Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Sistem Kavramı ve Uluslararası İlişkiler Disiplinindeki Tanımları

Year 2021, Volume 9, Issue 2, 1 - 11, 31.08.2021
https://doi.org/10.31451/ejatd.886625

Abstract

Bu çalışma sistem ve uluslararası sistem kavramlarını konu edinmektedir. Türkçe Uluslararası İlişkiler (Uİ) literatürü içinde sistemin ne anlama geldiğine dair yeterli kavram çalışması yoktur. Bu nedenle hem sistem hem de uluslararası sistemin ne ifade ettiğini tespit etmek için bu çalışma yapılarak literatüre katkı yapılması hedeflenmiştir. İlgili kavramları tanımlamak için nitel araştırma yöntemleri içinde yer alan kavram analizi yöntemine başvurulmuştur. Veriler sözlüklerden ve sistem kavramını çalışan akademisyenlerin çalışmalarından elde edilmiştir. Uİ disiplini içinde hem sistem hem de uluslararası sistem kavramının tek ve ortak bir tanımının olmadığı çalışmanın en temel vargısıdır.

References

 • Arı, T., 2008. Uluslararası İlişkiler Teorileri: Çatışma, Hegemonya, İşbirliği. MKM Yayıncılık, Bursa.
 • Ateş, D., 2014. Uluslararası Sistem. Kardaş, Ş. ve A. Balcı (Ed.) içinde, Uluslararası İlişkilere Giriş. Küre Yayınları, İstanbul, s. 285-292.
 • Backlund, A., 2000. The definition of system. Keybernetes. 29 (4): 444-451.
 • Bertalanffy, L., 1969. General System Theory: Foundations, Development, Applications. George Braziller, New York.
 • Boulding, K., 1985. World as a Total System. Sage, London.
 • Bull, H., 2012. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. Palgrave Macmillan, London.
 • Buzan, B., 2015. Uluslararası İlişkilerde Analiz Düzeyi Sorununu Yeniden Düşünmek. K. Booth, K. ve S. Smith (Ed.) içinde, Uluslararası İlişkiler Kuramları. Röle Akademik Yayıncılık, İstanbul, s. 198-216.
 • Buzan, B., ve R. Little, 1994. The Idea of "International System": Theory Meets History. International Political Science Review. 5 (3): 231-255.
 • Cambridge Dictionary., 2021. System. https://dictionary.cambridge.org/tr/sözlük/ingilizce/system (Ziyaret tarihi: 03/01/2021).
 • Checkland, P., 1993. Pensamiento De Sistemas, Practica De Sistemas. Megabyte, Mexico.
 • Cronin, P., F. Ryan ve M. Coughlan, 2010. Concept analysis in healthcare research. International Journal of Therapy and Rehabilitation. 17 (2): 62-68.
 • Dori, D., H. Sillitto, ve ark., 2019. System definition, system worldviews, and systemness characteristics. IEEE Systems Journal. 14 (2): 1538-1548.
 • Duralı, T., 2020. Felsefe-Bilim Nedir. Dergâh Yayınları. İstanbul.
 • Eralp, A., 2011. Sistem. Bora, T. (Ed.) içinde, Devlet ve Ötesi. İletişim Yayınları, İstanbul, s. 125-153.
 • Flood, R. ve E. Carson, 1993. Dealing With Complexity: an introduction to the theory and application of systems science. Springer Science+Business Media, New York.
 • Goodman, J., 1965. The concept of system in ınternational relations theory. Background. 8 (4): 254-268.
 • Gosh, P., 2020. International Relations. PHI, Haryana.
 • Gözen, R., 2014. Giriş: Uluslararası İlişkiler, Teori ve Türkiye Tecrübesi. Gözen, R. (Ed.) içinde, Uluslararası İlişkiler Teorileri. İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Haas, E. B., 2011. On systems and ınternational regimes. World Politics. 27 (2): 147-174.
 • Hatsuse, R., 2010. International System. Sekiguchi, M. (Ed.) içinde, Government and Politics-Volume II, Oxford.
 • Holsti, K. J., 1974. International Politics, a framework for analysis. Prentice/Hall International, London.
 • Hudson, V., 2014. Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory. Rowman and Littlefield, Lanham.
 • Jeannesson, S. ve S. Schnakenbourg, (2020). Organizing the International System. http://ehne.fr/en/encyclopedia/themes/europe-europeans-and-world/organizing-international-system/organizing-international-system (Ziyaret tarihi:03/12/2020).
 • Kaplan, M., 1966. The new great debate: traditionalism vs. science in international relations. World Politics. 19(1): 1-20.
 • Kaplan, M., 1976. System and Process in International Politics. Krienger, New York.
 • Kauffman, D., 1980. Systems One: An Introduction to Systems Thinking. Future Systems, Minnesota.
