Research Article
BibTex RIS Cite

Öğretmenlerin Denetim Odakları İle Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi

Year 2023, Volume: 3 Issue: 2, 20 - 33, 29.12.2023

Abstract

Bu çalışma öğretmenlerin denetim odakları ile öz yeterlik inançlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu çeşitli branşlardan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmanın anketi katılımcılara Google Formlar aracılığıyla ulaştırılmıştır. Gönüllülük esasına göre doldurulan anket formunu toplamda 275 katılımcı doldurmuştur. Daha sonra uygulanan aykırı uç değer analizinde on altı anket formu değerlendirilmeye alınmamıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ilk bölümde kişisel bilgiler formu, ikinci bölümde Sadowski, Taylor, Woodward, Peacher ve Martin (1982) tarafından geliştirilen Türkçe’ye uyarlama çalışması Buluş, M. (2011) tarafından yapılan öğretmen ‘’Denetim Odağı Ölçeği’’, üçüncü bölümde ise öğretmenlerin öz yeterlilik algılarını ölçmek için Tschannen-Moran Hoy (2001) tarafından geliştirilen ve Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan ‘’Öğretmen Öz Yeterlilik Ölçeği’’ kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25.0 paket programı kullanılmıştır. Katılımcıların denetim odakları ile öz yeterlik inançlarının yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, mevcut müdürünüzle çalışma süresi değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı, branş ve mesleki tecrübe değişkenleri arasında ise anlamlı farklılaşma olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Sonuç olarak katılımcıların denetim odakları ile öz yeterlilik ve tüm alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p<0.05).

References

  • Ahmadi, A., Soori, H., Mobasheri, M., Etemad, K., & Khaledifar, A. (2014). Heart failure, the outcomes, predictive and related factors in Iran. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 24(118), 180-188. Arabacı, S., & Kardaş, F. (2022). Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Algısı. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (41), 166-174. Aydoğan, Ş.Y. (2021). Yerel Yönetimlerin Eğitim Uygulamalarının Çankaya Belediyesi Özelinde Değerlendirilmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Year 2023, Volume: 3 Issue: 2, 20 - 33, 29.12.2023

Abstract

References

  • Ahmadi, A., Soori, H., Mobasheri, M., Etemad, K., & Khaledifar, A. (2014). Heart failure, the outcomes, predictive and related factors in Iran. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 24(118), 180-188. Arabacı, S., & Kardaş, F. (2022). Öğretmenlerin Uzaktan Eğitim Algısı. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (41), 166-174. Aydoğan, Ş.Y. (2021). Yerel Yönetimlerin Eğitim Uygulamalarının Çankaya Belediyesi Özelinde Değerlendirilmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social and Humanities Education (Excluding Economics, Business and Management)
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Çağatay Dereceli 0000-0003-2771-2000

Ebru Dereceli 0000-0002-7021-1001

Publication Date December 29, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Dereceli, Ç., & Dereceli, E. (2023). Öğretmenlerin Denetim Odakları İle Öz Yeterlik İnançlarının İncelenmesi. Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Arayışı Dergisi (UEMAD), 3(2), 20-33.