, nicel ve nitel veri toplama sürecini birlikte ele alan bir karma yöntem
araştırmasıdır. Araştırmada sıralı açıklayıcı desen kullanılmış, nicel verilerin ardından nitel veriler toplanmıştır.
Araştırmanın katılımcılarını, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Muğla ili Menteşe ilçesinde, 1. ve 4. sınıfları
okutan tüm sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklemde toplam 109 sınıf öğretmeni yer almaktadır. Nicel
verilerin toplanmasında, “Matematik Öğretimi Yeterlik İnanç Ölçeği” kullanılmıştır. Toplam 6 öğretmenle
görüşmeler gerçekleştirilmiş, görüşme verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bulgular, öğretmenlerin
matematik öğretimi yeterliklerinin yüksek düzeyde olduğunu, öğretmenlerin etkinlik hazırlamada istekli
olduklarını, süreçte çaba gösterdiklerini ancak, zaman, sınıf mevcudu vb. nedenlerle yetersiz kaldıklarını ortaya
çıkarmıştır. Bulgular doğrultusunda araştırmacılara ve uygulayıcılara yönelik öneriler geliştirilmiştir

References

  • Denizoğlu, P. (2008). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik Özyeterlik İnanç Düzeyleri, Öğrenme Stilleri ve Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi. Deringöl, Y. (2018). Sınıf aday öğretmenlerinin matematik öğretimi kaygıları ve matematik öğretimi yeterlikleri. Teorik Eğitim Bilimleri Dergisi, 11 (2), 261-278. Duran, C., Sidekli, S., ve Yorulmaz, A. (2018). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik etkinliklerine yönelik tutumlarının incelenmesi. International Primary Education Research Journal, 2(1), 17-26
Year 2022, Volume: 2 Issue: 2, 43 - 55, 31.12.2022

Abstract

References

  • Denizoğlu, P. (2008). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik Özyeterlik İnanç Düzeyleri, Öğrenme Stilleri ve Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi. Deringöl, Y. (2018). Sınıf aday öğretmenlerinin matematik öğretimi kaygıları ve matematik öğretimi yeterlikleri. Teorik Eğitim Bilimleri Dergisi, 11 (2), 261-278. Duran, C., Sidekli, S., ve Yorulmaz, A. (2018). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik etkinliklerine yönelik tutumlarının incelenmesi. International Primary Education Research Journal, 2(1), 17-26
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education (Other)
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Çiğdem Aldan Karademir

Sevda Şenses This is me 0000-0001-9761-7442

Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Aldan Karademir, Ç., & Şenses, S. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimi Yeterliklerinin ve Etkinlik Hazırlama Deneyimlerinin İncelenmesi1. Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Arayışı Dergisi (UEMAD), 2(2), 43-55.