 • Kalaycıoğlu, E., 2013. Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri. Ali Çarkoğlu (Ed.) içinde, Siyaset Biliminde Bilimsel Kavramsallaştırma ve Ölçüm. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Keohane, R. ve J. Nye, 2015. Güç ve karşılıklı bağımlılığı yeniden ele almak. Uluslararası İlişkiler Dergisi. 12(46): 79-104.
 • Kramer, N. ve J. Smit, 1977. System Thinking. Martinus Nijho, Leiden.
 • Kubbealtı Lugatı, 2020. Kavram. http://lugatim.com/s/Kavram (Ziyaret tarihi: 08/11/2020).
 • Lampert, D., Falkowski, L. ve R. Mansbach, 1978. Is there an ınternational system? International Studies Quarterly. 22 (1): 143-166.
 • Luhmann, N., 1995. Social Systems. Stanford University Press, Stanford.
 • Malhut, M., 2011. Sistem ve Tarih. International Journal of History. 3 (1): 203-215.
 • Merriam-Webster. 2021. System. https://www.merriam-webster.com/dictionary/system#other-words. (Ziyaret tarihi: 03/01/2021).
 • Miller, J., 1965. Living systems: Basic concepts. Behavioral Science. 10 (3): 193-237.
 • Mingst, K. ve I. Arreguin-Toft, 2017. Essentials of International Relations. W. W. Norton & Company, New York.
 • Olsthoorn, J., 2017. Conceptual Analysis. A. Blau (Ed.) içinde, Methods in Analytical Political Theory. Cambridge University Press, Cambridge, s. 153-187.
 • Online Etymology Dictionary, 2021. System. https://www.etymonline.com/word/system#etymonline_v_22548 (Ziyaret tarihi: 03/01/2021).
 • Oxford Learner's Dictionaries, 2021. System https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/academic/system?q=system (Ziyaret tarihi: 03/01/2021).
 • Özdemir, H., 2015. An inter-subsystemic approach in international relations. All Azimuth. 4(1): 5-26.
 • Pevehouse, J. ve J. Goldstein, 2017. International Relations. Pearson, Boston.
 • Pfaltzgraff, R. 1998. International Relations. https://www.britannica.com/topic/international-relations (Ziyaret tarihi: 10/02/2021).
 • Rodgers, B. L., 1989. Concepts, analysis and the development of nursing knowledge: the evolutionary cycle. Journal of Advanced Nursing. 14(4): 330-335.
 • Rosecrance, R. N., 1963. Action and Reaction in World Politics. Little-Brown, Boston.
 • Roskin, M. G., 1999. Political Science. https://www.britannica.com/topic/political-science/additional-info#history (Ziyaret tarihi: 13/02/2021).
 • Saruhan, Ş. C. ve A. Özdemir, 2020. Bilim, Felsefe ve Metodoloji. Beta Yayınları, İstanbul.
 • Shiping, T., 2014. International system, not international structure: against the agent–structure problematique in IR. The Chinese Journal of International Politics. 7(4): 483–506.
 • Sillitto H. ve ark., 2017. Defining "System": a comprehensive approach. 27th Annual INCOSE International Symposium. 27(1): 170-186.
 • Singer, D., 1961. The level-of-analysis problem in international relations. World Politics. 14(1): 77-92.
 • Skyttner, L., 1996. General Systems Theory: An Introduction. Macmillan Education, London.
 • Skyttner, L., 2006. General Systems Theory: Problems, Perspectives, Practice. World Scientific, New Jersey.
 • Smith, A., 1872. The Essays of Adam Smith. Alex. Murray & Son., London. https://oll-resources.s3.us-east-2.amazonaws.com/oll3/store/titles/2721/Smith_Essays1649_Bk.pdf (Ziyaret tarihi: 22/12/2020).
 • Şöhret, M., 2013. Dünya Sistem Teorisi. Çomak, H. ve C. Sancaktar (Ed.) içinde, Uluslararası İlişkilerde Teorik Tartışmalar. Beta Yayıncılık, İstanbul, s. 325-377.
 • Tarlak, N. G., 2004. Yönetim kararlarında bütüncüllük. Akademik Araştırmalar Dergisi. https://www.researchgate.net/publication/323127397_Yonetim_Kararlarinda_Butunculluk/references (Ziyaret tarihi: 05/01/2021).
 • Tecim, V. 2004. Sistem yaklaşımı ve soft sistem düşüncesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2): 75-100.
 • The Free Dictionary, 2020. Systems Concept. https://www.thefreedictionary.com/: https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Systems+concept (Ziyaret tarihi: 25/12/2020).
 • Wallerstein, I., 2006. World-Systems Anaylsis. Duke University Press, Durham.
 • Waltz, K., 1979. Theory of International Politics. Addison-Wesley, Massachusetts.
 • Weltman, J., 1972. Systems theory in ınternational relations: a critique. Polity. 4(3): 301-329.
 • Wendt, A., 2012. Uluslararası Siyasetin Sosyal Teorisi. Küre Yayınları, İstanbul.
 • Wilson, J., 1963. Thinking with Concepts. Cambridge University Press, Westford.

