Volume: 6 Issue: 1, 6/30/22

Year: 2022

The main objective of the Eurasian Journal of Health Technology Assessment (EHTA) is to make contribution to the national and international literature by including articles based on original/scientific studies pertaining to Health Technology Assessment (HTA), Clinical Guidelines and Protocols, Disinvestment in Health, Early Dialog and Horizon Scanning, Evidence Based Medicine, Health Economics and Financing and Hospital Based HTA. 

The coverage of EHTA includes the following topics, but not limited to:

 • ► Health technology assessment (HTA)
  ► Clinical protocols, guidelines and pathways
  ► Evidence based medicine practices
  ► Early dialogue, horizon scanning
  ► Impact evaluation
  ► Reimbursement
  ► Health researches
  ► Health informatics
  ► Disinvestment in Health
  ► Health economics and financing
  ► Health statistics
  ► Modelling in health
  ► Health policies
  ► Health systems
  ► Health technology and innovation
  ► Health management
  ► Outcomes researches

The journal is published twice (June and December) in a year. Although the publication language is in Turkish the articles written in English are also being accepted.

The articles in Turkish or in English written on topics mentioned in aim and scope section and which have not been published previously in another journal are accepted to be published.

The article summary should be in Turkish and in English for Turkish articles and in English for English articles. The detailed information pertaining the writing rules is indicated in “Author Guidelines" document.  

EHTA'da  Araştırma ve Yayın Etiği ilkelerine uyulmaktadır. Etik görev ve sorumluluklarda açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan ilkeler dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, çalışmaların yürütülmesi, raporlanması, düzenlenmesi ve yayınlanması için yazarlardan, hakemlerden ve editörlerden aşağıda yer alan etik davranışla ilgili uygulama yönergelerini takip etmeleri beklenmektedir.

YAZARLARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Veriler
Değerlendirme için makalenin ham verilerinin gönderilmesi yazarlardan istenebilir. Bu durumda, yazar(lar), makalede kullandığı veriler ve verilere ilişkin bilgileri yayın kuruluna sunmalıdır. Yazar(lar), kişisel ve özel verilerle ilgili yasal düzenlemelere uygun olmak koşuluyla, makalede kullandığı verilerin yayınlandıktan sonra en az 10 yıl boyunca erişilebilir olmasını sağlamalıdır.

Raporlama
Araştırma makalelerinde, çalışma ve sonuçları anlaşılabilir ve doğru olarak açıklanmalı, ardından çalışmanın önemine ilişkin yeterli ve objektif bir tartışma yapmalıdır. Diğer araştırmacıların çalışmayı kullanmasına yetecek ölçüde ayrıntı ve referans verilmelidir. Derleme makaleleri, kapsamlı, objektif, anlaşılır olmalı ve bilimsel doğruları içermelidir. Etik dışı davranışlar olan kasıtlı hatalar ve yanlış beyanlar kabul edilemez.

İzinler, çıkar çatışması ve etik dışı davranışlar
İntihal (benzerlik) , çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme ve haksız yazarlık bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı davranışlardır ve kabul edilemez.

Çalışmada, var ise destek veren kişi ve kurumlar ile katkıları açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, makaledeki bulgu, sonuç veya yorumları etkileyebilecek çıkar çatışması var ise açıkça belirtilmelidir. Çalışma için gerekli ise Etik Kurul İzni alınmalıdır. Ayrıca, çalışmaya yönelik alınması gereken izinler (anket uygulama vb) yetkili kişi ve kurumlardan alınmalıdır.

Gönderilen çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Makalede, başkalarının çalışmaları veya ifadeleri kullanıldığında, uygun şekilde alıntı yapıldığından emin olunmalıdır. Her tür intihal, etik olmayan yayıncılık davranışı oluşturur ve kabul edilemez. Makale, iThenticate veya Turnitin yazılımları aracılığı benzerlik (intihal) taramasından geçirilerek gönderilmelidir.

Telif Hakkı Devir Formu
EHTA’ya gönderilen yazının daha önce başka bir dergide yayım için değerlendirme sürecinde olmadığı, red edilmediği ya da kabul edilmediği hususu Telif Hakkı Devir Formunda yazarlar ya da Sorumlu Yazar tarafından açıkça belirtilmeli ve onaylanmalıdır. Kongrelerde sunulan bildiriler, Tam Metin olarak kongre kitabında yayınlanmamış olmak ve yazıda bu durum açıkça belirtilmek koşuluyla EHTA’da değerlendirilebilir.

Sorumlu Yazar
Sorumlu yazar, çalışmanın tasarımına, geliştirilmesine, yürütülmesine, yorumlanmasına önemli katkıları olmuş kişiler ile makaleyi kaleme alan, eleştirel bakış açısıyla revize eden, makalenin son halini görerek onaylayan ve yayına sunan kişilerin yazar olarak çalışmaya dâhil edildiğinden emin olmalı ve makalenin son halini görüp onayladıklarını doğrulamalıdır.

Hakem değerlendirme sürecinde işbirliği
Hakem değerlendirmesi sürecinde, ham veriler, izinler vb konularda yazar(lar) hakemlerle işbirliği yapmakla yükümlüdür. Düzeltme taleplerinde, hakemlerin yorumlarına sistematik olarak ve zamanında sorumlu yazar tarafından cevap verilmeli, verilen son tarihe kadar gerekli revizyonlar yapılarak makale dergiye yeniden göndermelidir.

HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Hakem değerlendirmesi, yazarların makaleyi geliştirmesinde ve editörlerin kararlar vermesinde yardımcı olur. Hakem değerlendirmesi, bilimsel sürecin olmazsa olmaz bir basamağıdır. Hakemler, değerlendirme sürecinde, incelediği makale ile diğer herhangi bir makale (yayınlanmış veya yayımlanmamış) arasındaki herhangi bir önemli benzerlik veya örtüşmeyi bilgisine sahipse durumu editörlere bildirmelidir.

Gizlilik, Yetkinlik ve Hızlılık
Makalede ekinde yer alan yayınlanmamış herhangi bir materyal, yazarların açık izni olmadan hakemin tarafından herhangi bir şekilde kullanılmamalıdır. Hakem değerlendirmesi sürecinde elde edilen ayrıcalıklı veriler, bilgiler veya fikirler gizli tutulmalı, kişisel avantaj için kullanılmamalıdır. Bu durum, değerlendirme davetini reddeden hakemler için de geçerlidir.

Hakem değerlendirmesine sunulan makaleler gizli olup gizlilik ihlal edilmeden değerlendirme sonuçlandırılmalıdır. Bu durum, hakemlik daveti alıp daveti reddeden hakemler için de geçerlidir. Makale değerlendirmesinde, alan açısından kendisini yetkin hissetmeyen veya zamanında değerlendirme yapamayacak olan davetli hakemler, farklı hakemlerle süreç başlatabilmesi için editörleri hemen bilgilendirmeli ve inceleme davetini reddetmelidir.

Objektiflik
Yayınlar öznel değerlendirilmemelidir. Yazar (lar) ın makaleyi geliştirebilmesi için eleştiriler objektif olmalı, değerlendirmeler ve olası revizyon talepleri güncel literatür ile açık bir şekilde desteklenmelidir.

Çıkar çatışması
Makale ve yazarları ile herhangi bir çıkar çatışması olan davetli hakem, editörü hemen bilgilendirmeli ve diğer hakemlerle irtibat kurulabilmesi için değerlendirme davetini reddetmelidir.

EDİTÖRÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Editörler, derginin editöryal içeriği ve yayınlanma zamanlaması üzerinde tam yetkiye sahiptir. Editöryal bağımsızlık ilkesi uyarınca, gönderilen makaleyi, yazarların aidiyeti, cinsiyeti, dini inancı, siyasi görüşü veya kurumsal bağlantılarına bakmaksızın, yalnızca bilimsel ölçütlere ve akademik değerine (önemi, orijinalliği, çalışmanın geçerliliği, anlaşılırlığı) göre derginin kapsamı çerçevesinde değerlendirir.

Gizlilik
Editörler ve yayın kurulu, yasal zorunluluklar hariç makale hakkındaki bilgileri hiç bir kişi veya kuruma açıklayamaz.

Yayın Kararları
EHTA, Çift Kör Hakemlik Sisteminin benimsemiştir. Editör, dergiye gönderilen makalelerin, alanında uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilmesini sağlar. Hangi makalenin hangi sayıda yayınlanacağına, söz konusu çalışmanın bilimsel geçerliliğine, önemine, hakem değerlendirmelerine, yürürlükte olan intihal ve telif hakkı gibi yasal gerekliliklere göre karar vermekten Editör sorumlu dur. Editör, karar sürecinde Yayın Kurulu ve hakemler görüşebilir.
Editör, gönderilen ya da yayınlanmış bir makaleyle ilgili bilimsel veya etik kaygılar olduğunda zamanında gerekli süreci başlatır ve önlemleri alır. Etik olmayan yayın davranışları, yayının üzerinden yıllar sonra ortaya çıksa dahi Editörlüğe bildirildikten sonra gerekli inceleme hemen yapılır. Etik şüphenin bilimsel açıdan sağlam bir temeli varsa; düzeltme, geri çekme veya ilgili başka bir not dergide yayınlanır.

Editöryal kararlar, yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Çıkar çatışması
Editör ve yayın kurulu üyeleri, makaleye ilişkin yayınlanmamış herhangi bir veri, bilgi ya da materyali yazarların açık izni olmadan kendi çalışmalarında kullanamazlar. Çalışmalara ilişkin elde edilen ayrıcalıklı veriler, bilgiler veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır. Editör, çıkar çatışması olduğu durumlarda makaleleri değerlendirmeyerek, yayın kurulunun başka bir üyesinden makalenin değerlendirmesini isteyecektir.

YAYINCININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Yayıncı, EHTA’da yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydının saklanmasını temin eder. Bu yükümlülük, derginin yayınlandığı elektronik platform vasıtasıyla da sağlanabilir. Bilimsel araştırmanın kullanılabilirliğini ve korunmasını sağlamak Yayıncının sorumluluğundadır. Yayıncı, Editör ile ilişkilerini editöryal bağımsızlık ilkesi çerçevesinde sürdürür. Bu nedenle, editöryal kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

The journal context is provided FREE OF CHARGE to all users.

It is an open access and double-blinded peer-reviewed journal.

The journal context is provided free of charge to all users.
The scientific responsibility of the articles in the journal belongs to the authors.
The articles that had been published in the journal are not allowed to be used without citation.
© Republic of Turkey, Ministry of Health, General Directorate of Health Services, R&D and Health Technology Assessment Department
All rights are reserved to Republic of Turkey, Ministry of Health, General Directorate of Health Services.