The Concept of System and The Definitions in the Discipline of International Relations

Year 2021, Volume 9, Issue 2, 1 - 11, 31.08.2021
https://doi.org/10.31451/ejatd.886625

Abstract

This study examines the concepts of system and international system. There is not enough concept study on what the system means in Turkish International Relations (IR) literature. Accordingly, it has been aimed to contribute to the literature by doing this study to identify what both the system and the international system mean. The concept analysis method included in qualitative research methods has been used to define the concepts. The data have been obtained from the dictionaries and the studies of academicians studying the concept of the system. It is the basic conclusion of the study that there is no single and common definition of the system and international system concept in the IR.

References

 • Arı, T., 2008. Uluslararası İlişkiler Teorileri: Çatışma, Hegemonya, İşbirliği. MKM Yayıncılık, Bursa.
 • Ateş, D., 2014. Uluslararası Sistem. Kardaş, Ş. ve A. Balcı (Ed.) içinde, Uluslararası İlişkilere Giriş. Küre Yayınları, İstanbul, s. 285-292.
 • Backlund, A., 2000. The definition of system. Keybernetes. 29 (4): 444-451.
 • Bertalanffy, L., 1969. General System Theory: Foundations, Development, Applications. George Braziller, New York.
 • Boulding, K., 1985. World as a Total System. Sage, London.
 • Bull, H., 2012. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. Palgrave Macmillan, London.
 • Buzan, B., 2015. Uluslararası İlişkilerde Analiz Düzeyi Sorununu Yeniden Düşünmek. K. Booth, K. ve S. Smith (Ed.) içinde, Uluslararası İlişkiler Kuramları. Röle Akademik Yayıncılık, İstanbul, s. 198-216.
 • Buzan, B., ve R. Little, 1994. The Idea of "International System": Theory Meets History. International Political Science Review. 5 (3): 231-255.
 • Cambridge Dictionary., 2021. System. https://dictionary.cambridge.org/tr/sözlük/ingilizce/system (Ziyaret tarihi: 03/01/2021).
 • Checkland, P., 1993. Pensamiento De Sistemas, Practica De Sistemas. Megabyte, Mexico.
 • Cronin, P., F. Ryan ve M. Coughlan, 2010. Concept analysis in healthcare research. International Journal of Therapy and Rehabilitation. 17 (2): 62-68.
 • Dori, D., H. Sillitto, ve ark., 2019. System definition, system worldviews, and systemness characteristics. IEEE Systems Journal. 14 (2): 1538-1548.
 • Duralı, T., 2020. Felsefe-Bilim Nedir. Dergâh Yayınları. İstanbul.
 • Eralp, A., 2011. Sistem. Bora, T. (Ed.) içinde, Devlet ve Ötesi. İletişim Yayınları, İstanbul, s. 125-153.
 • Flood, R. ve E. Carson, 1993. Dealing With Complexity: an introduction to the theory and application of systems science. Springer Science+Business Media, New York.
 • Goodman, J., 1965. The concept of system in ınternational relations theory. Background. 8 (4): 254-268.
 • Gosh, P., 2020. International Relations. PHI, Haryana.
 • Gözen, R., 2014. Giriş: Uluslararası İlişkiler, Teori ve Türkiye Tecrübesi. Gözen, R. (Ed.) içinde, Uluslararası İlişkiler Teorileri. İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Haas, E. B., 2011. On systems and ınternational regimes. World Politics. 27 (2): 147-174.
 • Hatsuse, R., 2010. International System. Sekiguchi, M. (Ed.) içinde, Government and Politics-Volume II, Oxford.
 • Holsti, K. J., 1974. International Politics, a framework for analysis. Prentice/Hall International, London.
 • Hudson, V., 2014. Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory. Rowman and Littlefield, Lanham.
 • Jeannesson, S. ve S. Schnakenbourg, (2020). Organizing the International System. http://ehne.fr/en/encyclopedia/themes/europe-europeans-and-world/organizing-international-system/organizing-international-system (Ziyaret tarihi:03/12/2020).
 • Kaplan, M., 1966. The new great debate: traditionalism vs. science in international relations. World Politics. 19(1): 1-20.
 • Kaplan, M., 1976. System and Process in International Politics. Krienger, New York.
 • Kauffman, D., 1980. Systems One: An Introduction to Systems Thinking. Future Systems, Minnesota.
 • Kalaycıoğlu, E., 2013. Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri. Ali Çarkoğlu (Ed.) içinde, Siyaset Biliminde Bilimsel Kavramsallaştırma ve Ölçüm. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Keohane, R. ve J. Nye, 2015. Güç ve karşılıklı bağımlılığı yeniden ele almak. Uluslararası İlişkiler Dergisi. 12(46): 79-104.
 • Kramer, N. ve J. Smit, 1977. System Thinking. Martinus Nijho, Leiden.
 • Kubbealtı Lugatı, 2020. Kavram. http://lugatim.com/s/Kavram (Ziyaret tarihi: 08/11/2020).
 • Lampert, D., Falkowski, L. ve R. Mansbach, 1978. Is there an ınternational system? International Studies Quarterly. 22 (1): 143-166.
 • Luhmann, N., 1995. Social Systems. Stanford University Press, Stanford.
 • Malhut, M., 2011. Sistem ve Tarih. International Journal of History. 3 (1): 203-215.
 • Merriam-Webster. 2021. System. https://www.merriam-webster.com/dictionary/system#other-words. (Ziyaret tarihi: 03/01/2021).
 • Miller, J., 1965. Living systems: Basic concepts. Behavioral Science. 10 (3): 193-237.
 • Mingst, K. ve I. Arreguin-Toft, 2017. Essentials of International Relations. W. W. Norton & Company, New York.
 • Olsthoorn, J., 2017. Conceptual Analysis. A. Blau (Ed.) içinde, Methods in Analytical Political Theory. Cambridge University Press, Cambridge, s. 153-187.
 • Online Etymology Dictionary, 2021. System. https://www.etymonline.com/word/system#etymonline_v_22548 (Ziyaret tarihi: 03/01/2021).
 • Oxford Learner's Dictionaries, 2021. System https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/academic/system?q=system (Ziyaret tarihi: 03/01/2021).
 • Özdemir, H., 2015. An inter-subsystemic approach in international relations. All Azimuth. 4(1): 5-26.
 • Pevehouse, J. ve J. Goldstein, 2017. International Relations. Pearson, Boston.
 • Pfaltzgraff, R. 1998. International Relations. https://www.britannica.com/topic/international-relations (Ziyaret tarihi: 10/02/2021).
 • Rodgers, B. L., 1989. Concepts, analysis and the development of nursing knowledge: the evolutionary cycle. Journal of Advanced Nursing. 14(4): 330-335.
 • Rosecrance, R. N., 1963. Action and Reaction in World Politics. Little-Brown, Boston.
 • Roskin, M. G., 1999. Political Science. https://www.britannica.com/topic/political-science/additional-info#history (Ziyaret tarihi: 13/02/2021).
 • Saruhan, Ş. C. ve A. Özdemir, 2020. Bilim, Felsefe ve Metodoloji. Beta Yayınları, İstanbul.
 • Shiping, T., 2014. International system, not international structure: against the agent–structure problematique in IR. The Chinese Journal of International Politics. 7(4): 483–506.
 • Sillitto H. ve ark., 2017. Defining "System": a comprehensive approach. 27th Annual INCOSE International Symposium. 27(1): 170-186.
 • Singer, D., 1961. The level-of-analysis problem in international relations. World Politics. 14(1): 77-92.
 • Skyttner, L., 1996. General Systems Theory: An Introduction. Macmillan Education, London.
 • Skyttner, L., 2006. General Systems Theory: Problems, Perspectives, Practice. World Scientific, New Jersey.
 • Smith, A., 1872. The Essays of Adam Smith. Alex. Murray & Son., London. https://oll-resources.s3.us-east-2.amazonaws.com/oll3/store/titles/2721/Smith_Essays1649_Bk.pdf (Ziyaret tarihi: 22/12/2020).
 • Şöhret, M., 2013. Dünya Sistem Teorisi. Çomak, H. ve C. Sancaktar (Ed.) içinde, Uluslararası İlişkilerde Teorik Tartışmalar. Beta Yayıncılık, İstanbul, s. 325-377.
 • Tarlak, N. G., 2004. Yönetim kararlarında bütüncüllük. Akademik Araştırmalar Dergisi. https://www.researchgate.net/publication/323127397_Yonetim_Kararlarinda_Butunculluk/references (Ziyaret tarihi: 05/01/2021).
 • Tecim, V. 2004. Sistem yaklaşımı ve soft sistem düşüncesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2): 75-100.
 • The Free Dictionary, 2020. Systems Concept. https://www.thefreedictionary.com/: https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Systems+concept (Ziyaret tarihi: 25/12/2020).
 • Wallerstein, I., 2006. World-Systems Anaylsis. Duke University Press, Durham.
 • Waltz, K., 1979. Theory of International Politics. Addison-Wesley, Massachusetts.
 • Weltman, J., 1972. Systems theory in ınternational relations: a critique. Polity. 4(3): 301-329.
 • Wendt, A., 2012. Uluslararası Siyasetin Sosyal Teorisi. Küre Yayınları, İstanbul.
 • Wilson, J., 1963. Thinking with Concepts. Cambridge University Press, Westford.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Emrah Utku GÖKÇE (Primary Author)
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
0000-0002-9319-1672
Türkiye

Publication Date August 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 9, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ejatd886625, journal = {Avrasya Terim Dergisi}, eissn = {2147-7507}, address = {}, publisher = {Eurasscience Journals}, year = {2021}, volume = {9}, number = {2}, pages = {1 - 11}, doi = {10.31451/ejatd.886625}, title = {Sistem Kavramı ve Uluslararası İlişkiler Disiplinindeki Tanımları}, key = {cite}, author = {Gökçe, Emrah Utku} }
APA Gökçe, E. U. (2021). Sistem Kavramı ve Uluslararası İlişkiler Disiplinindeki Tanımları . Avrasya Terim Dergisi , 9 (2) , 1-11 . DOI: 10.31451/ejatd.886625
MLA Gökçe, E. U. "Sistem Kavramı ve Uluslararası İlişkiler Disiplinindeki Tanımları" . Avrasya Terim Dergisi 9 (2021 ): 1-11 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejatd/issue/64730/886625>
Chicago Gökçe, E. U. "Sistem Kavramı ve Uluslararası İlişkiler Disiplinindeki Tanımları". Avrasya Terim Dergisi 9 (2021 ): 1-11
RIS TY - JOUR T1 - Sistem Kavramı ve Uluslararası İlişkiler Disiplinindeki Tanımları AU - Emrah Utku Gökçe Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31451/ejatd.886625 DO - 10.31451/ejatd.886625 T2 - Avrasya Terim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 11 VL - 9 IS - 2 SN - -2147-7507 M3 - doi: 10.31451/ejatd.886625 UR - https://doi.org/10.31451/ejatd.886625 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Avrasya Terim Dergisi Sistem Kavramı ve Uluslararası İlişkiler Disiplinindeki Tanımları %A Emrah Utku Gökçe %T Sistem Kavramı ve Uluslararası İlişkiler Disiplinindeki Tanımları %D 2021 %J Avrasya Terim Dergisi %P -2147-7507 %V 9 %N 2 %R doi: 10.31451/ejatd.886625 %U 10.31451/ejatd.886625
ISNAD Gökçe, Emrah Utku . "Sistem Kavramı ve Uluslararası İlişkiler Disiplinindeki Tanımları". Avrasya Terim Dergisi 9 / 2 (August 2021): 1-11 . https://doi.org/10.31451/ejatd.886625
AMA Gökçe E. U. Sistem Kavramı ve Uluslararası İlişkiler Disiplinindeki Tanımları. Avrasya Terim Dergisi. 2021; 9(2): 1-11.
Vancouver Gökçe E. U. Sistem Kavramı ve Uluslararası İlişkiler Disiplinindeki Tanımları. Avrasya Terim Dergisi. 2021; 9(2): 1-11.
IEEE E. U. Gökçe , "Sistem Kavramı ve Uluslararası İlişkiler Disiplinindeki Tanımları", Avrasya Terim Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 1-11, Aug. 2021, doi:10.31451/ejatd.886625ISSN: 2147-7507 

Avrasya Terim Dergisi